Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-06-29 11:42:58
A+ A- print this pagePápež počas slávnosti sv. apoštolov Petra a Pavla odovzdal pálium 34 metropolitomUtvrdzovať vo viere, v láske a jednote – do týchto troch bodov možno zhrnúť homíliu pápeža Františka z dnešnej slávnosti sv. apoštolov Petra a Pavla, patrónov rímskej cirkvi. Počas nej odovzdal 34 novým metropolitom prítomným v Bazilike sv. Petra pálium, „znamenie spoločenstva s biskupom Ríma“. Na slávnosti sa zúčastnila aj delegácia Ekumenického patriarchátu Konštantínopolu na čele s metropolitom Pergama Ioannisom. „Jednotní v rozdielnosti“ – toto je Ježišova cesta, povedal Svätý Otec v homílii. Prinášame ju v plnom znení:

Páni kardináli, vaša eminencia metropolita Ioannis, ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe, drahí bratia a sestry!

Slávime slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, hlavných patrónov rímskej cirkvi. Prítomnosť biskupov z celého sveta robí túto slávnosť ešte radostnejšou. Je veľkým bohatstvom, ktoré nám istým spôsobom umožňuje znovu zažiť udalosť Turíc. Dnes, tak ako vtedy, viera Cirkvi hovorí všetkými jazykmi a chce zjednotiť všetky národy do jedinej rodiny.

Zo srdca a s vďačnosťou pozdravujem delegáciu Konštantinopolského patriarchátu, vedenú metropolitom Ioannisom. Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. ďakujem za toto obnovené bratské gesto. Pozdravujem veľvyslancov a civilné autority. Osobitná vďaka patrí Thomanerchoru, zboru z Thomaskirche z Lipska – Bachovho chrámu –, ktorý oživuje liturgiu a je zároveň prejavom ekumenizmu.
Uvediem tri myšlienky týkajúce sa Petrovej služby, vychádzajúce zo slovesa „utvrdzovať“. V čom je povolaný utvrdzovať rímsky biskup?

1. Predovšetkým utvrdzovať vo viere. Evanjelium rozpráva o Petrovom vyznaní: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16). Je to vyznanie, ktoré sa nerodí z neho, ale pochádza od nebeského Otca. Kvôli tomuto vyznaniu Ježiš hovorí: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“ (v. 18). Petrova úloha, cirkevná služba, má svoj základ vo vyznaní viery v Ježiša, Syna živého Boha, ktorá sa stala možnou vďaka darovanej milosti z hora. V druhej časti dnešného evanjelia vidíme nebezpečenstvo svetského zmýšľania. Keď Ježiš hovorí o svojej smrti a zmŕtvychvstaní, o Božej ceste, ktorá nekorešponduje s cestou človeka spojenou s mocou, v Petrovi sa znova objavujú telo a krv: „začal mu dohovárať... to sa ti nesmie stať“ (16,22). Ježiš má pre neho tvrdé slová: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi...“ (v. 23). Keď sa necháme ovládať našimi myšlienkami a emóciami, logikou ľudskej moci a nenecháme sa poučiť a viesť vierou, Bohom, staneme sa skalou, ktorá prekáža. Viera v Krista je svetlom nášho života ako kresťanov a služobníkov v Cirkvi!

2. Utvrdzovať v láske. V druhom čítaní sme počuli dojemné slová sv. Pavla: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval“ (2 Tim 4,7). O aký boj tu vlastne ide? Nie ten, prostredníctvom ľudských zbraní, ktorý nanešťastie stále zalieva svet krvou. Ide o boj mučeníctva. Svätý Pavol má jedinú zbraň: Zvesť o Kristovi a dar celého svojho života pre Krista a pre iných. Je mu vlastné vystaviť sa v prvej osobe, nechať sa stráviť pre evanjelium, stať sa všetkým pre všetkých bez toho, aby sa šetril. Toto ho urobilo dôveryhodným a budovalo Cirkev. Rímsky biskup je povolaný žiť a utvrdzovať v tejto láske ku Kristovi a k všetkým bez rozdielu, bez hraníc a prekážok. A to nielen rímsky biskup. Vy všetci, noví arcibiskupi a biskupi, máte tú istú úlohu. Nechať sa stráviť pre evanjelium, stať sa všetkým pre všetkých. Úloha nešetriť sa, vyjsť zo seba samých pre službu svätému Božiemu ľudu.

3. Utvrdzovať v jednote. Tu sa zastavím pri geste, ktoré sme vykonali. Pálium je znakom jednoty s nástupcom sv. Petra, „večným, viditeľným princípom a základom jednoty viery i spoločenstva“ (Lumen gentium, 18). Vaša dnešná prítomnosť, drahí spolubratia, je znakom toho, že jednota Cirkvi neznamená uniformitu. Druhý vatikánsky koncil odvolávajúc sa na hierarchickú štruktúru Cirkvi potvrdzuje, že Pán „apoštolov ustanovil na spôsob kolégia alebo trvalého zboru, na ktorého čelo postavil Petra, vyvoleného spomedzi nich“ (ibid. 19). Utvrdzovať v jednote: Synoda biskupov v harmónii s primátom. Musíme ísť takouto cestou synodálnosti, rásť v harmónii spolu so službou primátu. A koncil pokračuje: „Toto kolégium, pretože sa skladá z mnohých, vyjadruje rozmanitosť a univerzálnosť Božieho ľudu“ (ibid. 22). Rozmanitosť v Cirkvi, ktorá je veľkým bohatstvom, sa vždy zakladá na harmónii jednoty ako veľká mozaika, v ktorej všetky časti zapadajú do seba a vytvárajú jeden veľký Boží obraz. Toto musí vždy pohýnať k prekonaniu každého konfliktu, ktorý zraňuje telo Cirkvi. Zjednotení v rozličnostiach: neexistuje iná katolícka cesta, ktorá by nás spojila. Toto je katolícky duch, kresťanský duch: zjednotiť sa v rozličnostiach. Toto je Ježišova cesta! Ak je pálium znakom jednoty s rímskym biskupom, s univerzálnou Cirkvou, so Synodou biskupov, je zároveň záväzkom pre každého z vás, aby ste sa stali nástrojom jednoty.

Vyznávať Pána a nechať sa poučiť Bohom; stráviť sa z lásky pre Krista a pre jeho evanjelium; byť služobníkmi jednoty. Toto sú skutočnosti, drahí bratia v biskupskej službe, ktoré každému z nás odovzdali svätí apoštoli Peter a Pavol, aby ich prežíval každý kresťan. Nech nás vždy vedie a sprevádza svojim príhovorom najsvätejšia Božia Matka: Kráľovná apoštolov, oroduj za nás! Amen.
Preklad: Jozef Šofranko SJ
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising