Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-09-06 13:46:50
A+ A- print this pagePrasidėjo Šilinių atlaidaiDar vasariškai šiltą rugsėjo 7-ąją Marijos šventovėje Šiluvoje prasidėjo didieji Šilinių atlaidai, kuriuose švenčiame Švč. M. Marijos Gimimą, o šiemet kartu minime Tikėjimo metus bei Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų. Atlaidai truks 9 dienas ir baigsis rugsėjo 15-ąją.

Pirmoji diena Šilinėse nuo 2011 metų skiriama pal. Jonui Pauliui II, o šiemet ši diena paminėta ypatingai, drauge su visa Lietuva, kuri šiomis dienomis Vilniuje ir kituose miestuose, ypač popiežiaus lankytose vietose, plačiai švenčia ir su dėkingumu prisimena jo vizito 20-metį. Į atlaidus Šiluvoje Jono Pauliaus II užtarimu melsti gyvo ir tvirto tikėjimo liudijimo šeštadienį rinkosi vienuolinės kongregacijos ir katalikiškos bendruomenės iš visos Lietuvos.

Savo piligrimystę Šiluvoje vienuoliai pradėjo Švč. M. Marijos pasveikinimu Apsireiškimo koplyčioje – joje buvo sugiedotas vienas gražiausių Bažnyčios kūrinių Dievo Motinos garbei. Vėliau saulės nutviekstoje sakralioje aikštėje (joje nuo 2008 m. Šiluvos jubiliejaus piligrimus pasitinka ir Jono Pauliaus II skulptūra) atlaidų dalyviai jungėsi į bendrą Rožinio maldą, o 12 val. čia prasidėjo iškilminga Eucharistija.

Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius sveikino vyskupus, kunigus, ypač gausiai susirinkusius brolius ir seseris vienuolius, Marijos legiono, Gyvojo Rožinio narius, Švč. M. Marijos bei Pal. Jurgio Matulaičio draugijas, „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenę, maldos grupes, įvairias katalikiškas bendruomenes. Kviesdamas dėkoti Viešpačiui už pal. Jono Pauliaus gyvenimo ir tarnystės Bažnyčiai pavyzdį, arkivyskupas pakvietė melstis ir už taiką Sirijoje ir pasaulyje – maldai ir pasninkui šeštadienį viso pasaulio tikinčiuosius su ganytojiškuoju susirūpinimu kviečia popiežius Pranciškus.

Šv. Mišias koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas bei grupė kunigų iš įvairių vyskupijų. Giedojo jungtinis vienuolių choras, vadovaujamas ses. Liucijos Grybaitės FMA.

Homiliją pasakęs Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kvietė pažvelgti į Jono Pauliaus II tikėjimo kelią, jo kaip Dievo žmogaus liudijimą, kuris ir šiandien gali būti gyvu šaltiniu ir dvasinių vertybių versme, gaivinančia ypač katalikiškas bendruomenes, jų veikimą ir dvasią. Homilijoje pažvelgta į Jono Pauliaus II herbą, kuris atspindi visą gyvenimo kelionę lydėjusį pamaldumą Marijai, pasitikėjimą ja. Homilijoje pabrėžta pasitikėjimo svarba ir kiekvieno asmens ir bendruomenių gyvenime – kai jaučiamės saugūs, aprūpinti, gali kilti klausimas: o kam tuomet Viešpats?

Minėdamas sykiu ir nepaprastą Jono Pauliaus II veiklumą, jo gausias keliones iki pat žemės pakraščių, Bažnyčios mokymą nepaprastai praturtinusį intelektualinį palikimą, romumą kančioje, ganytojas pabrėžė kiekvienam jo tikėjimo kelionėje sektiną ir ugdytiną drąsų veikimą, žavintį gyvą pasitikėjimą Dievu, kuris galėtų patraukti ir netikinčiuosius. Tikintieji, ypač bendruomenės paragintos augti ir stiebtis, mokytis iš Marijos, sekti Jono Pauliaus II tikėjimo pavyzdžiu ir taip siekti dar didesnio tobulumo. „Prašykime maldoje, kad jau Bažnyčios palaimintuoju paskelbtas Jonas Paulius II visus stiprintų ir drąsintų“, – sakė vysk. R. Norvila.

Kitu laiku aukotose šv. Mišiose – joms vadovavo ir homilijas sakė kun. Erastas Murauskas, kun. Antanas Blužas OFM, kun. Edvinas Rimavičius, kun. Gražvydas Geresionis – Šiluvos šventovėse melsta malonės krikščioniškai gyventi ir skelbti Evangeliją, prašyta tam Šventosios Dvasios įkvėpimo, dėkota už malonę būti Bažnyčios nariais. Giedojo Šiluvos, Kėdainių Šv. Jurgio ir Šv. Juozapo, Kauno Šventosios Dvasios parapijų chorai. Nemaža dalis atvykstančių į Šiluvą piligrimų nori pelnyti tikrąsias atlaidų malones, todėl susitaiko su Dievu atlikdami išpažintį. Klausyklose tądien patarnavo Kėdainių dekanato kunigai.

Po vakaro šv. Mišių Šiluvos bazilikoje prasidės Eucharistijos adoracija, rengiantis Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto jubiliejaus iškilmėms. Adoracijos maldai vadovaus vysk. Kęstutis Kėvalas, „Naujosios Sandoros“ bendruomenė, Raseinių parapijos maldos grupė, taip pat Šiluvos savanoriai – nuo vidurnakčio Marijos radijas.

Šiluvos muziejuje tądien pristatytas naujas fotoalbumas „Šiluvos šventovė“ (išleido „Terra Publika“ drauge su Kauno arkivyskupija). Naujuoju Šiluvą reprezentuojančiu leidiniu pasidžiaugė arkivyskupas S. Tamkevičius (pažymėjęs, jog jau kitą savaitę albumas pasieks Čikagą), kalbėjo leidyklos direktorius V. Kandrotas.

Atlaidams išpuošta (ir šiemet ją puošė Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras), maldai ir susitaikymui su Dievu, ramybei ir vilčiai telkianti Šiluvos šventovė rytoj lauks pagrindinių iškilmių dalyvių iš visos Lietuvos ir ypač Žemaitijos, šiemet švenčiančios savo krikščioniškojo tikėjimo 600 metų kelią, kad drauge dėkotų Dievui už tikėjimo ir Krikšto dovanas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising