ՍկզբնաէջըՎատիկանի Ձայնասփիւռ
Վատիկանի Ձայնասփիւռ   
Այլ Լեզուներ  

     Սկզբնաէջը > Եկեղեցի  >  2014-01-25 09:35:15
A+ A- Տպէ` ԷջըԿիրակի օրուայ Աւետարանի ընթերցում, Յովհ 4, 24-42RealAudioMP3 24 Աստուած Հոգի է, եւ իրեն երկրպագողներն ալ պէտք է որ երկրպագեն հոգիով ու ճշմարտութեամբ”:
25 Կինը ըսաւ անոր. “Գիտեմ թէ *Մեսիան պիտի գայ, (Քրիստոս կոչուածը.) երբ ինք գայ` պիտի հաղորդէ մեզի ամէն բան”:
26 Յիսուս ըսաւ անոր. “Ես` որ քեզի հետ կը խօսիմ` ա՛ն եմ”:
27 Այդ ատեն իր աշակերտները եկան, ու զարմացան որ կը խօսակցէր [այդ] կնոջ հետ, բայց անոնցմէ ո՛չ մէկը ըսաւ. “Ի՞նչ կ'ուզես”, կամ. “Ի՞նչ կը խօսիս անոր հետ”:
28 Ուստի կինը թողուց իր *սափորը եւ գնաց քաղաքը, ու ըսաւ քաղաքացիներուն.
29 “Եկէ՛ք, տեսէ՛ք մարդ մը` որ ըսաւ ինծի ամէն ինչ որ գործեր եմ. արդեօք ա՞ն է Քրիստոսը”:
30 Անոնք ալ ելան քաղաքէն եւ կու գային անոր:
31 Այդ միջոցին աշակերտները իրեն կը թախանձէին ու կ'ըսէին. “Ռաբբի՛, կե՛ր”:
32 Ան ալ ըսաւ անոնց. “Ես` ուտելու [համար`] ունի՛մ կերակուր [մը], որ դուք չէք գիտեր”:
33 Ուրեմն աշակերտները կ'ըսէին իրարու. “Արդեօք մէկը ուտելիք բերա՞ւ իրեն”:
34 Յիսուս ըսաւ անոնց. “Իմ կերակուրս` գործադրել է զիս ղրկողին կամքը, եւ աւարտել անոր գործը:
35 Դուք չէ՞ք ըսեր. “Տակաւին չորս ամիս կայ` որ հունձքի [ատենը] գայ”: Ահա՛ ես կը յայտարարեմ ձեզի. “Բարձրացուցէ՛ք ձեր աչքերը եւ դիտեցէ՛ք արտե՛րը. արդէ՛ն ճերմկած [ու] հնձուելու [պատրաստ] են”:
36 Ա՛ն որ կը հնձէ` վարձք կը ստանայ, եւ պտուղ կը ժողվէ յաւիտենական կեանքի համար, որպէսզի սերմանողն ու հնձողը ուրախանան միասին:
37 Որովհետեւ այս բանին մէջ ճշմարիտ է այն խօսքը. “Մէկը կը սերմանէ, եւ ուրի՛շ մը կը հնձէ”:
38 Ես ղրկեցի ձեզ հնձելու զայն` որուն համար չաշխատեցաք. ուրիշնե՛րը աշխատեցան, ու դո՛ւք մտաք անոնց աշխատանքին մէջ”:
39 Այդ քաղաքէն շատ Սամարացիներ հաւատացին իրեն` այդ կնոջ խօսքին համար, որ վկայեց. “Ի՛նչ որ գործեր էի` ամէ՛նը ըսաւ ինծի”:
40 Երբ Սամարացիները եկան իրեն, կը թախանձէին որ մնայ իրենց քով. ու մնաց հոն երկու օր:
41 Շատե՛ր իրեն հաւատացին` իր խօսքին համար,
42 եւ կ'ըսէին կնոջ. “Ա՛լ կը հաւատանք` ո՛չ թէ քու խօսքիդ համար, այլ մենք իսկ լսեցինք, ու գիտենք թէ ա՛յս է ճշմարտապէս աշխարհի Փրկիչը` Քրիստոսը”:
Հետեւեք


Մեր Մասին Հաղորդումներու Օրակարգ Գրէ' խմբագրութեան Ռատիովատիկանի Արտադրութիւն Կապեր Ուրիշ Լեզուներ Սուրբ Աթոռը Վատիկան քաղաք Քահանայապետական Ծիսակատարութիւններ
Կայքէջի Բոլոր Պարունակութիւնը Հեղինակային Իրաւունքով Պաշտպանուած է ©. Ծրագրաւորող / Վարկ / Օրինական Պայմաններ / Գովազդ