Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-10-09 17:14:09
A+ A- print this pageVilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas. Ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos vadovų seminaras.Spalio 8 dieną Marijampolėje, vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis kunigų susirinkimas, kuriame drauge su vyskupijos ganytoju Rimantu Norvila dalyvavo gausūs būrys įvairiose vyskupijos parapijose tarnaujančių dvasininkų.

Pirmoje susitikimo dalyje kun. teol. dr. Rimas Skinkaitis pristatė neseniai lietuvių kalba išleistą pirmąją popiežiaus Pranciškaus encikliką „Lumen Fidei“. Prelegentas išsamiai ir su teologiniu profesionalumu apžvelgė visus keturis enciklikos skyrius: Mes įtikėjome meilę, Jei netikėsite, nesuprasite, Aš jums perdaviau, ką esu gavęs ir Dievas rengia jiems miestą. Išsamus pristatymas buvo rimtas akstinas encikliką perskaityti bei pagilinti žinias ir supratimą jos dar neskaičiusiems. Drauge galima daryti išvadą, kad šioji enciklika – krikščionybės istorijos ir mokymo turinio esmės knyga.

Vėliau kun. R. Skinkaitis dar kartą pristatė pagrindines nuolatinio diakonato teologines, rengimo bei praktines gaires. Pirmos susitikimo dalies pabaigoje vysk. R. Norvila priminė galimybę ir atsakomybę dėl ekstraordinarinių komunijos dalintojų parapijose ir jų pasirengimo šiai tarnystei Vilkaviškio vyskupijoje svarbą ir būdą.

Antroje dalyje į susirinkusiuosius kreipėsi Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas, kuris kalbėjo trim temom. Pirmiausiai prelegentas pasidalino įspūdžiais bei pranešimų santraukomis iš neseniai pasibaigusio pasaulinio katechetų kongreso, kuris vyko š. m. rugsėjo 26 – 29 dienomis Romoje ir Vatikane. Ilgėliau buvo stabtelta prie popiežiaus Pranciškaus katechezės minčių specialiai šio kongreso dalyviams, kurioje popiežius dar kartą priminė ir aptarė kongreso temą – „Katechetas – tikėjimo liudytojas“.

Antrasis klausimas buvo susijęs su tikybos dėstymu mokyklose, aptariant su tuo susijusias aktualijas ir paraginant kunigus skirti deramą dėmesį tikybai bei ją dėstantiems tikybos mokytojams.

Trečioji aktualija – parapijinė katechezė. Trumpai ir išsamiai buvo atkreiptas dėmesys į katechezės vietą, laiką, atlygį už katechezę, tikybos nelankančių mokinių katechezę bei vyskupo siuntimą parapijinei katechezei.

* * *

Š. m. spalio 4 – 6 dienomis Nidoje vyko Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos vadovų seminaras, kurio tikslas dar kartą aptarti praeitą stovyklą bei padėti pamatus ateinančių metų stovyklai.

Pirmąją seminaro dieną stovyklos vadovai prisiminė buvusią stovyklą, kuri vyko 2013 07 30 – 08 06 dienomis Nemunaityje (Alytaus r.) ir buvo skirta Visuotinėje Bažnyčioje švenčiamiems Tikėjimo metams, todėl ir buvo pavadinta – „CREDO“. Stovykloje buvo gvildenamos pagrindinės krikščionių tikėjimo temos. Savo pasisakymuose vadovai apibendrintai atskleidė savo įspūdžius, aiškiai įvardindami sėkmes bei nesėkmes, bet taip pat ir stovyklautojų nuomonę apie stovyklą. Buvusio darbo refleksija – rimtas pamatas ateities darbams, todėl antrąją seminaro dieną buvo dirbama atskirose darbo grupėse bandant iškristalizuoti būsimos stovyklos temą bei atskirų dienų temas. Po gan karštos diskusijos buvo nuspręsta organizuoti stovyklą tema „Žodis“, kuria bus gilinamasi į Šventąjį Raštą, kuris yra nepakeičiamas krikščionio tikėjimo kelionės ramstis ir atspirties taškas. Antroje darbo grupėje buvo gilinamasi į stovyklos dienotvarkę; gerokai pakeistas stovyklos dienotvarkės formatas, atsisakyta kai kurių veiklų bei atrasta vietos naujoms iniciatyvoms. Darbas bus tęsiamas trijose atskirose darbo grupėse: dienotvarkės, dienų pristatymo ir vakaro programų bei katechezės. Galiausiai, stovyklos vadovas iš Mykolo Riomerio universiteto Stasys Zelenekas pristatė informacijos sklaidos koncepciją, kuri padėtų turėti ryšį su vyskupijos ministrantais ištisus metus, panaudojant įvairius šiuolaikinius būdus. Tam tikslui buvo suburta trijų asmenų darbo grupė.

Iki vėlaus vakaro vadovai turėjo progą džiaugtis gražiu oru nuostabioje Nidos gamtoje. Antros dienos vakaras užbaigtas buvusios stovyklos fotografijų peržiūra, bei naujajai evangelizacijai skirto filmo „Credo“ (pristatyto 2013 09 26 - 29 Romoje vykusio pasaulinio katechetų kongreso metu) peržiūra bei diskusija.

Sekmadienio rytą visi vadovai meldėsi šv. Mišiose Nidos bažnyčioje drauge su vietine katalikų bendruomene, į liturgiją įsijungdami žodžio liturgijoje bei giedojimu.

Šis seminaras Nidoje – padėka už buvusį darbą ir labai stiprus impulsas ateičiai, ministrantų pastoracijai, kurią drąsiai galima vadinti pašaukimų kalve.

Kun. Rytis Baltrušaitis
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising