Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-03-20 13:13:46
A+ A- print this pageTelšių vyskupijos kunigai aptarė bendradarbiavimo su policija gaires2014 m. kovo 18 dieną Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų bei klierikų susirinkimas. Susirinkimui vadovavo, susirinkusiuosius pasveikino ir bendrai maldai – Liturginių valandų Rytmetinei vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Į susirikusiuosius taip pat kreipėsi ir tos dienos atvykusius svečius pristatė Telšių vyskupijos kurijos kancleris, Telšių apskrities policijos kapelionas kan. Remigijus Saunorius. Į susirinkimą atvyko ir savo įžvalgomis apie Bažnyčios ir policijos bendradarbiavimą dalinosi LR Policijos generalinio komisaro vyriausiasis patarėjas Povilas Malakauskas, policijos kapelionas Algirdas Toliatas. Jie pasidalino pastebėjimais ir pasiūlymais kaip minėtasis bendradarbiavimas turėtų vykti, kokiu būdu veikla būtų plėtojama ir kaip svarbu dirbti viena kryptimi, siekiant geriausio rezultato – surėmus pečius kartu su savivalda, policija ir Bažnyčia mažinti moralinį nuosmukį, o kartu ir nusikalstamumą visuomenėje. Buvo iškelta idėja ir svarbumas turėti apskričių centruose po vieną kapelioną, kuris rūpintųsi ir pačių policininkų sielovada ir taip pat būtu pagalbininku jų sunkiame ir atsakingame darbe. Bendradarbiavimas turėtų atnešti reikalingų gerų vaisių ateičiai.
Telšių vyskupijos teritorijoje yra 3 apskritys ir taip pat 3 Vyriausieji policijos komisariatai. Visų trijų komisariatų viršininkai prisistatė ir savo įžvalgomis apie bendradarbiavimą pasidalino: Klaipėdos apskrities VPK viršininkas Alfonsas Motuzas, Tauragės apskrities VPK viršininkas Marius Draudvila ir Telšių apskrities VPK viršininkas Remigijus Rudminas. Visi trys viršininkai išreiškė norą bendradarbiauti su Katalikų Bažnyčia ir bendromis jėgomis ugdyti jaunąją kartą kovojant su įvairiomis blogybėmis. Buvo pasidžiaugta esamu bendradarbiavimu ir ryšių palaikymu ir aptartos tolimesnės veiklos gairės.
Tą pačią dieną Susirinkime svečiavosi ir į visus kreipėsi katalikiško žurnalo vaikams „Bitutė“ redakcijos atstovės, atvykusios iš Vilniaus. Jos kreipėsi į kunigus, kviesdamos platinti minėtą žurnalą vaikams parapijose, paanalizavo žurnalo numerį, pobūdį, platinimo būdus ir galimybes. Tuo pačiu klausimu į kunigus kreipėsi ir Lietuvos bei Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius mons. kan. Rimantas Gudlinkis, ragindamas kunigus platinti šį vaikišką katalikišką žurnalą, užsakant mokyklos ir tikybos mokytojams, nes jame daug naudingos, tikybos mokymui reikalingos metodinės medžiagos. Telšių vyskupas J. Boruta SJ pabrėžė, jog šis žurnalas prisideda prie krikščioniškumo ugdymo ir vertybių puoselėjimo pačių mažiausių Bažnyčios narių tarpe.
Telšių vyskupas J. Boruta SJ taip pat analizavo kai kuriuos einamuosius, svarbius vyskupijos gyvenimo klausimus. Buvo pristatytas Didžiojo Šeštadienio parapijų bažnyčių vizitacijų grafikas, kada tradiciškai tikinčiuosius, budinčius prie Kristaus kapo tą dieną lankys abu Telšių vyskupai. Taip pat buvo aptartos galutinai Vatikano patvirtintos nepilnamečių apsaugos prevencijos gairės. Vyskupas kalbėjo apie gavėnios rekolekcijų rengimą ir metodiką, priminė Didžiojo Velykų Tridienio liturgijos šventimo nuostatas. Paanalizavo Telšių vyskupijoje nuo š. m. balandžio 16 d. iki liepos 1 d. vyksiančios nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos tvarką ir pristatė tos adoracijos intencijas. Vyskupas taip pat kalbėjo ir apie Telšių vyskupijoje tebesitęsiantį Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus šventimą.
Po konferencijos 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos kunigai ir svečias iš Vilkaviškio vyskupijos, šios vyskupijos kurijos kancleris kun. dr. Žydrūnas Kulpys. Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas visiems susirinkusiesiems priminė, jos Šv. Mišių metu sutieks 6 Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikams akolitų skyrimus. Kvietė melsis už būsimuosius akolitus, kurie bus paskirti šiai atsakingai ir svarbiai altoriaus tarnystei. Šv. Mišių pradžioje vyskupas kartu su kunigais meldėsi kalbėdami Liturginių valandų Dieninę, o po Evangelijos būsimieji akolitai buvo pristatyti vyskupui. Penkis Telšių vyskupijos klierikus pristatė Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, o vieną, Vilkaviškio vyskupijos klieriką, studijuojantį Telšių kunigų seminarijoje, pristatė ir akolito skyrimus suteikti paprašė Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Žydrūnas Kulpys.
Po klierikų pristatymo apie akolito tarnystės svarbą ir šių pareigų kilnumą pamokslo metu kalbėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis išryškino meilės būtinumą Eucharistijai ir prisirišimą prie Eucharistinio Jėzaus. Drąsino visus atverti savo širdis jo veikimui, jo malonei ir gyventi su juo atsidavimo dvasioje.
Šv. Mišių metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ akolito tarnystei paskyrė šiuos šešis Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikus: IV teologijos kurso Aidą Domeikį ir Edviną Bružą ir III teologijos kurso Vidmantą Daugėlą, Rolandą Kazlauską, Gediminą Paulių ir Valdemarą Mačį.
Po Šv. Mišių Telšių vyskupas pasveikino Telšių vyskupijos kunigus Juozapus su jų dangiškojo globėjo diena ir įteikė varduvininkams atminimo dovanėles.
Kaip įprasta tą dieną melstasi prie Dievo Tarno vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus kapo Telšių Katedros kriptoje, prašant, kad jis būtų paskelbtas šventuoju, o po visų pamaldų susirinkimo dalyviai pietavo Telšių kunigų seminarijoje.
Kitas Telšių vyskupijos kunigų susibūrimas – balandžio 17 d. – Didįjį Ketvirtadienį Telšių Katedroje.
Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas Vatikano Radijui iš Telšių vyskupijos
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising