Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-07-31 16:27:24
A+ A- print this pageŽemaitijos krikšto 600 metų jubiliejus: IV Telšių vyskupijos eucharistinio kongreso dienos Marijos legionui ir ateitininkams Žemaičių KalvarijojeRuošiantis Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, Žemaičių Kalvarijoje vyko keli šiai progai skirti renginiai. 2013 m. liepos 29 d. Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko IV, jubiliejinis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas, skirtas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Šią dieną į Šventovę rinkosi Marijos legiono nariai. 11 val. susirinkusieji klausėsi konferencijos apie Žemaičių Krikštą, jo aplinkybes prieš 600 metų. Prieš pagrindines tos dienos iškilmingas 12 val. Šv. Mišias kalbėjo rožinį, Šv. Mišių metu nuoširdžiai meldėsi įsijungdami ir į giedojimą. Pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms, kurias koncelebravo būrelis kunigų, patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, vadovavo Telšių vyskupo augziliaras, generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis taip pat pasakė ir pamokslą, kurio metu kalbėjo apie tą dieną liturgijoje minimą šv. Mortą, jos dorybes ir tikėjimo pavyzdį, ypač vyskupas išryškino jos tikėjimą Kristumi, kurį ji išpažino kaip Mesiją ir kvietė Marijos legiono narius būti tokio gilaus ir tvirto tikėjimo žmonėmis, kaip šv. Morta. Jis ragino Žemaičių Krikšto 600 jubiliejaus šventimo šviesoje vis labiau atsiverti Kristaus, kuris yra mūsų Gelbėtojas šviesai ir veikimui ir išpažinti jį savo gyvenimu ir veikla.
Į Eucharistinio kongreso šventimą tą dieną susirinko nemažas būrys Marijos legiono narių ne tik iš Telšių vyskupijos įvairių parapijų, bet ir iš kitur. Po Šv. Mišių tą dieną prasidėjo Bazilikoje tris paras be pertraukos truksianti Švč. Sakramento adoracija. Į Adoraciją bei tą dieną aukotas 18 val. Šv. Mišias taip pat atvyko didelis būrys Legiono narių, kurie prie išstatyto Švč. Sakramento meldėsi visą naktį iki kitos dienos ryto, kada į Žemaičių Kalvarijos Šventovę pradėjo rinktis ateitininkai iš visos Lietuvos.
* * *
2013 m. liepos 30 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje švenčiant jubiliejinį, IV – ąjį Telšių vyskupijos eucharistinį Kongresą, buvo skirta Lietuvos ateitininkams. Nuo tos dienos ryto iš visos Lietuvos rinkosi ateitininkai, vyko jų registracija, o 10 val. ant šv. Jono Kalno, prie III ir IV Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio koplyčių buvo sakomas „Kalno pamokslas“, kurio metu į gausiai susirinkusiuosius, prieš tai meninę programą parodžius Mosėdžio ir Skuodo parapijų ateitininkams, kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis išsamiai kalbėjo apie Krikščionybės atėjimo į Žemaitiją aplinkybes, papasakojo kaip žemaičiai prieš 600 metų buvo ruošiami Krikšto sakramentui, kaip keitėsi jų gyvenimas tapus katalikais, kaip su žemaičių krikštu buvo užbaigta Europos kristianizacija.
Po vyskupo katechezės, meninę programą parodė Telšių ateitininkai, o tada, giedodami Kalnų giesmes visi patraukė prie šv. Jono Kalno papėdėje pastatyto, garsaus Žemaitijos kryždirbio Antano Vaškio iš ąžuolo išdrožto paminklo – koplytstulpio, skirto Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimui. Šį paminklą, kuriame pavaizduota kaip vyskupas krikštija į Varduvos upelį įsibridusį žemaitį, taip pat jame iškaltas šv. Jonas Krikštytojas, krikštijąs Jėzų bei Lietuvos valdovai Vytautas ir Jogaila, pašventino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Taip pat prie šio monumentalaus paminklo apie jo sukūrimą savo mintimis pasidalino jo kūrėjas Antanas Vaškys bei visiems prisidėjusiems padėkos žodį tarė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas.
Nuo paminklo didžiulis būrys ateitininkų ir atvykusių piligrimų procesijos būdu, giedodami giesmes patraukė į Žemaičių Kalvarijos Baziliką. Čia jų laukė ir konferencijoje apie Eucharistiją ir krikščioniško gyvenimo aspektus kalbėjo Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas. Jis išsamiai analizavo ką reiškia gyventi pagal Kristaus mokymą ir praktikuoti tikėjimą.
12 val. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo aukojamas iškilmingos, pagrindinės tos dienos Šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, nemažas būrys kunigų, atvykusių ne tik iš Telšių, bet ir iš kitų vyskupijų. Pamokslą pasakė vyskupas J. Kauneckas. Jis kalbėjo apie ateitininkų pašaukimą Bažnyčioje ir šių dienų pasaulyje, ypač pabrėžė, remdamasis įvairiais gyvenimiškais pavyzdžiais, tikėjimo gyvumo ir jo liudijimo svarbą. Šv. Mišių metu taip pat ateitininkų įžodį davė 8 jaunuoliai ir taip papildė šios organizacijos gretas. Šv. Mišių metu ir prieš Šv. Mišias vykusiame šlovinime giedojo Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo choras, vadovaujamas vargonininko Vitalijaus Lizdenio.
Po Šv. Mišių Žemaičių Kalvarijos miestelio gatvėmis vyko iškilminga eucharistinė procesija. Po iškilmingų pamaldų ateitininkai dėkojo vyskupams ir įteikė jiems atminimo dovanėles. Po to Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose ir Žemaičių Kalvarijos kultūros centre buvo surengta nuotaikinga agapė.
Po pietų vyko keletas programų: vaikams buvo surengtas vadinamasis „Vaikų kiemas su Žiogu“, kur vaikai turėjo puikių užsiėmimų, žaidimų bei užduočių, o suaugusieji ir jaunimas rinkosi į Žemaičių Kalvarijos kultūros centro salę, kurioje konferenciją vedė Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonas filosof. lic., relig. m. mgr. Virgilijus Poškus. Vėliau vyko diskusija – darbas grupėse, o visą tai moderavo ateitininkai: Rozvita Vareikienė, Vidas Abraitis, Reda Sopranaitė, Vygantas Malinauskas, Liutauras Serapinas, Vaidotas Vaičaitis, Vincas Lizdenis.
Visą gražų, prasmingą ir intensyvų darbą, pilną maldos ir intensyvios veiklos dieną vainikavo graži liaudiškos muzikos vakaronė.
Visą tą laiką, vykstant renginiams, Bazilikoje vyko nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija, trukusi visą naktį ir kitą dieną.
(Kun. Andriejus Sabaliauskas Vatikano radijui iš Žemaičių Kalvarijos)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising