Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2014-02-24 12:56:55
A+ A- print this pagePápež František novým kardinálom: „Byť svätými nie je luxus“V nedeľu 23. februára Svätý Otec František koncelebroval Eucharistiu v Bazilike sv. Petra spolu s kardinálmi, ktorých kreoval v predchádzajúci deň v rámci verejného konzistória. Okrem členov kardinálskeho zboru z celého sveta bolo prítomných aj 15 oficiálnych delegácií: z Brazílie, Haiti, Burkiny Faso, Kanady, Čile, Veľkej Británie, Nikaraguy, Nemecka, Argentíny, Kórey, Dominikánskej republiky, Vietnamu, Pobrežia Slonoviny, Španielska a Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov. Bazilika bola zaplnená skupinami veriacich, ktoré v Ríme sprevádzajú svojich nových kardinálov. Po liturgických čítaniach zo Siedmej nedele cez rok pápež František predniesol homíliu, ktorej obsah zameral na požiadavku svätosti. Svätosť predstavil ako spoluprácu s Duchom Svätým a ako evanjeliovú požiadavku obrátenia, určenú osobitne novým kardinálom a jemu samému. Vzťahy v ústredí Cirkvi má určovať evanjeliový zákon lásky k nepriateľom a duch nezištnej služby. „Byť svätými nie je luxus, je to nevyhnutné pre záchranu sveta. Toto od nás žiada Pán,“ pripomenul pápež novým kardinálom i všetkým veriacim.

Text homílie v plnom znení:

«Nech nás tvoja pomoc, milosrdný Otče, robí vždy vnímavými na hlas Ducha» (Kolekta). Táto modlitba, prednášaná na začiatku omše, nám poukazuje na zásadne dôležitý postoj: načúvanie Duchu Svätému, ktorý oživuje Cirkev a uvádza ju do pohybu. Svojou tvorivou a obnovujúcou silou Duch vždy posilňuje nádej Božieho ľudu pri putovaní dejinami a ako Paraklétos vždy podopiera svedectvo kresťanov. V tejto chvíli spolu s novými kardinálmi chceme počúvať hlas Ducha, ktorý hovorí cez prednesené slová Písma.

V prvom čítaní zaznela Pánova výzva jeho ľudu: «Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý» (Lv 19,2). A v evanjeliu Ježiš opäť hovorí: «Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec» (Mt 5,48). Tieto slová sú požiadavkou na všetkých nás, Pánových učeníkov, a dnes sú určené osobitne mne a vám, drahí bratia kardináli, zvlášť vám, ktorí ste sa včera stali členmi Kolégia kardinálov. Napodobňovať Božiu svätosť a dokonalosť sa môže zdať nedosiahnuteľným cieľom. Predsa však, prvé čítanie i evanjelium nám predkladajú konkrétne príklady, aby sa Božie konanie stalo pravidlom nášho konania. No pamätajme, všetci pamätajme, že bez Ducha Svätého by každé naše snaženie vyšlo naprázdno! Kresťanská svätosť nie je v prvom rade naším dielom, ale je ovocím poslušnej oddanosti, ktorú si praje a ktorú zušľachťuje Duch Trojsvätého Boha.

Levitikus hovorí: «Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi ... Nepomsti sa a neprechovávaj hnev... Milovať budeš svojho blížneho...» (Lv 19,17-18). Tieto postoje sa rodia z Božej svätosti. My sme však zvyčajne odlišní, tak sebeckí a pyšní... a predsa nás Božia krása a dobrota priťahuje a Duch Svätý nás môže očisťovať, môže nás premieňať, môže nás stvárňovať deň čo deň. Pracujme na tomto obrátení, obrátení srdca, na obrátení, ktoré my všetci – osobitne vy kardináli a ja – musíme konať. Obrátenie!

V evanjeliu nám aj Ježiš hovorí o svätosti a vysvetľuje nám nový zákon, ten svoj. Robí to prostredníctvom niekoľkých protikladov medzi nedokonalou spravodlivosťou zákonníkov a farizejov a vyššou spravodlivosťou Božieho kráľovstva. Prvý protiklad z dnešnej state sa týka pomsty. «Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: ... Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé» (Mt 5,38-39). Nielenže nemáme druhému odplácať zlo, ktoré nám spôsobil, ale musíme sa snažiť vykonať veľkodušné dobro.

Druhý protiklad poukazuje na nepriateľov: «Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú» (Mt 5,43-44). Od toho, kto ho chce nasledovať, Ježiš žiada, aby miloval toho, kto si to nezasluhuje, bez vynáhrady, pre zaplnenie medzier chýbajúcej lásky, ktoré sú v srdciach, v rodinách, v spoločenstvách a vo svete. Bratia kardináli, Ježiš nás neprišiel vyučovať uhladeným spôsobom, salónnemu správaniu. Kvôli tomuto nebolo potrebné, aby zostúpil z neba a zomrel na kríži. Kristus nás prišiel spasiť, ukázať nám cestu, jedinú únikovú cestu z pohyblivých pieskov hriechu, a touto cestou svätosti je milosrdenstvo, to, ktoré nám on preukázal a každý deň nám ho preukazuje. Byť svätými nie je luxus, je to nevyhnutné pre záchranu sveta. Toto od nás žiada Pán.

Drahí bratia kardináli, Pán Ježiš a Matka Cirkev nás žiadajú s veľkou horlivosťou a zápalom dosvedčovať tieto postoje svätosti. Práve v tomto prídavku nezištnej obetavosti spočíva svätosť kardinála. Preto milujme tých, ktorí sú k nám nepriateľskí, žehnajme tým, ktorí nás ohovárajú, zdravme s úsmevom tých, ktorí si to azda nezasluhujú, netúžme po tom, aby sme sa presadili, ale stavajme poníženosť proti panovačnosti, zabúdajme na utrpené urážky. Nechajme sa vždy viesť Duchom Krista, ktorý seba samého obetoval na kríži, aby sme tak mohli byť „kanálmi“, ktorými prúdi jeho láska. Takýto musí byť prístup a správanie kardinála. Kardinál – a hovorím to osobitne vám, bratia – vstupuje do Rímskej cirkvi, nevstupuje medzi dvoranov. Vyhýbajme sa a navzájom si všetci pomáhajme vyhýbať sa dvorným zvyklostiam a praktikám: intrigám, klebeteniu, šplhaniu, protežovaniu, uprednostňovaniu. Naša reč nech je rečou evanjelia: ‚áno, áno – nie, nie‛; naše postoje postojmi Blahoslavenstiev a náš život životom svätosti. Znovu ťa prosíme, milosrdný Otče, o tvoju pomoc, aby sme boli vždy pozorní na hlas Ducha.

Duch Svätý k nám dnes hovorí aj cez slová sv. Pavla: «Ste Boží chrám ... Boží chrám je svätý – a ním ste vy» (1 Kor 3,16-17). V tomto chráme, ktorým sme my, sa slávi životná liturgia: liturgia dobra, odpúšťania, služby, jedným slovom: liturgia lásky. Tento náš chrám sa stáva znesväteným, keď zanedbávame povinnosti voči blížnemu. Keď v našom srdci nachádza miesto najmenší z našich bratov, je to sám Boh, kto v ňom nachádza miesto. Keď je tento brat ponechaný vonku, je to sám Boh, ktorý je neprijatý. Srdce prázdne na lásku je ako odsvätený kostol, pozbavený posvätnej funkcie a určený na iné ciele.

Drahí bratia kardináli, zostaňme zjednotení v Kristovi a medzi nami! Prosím vás, aby ste stáli blízko pri mne: modlitbou, radou, spoluprácou. A vy všetci, biskupi, kňazi, diakoni, zasvätené osoby a laici, spojte sa vo vzývaní Ducha Svätého, aby bolo Kolégium kardinálov vždy horlivejšie v pastoračnej láske, viac naplnené svätosťou, aby slúžilo evanjeliu a pomáhalo Cirkvi vyžarovať do sveta Kristovu lásku.

(Preklad: Jozef Bartkovjak SJ)
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising