Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Artimo meilė ir Solidarumas  >  2013-09-19 17:47:06
A+ A- print this pageTelšių vyskupijos kunigų susirinkimasRugsėjo 18 d. Telšiuose, kaip ir kiekvieną mėnesį, vyko Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Susirinkimą pradėjo ir kunigus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis vadovavo bendrai kunigų rytmetinei maldai ir pačiam susirinkimui.

Po bendros maldos į susirinkusius kunigus kreipėsi Telšių vyskupo vikaras, Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų vadovas mons. kan. Rimantas Gudlinkis. Jis kunigams pristatė naujus 7, 8 ir 9 klasėms išleistus Tikybos vadovėlius bei pratybų sąsiuvinius, kalbėjo apie jų įsigijimo būtinybę bei svarbą, kadangi tikybos mokytojai jau dirba pagal naujas programas, o vadovėliai parengti būtent tų programų pagrindu. Mokyklų sunki finansinė padėtis nulemia vadovėlių įsigijimo sudėtingumą, todėl buvo svarstoma kokiu būdu tai reikėtų padaryti. Taip pat monsinjoras kalbėjo apie metinę parapijinę katechezė, pristatė patvirtintą metodinių priemonių sąrašą bei aptarė kitas, su šiais dalykais susijusias, problemas. Jis išryškino, jog visų bendros pastangos, perteikiant tikėjimo žinią jaunajai kartą yra būtinos, nes didžioji dalis jaunų žmonių apie Dievą ir tikėjimą išgirsta pirmiausia mokyklose per tikybos pamokas, o ne savo šeimose ar bažnyčiose.

Telšių vyskupas J. Boruta SJ susirinkime nagrinėjo keletą einamųjų vyskupijoje klausimų. Pirmiausia vyskupas kalbėjo apie Caritas veiklą parapijose. Remdamasis pop. Benedikto XVI apaštališkuoju laišku motu proprio forma Intima Ecclesiae natura Telšių ganytojas išryškino Caritas veiklos kryptis bei pobūdį, išskyrė veiklos parapijose prioritetus. Vyskupas kalbėjo apie dalijimosi parapijose būtinybę, ugdant krikščionišką bendruomenių dvasią ir taip netampant tik socialinės veiklos struktūra. Ganytojas išreiškė susirūpinimą alkoholio liūne skendinčiais žmonėmis, jų šeimų likimais. Jis kvietė klebonus ieškoti išeičių iš sudėtingų padėčių parapijose ir ugdyti žmonės tarpusavio ne tik materialinę, bet, svarbiausia, ir dvasinę pagalbą. Būtina aktyvinti AA organizacijos veiklą, padėti žmonėms naudotis Dievo malonės vaisiais – malda ir sakramentais ir Carito organizacijos pagalbos dėka kurti krikščioniško gyvenimo, pagrįsto tarpusavio pagalba ir santykiu, atnaujintą struktūrą ir taip išlaikyti gyvą evangelinę dvasią.

Kitą konferencijos dalį Telšių ganytojas kalbėjo apie Misijų sekmadienį – spalio 20 dieną. Vyskupas išryškino Tautų evangelizavimo kongregacijos kreipimosi atskiras vietas, kvietė tikinčiuosius nuolat raginti melstis už misijas bei rinkliavų metu paremti Bažnyčios misijinę veiklą, išryškinat misionierių, nešančių Evangelijos žinią sudėtingomis sąlygomis darbo svarbumą ir visų Bažnyčios narių atsakomybę už tos veiklos sėkmę.

Susirinkimo metu buvo aptarta kaip Telšių vyskupijoje bus minima Lietuvos žydų genocido diena – rugsėjo 23-oji. Vyskupas kalbėjo, jog tą dieną būtina prisiminti malda nekaltas Holokausto aukas ir pagerbti žydų gelbėtojus, primenant apie skaudžiu to meto įvykius, prasidėjusius prieš 70 metų ir meldžiant Dievą, kad tokie kraupūs dalykai daugiau niekada nepasikartotų.

12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurias koncelebravo Telšių vyskupijos kunigai, vadovaujami Telšių vyskupo J. Borutos SJ. Pamokslo metu vyskupas kalbėjo apie parapijinės katechezės svarbą ir būtinybę ruošiant jaunąją katalikų kartą sakramentams. Jis pabrėžė, jog tik prie parapijų ruošiant vaikus ir jaunimą galima perteikti tikėjimo svarbumą ir jo praktiką. Būtent parapijos veikloje dalyvaujantys jauni žmonės gali pajusti tikinčiųjų bendruomenės veiklą, šilumą, su kuria perduodamas tikėjimas. Vyskupas išryškino ypatingą svarbumą padėti jauniems žmonėms atrasti savo vietą parapijos gyvenime ir taip tinkamai pasiruošti aktyviam bažnytiniam ir sakramentiniam gyvenimui. Kunigus jis kvietė būti drąsiais tikėjimo liudytojais ir nepasiduoti kylančioms neigiamoms pozicijoms šiuo klausimu.

Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi Katedros kriptoje prie vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę, o po pamaldų kunigai ir Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai, kartu su savo ganytoju J. Boruta SJ pietavo seminarijos valgykloje.

Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising