Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

2014/03/08

Papież i Stolica Apostolska

 • Ojciec Święty zachęca stowarzyszenia kościelne laikatu i parafie swej diecezji do duszpasterskiego współdziałania
 • Papież do uczestników sympozjum o zarządzaniu dobrami zakonnymi: potrzeba unikania marnotrawstwa i wrażliwości na potrzeby ubogich
 • Sympozjum o zarządzaniu dobrami zakonnymi: potrzeba przejrzystości i formacji
 • Watykan: skład nowej Rady Ekonomicznej
 • Kard. Koch: nie ma racji do celebrowania rocznicy reformacji
 • Kard. Müller zapewnia byłych anglikanów o ich ważnej i delikatnej roli w Kościele
 • Kościół na świecie

 • Watykan: nowi nuncjusze na Litwie i w Sudanie
 • Za dwa lata wszechprawosławny sobór w Stambule
 • Kościół w Polsce

 • Warszawa: zakończyło się spotkanie biskupów z Europy Środkowo-Wschodniej
 • „Rodzina rodzinie” – wspólna inicjatywa Caritas i Poczty Polskiej na rzecz Ukrainy
 • Kultura i społeczeństwo

 • Włochy: coraz więcej lekarzy odmawia wykonywania aborcji
 • Bp Biguzzi: Sierra Leone potrzebuje uczciwych władz, by na nowo nie pogrążyć się w wojnie
 • UNICEF: STOP dzieciom żołnierzom
 • Aktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 8.03.2014
 • Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne
  Magazyn Radia Watykańskiego – 08.03.14
 • Papież i Stolica Apostolska  Ojciec Święty zachęca stowarzyszenia kościelne laikatu i parafie swej diecezji do duszpasterskiego współdziałania

  ◊   Na mocy chrztu wszyscy wierni świeccy są aktywnym podmiotem ewangelizacji i promocji ludzkiej. To nauczanie Soboru Watykańskiego II przypomina Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników trwającego 7 i 8 marca w siedzibie Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego kongresu „Misja wiernych świeckich w mieście”, zorganizowanego przez diecezję rzymską.

  Papież zwraca uwagę, że każdy członek Ludu Bożego jest zawsze uczniem i misjonarzem. Ze względu na tę wspólną przynależność do Kościoła i udział w jego misji nie można przeciwstawiać sobie parafii i stowarzyszeń kościelnych laikatu. „Te ostatnie w swej różnorodności i dynamice są bogactwem Kościoła, wychodząc ku różnym środowiskom i dziedzinom życia społecznego” – pisze Franciszek. Podkreśla jednak, że ważne jest, by nie traciły one kontaktu z duszpasterstwem diecezji i parafii. Unikną wtedy niebezpieczeństwa odczytywania Ewangelii jednostronnie i wykorzenienia się z Kościoła, który jest Matką.

  Ponadto Papież zaleca, by prowadząc „misję w mieście”, ze względu na kontakt ze złożonymi problemami politycznymi i społecznymi, korzystać często z Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Zachęca, by z jego pomocą zabiegać o włączanie ubogich w społeczeństwo, traktując troskę o nich jako religijny i duchowy priorytet.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Papież do uczestników sympozjum o zarządzaniu dobrami zakonnymi: potrzeba unikania marnotrawstwa i wrażliwości na potrzeby ubogich

  ◊   Postępy osiągane dziś w wielu dziedzinach pozwoliły wprawdzie zredukować ubóstwo. Często jednak przyczyniły się do budowania ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej, tak iż „dziś wszystko poddane jest prawom rywalizacji i prawu silniejszego, gdzie możny pożera słabszego” (por. Evangelii gaudium, 53). Papież pisze o tym do uczestników międzynarodowego sympozjum o zarządzaniu zakonnymi dobrami kościelnymi, zorganizowanego w dniach 8 i 9 marca na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

  Zakony, jak podkreśla Franciszek, mogą i powinny dawać świadectwo, że w swej działalności ekonomicznej stosują zasadę darmowości i logikę daru. „Charyzmat założycielski każdego zgromadzenia w pełni wpisuje się w tę «logikę». Będąc darem, jako konsekrowani wnosicie swój autentyczny wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i polityczny – pisze Papież. – Trzeba czuwać, by dobra zakonne były administrowane przezornie i z transparencją. Mają być chronione i zachowywane zgodnie z tradycją administracyjną zakonów, która nie toleruje marnotrawstwa i zważa na dobre wykorzystanie zasobów”.

  Ojciec Święty przypomina, że krótko po Soborze Watykańskim II, w 1970 r., Paweł VI nawoływał do „nowej, autentycznej mentalności chrześcijańskiej” i „nowego stylu życia kościelnego”. Franciszek podkreśla, że „instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego były zawsze proroczym głosem i żywym świadectwem nowości, jaką jest Chrystus – upodobnienia się do Tego, który ubogacił nas swoim ubóstwem. To ubóstwo jest solidarnością, dzieleniem się z innymi i miłością. Wyraża się umiarkowaniem, dążeniem do sprawiedliwości i cieszeniem się tym co istotne, by przestrzegać przed materialnymi idolami zaciemniającymi autentyczny sens życia.

  „Ubóstwo teoretyczne niczemu nie służy. Trzeba ubóstwa, którego uczymy się dotykając ciała Chrystusa ubogiego w biednych, chorych i dzieciach” – pisze Ojciec Święty do uczestników sympozjum o zarządzaniu dobrami zakonnymi. Zachęca zakonników, by ukazywali w Kościele i na świecie, jak zwracać uwagę na wszystkich ubogich i każdy przejaw nędzy materialnej, moralnej czy duchowej. Podkreśla, że wszelki egoizm przezwycięża się zgodnie z „logiką Ewangelii, która uczy ufać Bożej Opatrzności”.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Sympozjum o zarządzaniu dobrami zakonnymi: potrzeba przejrzystości i formacji

  ◊   W rzymskim sympozjum o zarządzaniu dobrami zakonnymi bierze udział sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego abp José Rodríguez Carballo. Pochodzący z zakonu franciszkanów hierarcha zaznacza, że takiego spotkania chciał sam Papież, który osobiście dobrze zna złożoność tej problematyki. Z drugiej strony również kongregacja zauważa, że słabość administracyjna powoduje bardzo poważne skutki dla instytutów życia konsekrowanego. Stąd potrzeba wspólnej refleksji i wymiany doświadczeń ekonomów zakonnych i wyższych przełożonych, by wypracować odpowiednie wytyczne. Jest to konieczne zwłaszcza wobec współczesnego wymogu transparencji w zarządzaniu dobrami materialnymi, który wpływa na ewangelizacyjną wiarygodność – uważa abp Rodríguez Cabrallo.

  „Myślę, że w kwestii transparencji zrobiono już dużo – stwierdził sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. – Wiele zgromadzeń prowadzi doroczny audyt oraz certyfikację bilansów poszczególnych dzieł. Coraz częściej w decyzjach ekonomicznych zasięga się rady ekspertów zewnętrznych. Podczas sympozjum mocno podkreślamy sprawę przejrzystości, bowiem uważamy, że jest to niezbędne dla skuteczności misji. Transparencja to kwestia wiarygodności i tego nie wolno zlekceważyć. Niezbywalna jest przy tym należyta formacja. Nigdy nie dojdziemy do odpowiedniego administrowania dobrami bez dogłębnej formacji, tak technicznej, jak i związanej z charyzmatem tego, kto tymi dobrami zarządza. A zatem formacja do ekonomicznego wymiaru własnego charyzmatu jest podstawowa, aby wybory dokonywane względem misji mogły być innowacyjne i prorockie. I tu muszę powiedzieć, że zakony inwestują bardzo na tym polu. Niemniej wciąż w wielu miejscach dominuje improwizacja. Dlatego sympozjum postuluje formację, poczynając od podstaw ekonomii i zarządzania. Chodzi o sprawy zasadnicze, by młodzi wiedzieli, ile kosztuje światło, woda czy ogrzewanie”.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Watykan: skład nowej Rady Ekonomicznej

  ◊   Ojciec Święty mianował członków ustanowionej niedawno w Watykanie Rady Ekonomicznej. Zastępuje ona poprzednią Komisję ds. Problemów Organizacyjnych i Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, czyli tzw. grupę piętnastu kardynałów. W skład nowej rady wejdzie ośmiu kardynałów oraz siedmiu świeckich ekspertów. Purpuraci pochodzą z Niemiec (R. Marx), Peru (J. L. Cipriani), USA (D. DiNardo), RPA (W. F. Napier), Francji (J.-P. Ricard), Meksyku (N. Rivera Carrera), Hongkongu (J. Tong Hon) i Włoch (A. Vallini), natomiast specjaliści od ekonomii i zarządzania reprezentują Maltę (J. F. X. Zahra), Francję (J.-B. de Franssu), Kanadę (J. Kyle), Hiszpanię (E. Llano Cueto), Niemcy (J. Messemer), Włochy (F. Vermiglio) i Singapur (G. Yeo). Koordynatorem grupy będzie kard. Reinhard Marx z Monachium, a jego zastępcą został Joseph F. X. Zahra, Maltańczyk pracujący w międzynarodowej firmie consultingowej MISCO.

  Jak zwrócił uwagę watykański rzecznik, w skład Rady Ekonomicznej weszło sześciu członków zlikwidowanej „grupy piętnastu kardynałów”. Z kolei kard. Marx oraz prefekt utworzonego niedawno Sekretariatu Ekonomicznego kard. George Pell należą do tzw. grupy ośmiu, pomagającej Papieżowi w zarządzaniu i reformie Kurii Rzymskiej. Rada Ekonomiczna posiadać będzie własne statuty, które określą jej relacje z Sekretariatem Ekonomicznym. Wiadomo jednak, że kompetencje Rady wykroczą poza rolę ściśle doradczą względem Sekretariatu. Pierwsze spotkanie Rady Ekonomicznej przewidziano w maju.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Kard. Koch: nie ma racji do celebrowania rocznicy reformacji

  ◊   Reformacja doprowadziła do nowego podziału wśród chrześcijan, była zatem czymś tragicznym – uważa kard. Kurt Koch. Opinię tę potwierdził w udzielonym amerykańskiej telewizji EWTN wywiadzie, w którym przyznał, że z tego powodu nie powinno się pozytywnie obchodzić rocznicy narodzin protestantyzmu. Dodał także, iż fakt, że wśród chrześcijan używa się odmiennych nazw dla odróżnienia katolików, prawosławnych i protestantów, ukazuje cały dramat schizmy.

  Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan przypomniał, że obecna sytuacja chrześcijaństwa jest sprzeczna z wezwaniem Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). Wskazał także, że używania terminu „ewangelik” nie powinno ograniczać się jedynie do protestantów. „Oczywiście każdy katolik chce być ewangeliczny, w tym sensie, że nie zna innego fundamentu niż Ewangelia” – podkreślił szwajcarski hierarcha. Podobnie jest gdy chodzi o termin „prawosławny”, „ortodoksyjny”, bo przecież każdy katolik chce być „prawym chrześcijaninem”, wiernym doktrynie.

  Szef watykańskiej dykasterii mówił także o ewolucji i nowych możliwościach stojących przed dialogiem ekumenicznym. Zapewnił, że widać postęp w dialogu z Kościołami wschodnimi. Ostrzegł jednak, że dialog ten stoi przed nowymi wyzwaniami ze strony bardzo aktywnych w Ameryce Łacińskiej i Afryce ruchów zielonoświątkowych.

  lg/ rv, infocatolica


  inizio pagina

  Kard. Müller zapewnia byłych anglikanów o ich ważnej i delikatnej roli w Kościele

  ◊   Papież Franciszek z wielkim zainteresowaniem śledzi rozwój ordynariatów dla byłych anglikanów. Zapewnił o tym kard. Gerhard Müller zwierzchników trzech dotychczas istniejących. Wszyscy oni byli kiedyś anglikańskimi biskupami. Ponieważ są żonaci, po przyjęciu wiary katolickiej mogli zostać co najwyżej prałatami i w takiej randze kierują tymi personalnymi diecezjami w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Australii. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy razem gościli w Rzymie i zostali przyjęci przez kard. Müllera.

  Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zwrócił uwagę na ich pionierską rolę w Kościele. Z tego względu są oni w centrum uwagi zarówno katolików, jak i anglikanów. Wszyscy są ciekawi, w jakim stopniu uda się im zachować własną anglikańską tożsamość, a zarazem w pełni zintegrować z Kościołem katolickim. Z tego względu odgrywają oni bardzo ważną i delikatną rolę. Kard. Müller podkreślił znaczenie liturgii jako miejsca, w którym pielęgnuje się zarówno jedność Kościoła, jak i anglikańską tożsamość. Jest ona świadectwem wielości przejawów tej samej wiary.

  Szef watykańskiej dykasterii wyraził też uznanie dla wiary, odwagi i osobistych poświęceń, którymi wykazali się byli anglikanie, przyjmując katolicyzm. Zapewnił, że są dla Kościoła szczególnym darem.

  kb/ rv, catholic herald


  inizio pagina

  Kościół na świecie  Watykan: nowi nuncjusze na Litwie i w Sudanie

  ◊   Ojciec Święty mianował nuncjuszem apostolskim na Litwie abp. Pedro Lopeza Quintanę. 60-letni papieski dyplomata jest Hiszpanem. Do września ub. roku był nuncjuszem w Kanadzie. Wcześniej (2003-2009) pełnił tę samą funkcję w Indiach i Nepalu. Zazwyczaj nuncjusze na Litwie reprezentują Papieża w tej samej randze również na Łotwie i w Estonii, rezydując na stałe w Wilnie.

  Natomiast nuncjuszem w Sudanie Ojciec Święty mianował ks. Hubertusa Matheusa Marię van Megena, wynosząc go zarazem do godności arcybiskupiej. 52-letni duchowny jest Holendrem, a pracę w watykańskiej służbie dyplomatycznej rozpoczął w 1994 r. właśnie od nuncjatury w Chartumie. Ponadto ks. van Megen pracował w papieskich przedstawicielstwach w Urugwaju, Brazylii, Jerozolimie, na Słowacji, przy siedzibie Narodów Zjednoczonych w Genewie oraz w Malawi.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Za dwa lata wszechprawosławny sobór w Stambule

  ◊   W Stambule obradują zwierzchnicy Kościołów prawosławnych. Głównym celem spotkania jest przygotowanie wszechprawosławnego soboru. Według nieoficjalnych jeszcze wiadomości miałby się on odbyć w 2016 r. przy katedrze Hagia Eirene w Stambule. Ustanowiona też została komisja przygotowawcza. Każdy Kościół będzie w niej reprezentowany przez jednego biskupa, na sobór natomiast będzie mógł wydelegować do 20 biskupów, ale będzie dysponował tylko jednym głosem. Decyzje będą wówczas podejmowane jednomyślnie. Będzie to pierwszy sobór wszechprawosławny. Za ostatni ważny sobór powszechny prawosławni uznają II Sobór Nicejski z 787 r.

  Za szybkim zwołaniem soboru opowiadał się patriarchat Konstantynopola. Z kolei patriarchat moskiewski przypomina o potrzebie starannych przygotowań. Mówi Nicolas Kazarian, wykładowca w prawosławnym Instytucie św. Sergiusza w Paryżu:

  „Myślę, że dziś patriarcha Bartłomiej dąży do zdecydowanego przyśpieszenia, tak aby ten sobór rzeczywiście mógł się odbyć. Myślę, że występuje on jako patriarcha całego prawosławia i może przejść do historii jako pierwszy z patriarchów, któremu udało się zwołać wszechprawosławny sobór. Wiadomo jednak, że w ostatnich miesiącach nasilił się spór między patriarchatami Konstantynopola i Moskwy odnośnie do prymatu w prawosławiu. Moskwa twierdzi, że ma on charakter wyłącznie honorowy. W każdym razie już sam fakt, że Bartłomiej zwołał na obrady wszystkich zwierzchników Kościołów prawosławnych, pokazuje, że posiada on pewien prymat, pewną władzę w prawosławiu, możliwość zwoływania wszystkich Kościołów na dialog, podejmowania inicjatyw dotyczących synodalnej natury Kościoła”.

  kb/ rv, asianews


  inizio pagina

  Kościół w Polsce  Warszawa: zakończyło się spotkanie biskupów z Europy Środkowo-Wschodniej

  ◊   W Warszawie zakończyło się wczoraj spotkanie biskupów Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym tematem była sytuacja rodziny w kontekście zbliżającego się Synodu Biskupów na ten temat. Wydarzenie zorganizowała Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

  Wiceprzewodniczący tego gremium abp Józef Michalik przyznał, że sytuacja rodzin w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest dość podobna. „Rodzina jest ciągle na pierwszy miejscu, jako priorytet wśród wartości, trzeba jednak postawić pytanie: Jaka rodzina jest tym ideałem? Czy rodzina wierna, gotowa do ofiary, rodzina, która gotowa jest przyjąć pokaleczonych członków swojej wspólnoty? Trzeba do tego ludzi wychowywać” – powiedział metropolita przemyski.

  W obradach wzięli udział przewodniczący episkopatów z Polski, Chorwacji, Czech, Litwy, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  „Rodzina rodzinie” – wspólna inicjatywa Caritas i Poczty Polskiej na rzecz Ukrainy

  ◊   Do wysyłania paczek na Ukrainę zachęcają wspólnie Caritas i Poczta Polska. Inicjatywa o nazwie „Rodzina rodzinie” nawiązuje do pomocy, jaka płynęła do naszego kraju w czasie stanu wojennego.

  Na Ukrainie akcję koordynuje Caritas Spes ze Lwowa, która, jak powiedział dyrektor tej organizacji, przygotowała listę rodzin potrzebujących pomocy. „Ta lista już przewyższyła 30 tys. rodzin, a będzie rosła dalej. Nie ma w tym wszystkim znaczenia, czy osoba jest wierząca, czy niewierząca, albo jakiego jest obrządku. Jest potrzebujący, zatem oznacza to, że trzeba go wspierać. Nikt nie patrzy na to, jakiego jest wyznania” – stwierdził ks. Wiesław Dorosz. Zebrane adresy trafią do Caritas diecezjalnych, a stamtąd do parafii.

  Za pośrednictwem poczty za darmo paczkę będzie można wysłać do końca marca. W przesyłce może się znaleźć żywność – ważne, by miała dłuższy termin przydatności do spożycia – jak również słodycze, zabawki czy ubrania (jeśli to możliwe, nieużywane).

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Włochy: coraz więcej lekarzy odmawia wykonywania aborcji

  ◊   Rada Europy upomniała Włochy za to, że w tym kraju zbyt dużo lekarzy odmawia wykonywania aborcji. Jest to odpowiedź na skargę złożoną przez jedną z organizacji pozarządowych International Planned Parenthood Federation European network głoszących, że Włoszkom negowane jest prawo do aborcji gwarantowane przez tzw. ustawę 194. Obecnie w Italii ponad 70 proc. lekarzy odmawia wykonywania aborcji. Mówi Paola Ricci Sindoni ze Stowarzyszenia „Scienza e Vita”.

  „Jest ogromny nacisk na to, by wyeliminować prawo do sprzeciwu sumienia. Prawdą jest, że zgodnie z włoskim ustawodawstwem kobiecie przysługuje prawo do dokonania aborcji i tu właśnie zachodzi konflikt i łamane są prawa innych – podkreśla Ricci Sindoni. - Wydaje mi się, że w Europie dominuje wizja antropologiczna absolutyzująca jedne prawa kosztem innych. Z prawnego punktu widzenia jest tu jakaś wada, prawo jest bowiem równe dla wszystkich. Lekarz wyrażający sprzeciw sumienia nie jest kimś, kto nie chce pracować, jak to się często próbuje pokazać, ale jest człowiekiem pragnącym pozostać przy wartościach, które dyktuje mu sumienie. Muszą być one respektowane, tak samo jak powinny być szanowane prawa innych osób”.

  W ciągu ostatnich lat liczba lekarzy i pielęgniarek opowiadających się za życiem we Włoszech znacznie wzrosła. Szacuje się, że w 2005 r. sprzeciw sumienia deklarowało 58,7 proc. lekarzy, obecnie liczba ta przekroczyła 70 proc.

  bz/ rv

  inizio pagina

  Bp Biguzzi: Sierra Leone potrzebuje uczciwych władz, by na nowo nie pogrążyć się w wojnie

  ◊   Sierra Leone potrzebuje kompetentnych i uczciwych władz, by naprawdę móc wyzwolić się z jarzma wyzysku. Tak bp Giorgio Biguzzi, pracujący w tym afrykańskim kraju od 35 lat, komentuje oficjalne zakończenie oenzetowskiej misji pokojowej w Sierra Leone. Została ona powołana do życia 15 lat temu, gdy kraj pogrążony był w krwawej wojnie domowej. „Obecnie zaczyna się tworzyć aparat państwa, jednak droga do sprawiedliwych rządów wciąż jest jeszcze daleka, a bogactwa naturalne generują korupcję i nielegalne wydobycie” – mówi bp Biguzzi.

  „Przede wszystkim trzeba podkreślić, że nie była to ani wojna religijna, ani plemienna, tylko konflikt ekonomiczno-społeczny. Instytucja państwa praktycznie się rozpadła, nie działały żadne służby socjalne, panoszyła się korupcja. Odnosiło się wręcz wrażenie, że niektórzy ministrowie jawnie rozkradają dobra państwowe – mówi bp Biguzzi. - Potem był najazd rebeliantów z Liberii i grabież zasobów naturalnych na ogromną skalę. Kruchy aparat państwowy rozpadł się w drobny pył. Kosztowało to życie tysięcy ludzi. Pamiętam te rzesze uchodźców, ludzi przerażonych, okaleczonych, nieletnich żołnierzy umierających na ulicy, wszechobecny strach i głód. Potem na szczęście miało miejsce rozbrojenie, narodowe pojednanie, rozpoczęła się odbudowa. Teraz trzeba umocnić instytucje państwa i wyszkolić miejscowe kadry. Trzeba praworządności bo, w przeciwnym wypadku wciąż będzie dochodziło do rabowania bogactw naturalnych, tyle że teraz będzie to robił, ktoś inny”.

  bz/ rv


  inizio pagina

  UNICEF: STOP dzieciom żołnierzom

  ◊   UNICEF pragnie, by do końca 2016 r. na świecie nie było już nieletnich żołnierzy. Położeniu kresu temu haniebnemu zjawisku służy zainicjowana właśnie akcja, w którą angażuje się ONZ i organizacje pozarządowe pracujące w krajach, gdzie wciąż obecne są dzieci żołnierze. „Szacuje się, że obecnie jest ok. 300 tys. dzieci zaangażowanych w różnego rodzaju konflikty zbrojne” – mówi Giacomo Guerrera przewodniczący UNICEF Italia.

  „Te dzieci angażowane są w konflikty zbrojne wbrew własnej woli i przeważnie przy użyciu przemocy. Potrzebują naszej ochrony i naszego zaangażowania, by nigdy więcej dzieci nie walczyły już na żadnych frontach ani nie były też wykorzystywane jako seksualni niewolnicy. Od lat walczymy o to, by położyć kres temu dramatowi – podkreśla Guerrera. - Pamiętajmy, że te dzieci zmusza się także do zabijania; często robią to pod wpływem narkotyków, które są im podawane. Ta hańba musi się wreszcie skończyć! Nasze działania koncentrują się na odzyskiwaniu tych dzieci i przywracaniu im normalnego dzieciństwa, także dzięki pomocy psychologicznej. Staramy się, by mogły wrócić do szkoły czy wręcz zasiąść w szkolnej ławce po raz pierwszy, bo nigdy się nie uczyły. Pomagamy też rządom wielu krajów, które popierają nasz program wyeliminowania zjawiska dzieci żołnierzy, w tworzeniu struktur edukacyjno-socjalnych dla młodzieży”.

  bz/ rv


  inizio pagina

  Aktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 8.03.2014

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne
  Magazyn Radia Watykańskiego – 08.03.14

  ◊   „Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu” – rozmowa z ks. Andrzejem Pawlakiem, duszpasterzem akademickim, moderatorem Domowego Kościoła w archidiecezji warszawskiej – Radio Warszawa i Tygodnik Idziemy.

  Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski