Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Apoštolské cesty >  2014-08-16 16:36:33
A+ A- print this pagePápež František blahorečil 124 kórejských mučeníkov prvej generácieJužná Kórea 16. augusta – Pápež František dnes v Soule za 800-tisícovej účasti blahorečil 124 kórejských mučeníkov. Blahoslavený Pavol Yun Ji-Chung (Jun Dži-Čung, 1759-1791) so spoločníkmi predstavujú prvú generáciu kórejských katolíkov. Obrad beatifikácie vykonal Svätý Otec František pri pontifikálnej svätej omši, ktorú slávil na námestí Gwanghwamun v Soule. Námestie uprostred kórejskej metropoly pred rovnomennou historickou bránou je symbolom histórie krajiny. Na tomto mieste pred dvoma storočiami predvádzali odsúdených kresťanov pred tým, než bola vykonaná poprava v neďalekom Só So-Mun, kde bola neskôr vybudovaná svätyňa. Počas príchodu na dnešnú slávnosť sa Svätý Otec zastavil aj vo Svätyni mučeníkov zo Só So-Mun, položil tam kyticu kvetov a zotrval v tichej modlitbe.

Eucharistické slávenie sa začalo o 10. hodine miestneho času (3:00 nášho času). Žiadosť o vykonanie beatifikácie Svätému Otcovi predniesol predseda Komisie pre beatifikáciu biskup Francis Xavier Ahn Myong-ok. Postulátor procesu potom prečítal životopisnú charakteristiku Božích služobníkov. Následne pápež František slávnostným výrokom v latinskom jazyku vyhlásil Pavla Jun Dži-Čunga a jeho 123 spoločníkov za blahoslavených, čím im Cirkev priznala verejnú úctu. Na odkaz kórejských mučeníkov pre dnešok sa Svätý Otec zameral vo svojej homílii:

Homília Svätého Otca Františka pri blahorečení Pavla Jun Dži-Čunga a 123 kórejských mučeníkov

„Kto nás odlúči od Kristovej lásky?“ (Rim 8,35). Týmito slovami nám sv. apoštol Pavol hovorí o sláve našej viery v Ježiša: Kristus nielenže vstal z mŕtvych a vystúpil do neba, ale tým, že nás zjednotil so sebou samým, nám daroval účasť na svojom večnom živote. Kristus je víťaz a jeho víťazstvo je aj naším víťazstvom!

V dnešný deň slávime toto víťazstvo u Pavla Jun Dži-Čunga a jeho 123 spoločníkov. Ich mená sa pripočítavajú k menám svätých mučeníkov Andreja Kim Taegona, Pavla Čong Hasanga a spoločníkov, ktorých som si pred malou chvíľou uctil. Všetci títo žili a zomreli pre Krista a teraz s ním kraľujú v radosti a sláve. Spolu so sv. apoštolom Pavlom nám odkazujú, že smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna nám Boh daroval víťazstvo, ktoré prevyšuje všetky ostatné. Vskutku, ani smrť, ani život, ... ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rim 8,38a.39).

Víťazstvo mučeníkov a ich svedectvo o sile Božej lásky prinášajú v Kórei ešte aj dnes svoje ovocie, v Cirkvi, ktorá sa zásluhou ich obety rozmáha. Slávnosť blahorečenia Pavla a jeho spoločníkov nám ponúka príležitosť, aby sme sa v duchu vrátili k prvopočiatkom, k zrodu kórejskej Cirkvi. Pozýva vás, kórejskí katolíci, aby ste si pripomenuli veľké veci, ktoré Boh v tejto zemi vykonal, a aby ste ich strážili ako poklad, odkaz viery a kresťanskej lásky, ktorý vám zverili vaši predkovia.

Tajuplnou Božou prozreteľnosťou nedosiahla kresťanská viera brehy Kórey skrze misionárov, ale vstúpila do nej skrze srdcia a mysle samotného kórejského ľudu. Vyvolala ju intelektuálna zvedavosť a pátranie po náboženskej pravde. Cez počiatočné stretnutie s evanjeliom kórejskí kresťania otvorili svoje mysle pre Ježiša. Túžili vedieť viac o tomto Kristovi, ktorý trpel, umrel a vstal z mŕtvych. Učenie o Kristovi ich rýchlo priviedlo k stretnutiu so samotným Pánom, k prvým krstom, k túžbe po sviatostnom a plnohodnotnom cirkevnom živote a k začiatkom misionárskej služby. Medzi iným to prinieslo svoje ovocie v spoločenstvách, ktoré sa nechávali inšpirovať prvotnou Cirkvou, v ktorej veriaci mali skutočne jedno srdce a jednu myseľ, a nedbajúc o tradičné sociálne rozdiely mali všetko spoločné (porov. Sk 4,32).

Táto história nám veľa hovorí o dôležitosti, dôstojnosti a kráse laického povolania! So svojím pozdravom sa obraciam na početných veriacich laikov, ktorí sú tu prítomní, obzvlášť na kresťanské rodiny, ktoré každodenne svojím príkladom učia mladých viere a zmierujúcej láske Krista. Špeciálnym spôsobom pozdravujem mnohých prítomných kňazov; svojou veľkodušnou službou ďalej odovzdávajú bohaté dedičstvo viery, zušľachtené predošlými generáciami kórejských katolíkov.

Evanjelium dnešného dňa má pre nás všetkých dôležitý odkaz. Ježiš prosí Otca, aby nás posvätil v pravde a ochraňoval vo svete. Významné je tu predovšetkým to, že keď nám Ježiš vyprosuje u Otca posvätenie a ochranu, neprosí o to, aby sme boli vzatí zo sveta. Vieme, že posiela svojich učeníkov, aby sa stali kvasom svätosti a pravdy vo svete: soľou zeme, svetlom sveta. Práve v tomto nám mučeníci ukazujú cestu.

Po istom čase, ako boli v tejto zemi zasadené prvé semienka viery, si mučeníci a kresťanská komunita museli vybrať medzi nasledovaním Ježiša alebo sveta. Počuli varovanie Pána, t. j. že ich svet bude kvôli nemu nenávidieť (Jn 17,14); poznali cenu toho, čo znamená byť učeníkom. Pre mnohých z nich to znamenalo prenasledovanie a neskôr útek do hôr, kde zakladali katolícke osady. Boli pripravení na veľké obete a ochotní byť pozbavení všetkého, čo by ich mohlo odlúčiť od Krista: hmotných dobier a pôdy, prestíže a cti, lebo vedeli, že ich pravým pokladom je jedine Kristus.

V súčasnosti veľmi často zažívame, že naša viera je skúšaná svetom, a rozličnými spôsobmi sa nám ponúka znížiť sa vo viere ku kompromisom, zmierniť radikálnosť požiadaviek evanjelia a prispôsobiť sa duchu doby. Avšak mučeníci nám pripomínajú, aby sme nad všetko postavili Krista a na všetko ostatné v tomto svete pozerali vo vzťahu k Nemu a k jeho Večnému kráľovstvu. Provokujú nás položiť si otázku, či existuje niečo, pre čo by sme boli ochotní aj zomrieť.

Príklad mučeníkov nás okrem iného učí aj dôležitosti činorodej lásky v živote viery. Rýdzosť ich svedectva o Kristovi sa prejavovala v uznaní rovnakej dôstojnosti všetkých pokrstených, čo ich viedlo k forme života v bratstve, a bolo výčitkou pre skostnatené sociálne štruktúry ich doby. Ich zamietavý postoj oddeľovať od seba dvojité prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu v nich vzbudil veľký záujem o potreby svojich bratov. Ich príklad nám má v mnohom čo povedať; nám, čo žijeme v spoločnosti, kde povedľa značného bohatstva potichu narastá čoraz väčšia chudoba, kde sa len zriedkakedy načúva výkriku chudobných a kde nás Kristus neustále volá a žiada, aby sme ho milovali a slúžili mu, držiac za ruku našich bratov a sestry v núdzi.

Ak budeme nasledovať príklad mučeníkov a uveríme Pánovmu slovu, potom pochopíme nádheru slobody a radosť, s ktorou oni kráčali v ústrety smrti. Okrem iného tiež pochopíme, že dnešná slávnosť je aj slávnosťou nespočetného množstva anonymných mučeníkov tejto krajiny a zvyšku sveta, ktorí najmä v poslednom storočí vydali svoj život za Krista či znášali ťažké prenasledovanie pre jeho meno.

Dnešný deň je dňom veľkej radosti pre všetok kórejský ľud. Odkaz blahoslaveného Pavla Jun Dži-Čunga a jeho spoločníkov – ich bezúhonnosť v hľadaní pravdy, ich vernosť najvyšším princípom náboženstva, ktoré sa rozhodli prijať, ako aj ich svedectvo kresťanskej lásky a solidarity voči všetkým – toto všetko tvorí súčasť bohatej histórie kórejského ľudu. Odkaz, ktorý mučeníci zanechali, môže byť inšpiráciou pre všetkých ľudí dobrej vôle pracovať vo vzájomnom súlade na vytvorení viac spravodlivej, slobodnej a zmierenej spoločnosti, prispievajúc tak k mieru a obrane opravdivých ľudských hodnôt v tejto krajine a v celom svete.

Nech modlitby všetkých kórejských mučeníkov, zjednotené s modlitbami Panny Márie, Matky Cirkvi, nám získajú milosť zotrvať vo viere a v každom dobrom diele, vo svätosti a čistote srdca, a v apoštolskom zápale vydávania svedectva o Kristovi v tomto milovanom národe, v celej Ázii až po končiny zeme. Amen.

Preklad: Martina Korytiaková

Na záver slávnosti prehovoril v mene kórejskej Cirkvi arcibiskup Soulu, kardinál Andrew Yeom Soo-jung, ktorý okrem vyjadrenia vďaky Svätému Otcovi poukázal na miesto kórejských veriacich v rámci celej spoločnosti:

„Katolícka cirkev v Kórei má teraz 103 svätých mučeníkov a vďaka dnešnej beatifikácii navyše aj 124 blahoslavených. Táto lokalita Gwanghwamun je historickým miestom, kde boli umučení mnohí naši predkovia vo viere. Nachádzali sa tu aj hlavné úrady vládne dynastie Chosun. Katolícka cirkev v Kórei vyrástla z krvi mučeníkov a ukázala sa byť dobrým príkladom pre kórejskú spoločnosť podporovaním spravodlivosti a ľudských práv. Preto som presvedčený, že dnešné blahorečenie je príležitosťou pre upevnenie svornosti a jednoty nielen medzi kórejskými katolíkmi, ale v kórejskom národe a vo všetkých ostatných ázijských národoch, prostredníctvom univerzálnej bratskej vzájomnosti. Kórejská cirkev sa bude stále usilovať byť svetlom a soľou pre evanjelizáciu sveta a byť tiež cirkvou chudobnou pre chudobných, utláčaných a odsúvaných na okraj, dávajúc im pocítiť radosť evanjelia.

Slávenie, ktoré malo skutočne monumentálny charakter, sa zároveň nieslo v mimoriadne úctivej atmosfére. Disciplinovanosť a kultivovanosť Kórejčanov v prežívaní podujatia urobili silný dojem na prítomných zástupcov zahraničných médií. „Nikdy predtým som nevidel liturgický znak pokoja prejavený s takou eleganciou a nábožnosťou“, povedal vyslaný redaktor Vatikánskeho rozhlasu Sean-Patrick Lovett. -jb-
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising