Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Artimo meilė ir Solidarumas  >  2013-06-21 14:42:48
A+ A- print this pagePopiežius Pranciškus paprašė paremti Bažnyčią Sirijoje ir prisiminti jos kančias maldojeVatikane pastarosiomis dienomis posėdžiavo Rytų Bažnyčių pagalbos fondo ROACO nariai, kuriuos ketvirtadienio rytą audiencijoje priėmė ir kalbą pasakė popiežius Pranciškus.

Roaco posėdžio dalyviai pirmojoje sesijoje kalbėjo tik apie Sirijos padėtį, išklausė Apaštališkojo nuncijaus Mario Zenari pranešimo ir kelių liudytojų, papasakojusių apie krikščionių bendruomenių per didelius vargus liudijamą gyvą tikėjimą, padedantį įveikti visokios rūšies kančias ir didelį jų troškimą pasilikti gimtinėje, kad galėtų tarnauti ir prisidėti prie krašto susitaikymo ir atstatymo. Ypač didelis dėmesys skirtas pabėgėlių išgyvenamai dramai.

Antroje ir trečioje sesijoje buvo dalijamasi mintimis apie krikščionių uždavinius regione pagal Apaštališkąjį paraginimą „Ecclesia in Medio Oriente“, kurį pasirašė popiežius Benediktas XVI lankydamasis Libane rugsėjo mėnesį

Posėdžiuose dalyvavo du Rytų Bažnyčių patriarchai, neseniai išrinkti savo Bažnyčių vadovai. Koptų katalikų patriarchas Ibrahim Sidrak viltingai pasakojo apie dabartinę Egipto padėtį, ypač Bažnyčios gyvenimo gyvastingumą, teigiamą katalikų Bažnyčios susiklausimą ir bendradarbiavimą su koptų ortodoksų Bažnyčią, paminėjo jaunimo, įsipareigojančio, kad iš jų „nebūtų atimta viltis“, entuziazmą.

Chaldėjų Bažnyčios galva, Bagdade reziduojantis patriarchas Louis I Sako papasakojo apie chaldėjų Bažnyčios atsinaujinimo pastangas, ypač pasauliečių formacijos srityje, idant taptų kvalifikuotais visuomenės gyvenimo veikėjais bei gabiais dialogo ir susitaikymo kūrėjais.

Apaštališkasis delegatas Jeruzalėje Giuseppe Lazzarotto pristatė tenykštę padėtį, akcentavo svarbą remti krikščionis taip pat buitiniai, būstų statyboje, tačiau ir ugdymo bei darbo srityse. Jis paminėjo ypač sunkią padėtį Gazos ruože, kur krikščionys, sudarydami mažytę mažumą, ugdymo srityje atlieka milžiniškus darbus, reiškė viltį, kad šias pastangas Gazos krikščionys galės tęsti. Šventosios Žemės kustodas, t. Pierbattista Pizzaballa OFM pateikė ataskaitą apie rinkliavos Šventajai Žemei 2011-2012 metais panaudojimą šventovių išlaikymui, piligrimų priėmimui ir kitiems skaitlingiems apaštališkiems darbams.

Rytų Bažnyčių kongregacijos įsteigto fondo ROACO posėdžio dalyvius popie˛ius Pranciškus priėmė ketvirtadienį. Jiems suteiktoje audiencijoje Šventasis Tėvas visų prima labai karštai dėkojo Dievui už Rytų Bažnyčias, jų ištikimybę Jėzui, Evangelijai ir Bažnyčiai, paliudytą amžių bėgyje per didelius išbandymus vardan krikščionio vardo ir tikėjimo išsaugojimo. Popiežius dėkojo taip pat posėdžio dalyviams, už jų ir jų bendruomenių dedamas pastangas siekiant padėti Rytų Bažnyčioms. Tęsdamas savo pirmtakų pėdomis trokštu padrąsinti ir palaikyti jūsų pastangas vykdant krikščioniškos artimo meilės darbus, kurie yra vienintelė priežastis dėl kurios gali girtis Jėzaus mokiniai. Krikščioniška artimo meilė atsiranda iš Dievo meilės Kristuje: Kryžius yra jos viršūnė ir šviesus ˛enklas Dievo visiems skirto gailestingumo ir meilės, kurios Šventoji Dvasia pripildė mūsų širdis.

Popiežius sakė, kad jaučia pareigą skatinti karitatyvuiškumą, kuris yra neatskiriamas nuo to tikėjimo, kuriame brolius tvirtinti privalo Romos vyskupas, Apaštalo Petro Įpėdinis. Tikėjimo metai skatina dar įtikinamiau išpažinti Dievo meilę Jėzuje Kristuje. Prašau padėti man uždavinyje suvienyti meilę su tikėjimu, kuri yra Petro tarnystės dalis, sakė Šventasis Tėvas.

Artimo mielės darbai yra pirmasis liudijimas, kuri turime pasiūlyti vykdant tarnystę Dievui ir broliams ir tik šitaip darydami, mūsų pastangos bus vaisingos. Tačiau niekuomet nepamirškite, kad šie projektai visuomet turi būti ženklas to Dievo meilės išpažinimo, kuris sudaro krikščionišką tapatybę.

Šventasis Tėvas pasidžiaugė dviejų naujų patriarchų ir kitų svečių iš Artimųjų Rytų dalyvavimu, drauge išsakė gilų Bažnyčios susirūpinimą dėl to, kad tiek daug tikėjimo brolių ir seserų gyvena nesaugumo ir smurto situacijoje, kuri atrodo kaip nesibaigianti, neaplenkianti net nekaltųjų ir pačių silpniausiųjų.

Popie˛ius su širdgėla kalbėjo ypač apie Sirijos ir to krašto pabėgėlių sunkią būklę. Iš mūsų, tikinčiųjų, prašoma pastoviai ir viltingai melstis, kad Viešpats suteiktų trokštamą taiką, kurią lydėtų konkretus dalijimasis ir solidarumas. Būtina sustabdyti visus skausmus, visą smurtą ir religinę, kultūrinę bei socialinę diskriminaciją. Susirėmimas, kuri sėja mirtį, tepalieka erdvės susitikimui ir susitaikymui, kurie laiduoja gyvenimą. Visiems, kurie kenkia sakau įtaigiai: nepraraskite vilties, nes Bažnyčia yra šalia jūsų, jus lydi ir palaiko, sakė Pranciškus pavesdamas Sirijos kančias Dievo Motinai ir kviesdamas visus prisiminti Bažnyčią Sirijoje maldose. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising