Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-07-20 16:00:24
A+ A- print this pageJAV mirė kunigas Kęstutis Antanas TrimakasPenktadienį, liepos 19 d., mirė žinomas išeivijos sielovadininkas, psichologas, užsienio lietuvių spaudos redaktorius, dėstytojas kun. Kęstutis Antanas Trimakas.

Kęstutis Trimakas gimė 1930 02 21 Kaune. Čia baigė pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Miuncheno lietuvių gimnazijoje Vokietijoje, kurią baigė 1948 m. 1949 m. atvykęs į JAV įstojo į jėzuitų broliją. Vestono koledže baigė filosofijos ir teologijos mokslus, Bostono koledže įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį. 1960 m. įšventintas kunigu. 1969–1972 m. Čikagos Lojolos universitete studijavo psichologiją, apgynė daktaro disertaciją, dirbo kaip klinikinis psichologas ligoninėse, taip pat pastoracinį darbą, redagavo žurnalus (nuo 1960 m. žurnalo „Laiškai lietuviams“ viceredaktorius, 1962–1969 m. – vyriausias redaktorius, 1975–1983 m. – žurnalo „Ateitis“ vyriausias redaktorius, 1980–1991 m. – vienas žurnalo „Aidai“ redaktorių). Nuo 1977 m. bendradarbiavo su Lituanistikos institutu, aktyviai dalyvavo lietuvių diasporos kultūriniame bei sielovadiniame darbe.

Gyvendamas JAV, K. Trimakas išleido 17 knygų, iš jų – 6 recenzuotas monografijas psichologijos ir teologijos tematika. Įvairių šalių mokslo leidiniuose paskelbė apie 100 straipsnių.

Grįžęs į Lietuvą dalyvavo atkuriant Vytauto Didžiojo Universitetą, dėstė jame ir kituose Lietuvos universitetuose. 2010 metais kun. prof. dr. K.A.Trimakui už ypatingus nuopelnus atkuriant ir stiprinant VDU ir garsinant Lietuvos vardą JAV įteiktos VDU garbės daktaro regalijos.

Prieš keletą metų kunigas išgyveno automobilio nelaimę, po kurios ilgai gydėsi. Atsigavęs vėl kiek galėdamas patarnavo Čikagos Šv. Antano parapijoje, Lemonto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje pravesdavo „Židinio“ pamaldas Marijos garbei. Jam nusilpus, ligoninėje jį rūpestingai lankė Cicero lietuviai, mirties išvakarėse atvyko būrelis lankytojų ir iš Pal. J. Matulaičio misijos.

Atsisveikinimas su kun. K. A. Trimaku vyks šeštadienį, liepos 27 d., 9-10 val., laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos tą pačią dieną 10 val. Čikagos Šv. Antano lietuvių bažnyčioje, Cicero IL. Velionio palaikai bus kremuoti, ir rudenį palaidoti Lietuvoje Kauno Prisikėlimo bažnyčios kriptoje.

Amerikos lietuviai per porą pastarųjų savaičių neteko ir kitos šviesios asmenybės, lietuvybės puoselėtojo. Liepos 12 d. buvo palaidotas 86-erių metų Amerikoje gimęs kunigas prelatas Jonas Kuzinskas. Kunigas aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje, didžiavosi savo lietuviška kilme, buvo Čikagos arkivyskupijos sielovadininkas – dirbo keturiose lietuvių parapijose. Jo laidotuvėse dalyvavo daugybė žmonių, tarp jų trys vyskupai, šešiasdešimt kunigų.

Amžinąjį atilsį, duok mirusiems, Viešpatie!


(Vatikano radijas)

Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising