Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-06-11 15:27:00
A+ A- print this pageBirželio mėnesio žinios iš Telšių vyskupijos2014 m. birželio mėnesio 1 dieną, kai visas katalikiškas pasaulis šventė Kristaus Dangun Žengimą – Šeštinių iškilmę, o Lietuvoje buvo minima ir Tėvo diena Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos bažnyčioje vyko ypatingos pamaldos. 10 val. Šv. Mišių metu Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kunigystės šventimus suteikė iš šios parapijos kilusiam, Telšių kunigų seminariją baigusiam ir metus diakono tarnystę Palangos parapijoje atlikusiam diakonui Andriui Baksčiui. Šv. Mišias koncelebravo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai bei kiti kunigai. Kandidatą susirikusiesiems pristatė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas.
Pamokslo metu vyskupas kalbėjo apie šios dienos ypatingumą, kai švenčiama tokia svarbi liturginė iškilmė ir pabrėžė, jog esame pašaukti dangui, o kreipdamasis į būsimąjį kunigą, pamokslininkas išryškino kunigo vaidmenį Bažnyčioje. Jis, remdamasis popiežiaus Pranciškaus mokymu, atkreipė į pagrindines kliūtis, trukdančias kunigui tobulai įvykdyti jam patikėtą misiją ir ragino būsimąjį naująjį kunigą ryžtingai sekti Kristumi visose evangelinėse dorybėse ir laikyti Kristaus savo gyvenime kaip visa ko pagrindo.
Šv. Mišių pabaigoje padėkos žodį vyskupui tarė Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas, o taip pat visiems padėkojo naujai pašventintas kun. Andrius Bakstys, kuris vikaru paskirtas į Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapiją.
Tos pačios dienos popietę Klaipėdoje vyko Klaipėdos ir Palangos miestų stačiatikių bendruomenių organizuota maldinga eisena – „Už gyvybę“. Joje dalyvavo ir kartu nuo Klaipėdos stačiatikių Visų Rusų Šventųjų parapijos bažnyčios iki Klaipėdos Santuokų Rūmų aikštės keliavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai ir vadovai, Klaipėdos miesto katalikų parapijų kunigai bei tikintieji, Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos klebonas pastorius Reinchaldas Moras bei visi palaikantys krikščionišką šeimos sampratą bei gyvybės kultūrą. Renginys buvo skirtas atkreipti dėmesį į abortų problemą Lietuvos Respublikoje. Tradicinėje stačiatikių eisenoje buvo meldžiamasi Dievui už taiką ir sveikatą šeimose, mieste ir šalyje.
Maldos prasidėjo prie Visų Rusų Šventųjų cerkvės ir eisenoje buvo giedama ir meldžiamasi. Eisenos metu dalinami lankstinukai apie abortus, pagalbą moterims ir kita, su tuo susijusi, informacija. Aikštėje buvo skaitoma Evangelija, meldžiamasi, giedama. Renginio metu į susirinkusiuosius kreipėsi stačiatikių dvasininkai, Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Klaipėdos evangelikų liuteronų pastorius R. Moras, VšĮ Krizinio nėštumo centro savanorė Klaipėdoje psichologė Jelena Žolonko, Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai, menines parengtas programas rusų kalba atliko saviraiškos grupės. Programos pabaigoje visi kalbėjusieji bei visų religinių ir socialinių grupių atstovai į dangų paleido baltus balandžius, kurie simbolizavo bendrystę ir vieną esminę mintį – mes už gyvybę ir tradicinę šeimą, kurioje ta gyvybė yra laukiama, priimama ir turi galimybę išsikleisti gyvenimui.
Birželio 1 dienos pavakarę tikintieji rinkosi į Veiviržėnų parapijoje esantį Šalpės kalnelį, kur tradiciškai buvo švenčiami Šeštinių – Kristaus Dangun Žengimo atlaidai. 16 val. čia buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Gargždų dekanato dekanas kan. Jonas Paulauskas, Priekulės parapijos klebonas kun. Česlovas Degutis, Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM kreipėsi į nemažą būrį susirinkusių tikinčiųjų ir priminė šios šventės, kuri tokia svarbi krikščionims – Šeštinių prasmę, išryškino Tėvo dienos šventimo svarbumą ir drąsino visus ilgėtis dangaus ir savo gyvenimuose pasitikėti Dievu, kuris nurodo tikrąjį kelią – kelią į Dangaus karalystę.
Šalpės kalnelis yra maldų ir apžadų vieta. Nuo senų laikų čia žmonės renkasi, meldžiasi prašydami įvairių stebuklų ir Dievo malonės, sau, savo artimiesiems, savo šeimoms. Per kiekvienas Šeštines čia renkasi tikintieji ir švenčia atlaidus. Apžadų kalnelis yra tikėjimo stiprinimo vieta ir padeda geriau atpažinti pašaukimą – pašaukimą Dangui, gyvenimui su Viešpačiu laimingoje amžinybėje.
Birželio 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko tradiciniai kasmėnesiniai atlaidai, kuriuose tą dieną atstovavo Gargždų dekanato tikintieji. Taip pat tradiciškai mokslo metus iškilmingai užbaigė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. 12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai, Gargždų dekanato kunigai, liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Gargždų parapijos didysis sumos choras.
Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta SJ išryškino keletą svarbių dalykų: ištikimybę pašaukimui, kovą su pagundomis, pasitikėjimą Dievu ypač atostogų metu. Dievo malonė yra laidas ištveriant ir kartu augant savo tikėjime, pašaukime ir praktikos atlikime.
Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi giedant Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmes ir einant Kryžiaus kelią, o po visų pamaldų Telšių vyskupas J. Boruta SJ trims Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos absolventams: kun. Andriui Baksčiui, diak. Audriui Undraičiui ir klier. Evaldui Balbuckiui įteikė religijos mokslų magistro laipsnio diplomus.
Po pamaldų buvo surengti šventiniai pietūs.
Birželio 6 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje visą dieną vyko Telšių vyskupijos Marijos legiono narių rekolekcijos. Tą dieną į Šventovę susirinko virš šimto Marijos legiono narių iš visos Telšių vyskupijos. Rekolekcijas vedė kan. Andriejus Sabaliauskas. Rekolekcijų metu legiono nariai klausėsi trijų konferencijų, kalbėjo rožinį, dalyvavo Šv. Mišiose ir Švč. Sakramento adoracijoje, atliko išpažintį, turėjo galimybę dvasiniams pokalbiams, taip pat buvo surengta ir agapė. Tokia atsinaujinimo – rekolekcijų diena yra puiki galimybę maldai ir dvasiniam ugdymuisi ir didelė pagalba iš naujo atrasti savo pašaukimą Bažnyčioje, skelbiant Evangeliją Marijos legione. Tokios rekolekcijos yra svarbios ir būtinos, todėl tradiciškai rengiamos kas metai.
Birželio 7 dienos vakarą – Sekminių, o Telšių Katedroje ir Šv. Antano Paduviečio atlaidų išvakarėse, Telšiams švenčiant miesto šventę, Katedroje Telšių vyskupas J. Boruta SJ Šv. Mišių metu dešimčiai suaugusių, prie Telšių Katedros besiglaudžiančios parapijos parapijiečių suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Juos vyskupui pristatė Telšių Katedros administratorius kan. Domas Gatautas. Pamokslo metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie Šv. Dvasios dovanas ir kvietė visus sutvirtinamuosius gyventi vykdant Dievo valią, gyventi maldos gyvenimą ir pasitikėti Dievu atsiliepiant į jo kvietimą sekti paskui jį.
Birželio 8 dieną Telšių Katedroje vyko Šv. Antano Paduviečio atlaidai bei Telšių miesto šventė. 12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis pamokslo metu kalbėjo apie Šv. Dvasios veikimą ir ragino Šv. Antano Paduviečio pavyzdžiu nuolat kreiptis į Trečiąjį Švč. Trejybės Asmenį prašant Jos pagalbos ir paramos. Vyskupas kvietė atverti savo širdis Dievo veikimui ir nuolat įsiklausyti į jo kvietimą gyventi malonėje. Kaip tai darė šv. Antanas. Šv. Mišiose dalyvavo Telšių miesto valdžios atstovai, kurie, po Telšių gatvėmis vykusios Eucharistinės procesijos, gimtadienio proga pasveikino vyskupą L. Vodopjanovą OFM.
Po iškilmingų pamaldų Telšių Katedroje, iki pat vakaro vyko puikūs koncertai, kuriais buvo užbaigta 2014 metų birželio 5 – 8 dienomis vykusi Telšių miesto šventė.
Birželio 10 dieną Telšių Vyskupo Jono Borutos dekretu nr. 385 iš Telšių katedros kanauninkų kapitulos pirmininko pareigų buvo atleistas Šilalės dekanato dekanas, šios parapijos klebonas kan. Algis Genutis, o tą pačią dieną dekretu nr. 386 Katedros kanauninkų kapitulos pirmininku paskirtas Telšių dekanato vicedekanas, Telšių Katedros administratorius kan. Domas Gatautas.
Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising