Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

01/12/2017

Działalność papieska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież w Bangladeszu: 2 dzień wizyty

◊  

Drugi dzień pielgrzymki w Bangladeszu Franciszek rozpoczął od spotkania ze 100 tys. wiernych, zgromadzonych w parku w stolicy kraju Dhace, dla których odprawił Mszę św. Połączono ją z udzieleniem sakramentu kapłaństwa 16 diakonom, 10 diecezjalnym i 6 zakonnym. Warto zauważyć, że również w programie poprzedniej papieskiej wizyty w Bangladeszu przed 31 laty znalazły się święcenia kapłańskie. Wówczas z rąk Jana Pawła II przyjęło je 18 diakonów.

Po zakończeniu liturgii Papież powrócił do nuncjatury na obiad i krótki odpoczynek. W tym samym budynku spotkał się też z premierem Bangladeszu panią Sheikh Hasiną, córką Sheikha Majibura Rahmana, uważanego za ojca narodu.

Następnie Franciszek udał się do siedziby arcybiskupa Dhaki. Jest to kompleks budynków, w skład którego wchodzą: katedra, rezydencja, dom dla księży emerytów oraz seminarium duchowne. Po przybyciu na miejsce Ojciec Święty poświeci płyty upamiętniające wizyty trzech papieży w tym kraju, pomodli się w katedrze i uda do domu księży emerytów na spotkanie z biskupami Bangladeszu. W tym azjatyckim kraju, gdzie katolików jest ok. 400 tys. (375 tys.), co stanowi ok. 25 promili populacji, posługuje 12 biskupów.

Po spotkaniu z biskupami Papież przejdzie do ogrodu, na międzyreligijną i ekumeniczną modlitwę o pokój. Następcę św. Piotra powita kard. Patric D’Rosario oraz przedstawiciele muzułanów, hinduistów, buddystów oraz społeczności cywilnej.     

pp/rv

inizio pagina

Papież: Msza ze święceniami kapłańskimi w Dhace

◊  

W pierwszej części homilii Papież wygłosił przewidziane na tę uroczystość w liturgii pouczenie i zachęcił neoprezbiterów do brania przykładu z Dobrego Pasterza, który nie przyszedł, by Mu służono, lecz aby służyć. Następnie Franciszek skierował improwizowane słowa do uczestniczących we Mszy wiernych. 

„Teraz pragnę się zwrócić do was, drodzy bracia i siostry, którzy przyszliście na to święto, wielkie Boże święto udzielenia sakramentu kapłaństwa tym waszym braciom. Wiem, że wielu z was przyszło z daleka, dla niektórych ta podróż trwała nawet ponad dwa dni... Dziękuję wam za tę wspaniałomyślność. Mówi ona o waszej miłości do Kościoła, do Jezusa Chrystusa. (...) Idźcie dalej w duchu ewangelicznych Błogosławieństw. I proszę was, módlcie się zawsze za waszych księży, szczególnie za tych, którzy dziś otrzymali sakrament święceń. Lud Boży wspiera kapłanów swoją modlitwą. I za to jesteście odpowiedzialni, aby podtrzymywać kapłanów. Ktoś mnie zapyta: «Ojcze, ale jak ich można podtrzymywać?». Zaufajcie swojej wspaniałomyślności. Hojne serce, jakie macie, podpowie wam, jak ich wspierać. A pierwszym wsparciem jest modlitwa ” – powiedział Ojciec Święty.

pp/rv

inizio pagina

Papież do biskupów Bangladeszu

◊  

Kościół żywy, o silnym zapale misyjnym, pomagający ubogim, pobłogosławiony licznymi powołaniami do kapłaństwa i życia zakonnego – tak o katolickiej wspólnocie w Bangladeszu mówił Papież podczas spotkania z tamtejszymi biskupami. Zdaniem Franciszka zbierają oni dziś owoce dalekowzrocznego programu duszpasterskiego z 1985 r., który trafnie określił priorytety tego Kościoła i potrafił zaangażować cały lud Boży do misyjnej gorliwości. 

„Jednocześnie prosiłbym was o okazanie jeszcze większej bliskości wiernym świeckim. Trzeba promować ich rzeczywiste uczestnictwo w życiu waszych Kościołów partykularnych, także poprzez struktury kanoniczne, które zapewniają, żeby ich głosy zostały usłyszane, a ich doświadczenia uznane. Rozpoznawajcie i doceniajcie charyzmaty świeckich, mężczyzn i kobiet, i zachęcajcie ich, aby wnosili swoje własne dary w służbie Kościołowi i całemu społeczeństwu. Myślę tutaj o licznych gorliwych katechistach tego kraju, których apostolstwo jest niezbędne dla wzrastania wiary i dla chrześcijańskiej formacji nowych pokoleń. Są oni prawdziwymi misjonarzami i przewodnikami w modlitwie, zwłaszcza na terenach najbardziej oddalonych” – powiedział Ojciec Święty.

W tym kontekście Franciszek zwrócił też uwagę na rolę rodzin, które nie są jedynie przedmiotem duszpasterstwa, ale jednym z najskuteczniejszych ewangelizatorów. 

„Ludzie tego kraju znani są z umiłowania rodziny, z gościnności, szacunku okazywanego rodzicom i dziadkom oraz troski o ludzi starszych, o chorych i najbardziej bezbronnych. Wartości te zostały potwierdzone i uwznioślone w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się tym wszystkim, którzy pracują bez rozgłosu, aby wspierać  rodziny chrześcijańskie w ich misji codziennego dawania świadectwa pojednującej miłości Pana i ukazywania Jego mocy odkupienia. Jak zostało zaznaczone w adhortacji Ecclesia in Asia, «rodzina nie jest jedynie przedmiotem troski duszpasterskiej Kościoła; jest ona również jednym z najskuteczniejszych sprawców ewangelizacji w Kościele» (n. 46) – powiedział Ojciec Święty.

Wśród zadań samych biskupów Franciszek wspomniał posługę obecności, która wyraża się między innymi w wizytacjach duszpasterskich. Podkreślił też potrzebę wypowiadania się – publicznie i jednomyślnie – przeciw przemocy o podłożu religijnym.

Papież pochwalił bengalski Kościół za jego służbę ubogim, która wyraża się nie tylko w dziełach charytatywnych, ale również w oświacie i służbie zdrowia. Podkreślił, że inspiracją dla dzieł pomocy powinna być zawsze miłość pasterska. 

„Przedstawiając Panu radości i trudności waszych wspólnot lokalnych, prośmy razem o ponowne wylanie Ducha Świętego, aby nas obdarzył  «odwagą głoszenia nowości Ewangelii śmiało, głośno, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd» (adhort. apost. Evangelii gaudium, 259). Oby kapłani, zakonnicy, osoby konsekrowane i wierni świeccy powierzeni waszej pasterskiej trosce mogli znajdować ciągle nową moc w swych wysiłkach, by być «ewangelizatorami głoszącymi Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą» (tamże)” – powiedział na zakończenie Ojciec Święty.

kb/ rv

 

inizio pagina

Papież do zwierzchników religijnych: zaufanie, nie sama tolerancja

◊  

Budowanie kultury spotkania, dialogu i współpracy wymaga czegoś więcej niż samej tylko tolerancji. Wymaga wyciągnięcia ręki, zaufania i zrozumienia – mówił Franciszek podczas spotkania ze zwierzchnikami religijnymi w Bangladeszu. Papież zauważył, że wydarzenie to jest wyrazem starań, aby żyć razem we wzajemnym szacunku. Jednocześnie stanowi napomnienie dla tych, którzy usiłują wzniecać podziały, nienawiść i przemoc w imię religii.

Franciszek wskazał też na potrzebę ćwiczenia się w otwartości serca, która w innych widzi drogę, a nie przeszkodę. Omawiając podstawowe cechy tej postawy zauważył, że jest ona niczym brama. 

„Nie jest abstrakcyjną teorią, ale przeżywanym doświadczeniem. Pozwala nam podjąć dialog życia, a nie tylko wymianę myśli. Wymaga dobrej woli i akceptacji, ale nie należy jej mylić z obojętnością czy powściągliwością w wyrażaniu naszych najgłębszych przekonań. Owocnie angażować się razem z innymi znaczy dzielić się naszymi odmiennymi tożsamościami religijnymi i kulturowymi, zawsze jednak z pokorą, uczciwością i szacunkiem” – powiedział Ojciec Święty.

Papież zauważył, że otwartość serca jest też podobna do drabiny, która dociera do Absolutu. Przywołując ten transcendentny wymiar zdajemy sobie sprawę z potrzeby oczyszczenia serca, abyśmy mogli zobaczyć wszystkie sprawy w ich prawdziwej perspektywie. 

„Otwartość serca jest także pielgrzymką, która prowadzi do poszukiwania dobra, sprawiedliwości i solidarności. Skłania, aby zabiegać o dobro naszych bliźnich. W Liście do Rzymian św. Paweł napominał: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj» (Rz 12,21). Jest to postawa, którą wszyscy możemy naśladować. Religijna troska o dobro naszego bliźniego, wypływająca z otwartego serca, płynie jak wielka rzeka, nawadniając jałowe, pustynne ziemie nienawiści, korupcji, biedy i przemocy, które tak bardzo niszczą ludzkie życie, dzielą rodziny i oszpecają dar stworzenia” – powiedział Ojciec Święty.

kb/ rv

inizio pagina

Papież: wideoprzesłanie na sympozjum o „Laudato si'”

◊  

Życzę, aby to sympozjum przyczyniło się do współpracy między uniwersytetami katolickimi, szczególnie z Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w pogłębianiu wiedzy i dawaniu konkretnych rozwiązań odnoszących się do troski i coraz większej odpowiedzialności za nasz wspólny dom – powiedział Papież w wideoprzesłaniu skierowanym do uczestników międzynarodowego sympozjum o encyklice „Laudato si'”. Zostało ono zorganizowane przez Fundację Ratzingera oraz uniwersytet katolicki w San José w Kostaryce.

Franciszek podkreślił, że problemy wynikające z niszczenia środowiska są coraz większe i powodują dramatyczne konsekwencje w życiu człowieka. Dlatego potrzebna jest współpraca wielu naukowców, socjologów, ekonomistów, polityków, formatorów, aby wypracować szeroką wizję przyczyn i natury tego kryzysu. Trzeba także autentycznej zmiany naszych zachowań i przyzwyczajeń. 

„Ponieważ bez autentycznej zmiany naszych zachowań i codziennych przyzwyczajeń rozwiązania o charakterze technicznym nie wystarczą, aby ochronić nasz wspólny dom. Jak słusznie zauważył Papież Benedykt XVI, konieczna jest «ekologia człowieka», która będzie stawiała w centrum integralny rozwój osoby i apelowała do jej odpowiedzialności za dobro wspólne, za poszanowanie i dobre używanie tego, co Bóg stworzył i co nam powierzył” – powiedział Ojciec Święty. 

pp/rv

inizio pagina

Papież do latynoamerykańskich polityków: służba, nie totalitaryzm

◊  

„Polityka jest przede wszystkim służbą”. Podkreślił to Papież w wideoprzesłaniu do uczestników „Spotkania katolików świeckich pełniących odpowiedzialne funkcje polityczne w służbie narodów Ameryki Łacińskiej”. Zostało ono zorganizowane od 1 do 3 października w stolicy Kolumbii Bogocie przez Radę Episkopatów Ameryki Łacińskiej CELAM. 

„Jako służba nie może też rościć sobie pretensji do kierowania wszystkimi wymiarami ludzkiego życia, popadając przy tym nawet w formy autokracji i totalitaryzmu. A kiedy mówię o autokracji i totalitaryzmie, nie mówię o ubiegłym wieku, ale o dniu dzisiejszym, o dzisiejszym świecie, i może też o pewnych krajach Ameryki Łacińskiej. Można by powiedzieć, że służba Jezusa – który przyszedł służyć, a nie, żeby Jemu służono – oraz służba, jakiej Pan wymaga od swoich apostołów i uczniów – to przez analogię typ służby, jakiego żąda się od polityków. To służba poświęcenia i oddania, do tego stopnia, że nieraz można uważać polityków za «męczenników» spraw dotyczących dobra wspólnego ich narodów. Zasadniczym punktem odniesienia tej służby, wymagającej wytrwałości, zaangażowania i inteligencji, jest dobro wspólne, bez którego prawa i najszlachetniejsze dążenia ludzi, rodzin i grup pośrednich nie mogłyby się w pełni zrealizować, bo brakowałoby uporządkowanej przestrzeni obywatelskiej, w której można by żyć i działać” – mówił Franciszek w wideoprzesłaniu do latynoamerykańskich polityków.

ak/ rv

inizio pagina

Papież na kongres o powołaniach do życia konsekrowanego

◊  

Budzenie powołań to „dusza” ewangelizacji i całego duszpasterstwa. Przypomina o tym Papież w przesłaniu do uczestników kongresu duszpasterstwa powołaniowego, zorganizowanego od 1 do 3 grudnia w Rzymie przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Uczestniczy w nim o. 800 osób konsekrowanych, w tym zakonni animatorzy powołań z całego świata, m. in. z Polski.

Ojciec Święty wskazuje, że przy budzeniu powołań nie można ulegać pokusie prozelityzmu ani  „stosowania uproszczonych i nierozważnych metod rekrutacji”, jak pisał już Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Vita consecrata” (n. 64). Franciszek stwierdza, że duszpasterstwo powołaniowe to „prawdziwa droga wiary”. Zwraca też uwagę na rolę, jaką pełni tu rodzina. Nazywa rodziców „pierwszymi animatorami powołaniowymi swych dzieci”.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatBengalczycy pozytywnie odbierają wizytę Papieża

◊  

„Franciszek znajduje się w centrum uwagi krajowych mediów. Niektóre wydarzenia z papieskiej wizyty transmitowane są na żywo w telewizji państwowej. We wszystkich środkach masowego przekazu stosunek do Papieża jest bardzo dobry” – zauważa ks. Nikhil Andrew Gomes dyrektor centrum duszpasterskiego diecezji Rajshahi. Przypuszcza on, że pozytywnie wpłynie to na postrzeganie chrześcijańskiej mniejszości w Bangladeszu.

Ks. Gomes potwierdza, że zainteresowanie wizytą Papieża jest bardzo szerokie. Przejawia się to również wśród młodzieży korzystającej z sieci społecznościowych. Z jego przyjazdu są zadowoleni nie tylko chrześcijanie, którzy stanowią zaledwie nieco ponad 0,2 proc. populacji. Franciszek przynosi ewangeliczne świadectwo do kraju o większości muzułmańskiej: jest to silna zachęta dla młodych katolików, a także inspiracja dla kapłanów i wszystkich wiernych – uważa bengalski kapłan.

Podkreśla on, że dla Kościoła w Bangladeszu obecność Papieża jest okazją do nawiązania kontaktu z mediami, a tym samym do zapoznania Bengalczyków z katolicką wiarą.

lgo/ rv

inizio pagina

Patriarcha ekumeniczny na rocznicę głodu na Ukrainie

◊  

„Agresje i zbrodnie, które miały miejsce na początku XX wieku, nie powinny się już powtórzyć. Winniśmy natomiast starać się być narzędziami pojednania i zbliżenia, zwłaszcza mając świeżo w pamięci katastrofalne rezultaty konfliktu i wrogości sprzed 84 lat. Pracujmy wszyscy, każdy z własnego punktu widzenia, osobiście i zbiorowo, aby rozładować napięcie i rozwijać dialog oraz wzajemne zrozumienie, tak by najciemniejsze rozdziały pierwszej połowy XX wieku już więcej się przed nami nie pojawiły”. Taki apel wystosował prawosławny patriarcha Konstantynopola, upamiętniając 25 listopada rocznicę Hołodomoru, czyli strasznego głodu, który w latach 1932-1933 spowodował na Ukrainie miliony zgonów. Ten ukraiński termin, związany ze stalinowskimi represjami, oznacza „śmierć głodową”. Na Ukrainie rocznicę tej tragedii obchodzi się oficjalnie w czwartą sobotę listopada.

Patriarcha Ekumeniczny przewodniczył z tej okazji w Stambule Boskiej Liturgii z udziałem tamtejszych prawosławnych Ukraińców. Wskazując na duchowe więzi łączące konstantynopolski Kościół z narodem ukraińskim stwierdził, że świat widział na Ukrainie zniszczenie i śmierć milionów ludzi z powodu kłamstwa i ideologii bez Boga. Podkreślił jednak, że kraj ten wciąż otwarty jest na odnowę, chrzest i życie wieczne, które przynieśli mu przed wiekami patriarchowie Konstantynopola. Na zakończenie swego przesłania Bartłomiej skierował modlitewny apel do wszystkich ludzi dobrej woli o zaprzestanie wojny, agresji i przemocy mających miejsce na Ukrainie oraz o poszanowanie praw człowieka i godności zwłaszcza jeńców wojennych.

lgo/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 01.12.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina