Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

07/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaOjciec Święty na audiencji ogólnej: Boże miłosierdzie zbawia

◊  

Boże miłosierdzie, które zbawia, było tematem papieskiej katechezy na dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek nawiązał do pytania, z którym Jan Chrzciciel wysłał swoich uczniów do Pana Jezusa. Brzmiało ono: „Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też winniśmy oczekiwać na innego?” (Mt 11, 3). 

„Jan był w więzieniu. Przeżywał chwile ciemności. Niecierpliwie oczekiwał Mesjasza i w swoim przepowiadaniu opisał Go w mocnych kolorach jako sędziego, który wreszcie ustanowi królestwo Boże i oczyści swój lud, nagradzając dobrych, a karząc złych. Głosił w następujący sposób: «Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone» (Mt 3, 10). Teraz Jezus rozpoczął swoją misję publiczną w odmiennym stylu. Jan cierpi. W podwójnej ciemności więziennej celi i swojego serca nie rozumie tego stylu. Chce wiedzieć, czy to Jezus jest Mesjaszem, czy też trzeba czekać na innego”.

Słowa Jezusa do uczniów Chrzciciela na pierwszy rzut oka wydawały się nie odpowiadać jego prośbie. Chrystus powiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia; a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy” (Mt 11, 4-6). 

„Taka jest odpowiedź Pana Jezusa. Tutaj jasny staje się Jego zamiar. Odpowiada On, że jest konkretnym narzędziem miłosierdzia Ojca, który wszystkim wychodzi naprzeciw niosąc pocieszenie i zbawienie, a w ten sposób ukazuje sąd Boży. Niewidomi, chromi, trędowaci, głusi odzyskują swoją godność i nie są już wykluczeni z powodu choroby, umarli wracają do życia, a ubogim głoszona jest Dobra Nowina”.

Papież podkreślił, że w ten sposób Jezus podsumował swoje działanie, które uwidacznia i uzmysławia działanie samego Boga. 

„Przesłanie, jakie Kościół otrzymuje z tej relacji z życia Chrystusa, jest bardzo jasne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby ukarał grzeszników czy unicestwił  złych. Natomiast zostaje do nich skierowane wezwanie do nawrócenia, aby widząc znaki Bożej dobroci mogli odnaleźć drogę powrotu. Jak mówi Psalm: «Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią» (130, 3-4). Sprawiedliwość, którą Jan Chrzciciel umieszczał w centrum swojego przepowiadania, u Jezusa objawia się przede wszystkim jako miłosierdzie”.

Komentując słowa Chrystusa: „Błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy” (Mt 11, 6), Franciszek zwrócił uwagę, że ostrzega On przed tworzeniem sobie fałszywego obrazu Mesjasza. Przestroga ta jest zawsze aktualna, bo także dziś człowiek konstruuje niewłaściwe obrazy Boga. 

„Niektórzy chcą wykroić sobie «własnoręcznie» wiarę, która redukuje Boga do ograniczonej przestrzeni ich własnych pragnień i przekonań. Ale ta wiara nie jest nawróceniem do Pana, który się objawia. Wręcz przeciwnie, przeszkadza Mu, by stał się wyzwaniem dla naszego życia i sumienia. Inni redukują Boga do fałszywego bożka, używają Jego świętego Imienia, aby usprawiedliwić swoje własne interesy czy nawet nienawiść i przemoc. Dla jeszcze innych Bóg jest tylko psychologicznym schronieniem, gdzie można się uspokoić w chwilach trudnych: mamy wówczas do czynienia z wiarą zasklepioną w samej sobie, nieprzenikalną dla mocy miłości miłosiernej Jezusa, która popycha ku braciom. Jeszcze inni uważają Chrystusa jedynie za dobrego nauczyciela wskazań etycznych, jednego spośród wielu w dziejach. Są wreszcie tacy, którzy tłumią wiarę w czysto intymnej relacji z Jezusem, wykreślając Jego impuls misyjny, zdolny przemieniać świat i historię. My chrześcijanie wierzymy w Boga Jezusa Chrystusa, a Jego pragnieniem jest, by wzrastać w żywym doświadczeniu Jego tajemnicy miłości”.

ak/ rv

inizio pagina

Pozdrowienia Papieża do Polaków obecnych na placu św. Piotra

◊  

Przesłanie dzisiejszej katechezy Ojciec Święty ujął też, zwracając się do naszych rodaków obecnych na placu św. Piotra. 

„Słowo serdecznego pozdrowienia kieruję do pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, szczególnie teraz, podczas Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, otwierajmy serca na dary Bożej dobroci, miłości i przebaczenia. Prośmy o umocnienie w wierze, by stawać się dla innych znakiem i narzędziem miłosierdzia. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan: porozumienie z Republiką Środkowoafrykańską

◊  

Stolica Apostolska zawarła porozumienie ramowe z Republiką Środkowoafrykańską. Dotyczy ono kwestii będących przedmiotem obopólnego zainteresowania i ustanawia ramy prawne wzajemnych relacji między państwem a Kościołem.

Jak czytamy w watykańskim komunikacie prasowym, obie strony, zachowując własną niezależność i autonomię, zobowiązują się do współpracy na rzecz moralnego, duchowego i materialnego rozwoju osoby ludzkiej oraz w promowaniu dobra wspólnego. Umowę podpisali w stołecznym Bangi nuncjusz apostolski w Republice Środkowoafrykańskiej abp Franco Coppola i szef tamtejszej dyplomacji Charles Armel Doubane.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan: z Bośni i Hercegowiny choinka, z Malty szopka

◊  

Najwyższe władze (Trzyosobowe Prezydium) Bośni i Hercegowiny oficjalnie zatwierdziły decyzję o ofiarowaniu Papieżowi przez to państwo choinki w najbliższe Boże Narodzenie. Drzewo darowane w imieniu wszystkich grup narodowościowych wchodzących w skład federacji stanie przy obelisku na placu św. Piotra. Ponadto w tym roku po raz pierwszy w historii również olbrzymia szopka przybędzie tam spoza Włoch, mianowicie z Malty.

Tradycję wystawiania na placu przed Bazyliką Watykańską choinki zapoczątkował św. Jan Paweł II w 1982 r. Wkrótce stało się zwyczajem, iż świąteczne drzewko ofiarowywały różne regiony i państwa Europy. Jeśli chodzi o szopkę, to również jej wystawianie w okresie bożonarodzeniowym na Watykanie jest zasługą Papieża Polaka. Oba symbole Świąt Narodzenia Pańskiego stają tam obok siebie od 1985 r.

tm/ rv

inizio pagina

ŚwiatNigeria: trwa konferencja o handlu ludźmi w Afryce

◊  

W stolicy Nigerii trwa konferencja o handlu ludźmi w Afryce. Z obrad wynika pilna potrzeba szeroko zakrojonej interwencji, aby stawić czoło nowym formom niewolnictwa, których rozwojowi sprzyjają liczne konflikty na tym kontynencie.

„W samej Afryce setki tysięcy ludzi pada co roku ofiarą takiego handlu – powiedział przewodniczący Konferencji Biskupów Nigerii, abp Ignatius Ayau Kaigama. – Z tego 79 proc. jest potem wykorzystywanych seksualnie; wśród ofiar są przede wszystkim kobiety. Natomiast pozostałych 21 proc. kierowanych jest do pracy przymusowej; większość z nich to mężczyźni. Niepokoi fakt, że w pewnych częściach zachodniej Afryki większość ofiar tego handlu to nieletni” – dodał nigeryjski hierarcha.

Konferencję w Abudży zorganizowała Caritas Internationalis. Radio Watykańskie rozmawiało z sekretarzem generalnym tej organizacji, Michelem Roy: 

„Handel ludźmi jest wynikiem skrajnego ubóstwa. Dążymy do realizacji celów zrównoważonego rozwój promowanych przez ONZ, zgodnie z którymi należy wielu więcej ludziom dać możliwość pozostania w domu i rozwijania swego dobrobytu na miejscu. Poza tym ważna jest praca nad ludzką godnością, gdyż postrzegania wartości osoby nie uważa się jeszcze za coś ważnego. Prowadzi to w tej «kulturze obojętności», jak ją nazywa Papież Franciszek, do przekonania, że można używać ludzi jak «rzeczy». Dlatego potrzebna jest pewnego rodzaju rewolucja, żeby w centrum postawić znowu człowieka. Jego słabość nie powinna stanowić dla innych okazji do zarobku. Trzeba większej współpracy z władzami państwowymi i ze wspólnotą międzynarodową, aby czyny uznane za zbrodnię w prawie międzynarodowym były rzeczywiście ścigane. Należy działać na polu prawnym nie tylko lokalnie, ale też na szczeblu krajowym i międzynarodowym”.

md/ rv

inizio pagina

Belgia: trwa walka o religię w szkole

◊  

W Belgii trwa wojna o nauczanie religii w szkołach. Formalnie rzecz biorąc wierzący mają prawo do jednej godziny tego przedmiotu w szkołach publicznych i dwóch w wyznaniowych. W rzeczywistości jednak niektóre placówki oświatowe w ogóle nie przewidują tego przedmiotu, w innych utrudnia się nauczycielom prowadzenie lekcji. W najlepszym wypadku wywiera się nacisk na rodziców, aby dobrowolnie zrezygnowali z nauczania religii i zamiast tego posyłali swe dzieci na zajęcia z filozofii i wychowania obywatelskiego. Ostatnio wnioskowała o to otwarcie Federacja Stowarzyszeń Rodziców Szkół Publicznych. 

Wczoraj w trybie pilnym spotkała się w Brukseli Rada Zwierzchników Religijnych. Obok Kościoła katolickiego i głównych wyznań chrześcijańskich, reprezentowani są w niej również belgijscy żydzi i muzułmanie. Jednogłośnie sprzeciwili się oni próbom usunięcia religii ze szkoły. Postępując w ten sposób nie uda się wypracować zgodnego współistnienia przedstawicieli różnych wyznań i światopoglądów – uważają sygnatariusze wspólnego oświadczenia. Przypominają oni, że lekcje religii pozwalają uczniom lepiej poznawać i rozważać treść własnej wiary Uczą ich też wyrażać w odpowiedni sposób swoje przekonania w pluralistycznym społeczeństwie.

kb/ rv

inizio pagina

Cyryl I: Potrzeba istnienia życia religijnego na Czukotce

◊  

Wizytując dalekowschodnie diecezje prawosławne Federacji Rosyjskiej, patriarcha moskiewski odwiedził po raz pierwszy w historii stolicę Czukockiego Okręgu Autonomicznego, Anadyr. W tamtejszej katedrze Świętej Trójcy zebrało się ponad tysiąc wiernych. Cyryl przestrzegł ich przed poddawaniem się „cudzemu jarzmu”, to znaczy obcym chrześcijaństwu wartościom czy ideologiom. 

Półwysep Czukocki, kojarzący się do tej pory z sowieckimi łagrami GUŁAG-u, odzyskuje znaczenie normalnego życia opartego o wartości religijne. Pomimo bardzo trudnych, podbiegunowych warunków klimatycznych zamieszkuje go 91 tys. Rosjan, Ukraińców, Czukczów i Eskimosów. Poprzez Cieśninę Beringa graniczy on z Alaską.

Pierwsza w historii wizyta patriarchy moskiewskiego w tym wysuniętym najdalej na północ okręgu Federacji Rosyjskiej zgromadziła liczną rzeszę wiernych pragnących spotkać się z Cyrylem I na wspólnej modlitwie. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia przestrzegł ich przed poddawaniem się obcym chrześcijaństwu wartościom i ideologiom, które w krótkim czasie przemienią się w jarzmo pętające naturę człowieka. Według słów patriarchy grzech przedstawiany jako dobro stawia człowieka na równi ze zwierzęciem i niszczy w jego duszy plan Boży wpisany przy stworzeniu. Nawiązując do piękna krajobrazu i położenia geograficznego Czukotki Cyryl I podkreślił, że powinno się tutaj rozwijać życie religijne, duch modlitwy rozpoczynającej każdy dzień, promieniujący na całą Rosję i świat.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

Chile: pół miliona podpisów przeciw aborcji

◊  

Pół miliona podpisów przeciw legalizacji aborcji w Chile przekazał arcybiskup stolicy tego kraju tamtejszemu ministrowi spraw wewnętrznych. Kontrowersyjny projekt ustawy przewiduje dopuszczalność przerwania ciąży w przypadku niebezpieczeństwa życia matki czy defektów płodu oraz wówczas, kiedy jest ona wynikiem gwałtu. Projekt był wczoraj dyskutowany w chilijskim parlamencie. Sygnatariusze przekazanego ministrowi dokumentu opowiadają się za bezwarunkowym zakazem aborcji w jakimkolwiek przypadku.

„Nie jesteśmy przeciwko nikomu, ale po prostu za życiem – powiedział kard. Ricardo Ezzati. – Z całą pokorą prosimy, by prawodawcy wysłuchali głosu tak licznych Chilijczyków”. Arcybiskup Santiago de Chile podkreślił, że przedstawił opinię różnych Kościołów chrześcijańskich . Z krytyką propozycji legalizacji aborcji występują w tym południowoamerykańskim kraju nie tylko katolicy.

ak/ rv, 24horas.cl

inizio pagina

PolskaPrymas w Krynicy: Nie ograniczać się do produkcji i konsumpcji

◊  

„Ten świat nie może się ograniczać tylko do tego, co konsumujemy i produkujemy” – mówił Prymas Polski podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Panel pt. „1050 lat i co dalej?” odbył się w pierwszym dniu tego międzynarodowego spotkania.

Abp Wojciech Polak przekonywał, że wyzwań we współczesnym świecie jest coraz więcej. „Realizacja chrześcijaństwa jest pewnym zadaniem dla każdego z nas. Powiedzenie, że chrześcijaństwo jest ciągle przed nami, ma nas mobilizować do wychodzenia dalej z Ewangelią, z wizją człowieka, angażowaniem się także w bardzo konkretny rozwój ludów i narodów” powiedział metropolita gnieźnieński. 

Nawiązując do panelu, podczas którego poruszano sprawę przyszłości chrześcijaństwa w Polsce, abp Polak zauważył, że wiele mówiono na temat duchowych pragnień człowieka: „Ten świat nie może ograniczyć się tylko do tego, co konsumujemy, produkujemy. To, co duchowe, nie jest passé, a dyskusja na temat czasu wolnego nie dotyczy czasu, kiedy nic się nie robi, ale właśnie wewnętrznego czasu twórczego, który ma nas mobilizować do czegoś ważnego”. 

W Krynicy dyskutowano także o tym, jak należy rozumieć wymiar etyczny w kontekście decyzji ekonomicznych w gospodarce rynkowej. Prymas Polski gościł na tym Forum po raz pierwszy.

S. Tasiemski, KAI/ rv

inizio pagina

Bp Dydycz: Chcemy ułatwiać ludziom spotkanie z Chrystusem

◊  

Relacje między diecezjami a zgromadzeniami zakonnymi to jeden z tematów obrad Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski. Omówiono także sprawy bieżące związane z życiem zakonnym.

„Zadaniem zarówno biskupów, jak i zakonów jest ułatwienie ludziom spotkania z Chrystusem – powiedział bp Antoni Pacyfik Dydycz. – Nie chcemy niczego komukolwiek narzucać, ale chcemy ułatwiać ludziom spotkanie z Chrystusem, dotarcie do tej prawdy, do tej miłości, bo dopóki nie spotkamy się z Chrystusem, bardzo trudno jest człowiekowi poznać samego siebie”.

Zadaniem Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego jest krzewienie życia konsekrowanego i otwieranie wspólnot zakonnych na potrzeby Kościoła lokalnego. Przewodniczy jej biskup siedlecki Kazimierz Gurda, a jego zastępcą jest bp Dydycz.

S. Tasiemski, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 07.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Audio Aktualności \ Audio Magazyn Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 7.09.2016

◊  

W Magazynie: „Duchowość kształtowana przez liturgię” – rozmowa z ks. Krzysztofem Porosło, jednym z organizatorów rekolekcji „Mysterium fascinans” w Krakowie − Radio Nowohuckie.pl

Słuchaj:  

inizio pagina