Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-02-22 12:54:48
A+ A- print this pagePirmoji popiežiaus Pranciškaus kardinolų skyrimo konsistorija (+video)Pirmojoje popiežiaus Pranciškaus vadovautoje kardinolų skyrimo konsistorijoje, be senųjų ir naujųjų kardinolų, dalyvavo popiežius emeritas Benediktas XVI, kurį popiežius Pranciškus asmeniškai pasveikino apeigų pradžioje ir pabaigoje. Naujųjų kardinolų skyrimo konsistorija įvyko šeštadienio rytą Šv. Petro bazilikoje. Popiežius Pranciškus paskyrė iš viso 19 naujų kardinolų iš penkiolikos kraštų ir paskelbė, jog į iškilmę neatvykusiam 98 metų italui kardinolui Loris Capovilla kardinolo biretą ir žiedą Bergame ateinančiomis dienomis įteiks ypatingasis pasiuntinys.

Prieš naujųjų kardinolų įvesdinimą į Kardinolų kolegiją sveikinimo žodį visų jų vardu pasakė naujasis kardinolas, Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolin. Sveikindamas Šventąjį Tėvą Pranciškų ir jo pirmtaką Šventąjį Tėvą Benediktą XVI kardinolas Parolin sakė, kad šią dieną jam, kaip ir kitiems naujiesiems kardinolams suteikta galimybė viešai ir iškilmingai patvirtinti, jog jiems pašaukimas būti Jėzaus mokiniais nuo pat pradžios yra malonė, leidžianti išvykti į šventumo ir meilės žygį, kurio vienintelė sąlyga yra sąlygų nebūvimas ir kuri gali pareikalauti net gyvybės kainą, visai tokią, kokią sumoka daug nūdienos krikščionių visame pasaulyje. Kraują simbolizuojantys purpuro spalvos rūbai, kuriuos dėvi kardinolai, simbolizuoja būtent besąlyginį pasirengimą prireikus pralieti kraują vardan Kristaus ir tikėjimo.

* * *

Prieš iškilmingas bireto, žiedo ir titulinės bažnyčios arba diakonijos Romoje suteikimo naujiems kardinolams apeigas, popiežius Pranciškus pasakė neilgą homiliją, kurioje komentavo evangelisto Morkaus pastabą, kad „Jėzus vis ėjo priekyje...“ (Mk 10,32). Ir šią akimirką Jėzus eina pirma mūsų,- sakė Pranciškus. Jis visada eina priekyje. Jis eina pirma mūsų ir skina mums kelią. Tokia mūsų viltis ir toks mūsų džiaugsmas: esame Jo mokiniai, esame su Juo, einame paskui Jį, Juo sekame.

Kai visi kartu pirmą kartą aukojome Mišias Siksto koplyčioje, - priminė Popiežius prieš beveik metus aukotas pirmąsias Mišias su kardinolais, rytojaus dieną po savo išrinkimo, - „eiti“ – buvo pirmasis tąkart Viešpaties pasiūlytas žodis. „Eiti“, o po to - „statyti“ ir „išpažinti“. Ir šiandien sugrįžta tas žodis, tas žodis, nusakantis nuolatos besitęsiantį Jėzaus veiksmą: „Jėzus ėjo...“. Evangelijoje tuoj pat atkreipiame į tai dėmesį: Jėzus daug keliauja ir keliaudamas moko. Tai labai svarbu. Jėzus atėjo išmokyti ne filosofijos ar ideologijos, bet „kelio“, atėjo parodyti kelią, kuriuo turime eiti su Juo. O kelią juk išmokstame eidami juo. Taip, brangieji broliai, mūsų džiaugsmas – tai keliavimas su Jėzumi.

Ir tai nei lengva, nei patogu, nes Jėzaus kelias – tai kryžiaus keliaus, - tęsė homiliją popiežius Pranciškus. Visiems kartu bekeliaujant, Jėzus sako savo mokinimas kas jo laukia Jeruzalėje, paskelbia apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Mokiniai „stebėjosi“ ir „nerimavo“. Jie „stebėjosi“, nes manė keliaują į Jeruzalę tam, kad dalyvautų Mesijo triumfe, jo pergalėje. Apie tai liudija Jono ir Jokūbo prašymas gauti svarbiausias vietas Kristaus karalystėje. Jie „nerimavo“ ir rimtai išsigando kai sužinojo kas Jėzaus laukia ir kad toks likimas gali tekti ir jiems.

Skirtingai negu ano meto mokiniai, mes žinome, kad Jėzus nugalėjo. Mums nereikia bijoti kryžiaus. Kryžius yra mūsų viltis. O vis dėlto ir mes, žmonės, nusidėjėliai, esame gundomi patikėti žmonėmis, o ne Dievu. Ir kokios tokio supasaulėjusio mąstymo pasekmės? „Dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono (Mk 10,41). Supyko. Kai nulemia pasaulio mąstysena, ateina varžybos, pavydai, susiskaldymai. Dėl to šitie Viešpaties žodžiai mums į sveikatą. Jie padeda mums apsivalyti iš vidaus ir prisiderinti prie Jėzaus, tai padaryti visiems kartu šią akimirką kai Kardinolų kolegija pasipildo naujais nariais.

„Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo...“ (Mk 10,42). Štai dar vienas Viešpaties gestas. Visiems kartu keliaujant, Jis suvokia, kad reikia su mokiniais pasikalbėti. Jie sustoja ir Jėzus juos pasišaukia prie savęs. Brangieji, - sakė Popiežius kardinolams, - leiskime Jėzui mus pasišaukti. Klausykime, su džiaugsmu priimkime jo žodį, leiskime, kad mus mokytų Šventoji Dvasia, kad susibūrę aplink Viešpatį būtume vienas kūnas ir viena siela.

Dabar, kai esame sukviesti mūsų vienintelio Mokytojo, ir aš jums noriu pasakyti ko šiandien reikia Bažnyčiai: reikia jūsų, jūsų bendradarbiavimo, jūsų bendrystės, bendrystės su manimi ir tarp jūsų. Bažnyčiai reikia jūsų drąsos, kad Evangelija būtų skelbiama tinkamu ir netinkamu metu, kad būtų liudijama tiesa. Bažnyčiai reikia jūsų maldos už sėkmingą Kristaus kaimenės kelionę, reikia maldos, kuri kartu su skelbimu, yra pirmoji vyskupo užduotis. Bažnyčiai reikia jūsų atjautos ir jautrumo žmonėms, ypač dabar, kai tiek daug skausmo ir kančios daugelyje pasaulio šalių. Būkime solidarūs su diskriminaciją ir persekiojimus kenčiančiomis bažnytinėmis bendruomenėmis ir visais krikščionimis. Mūsų malda teapgaubia kiekvieną žmogų, kenčiantį dėl savo tikybos.

Bažnyčiai reikia mūsų, kad būtume taikos žmonės, kad kurtume taiką savo veiksmais, troškimais ir maldomis. Prašykime taikos ir susitaikinimo tautoms, kurias šiandien slegia smurtas ir karai.

Ačiū, brangieji broliai! – baigė popiežius Pranciškus konsistorijos metu sakytą homiliją. Eikime paskui Viešpatį, leiskime, kad jis mus burtų aplink save, ištikimoje Tautoje, šventoje Motinoje Bažnyčioje.

* * *

Naujieji kardinolai buvo priimti į Kardinolų kolegiją pagal amžiams bėgant nepakitusį skyrimą „būti bebaimiais Kristaus ir jo Evangelijos liudytojais Romos mieste ir toliausiuose regionuose.“ Kardinolų pasižadėjimas ir priesaika taip pat reikalauja, kad per visą gyvenimą iki pat mirties būtų nuolat paklusnūs Bažnyčiai, apaštalui Petrui jo įpėdinio popiežiaus Pranciškaus, arba teisėtai išrinktų jo įpėdinių asmenyje.

Naujieji kardinolai, sukalbėję Tikėjimo išpažinimą ir davę priesaiką, atskirai priėjo prie soste šalia altorius sėdinčio popiežiaus Pranciškaus, kuris kiekvienam uždėjo ant galvos purpurinį biretą, ant rankos piršto užmovė kardinolo žiedą ir įteikė titulinės bažnyčios arba diakonijos Romos vyskupijoje suteikimo pažymą. Vienas naujasis kardinolas Loris Capovilla, kaip minėta, dėl amžiaus nedalyvavo konsistorijoje. Jam insignijas į Bergamo miestą šiaurės Italijoje ateinančiomis dienomis nuveš popiežiaus pasiuntinys. Kitam kardinolui, Abidžano arkivyskupui Jean-Pierre Kutwa iš Dramblio Kaulo Kranto Respublikos, kuris dėl fizinės negalios negalėjo prieiti prie popiežiaus sosto, insignijas popiežius Pranciškus įteikė nuėjęs į bazilikos navos vietą, kurioje sėdėjo kardinolas iš vakarinės Afrikos.

Aštuoni nauji kardinolai yra europiečiai iš Italijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Ispanijos; keturi šiaurės amerikiečiai iš Kanados, Nikaragvos, Haičio ir Antilų; trys pietų amerikiečiai iš Čilės, Brazilijos ir Argentinos, du afrikiečiai iš Dramblio Kaulo Kranto Respublikos ir Burkina Faso bei du azijiečiai iš Korėjos ir Filipinų.

Dabartinėje Kardinolų Kolegijoje yra 218 kardinolų. Iš jų 122 yra įgalioti dalyvauti galimoje konklavoje, tai yra dviem daugiau nei maksimalus konklavos dalyvių skaičius. Kiti 96 kardinolai, kuriems jau sukako aštuoniasdešimt metų, šios prievolės ir teisės nebeturi. (Vatikano radijas)Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising