Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-09-08 13:23:12
A+ A- print this pageŠvč. M. Marijos Gimimo šventė Šiluvoje. Jono Pauliaus II apsilankymo dvidešimtųjų metinių minėjimasRugsėjo 8-osios sekmadienį Šiluvoje, drauge su visa Bažnyčia švęsdami Švč. Mergelės Marijos Gimimą, tūkstančiai piligrimų iš visos Lietuvos prie altoriaus sakralioje aikštėje priešais Baziliką vidudienį dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose ir drauge minėjo Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmes, dėkojo Viešpačiui už kiekvienam krikščioniui ir visai tautai brangias Krikšto ir tikėjimo dovanas.

Iškilmių Eucharistijai su Lietuvos vyskupais vadovavo, popiežiaus Pranciškaus palaiminimą perdavė ir gaiviu ganytojiškuoju žodžiu piligrimų tikėjimą stiprino apaštališkasis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Luigi Bonazzi. Iškilmes transliavo Lietuvos televizija ir radijas (jas komentavo kun. Artūras Kazlauskas) bei nuolat iš Šiluvos transliuojantis Marijos radijas. Iškilmėse giedojęs kamerinis choras „Aidija“ (choro meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis) atliko nacionalinės premijos laureato kompozitoriaus Vidmanto Bartulio „Missa brevis“, taip pat lotyniškąjį to paties kompozitoriaus sukurtą „Credo“. Vargonavo Jūratė Bundzaitė.

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ džiugiai sveikino prie altoriaus procesija atėjusius arkivyskupą Luigi Bonazzi, šv. Mišias koncelebruosiančius kardinolą Vilniaus arkivyskupą emeritą Audrį Juozą Bačkį, Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą, Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską, Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų bei Telšių vyskupijos augziliarus vyskupus Arūną Poniškaitį, Kęstutį Kėvalą bei Liną Vodopjanovą OFM, vyskupus emeritus Joną Kaunecką, Juozą Matulaitį, Juozą Žemaitį MIC, Juozą Preikšą, taip pat brolius kunigus. Ganytojas sveikino į iškilmes atvykusius Lietuvos Evangelikų liuteronų bei Stačiatikių Bažnyčių vadovų atstovus kunigus, klausyklose tarnaujančius Kauno I dekanato kunigus, taip pat Telšių ir Kauno seminarijų klierikus, LR Seimo, Vyriausybės narius, nacionalinės televizijos ir radijo vadovus bei darbuotojus, visus tikinčiuosius aikštėje ir dalyvaujančius iškilmėse per radijo ir televizijos transliacijas, visiems primindamas ir pastarojo meto aktualią intenciją: čia, Šiluvoje, melsti ir už taiką Artimuosiuose Rytuose, – kad vyktų tai, ką planuoja Viešpats, o ne kuriama žmonių.

„Švč. Mergelė Marija, kaip tikra Motina, laukia mūsų Šiluvoje“, – sakė homiliją pradėdamas arkivysk. L. Bonazzi ir jos pradžioje kaip apaštališkasis nuncijus perduodamas popiežiaus Pranciškaus pasveikinimą, meilę, šypseną ir palaiminimą bei patikindamas: Šventasis Tėvas yra čia kartu su visais savo dvasia, kaip drauge yra ir pal. Jonas Paulius II, kuris ir danguje nenustoja rūpintis žemiškais reikalais bei su meile lydi kiekvieną.

Homiliją pasakiusio arkivysk. L. Bonazzi mintimi, pal. Jono Pauliaus II ir Švč M. Marijos gyvenimo pavyzdžiai ir šiandien padeda atrasti atsakymus į esminius tikėjimo klausimus, kurie, aktualiai kyla ypač šiemet, kai švenčiame Tikėjimo metus: kaip priimti brangiąją tikėjimo dovaną, kaip ja gyventi ir ja skonėtis, kaip įtikėti ir būti palaimintiems; kaip priimti Dievo meilę; kaip tikėti ir tada, kai patiriame sunkumų ir kančios.

„Tikėjimas nėra vien tikėjimas Dievo buvimu. Krikščioniškas tikėjimas – tai tikėjimas Dievo meile“, – sakė arkivysk. L. Bonazzi, pabrėždamas: Dievas myli tokius, kokie esame, myli tose aplinkybėse, kuriose esame. Dievo meilė nėra abstrakti, jos vardas ir veidas yra Jėzus Kristus. Tik per Kristų, per Šventąją Dvasią, gautą per Krikštą, tampame pajėgūs ir patys mylėti.

Pasak apaštališkojo nuncijaus, priimti Dievo meilę – tai reiškia priimti Dievo gailestingumą. Turime priimti Dievo atlaidumą, bet sykiu ir dovanoti atlaidumą iš savo pusės – pirmiausia atleidžiant sau patiems, nebūnant sau negailestingais teisėjais, o paskui atleidžiant ir kitiems. Tik vienu ritmu su Jėzaus Širdimi ir Švč. Trejybe pulsuojanti širdis pajėgi atleisti, nugalėti blogį gerumu, mylėti meile, kuri visa ištveria.

„Tegu Viešpats randa mumyse švarių lapų, kuriuose galėtų rašyti istoriją kartu su mumis“, – užbaigdamas homiliją linkėjo arkivysk. L. Bonazzi, tikindamas: tai bus nuostabi istorija, tada ir mes, kaip Marija, patirsime tikėjimo džiaugsmą ir palaimą: juk palaiminti įtikėję, jog netrukus išsipildys Rašto žodžiai.

Visuotinėje maldoje, popiežiaus Pranciškaus mintimi, prašyta Viešpaties malonės, kad Bažnyčia iš tikėjimą prižiūrinčios taptų ją skleidžiančia šeima, kad Bažnyčia tarnautų savo krikščioniškąsias šaknis pamirštančiai Europai, kad tėvai, ugdytojai ir ypač medikai saugotų žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo iki mirties, taip pat kad kiekvienas piligrimas Šiluvoje priimtų kvietimą drąsiai liudyti Evangeliją savo aplinkoje.

Atnašų procesijoje buvo nešama atlaidų savanoriams skiriama liepos mėnesį pasirodžiusi pirmoji popiežiaus Pranciškaus enciklika „Lumen Fidei“ (ką tik išleista Katalikų interneto tarnybos), Lietuvos seminarijoms skiriama katalikiško mėnraščio „Artuma“ metinė prenumerata.

Šv. Mišių (ypač daug jų dalyvių priėmė ir šventąją Komuniją) pabaigoje, prieš ganytojiškąjį palaiminimą, iškilmių dalyviams, tarp jų ir „Aidijos“ chorui bei šio projekto rėmėjui – Kultūros fondui, jauniesiems savanoriams nuoširdžiai dėkojęs arkivyskupas S. Tamkevičius dar sutelkė trumpai maldai, pakviesdamas paklausyti Jono Pauliaus II maldos Šiluvoje per Žodžio liturgiją prieš 20 metų, 1993 m. rugsėjo 7-ąją, įrašo.

Šilinių atlaidų dalyvius arkivyskupas išlydėjo palinkėdamas visiems parsivežti iš Šiluvos ramybės, vilties ir džiaugsmo ir skleisti tai savo aplinkoje – Lietuvoje to šiandien ypač reikia. Be to, paprašė čia patirtą džiaugsmo nuotaika gyventi ir savo namuose, be svaigalų keliamo netikro džiaugsmo.

15 val. Šiluvą pasiekė jaunieji kasmetinio tarptautinio piligrimų žygio iš Kryžių kalno dalyviai, kurie vadovaujami Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio keliavo čia pėsčiomis nuo rugsėjo 6 d. Jie aikštėje drauge šventė šv. Mišias ir jose meldėsi už Lietuvos jaunimą.

Šv. Mišiose rugsėjo 8 d. kitu laiku buvo prašyta drąsos liudyti Kristų, malonės nutolusiems nuo tikėjimo. Šv. Mišioms vadovavo ir homilijas sakė mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Erastas Murauskas, kun. Kęstutis Rugevičius. Kaip ir kasdien, į Šiluvą atvyksta įvairių muzikos kolektyvų – sekmadienį atlaiduose giedojo Gargždų, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos, Šiluvos vaikų ir jaunimo chorai, Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblis.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising