Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

04/10/2015

Działalność papieska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek na rozpoczęcie Synodu: wierność, prawda i miłość

◊  

W dzisiejszym, trudnym kontekście społecznym i rodzinnym Kościół ma przeżywać swoją misję względem rodzin w wierności, prawdzie i miłości – mówił Franciszek podczas Eucharystii w Bazylice Watykańskiej, którą zainaugurowane zostało Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów o rodzinie.

Franciszek wyjaśnił, na czym polega owa wierność, prawda i miłość, której Chrystus oczekuje dziś od Kościoła. Wierność swemu Mistrzowi ma się przejawiać w obronie miłości wiernej, wpieraniu rodzin wielodzietnych, obronie świętości życia, a także jedności i nierozerwalności węzła małżeńskiego.

Natomiast przeżywanie swej misji w prawdzie to nieuleganie chwilowym modom lub panującej opinii. Prawda chroni bowiem człowieka przed przekształcaniem płodnej miłości w jałowy egoizm. Franciszek zacytował tu Benedykta XVI, który uczył, że bez prawdy miłość staje się sentymentalizmem, pustym słowem, które można dowolnie pojmować.

Najwięcej miejsca Franciszek poświęcił wymogowi miłości. Chodz oi to, by Kościół pozostał matką, nie wytykał palcami, nie osądzał, ale poszukiwał, leczył rany olejkiem akceptacji i miłosierdzia.

„Kościół naucza i broni podstawowych wartości, nie zapominając, że „szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2,27); i że Jezus powiedział także: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2,17). Kościół wychowuje do autentycznej miłości, zdolnej do wyrwania z samotności, nie zapominając o swej misji Miłosiernego Samarytanina zranionej ludzkości. Pamiętam słowa św. Jana Pawła II: „Błąd i zło trzeba zawsze potępiać i zwalczać; ale człowieka, który upada lub błądzi, trzeba zrozumieć i miłować [...] Powinniśmy miłować nasz czas i pomagać człowiekowi naszych czasów”. A Kościół musi tego człowieka poszukiwać, przyjąć go i jemu towarzyszyć, ponieważ Kościół z drzwiami zamkniętymi zdradza samego siebie i swoją misję, a zamiast być mostem staje się przeszkodą” – powiedział Papież.

Swą homilię Franciszek oparł na czytaniach mszalnych, które idealnie pasują do tematu rozpoczynającego się Synodu. Pierwsze czytanie mówi bowiem o samotności Adama i stworzeniu Ewy. W Ewangelii natomiast Jezus przywraca pierwotną prawdę o nierozerwalności małżeństwa.

Papież zauważył, że samotność Adama, który panuje nad stworzeniem, ale nie znajduje odpowiedniej dla siebie pomocy, jest doświadczeniem wielu współczesnych nam ludzi.

 „Dziś – mówił Ojciec Święty – przeżywamy paradoks zglobalizowanego świata, w którym widzimy tak wiele luksusowych domów i wieżowców, ale coraz mniej ciepła domu i rodziny; wiele ambitnych projektów, ale mało czasu, aby żyć tym, co zostało osiągnięte; wiele wyrafinowanych środków rozrywki, ale coraz głębszą pustkę w sercu; wiele przyjemności, ale mało miłości; tak dużo swobody, ale mało autonomii ... Coraz bardziej przybywa ludzi, którzy czują się sami, ale również tych, którzy zamykają się w egoizmie, w melancholii, w destrukcyjnej przemocy i niewoli przyjemności oraz bożka pieniądza”.

Franciszek zauważył, że tak przeżywana samotność rzutuje też na życie rodzinne. Coraz mniej poważnie traktuje się rozwijanie solidnej miłości. Miłość wierna i płodna jest wyśmiewana, jakby byłby staromodną sukienką. W społeczeństwach najbardziej rozwiniętych najmniej rodzi się dzieci, najwięcej jest za to aborcji, rozwodów i samobójstw.

Powracając jeszcze do biblijnego opisu raju, Papież zwrócił uwagę na komplementarność mężczyzny i kobiety. Serca mężczyzny nic nie czyni szczęśliwym tak bardzo jak serce istoty do niego podobnej, odpowiadającej mu, która go miłuje i wyrywa z samotności i poczucia osamotnienia. Stworzenie kobiety pokazuje zatem, że Bóg nie stworzył człowieka do smutku i samotności, lecz do szczęścia.

W końcu Franciszek odniósł się do nauczania Jezusa o nierozerwalności małżeństwa w społeczeństwie, które praktykowało rozwód jako coś ugruntowanego i nienaruszalnego.

 „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,9). Jest to napomnienie skierowane do wierzących, by przezwyciężyć wszelkie formy indywidualizmu i legalizmu, które ukrywają ciasny egoizm i strach przed przystaniem na autentyczne znaczenie małżeństwa i seksualności człowieka w Bożym planie. W istocie tylko w świetle szaleństwa bezinteresowności paschalnej miłości Jezusa staje się zrozumiałe szaleństwo bezinteresowności miłości małżeńskiej wyłącznej i aż do śmierci” – dodał Ojciec Święty.

Franciszek nie zastosował tego fragmentu do aktualnych debat nad nierozerwalnością małżeństwa. Stwierdził jedynie, że choć współczesny człowiek kpi z takiej wizji małżeństwa, w istocie nadal nie przestaje pragną miłości wiernej aż do śmierci. Papież ponownie zacytował tu swego poprzednika, który w 1989 r. pisał:. „Teraz, kiedy zasmakowaliśmy w pełni obietnic nieograniczonej wolności, zaczynamy rozumieć na nowo wyrażenie «smutek tego świata». Zakazane przyjemności straciły swoją atrakcyjność skoro tylko przestały być zakazane. Nawet jeśli zostaną posunięte do skrajności i będą nieustannie ponawiane, aż do nieskończoności okazują się mdłe, bo są rzeczami skończonymi, a my natomiast pragniemy nieskończoności”.

kb/ rv

inizio pagina

Anioł Pański: módlcie się za Synod, abyśmy byli posłuszni Duchowi Świętemu

◊  

O rozpoczętym dziś synodzie mówił Papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Poinformował, że przez trzy tygodnie ojcowie synodalni będą się zastanawiać nad powołaniem i misją rodziny w Kościele i społeczeństwie. Zapewnił, że uczestnicy synodu będą obradować z wzrokiem utkwionym w Jezusa. Wiernych natomiast poprosił, by wspierali synod modlitwą. Niech Duch Święty uczyni ojców synodalnych w pełni uległymi na Jego natchnienia – mówił Franciszek.

Nawiązując z kolei do dzisiejszych czytań mszalnych Papież skupił się na komplementarności kobiety i mężczyzny. Jest o niej mowa w biblijnym opisie stworzenia kobiety. Pismo Święte zwraca też uwagę na radykalizm małżeńskiego zjednoczenia, kobieta i mężczyzna stają się jednym ciałem.

„W tej jedności – mówił Franciszek – małżonkowie przekazują życie nowym istotom ludzkim: stają się rodzicami. Uczestniczą w stwórczej mocy samego Boga. Ale zwróćmy uwagę! Bóg jest miłością, a my bierzemy udział w Jego dziele, kiedy miłujemy z Nim i tak jak On. W tym celu,  jak mówi św. Paweł, miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (por. Rz 5 5). Jest to także miłość, którą zostają obdarzeni małżonkowie w sakramencie małżeństwa. Jest to miłość, która karmi ich relację, poprzez radości i smutki, chwile spokojne i trudne. Jest to miłość,  która pobudza chęć rodzenia dzieci, oczekiwania na nie, przyjęcia ich, wykarmienia i wychowania”.

Franciszek zauważył, że podobną miłość okazuje dzieciom również Jezus, kiedy mówi: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże" (Mk 10,14).

„Dzisiaj prośmy Pana, aby wszyscy rodzice i wychowawcy na świecie,  a także całe społeczeństwo, stali się narzędziami tej gościnności i miłości, jaką Jezus okazuje najmniejszym. On spogląda w ich serca z czułością i troskliwością ojca, a zarazem i matki. Myślę o dzieciach głodnych, opuszczonych, wykorzystywanych, zmuszanych do udziału w wojnie, odrzuconych. Zasmuca minie widok dzieci nieszczęśliwych, z ich zagubionym spojrzeniem, uciekających przed biedą i konfliktami, pukających do naszych drzwi i naszych serc, błagających o pomoc” – powiedział Ojciec Święty.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Franciszek wspomniał o wczorajszej beatyfikacji 18 męczenników, ofiar hiszpańskiej wojny domowej. „Wielbimy Pana za tych Jego odważnych świadków, a za ich wstawiennictwem prosimy, aby uwolnił świat od plagi wojny” – mówił Papież. Ojciec Święty zapewnił też o swej modlitwie za ofiary lawiny ziemnej w Gwatemali oraz ulewnych deszczy na południu Francji.

kb/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 04.10.2015

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego 04.10.2015

◊  

W programie: relacja z otwarcia Synodu Biskupów o rodzinie oraz audycja Radia Warszawa o oczekiwaniach względem synodu.

Słuchaj:     

inizio pagina

Przegląd wydarzeń 4 października

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina