Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-11-30 17:21:05
A+ A- print this pageÚmysly Apoštolátu modlitby 2013December
Všeobecný: Aby deti, ktoré sa stali obeťami odvrhnutia alebo násilia, našli potrebnú lásku a ochranu.
Misijný: Aby kresťania, osvietení vteleným Slovom, pripravili ľudstvo na príchod Spasiteľa.
Úmysel KBS: Nech na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda vyvrcholí naša predvianočná príprava v uvedomovaní si prvého i druhého príchodu Krista, ktorý je Pánom nášho života.

Modlitba obetovania dňa
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac:

Január
Všeobecný: Aby si kresťania v Roku viery prehlbovali poznanie Kristovho tajomstva a radostne svedčili o svojej viere.
Misijný: Aby kresťanské spoločenstvá na Strednom východe dostali od Ducha Svätého silu na vernosť a vytrvalosť najmä vtedy, keď sú prenasledované.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda stávame zodpovednými Božími spolupracovníkmi v diele stvorenia.

Február
Všeobecný: Aby rodiny prisťahovalcov, najmä matky, vo svojich ťažkostiach dostali potrebnú pomoc a podporu.
Misijný: Aby národy, ktoré sú vo vojnovom konflikte, uprednostňovali cestu budovania budúcnosti v pokoji a mieri.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v Ježiša Krista, Božieho Syna, stáva prameňom osobnej i spoločnej modlitby tak v rodine, ako aj v bohoslužobnom zhromaždení.

Marec

Všeobecný: Aby úcta človeka voči prírode rástla s vedomím, že celé stvorenie je Božie dielo, ktoré Boh zveril do rúk ľudstvu.
Misijný: Aby biskupi, kňazi a diakoni boli neúnavnými ohlasovateľmi evanjelia až do končín zeme.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v Ježiša Krista, pravého človeka, stáva istotou, že máme brata, ktorý nám rozumie vo všetkom.

Apríl
Všeobecný: Aby verejné nábožné slávenie viery prebudilo veriacich do duchovného života.
Misijný: Aby misijné cirkevné spoločenstvá boli znakmi a nástrojmi nádeje i zmŕtvychvstania.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v Ježiša Krista, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych, stáva dôvodom nádeje aj v bolestných chvíľach života.

Máj
Všeobecný: Aby vykonávatelia spravodlivosti vždy konali bezúhonne a s čistým svedomím.
Misijný: Aby semináre misijných cirkevných spoločenstiev formovali kňazov podľa Kristovho srdca, plne oddaných hlásaniu evanjelia.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v Ježiša Krista, ktorý sedí po pravici Otca, stáva prameňom túžby po spoločnom oslávení v nebi spolu s Pannou Máriou.

Jún
Všeobecný: Aby medzi ľuďmi prevládala kultúra dialógu, načúvania a vzájomnej úcty.
Misijný: Aby tam, kde je zosvetštenie najsilnejšie, kresťanské spoločenstvá dokázali účinne podporovať novú evanjelizáciu.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v Ducha Svätého, darcu života, stáva výzvou na šírenie viery v dnešnej spoločnosti.

Júl
Všeobecný: Nech Svetový deň mládeže v Brazílii povzbudí všetkých mladých kresťanov, aby sa stali učeníkmi a misionármi evanjelia.
Misijný: Aby sa po celej Ázii neustále otvárali dvere hlásateľom evanjelia.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera vo svätú Katolícku cirkev podľa ich príkladu stáva podnetom na stále silnejšie priľnutie k Petrovmu nástupcovi.

August
Všeobecný: Aby rodičia a učitelia pomáhali novej generácii svedomito a čestne sa pripravovať na život.
Misijný: Aby miestna cirkev v Afrike, verne ohlasujúc evanjelium, podporovala mier a spravodlivosť.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v spoločenstvo svätých podľa ich príkladu stáva podnetom na novú evanjelizáciu spoločnosti.


September
Všeobecný: Aby dnešní ľudia, často prehlušovaní hlukom sveta, nanovo objavili hodnotu ticha a načúvali Božiemu hlasu, ako aj hlasu bratov a sestier.
Misijný: Aby sa prenasledovaní kresťania svojím utrpením v mnohých častiach sveta stali svedkami Kristovej lásky.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, ktorí náš národ priviedli k úcte voči Bohorodičke, naša viera stáva podnetom na prinášanie obetí za svoju vlasť.

Október
Všeobecný: Aby ľudia, ktorí pre ťažkosti chcú skoncovať so životom, pocítili blízkosť Božej lásky.
Misijný: Aby Svetoví deň misií pomohol všetkým kresťanom uvedomiť si, že sme nielen prijímateľmi Božieho slova, ale aj jeho hlásateľmi.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v odpustenie hriechov stáva povzbudením na prijímanie Božieho milosrdenstva vo sviatosti pokánia.

November
Všeobecný: Aby ťažko skúšaní kňazi našli vo svojom utrpení útechu, v pochybnostiach oporu a vytrvali vo vernosti.
Misijný: Aby cirkevné spoločenstvá v Latinskej Amerike posielali misionárov do ďalších cirkevných spoločenstiev.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera vo vzkriesenie z mŕtvych a v život večný stáva dôvodom prežívania duchovného spoločenstva s našimi zosnulými bratmi a sestrami.

December
Všeobecný: Aby deti, ktoré sa stali obeťami odvrhnutia alebo násilia, našli potrebnú lásku a ochranu.
Misijný: Aby kresťania, osvietení vteleným Slovom, pripravili ľudstvo na príchod Spasiteľa.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda vyvrcholí naša predvianočná príprava v uvedomovaní si prvého i druhého príchodu Krista, ktorý je Pánom nášho života.
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising