Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-03-15 10:23:58
A+ A- print this pageApsilankymu Telšių vyskupijoje baigėsi šv. Jono Bosko relikvijų kelionė po LietuvąŠiais metais sukanka 80 metų kai kunigas Jonas Bosko 1934 m. visuotinėje Katalikų Bažnyčioje buvo paskelbtas šventuoju, o kitais metais t. y. 2015 –aisiais sukaks 200 metų nuo jo gimimo. Didžiulė dovana tikintiesiems šių sukančių šviesoje – Šventojo kunigo Jono Bosko relikvijų kelionė Lietuvoje, o kovo 14 – 16 dienomis ir Telšių vyskupijoje.

Gražią, šiltą, saulėtą 2014 m. kovo 14 dieną Telšius – Žemaitijos Sostinę pasiekė Šv. Jono Bosko relikvijos. Tą prieš 11 val. urna su šventojo kunigo relikvija iš Šiaulių vyskupijos buvo pirmiausia atvežta į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus katalikišką gimnaziją. Čia iškilųjį Svečią iškilmingai sutiko Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, gimnazijos kapelionas, Telšių vyskupo vikaras švietimo sričiai prel. Juozas Šiurys, Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, gimnazijos mokytojai bei didžiulis būrys moksleivių. Vežant urną į gimnazijos patalpas grojo ir giedojo gimnazijos mokiniai.

Sutikdamas šventojo relikvijas Telšių vyskupas J. Boruta SJ pakvietė jaunimą nuoširdžiam susitikimui su šiuo jaunus žmones gerai supratusiu ir jų išganymui pašventusiu visą savo gyvenimą šventuoju kunigu. Vyskupas kvietė atverti savo širdis jam ir priartėjus prie urnos melsti, kad per jo užtarimą Viešpats gydytų jaunas ir gal kartais jau sužeistas širdis. Tai gera proga pažinti šį šventąjį ir kartu prisiliesti prie jo, prašant, kad jis būtų globėjas ir užtarėjas ypač jaunimui.

Po įžangos buvo skaitomas Dievo Žodis, giedamos giesmės, savo mintimis apie šį šventąjį pasidalino Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, kvietęs jaunus žmones gerai suvokti, jog kun. Jonas Bosko buvo taip pat žmogus, kaip ir mes kiekvienas, bet jis tapo pavyzdžiu ką Dievas padaro su žmogumi, kai jis atsiveria jo malonei ir veikimui. Tada, kai žmogus myli Dievą ir žmones, jis tampa Viešpaties įrankiu ir parodo kelią į šventumą. Tai uždavinys visiems ir šventojo pavyzdys tai patvirtina.

Vėliau gimnazijos aktų salėje vyko vyresniųjų klasių gimnazistams skirta konferencija, kurią vedė iš Vilniaus kilęs, šiuo metu Italijoje, Turine pas saleziečius gyvenantis jaunuolis Vytautas Markūnas, kuris kalbėjo apie kun. Joną Bosko, jo dvasingumą, dalinosi savo asmenine tikėjimo patirtimi, atsakinėjo į gimnazistų užduodamus klausimus.

Prie Šventojo urnos per tą laiką rinkosi atskirų mažesniųjų klasių moksleiviai, kur su jais susitiko ir nuoširdžiai bendravo kunigas salezietis Alesandro Barelli SDB iš Vilniaus. Jis vaikams pasakojo apie Šventąjį kunigą Joną Boską, atsakinėjo į užduodamas klausimus. Taip pat prie urnos rinkosi iš visų Telšių miesto gimnazijų ir kitų mokyklų mokiniai bei mokytojai, jie turėjo jiems skirtą laiką, galėjo pasimelsti prie relikvijų urnos, pabendrauti su svečiu kunigu saleziečiu iš Vilniaus.

Prieš išlydint urną i Telšių Katedrą už organizacinį darbą ir svetingumą buvo dėkojama Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus katalikiškos gimnazijos direktoriui Robertui Ežerskiui ir jo pavaduotojai Elenai Martinkienei ir jiems kunigas salezietis Alesandro Barelli SDB įteikė Šventojo Kunigo Jono Bosko atminimo medalius.

Tos pačios dienos popietę urna, lydint dvasininkams, bei arti tūkstančio jaunimo, ne tik iš Telšių, bet atvykusių ir iš Klaipėdos, Akmenės, Papilės, Židikų bei kitų Telšių vyskupijos vietovių, grojant Telšių miesto muzikos mokyklos orkestrui, vadovas Robertas Surblys, urna su Šventojo kunigo Jono Bosko relikvija, Telšių miesto gatvėmis iškilmingai nugabenta į Telšių Katedrą. Ši procesija su Šventojo kunigo Jono Bosko relikvijomis – pirmoji Lietuvoje.

Čia iškilmingam relikvijų sutikimui vadovavo Telšių Katedros administratorius kan. Domas Gatautas, Katedroje giedojo jungtinis Telšių miesto mokyklų moksleivių choras, vyko Dievo Žodžio liturgija. Per konferenciją apie pasitikėjimą Dievu ir Šventojo Kunigo Jono Bosko asmenybę kalbėjo svečias iš Vilniaus kunigas salezietis Alesandro Barelli SDB. Jis kvietė gausiai į Katedrą susirinkusius tikinčiuosius mokytis iš Šventojo besąlygiškai pasitikėti Dievu ir Jo Motinos, Švč. M. Marijos užtarimu. Jis kalbėjo apie pagrįsdamas pavyzdžiais iš Šventojo Kunigo gyvenimo.

Po pamaldų 16 val. Telšių Katedroje vyko mažųjų – t. y. vaikų iki 13 metų, kartu su tėveliais maldos valanda, o 17 va. – iki vakarinių Šv. Mišių 18 valandos prie Šventojo relikvijų meldėsi didelis būrys jaunimo, kurie čia atvyko iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų.

18 val. buvo aukojamos Šv. Mišios, kurių koncelebrai vadovavo Telšių Katedros administratorius kan. Domas Gatautas, pamokslą pasakė kunigas salezietis Alesandro Barelli SDB. Pamokslininkas gausiai susirinkusiesiems tikintiesiems išsamiai papasakojo kaip ši urna su Šventojo relikvijomis keliauja po pasaulį ir jau apkeliavo 132 pasaulio šalis, jis kvietė gyventi taip kaip mokė Šventasis, pateikė pavyzdžių iš savo gyvenimo ir veiklos, ragino melstis, prašant šventojo užtarimo, ypač jaunimui, kurio globėjas jis yra. Taip pat pamokslininkas pabrėžė dvasinio gyvenimo įprastinių pamaldumo praktikų svarbą ir būtinybę, norint eiti, kad ir siauru, tikrai nelengvu, bet labai patikimu šventumo keliu. Drąsino nebijoti atsiverti Dievo veikimui ir gyventi su juo, išliekant ištikimais iki galo, būtent taip, kaip tai darė Šventasis kunigas Jonas Bosko.

Po pamaldų Šv. Kunigo Jono Bosko atminimo medaliais buvo apdovanoti, ir jiems už glaudų bendradarbiavimą padėkota, kartu Šv. Mišiose meldęsi Telšių miesto ir rajono meras Vytautas Kleiva ir Telšių savivaldybės administratorius Saulius Urbonas. Paprašytas tarti žodį, Telšių meras Vytautas Kleiva pasidžiaugė, kad tokie neeiliniai įvykiai vyksta Telšiuose, pasidžiaugė jaunimo ir visų telšiškių aktyvumu bei pabrėžė bendrystės ir bendradarbiavimo svarbą bei būtinybę kuriant ateitį bei ugdant jaunąją kartą.

Po vakaro Šv. Mišių didelis būrys tikinčiųjų Telšių Katedroje giedojo Žemaičių Kalvarijos Kalnus, o jaunimas visą naktį budėjo prie urnos su Šventojo relikvijomis ir meldėsi iki kovo 15 dienos ryto 8 val. Šv. Mišių.

Taip praėjo pirmoji Šv. kunigo Jono Bosko viešnagės diena Telšių vyskupijoje, Žemaitijos sostinėje Telšiuose.

Kovo 15 dienos rytą Telšių Katedroje, po visą naktį vykusio jaunimo budėjimo prie Šventojo kunigo Jono Bosko relikvijų, 8 val. buvo aukojamos Šv. Mišios, po kurių piligrimai iš visos Telšių vyskupijos turėjo galimybę tyloje pasimelsti prie relikvijų urnos. 10 val. vyko specialios pamaldos, skirtos šeimoms. Joms prie relikvijų urnos vadovavo Telšių Katedros administratorius kan. Domas Gatautas. Buvo giedamos giesmės, skaitoma mąstymų apie šv. Joną Bosko medžiaga. 11 val. Katedroje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo iš Telšių vyskupijos parapijų atvykę kunigai. Pamokslavo kunigas salezietis Alesandro Barelli SDB iš Vilniaus, Šv. Mišių metu giedojo Telšių muzikos mokyklos merginų choras, vadovaujamas Violetos Udelcovienės. Pamokslininkas kalbėjo apie relikvijų pagerbimo praktiką ir kartu išryškino šventųjų bendrystę su gyvaisiais žemėje Bažnyčios nariais. Kvietė atverti širdis Dievo per Šventojo užtarimą ir pavyzdį veikimui.

Šv. Mišių pabaigoje kunigas salezietis dėkojo vyskupui L. Vodopjanovui OFM ir kaip padėkos ženklą atminimui įteikė Šv. kunigo Jono Bosko statulėlę, taip pat statulėlę ir lentelę, primenančią, jog Telšių Katedroje buvo išstatyta urna su relikvijomis pagerbimui, įteikė ir už priėmimą ir rūpestingumą padėkojo administratoriui kan. Domui Gatautui.

Po pamaldų urna su relikvijomis iškilmingai išlydėta į Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią, kur nepaisant bjauraus oro relikvijas sutiko didelis tikinčiųjų būrys. Iškilmingam sutikimui vadovavo šios parapijos klebonas, Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys. Sutinkant relikvijas grojo Telšių miesto muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Roberto Surblio. Visą popietę prie relikvijų urnos rinkosi tikintieji, buvo melstasi, klausomasi konferencijų.

18 val. Šv. Mišių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, būrelis Telšių vyskupijos kunigų. Pamokslavo kunigas salezietis Alesandro Barelli SDB iš Vilniaus. Šv. Mišių metu giedojo Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos jaunimo choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės.

Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas J. Boruta SJ pasidalino savo asmenine patirtimi po sąlyčio su Šventojo asmenybe ir jo dvasingumu. Jis priminė istoriją kaip Lietuvoje atsirado saleziečiai, kokia buvo jų veikla ir kaip jie net ir sovietmečiu puoselėjo Šventojo kunigo Jono Bosko dvasingumą bei jaunimo auklėjimo metodus.

Pamokslininkas gausiai susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie Šventojo kunigo Jono Bosko asmenybę, jo nuveiktus darbus, šventą gyvenimą. Jo gilų pamaldumą ir pasitikėjimą Dievu bei atsidavimą Dievo Motinai Marijai. Ragino visus atsiverti Viešpaties veikimui ir jo malonės lydimiems sekti šventojo pavyzdžiu.

Po pamaldų buvo padėkota Telšių vyskupams ir prel. J. Šiuriui, įteiktos atminimo dovanos ir relikvijos iškilmingai išlydėtos į Kretingą.

Kretingoje tą, jau gana vėlyvą kovo 15 – osios vakarą, iškilųjį svečią iškilmingai sutiko minia tikinčiųjų, prie relikvijų buvo meldžiamasi visą naktį. Kitą dieną – sekmadienį Kretingos bažnyčioje 8, 10.30, 12.30 buvo aukojamos Šv. Mišios, vedamos katechezės, vyko nuoseklus susipažinimas su Šventuoju. Po pamaldų, 14 val. vyko iškilmingas relikvijų į Žemaičių Kalvariją išlydėjimas.

Didelis būrys tikinčiųjų prie Žemaičių Kalvarijos Bazilikos iškilmingai sutiko Šventojo relikvijas. Iškilmingoms sutikimo liturgijai vadovavo kan. Andriejus Sabaliauskas, dalyvavo Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, keletas iš aplinkinių parapijų atvykusių kunigų. Dideliam būriui piligrimui katechezę vedė kunigas salezietis Alesandro Barelli SDB. Tikintieji turėjo dar vieną progą išsamiai susipažinti su Šventuoju ir prisiliesti prie relikvijų.

Po pamaldų kunigas salezietis Alesandro Barelli SDB padėkojo Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektoriui kan. Jonui Ačui ir įteikė atminimui Šv. kunigo Jono Bosko statulėlę bei lentelę, primenančią relikvijų Bazilikoje buvimo faktą, atminimo medaliais buvo apdovanoti liturgijai vadovavęs kan. Andriejus Sabaliauskas ir Žemaičių Kalvarijos bendruomenės „Gardai“ pirmininkas Bronius Kleinauskas. Taip pat padėkos žodį visiems tarė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. J. Ačas. Žemaičių Kalvarijos Bazilika buvo paskutinė vieta Lietuvoje kur iškilmingai pagerbtos Šventojo relikvijos. Iš čia jos buvo iškilmingai išlydėtos ir Šventojo kunigo Jono Bosko viešnagė Telšių vyskupijoje ir visoje Lietuvoje baigėsi. Džiugu, kad visose vietose, kur lankėsi Šventojo relikvijos, buvo galima įsigyti puikiai parengtą knygutę apie šį Šventąjį ir dar geriau susipažinti su šia šventa asmenybe.

Šventojo Jono Bosko relikvijos išvyko iš Lietuvos, bet jis mūsų nepalieka, nes visus užtardamas pas Viešpatį primena, jog ten laukia kiekvieno. Šventasis kunige Jonai Bosko, melski už mus!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising