Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

21/08/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapieskie Orędzie na Dzień Migranta i Uchodźcy

◊  

„Pan Bóg powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Troska taka musi być wyrażona w sposób konkretny na każdym etapie doświadczenia migracyjnego: od wyruszenia w drogę, od początku do końca” – czytamy w opublikowanym dziś papieskim orędziu na przyszłoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony 14 stycznia.

Franciszek przypomina o swym szczególnym zaniepokojeniu smutną sytuacją migrantów i uchodźców, czemu wielokrotnie dawał wyraz. Świadczy o tym również powołanie specjalnej zajmującej się tym sekcji w ramach nowej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego. Papież podkreśla, że każdy według swych możliwości powinien wielkodusznie, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie odpowiadać na liczne wyzwania, jakie stawia współczesna migracja.

„Przyjmować, chronić, promować i integrować” – te cztery czasowniki, które stanowią hasło przyszłorocznego Dnia Migranta i Uchodźcy, powinny, zdaniem Papieża, określać naszą postawę. Odnosząc się do każdego z nich osobno, Franciszek obszernie przedstawia swe poglądy na to, w jaki sposób należy reagować na masowy napływ migrantów.

Papież nie ogranicza się do przypomnienia ogólnych zasad, lecz dyktuje państwom konkretne rozwiązania. I tak na przykład, „przyjęcie oznacza przede wszystkim zapewnienie imigrantom i uchodźcom szerszych możliwości bezpiecznego i legalnego wjazdu do krajów przeznaczenia. W związku z tym pożądany jest konkretny wysiłek, by zwiększyć i uprościć przyznawanie wiz humanitarnych oraz w celu łączenia rodzin”. Franciszek apeluje też o otwieranie tak zwanych korytarzy humanitarnych i zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania. Sprzeciwia się kolektywnym i arbitralnym wydaleniom, zwłaszcza do krajów, które nie gwarantują poszanowania podstawowych praw. Podkreśla, że bezpieczeństwo osoby należy zawsze przedkładać nad bezpieczeństwo narodowe.

Mówiąc z kolei o ochronie, Franciszek pisze między innymi o potrzebie zapewnienia przybyszom minimalnego realnego utrzymania, swobody poruszania i dostępu do środków telekomunikacji. Szczególną uwagę Papież poświęca opiece nad nieletnimi migrantami. „Respektując powszechne prawo do obywatelstwa, powinno być ono uznane i odpowiednio poświadczone wszystkim chłopcom i dziewczętom w chwili urodzenia” – czytamy w Orędziu.

W kolejnej jego części, dotyczącej promocji migrantów i uchodźców, Franciszek pisze między innym o ułatwianiu łączenia rodzin, w tym dziadków, rodzeństwa i wnuków. Domaga się poszanowania swobody wyznania oraz integracji społecznej i zawodowej, „zapewniając wszystkim – w tym osobom ubiegającym się o azyl – możliwość pracy, kursów językowych i aktywności obywatelskiej, a także odpowiedniej informacji w ich językach ojczystych”.

Na zakończenie, mówiąc o integracji przybyszów, Papież pisze o ubogaceniu międzykulturowym. Zastrzega, że integracja nie może być asymilacją, prowadzącą do zniszczenia własnej tożsamości kulturowej. W tym kontekście Franciszek apeluje o przyznawanie migrantom i uchodźcom obywatelstwa, niezależnie od wymogów ekonomicznych i językowych.

kb/ rv

inizio pagina

Papieskie przesłanie na synod waldensów

◊  

Ojciec Święty życzy, aby relacje katolików z waldensami i metodystami nie miały wyłącznie charakteru formalnie poprawnego, ale były rzeczywiście braterskie i żywe. Franciszek napisał o tym w przesłaniu na trwający w Torre Pellice pod Turynem synod tych włoskich Kościołów. Papież przypomina o przypadającym w tym roku 500-leciu reformacji, z którego to ruchu wyłonili się także współcześni waldensi i metodyści należący do Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. 

Franciszek wyraża życzenie, by obrady „ożywiała radość stawania przed obliczem Chrystusa; bo Jego spojrzenie na nas jest źródłem naszego pokoju, gdyż pozwala nam odczuć, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Ojca i pozwala nam w nowy sposób postrzegać innych ludzi, świat i historię”. Właśnie to spojrzenie ma ożywiać także relacje ekumeniczne, które powinny zbliżać do siebie uczniów Chrystusa. „Kroczenie ku pełnej jedności, ze spojrzeniem nadziei, która uznaje obecność Boga mocniejszego niż zło, jest bardzo ważna – czytamy w papieskim przesłaniu. – Jest tak zwłaszcza teraz, w świecie naznaczonym przemocą i strachem, rozdarciami i obojętnością, gdzie egoizm odniesienia sukcesu kosztem innych przysłania prostotę piękna przyjmowania siebie, dzielenia się i kochania. Tymczasem chrześcijańskie świadectwo nie może ulegać logice świata: razem pomożemy sobie nawzajem wybierać logikę Chrystusa i nią żyć!” – napisał Franciszek do włoskich waldensów.

tc/ rv, nev

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Parolin rozpoczął wizytę w Moskwie

◊  

Czterodniową wizytę w Moskwie rozpoczął dziś watykański sekretarz stanu. Spotkał się już z metropolitą Hilarionem Ałfiejewem, przewodniczącym Wydziału Zewnętrznych Stosunków Patriarchatu Moskiewskiego. Kard. Pietro Parolin wskazuje na konstruktywną atmosferę rozmów, które trwały dwie godziny, dwa razy więcej niż pierwotnie planowano. „Musieliśmy poruszyć wiele kwestii, ale powiedziałbym, że atmosfera była bardzo budująca. Mogliśmy się zająć również problemami dość drażliwymi, jednak w sposób konstruktywny i z wolą przezwyciężania istniejących trudności” – powiedział kard. Parolin, przyznając, że rozmawiano między innymi o Ukrainie.

Pierwszy dzień wizyty watykańskiego dostojnika w Moskwie został przeznaczony przede wszystkim dla rosyjskich katolików. W programie przewidziano spotkanie z biskupami i wieczorną Mszę w katedrze Niepokalanego Poczęcia, po której znajdzie się też czas na spotkanie z kapłanami i świeckimi. 

Jutro kard. Parolin zostanie przyjęty przez patriarchę Cyryla i będzie rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Spotkanie z prezydentem Putinem przewidziano na środę w Soczi. Zapytany o tematy, które chce poruszyć w czasie spotkań z rosyjskimi przywódcami, watykański purpurat stwierdził, że na arenie międzynarodowej pojawia się wiele niepokojących kwestii, ale szczególną uwagę chciałby poświęcić tym sytuacjom, w których Rosja jest bardziej bezpośrednio zaangażowana. Tytułem przykładu wspomniał o Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza o dramacie Syrii, a także o konfliktach w Europie, począwszy od Ukrainy, i o nierozwiązanych problemach na Zakaukaziu. Kard. Parolin zaznaczył, że zagadnień jest wiele, a jego wizyta to nie jedyna okazja, by się nimi zajmować, bo utrzymywane są stałe kontakty dyplomatyczne. „Jednakże dramatyczna sytuacja ludności, zwłaszcza we wspomnianych przed chwilą przypadkach, wymaga szczególnej uwagi na wszystkich szczeblach” – dodał watykański sekretarz stanu.

kb/ rv, tass, agi

inizio pagina

Kościoły wschodnie po 100 latach od utworzenia ich kongregacji

◊  

„Największym naszym zagrożeniem w najbliższych latach jest wymarcie – nie wiemy, jaki los szykuje nam historia, ale musimy z pewnością uczynić wszystko, co możliwe, aby uniknąć takiego niebezpieczeństwa” – powiedział sekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. W tym roku owa watykańska dykasteria obchodzi 100-lecie istnienia. Abp Cyryl Vasyl’ wskazał jednak, iż wspólnoty różnych obrządków, którymi on i jego współpracownicy mają się opiekować, w całym okresie ostatniego wieku przeżywały trudne chwile. Najpierw społeczności Europy cierpiały prześladowanie ze strony komunistów, a niedługo po upadku zbrodniczego systemu, na Bliskim Wschodzie rozpoczęto walki o władzę oraz niepokoje, do czego doszedł także wzrost muzułmańskiego fundamentalizmu. 

W wyniku podobnych wydarzeń i sytuacji, w ciągu ostatnich 100 lat znacznie zmieniła się geograficzne rozmieszczenie wspólnot Kościołów wschodnich. Wielu katolików tych obrządków przebywa obecnie na całym świecie w wyniku migracji, zwłaszcza na terenach tradycyjnie łacińskich lub protestanckich. Powstają tam ciągle nowe eparchie, czyli odpowiedniki diecezji. Często jednak, w wyniku asymilacji z miejscową ludnością, przybysze zatracają swoją tożsamość i dołączają do rytu rzymskiego. Kościół powszechny stara się jednak o zachowanie bogactwa kulturowego różnych obrządków wschodnich, czemu służy w sposób szczególny właśnie działalność odnośnej kongregacji.

tm/ rv, cns

inizio pagina

ŚwiatKustosz Ziemi Świętej na mityngu w Rimini

◊  

„Nie obawiajcie się przyjeżdżać do Ziemi Świętej! Nie dajcie się zbyt łatwo zastraszyć, słysząc rozpowszechniane wiadomości. Ziemia Święta to ziemia fascynująca, gdzie pielgrzymi mogą spokojnie przybywać”. W ten sposób apelował w Rimini do wiernych o. Francesco Patton. Franciszkański kustosz Ziemi Świętej jest gościem rozpoczętego wczoraj Mityngu Przyjaźni Narodów.

Włoski zakonnik podkreślał znaczenie pielgrzymek dla chrześcijan w ojczyźnie Jezusa. Poza oczywistą wartością duchową dla samego pątnika, to wyraźny znak solidarności Kościoła powszechnego z miejscowymi wyznawcami Chrystusa. A ich liczba nieustannie spada, co jest dotkliwie odczuwalne zwłaszcza na terenach ogarniętych wojną. W Aleppo w Syrii z 300 tys. chrześcijan pozostało 30 tys. i wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że większość wyemigrowała stamtąd na stałe. O. Patton wyznał jednak, że nie wierzy, aby Bliski Wschód miał pozostać bez chrześcijan. Powody do optymizmu dają choćby te nieliczne rodziny, które starają się wrócić na swoje ziemie po ustaniu tam przemocy.

Kustosz Ziemi Świętej wypowiedział się także na temat dialogu. W kontekście Bliskiego Wschodu chodzi nie tylko o dialog międzyreligijny czy polityczny, ale i o umiejętność codziennego współistnienia ludzi ze sobą. Tu chrześcijańskie świadectwo jest bardzo ważne, choć dialog nie zawsze jest łatwy, o czym świadczy 2 tys. franciszkańskich męczenników, którzy na przestrzeni wieków oddali życie za wiarę w Ziemi Świętej. „Istnieją niebezpieczeństwa dla dialogu, o który się staramy nie ze względu na jakąś dobrotliwość, ale dlatego, że jest to jedyne antidotum na konflikt cywilizacji – powiedział o. Patton. – Gdy usuniemy dialog, co pozostanie? Tylko logika siły. Nawet jeśli wydaje się to trochę naiwne, w rzeczywistości bez dialogu życie razem staje się niemożliwe”.

tc/rv, sir

inizio pagina

Filipiny: kard. Tagle wzywa do szacunku dla życia ludzkiego

◊  

„Zapraszam wszystkie parafie archidiecezji Manili do obchodzenia dziewięciu dni od 21 do 29 sierpnia jako czasu na zanoszenie modlitw podczas każdej Mszy za spokój duszy zabitych w tej wojnie, o siłę dla ich rodzin, wytrwałość dla wychodzących z uzależnienia i nawrócenie dla zabójców” – taki apel wystosował kard. Luis Antonio Tagle. Odnosząc się do prowadzonej przez rząd prezydenta Duterte krwawej wojny z handlarzami narkotyków, hierarcha w specjalnym liście pasterskim wzywał do znalezienia innego, bardziej pokojowego podejścia do problemu. Wskazał przy tym, że często śmierć w wyniku kampanii władz ponoszą ofiary całego procederu, czyli osoby uzależnione. Wśród nich najczęściej są to ludzie młodzi lub osłabieni psychicznie czy duchowo. Kard. Tagle porównał zabitych bezbronnych do biblijnego Abla i przypomniał, że ich morderstwo stanowi podobną zbrodnię w oczach Boga.

W dosłownej wojnie administracji prezydenta Duterte przeciwko nielegalnemu handlowi narkotykami śmierć poniosło już ok. 8 tys. sprzedawców i użytkowników substancji odurzających. W minionym tygodniu, rozpoczynającym drugą połowę sierpnia, siły porządkowe zabiły prawie setkę osób, wśród nich jednego 17-latka, którego odejście wzbudziło smutek w całym filipińskim narodzie.

tm/ rv, asianews

inizio pagina

Ekwador: odpowiedź biskupów na kryzys polityczny w kraju

◊  

„Wyrażamy zaniepokojenie i prosimy tych, na których spoczywa odpowiedzialność polityczna, jak też zwykłych obywateli, o szanowanie państwa jako instytucji oraz stawianie dobra wspólnego na pierwszym miejscu, przed interesami partyjnymi czy ideologicznymi” – piszą biskupi Ekwadoru w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia w tym kraju. Tamtejszy prezydent Lenín Moreno, wybrany zaledwie 4 miesiące temu, wycofał wszystkie upoważnienia dla swojego zastępcy, Jorge Glasa, gorącego zwolennika byłego szefa państwa. Obaj zajmujący najwyższe stanowiska politycy należą do tej samej partii politycznej. Jako oficjalne powody decyzji podano trwające dochodzenie w sprawie brazylijskiego koncernu Odebrecht, z którym mogły łączyć wiceprezydenta pewne powiązania.

Ekwadorscy biskupi wyrazili nadzieję, że w kraju nie dojdzie do podziału z powodu tych zawirowań. Wezwali wszystkich odpowiedzialnych za państwo do sprawiedliwości, praworządności i jawnego działania. Zaznaczyli, że największym niepokojem pozostaje dla nich ubożenie znacznej części społeczeństwa w wyniku kryzysu ekonomicznego i etycznego. Dlatego też hierarchowie otwarcie wezwali w swoim dokumencie do walki z korupcją, pogarszającą ostatnio sytuację zwykłych mieszkańców tego południowoamerykańskiego kraju.

tm/ rv, sir

inizio pagina

PolskaAbp Jędraszewski: krzyż symbolem miłosierdzia Boga

◊  

Do łagiewnickiego sanktuarium przybyli 20 sierpnia uczestnicy IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia. Uroczystość stanowiła dziękczynienie za konsekrację Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, której 15 lat temu dokonał Papież Jan Paweł II, zawierzając także cały świat Bożemu Miłosierdziu. 

Mszy przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski mówił do przybyłych, że krzyż Chrystusa wyraża najbardziej przejmujące pochylenie się miłosiernego Boga nad ziemią. 

„Bo On, ten Duch Prawdy, może odsłonić nam całą rzeczywistość krzyża Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Krzyż bowiem, Chrystusowy Krzyż z Golgoty, stanowi najbardziej przejmujące nachylenie się nieba nad ziemią. Stanowi szczególne nachylenie się miłosiernego Boga nad naszą grzeszą rzeczywistością” – mówił abp Jędraszewski. 

W pielgrzymce wzięło udział ok. 10 tys. wiernych. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Caritas zebrała 1 mln złotych na pomoc ofiarom nawałnic

◊  

W ciągu zaledwie tygodnia od uruchomienia SMS-owej zbiórki na rzecz poszkodowanych przez wichurę udało się zebrać milion złotych – informuje Caritas Polska. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pomoc dla dotkniętych kataklizmem i usuwanie jego skutków. 

Sama zbiórka SMS-owa potrwa do końca sierpnia. Aby pomóc wystarczy wysłać wiadomość o treści WICHURA pod numer 72 052 (koszt to 2,46 zł) lub dokonać wpłaty na konto Caritas. 

Także wiele polskich diecezji włączyło się w organizację pomocy. W niedzielę zbiórka ofiar miała miejsc np. w archidiecezjach gnieźnieńskiej i lubelskiej. Wiadomo już, że środki zbierane będą także np. w archidiecezjach częstochowskiej i przemyskiej czy diecezji siedleckiej. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 21.08.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 21.08.2017

◊  

W Magazynie: „W pielgrzymkowym rytmie” - Piesza Pielgrzymka Wrocławska z przebojem sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Audycja przygotowana przez Radio Fiat z Częstochowy przez Aleksandrę Mieczyńską – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina