Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

13/06/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na pierwszy Światowy Dzień Ubogich: biedni to nie problemem

◊  

Niech Światowy Dzień Ubogich stanie się wezwaniem, abyśmy coraz bardziej byli przekonani do tego, że dzielenie się z biednymi pozwala zrozumieć Ewangelię w jej nagłębszej prawdzie. Biedni nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby przyjąć i żyć istotą Ewangelii – napisał Franciszek w orędziu na Dzień Ubogich. Papież ustanowił go na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i w tym roku będzie obchodzony po raz pierwszy w niedzielę poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla.

W orędziu tym, którego tytuł zaczerpnięty jest z 1 Listu św. Jana Apostoła: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”, Ojciec Święty podkreśla, że od tego nakazu żaden chrześcijanin nie może się uchylić. Realizuje się on nie w pustych słowach, ale w konkretnych czynach, czego najlepszy przykład daje sam Jezus, wskazując na Boga, który pierwszy nas umiłował.

Papież zauważył, iż pierwotna wspólnota chrześcijan dzieliła się z potrzebującymi, sprzedając swoje majątki i dobra. Za ich przykładem poszło wielu mężczyzn i kobiet, którzy poświęcili swe życie służbie ubogim. Wśród nich wybija się postać św. Franciszka z Asyżu, który nie tylko rozdał to, co posiadał, ale poszedł do biednych, aby zamieszkać razem z nimi. Biedni bowiem, zaznaczył Papież, nie są odbiorcami okresowych działań wolontariuszy podejmowanych dla uspokojenia sumienia. Te działania mają prowadzić do spotkania z nimi i dzielenia się, które powinno stać się stylem naszego życia. „Dlatego też jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych – pisze Franciszek – do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności i wygód, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie”.

Ojciec Święty zaznaczył, że ubóstwo jest przede wszystkim powołaniem do naśladowania Jezusa ubogiego. Oznacza ono serce pokorne, które potrafi zaakceptować swoje ograniczenia i grzeszność, aby pokonać pokusę własnej wszechmocy. Ono także daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności osobistej i społecznej, powierzając się Bogu. Dlatego, aby wnieść wkład w przemianę historii – podkreślił Papież – przyczynić się do jej rozwoju, trzeba wsłuchać się w głos ubogich i pomóc im wychodzić z marginesu.

Papież wymienia konkretne formy ubóstwa i stwierdza, iż ma ono oblicze kobiet, mężczyzn oraz dzieci wykorzystywanych do podłych interesów, podeptanych przez przewrotną logikę władzy i pieniądza. „Niestety, w naszych czasach – czytamy w orędziu – podczas gdy ukazuje się coraz bardziej ewidentne bezczelne bogactwo zgromadzone w rękach nielicznych uprzywilejowanych, któremu często towarzyszy bezprawie i agresywne wyzyskiwanie godności ludzkiej, skandalem staje się rozprzestrzenianie się biedy na wielkie połacie społeczne na całym świecie”.

Jedną z odpowiedzi na tak zakreślone nierówności społeczne i biedę jest Światowy Dzień Ubogich. Ma on być okazją, aby wierzący przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a kulturę spotkania uczynili swym stylem życia. Zbliżmy się do nich – apeluje Franciszek – niech to będzie odpowiednia chwila na spotkanie Boga, którego szukamy, przyjmijmy ich jako uprzywilejowanych gości, aby nam pokazali, jak ważne jest życie tym, co istotne i umiejętność zdania się na Opatrzność Bożą.

pp/ rv 

inizio pagina

Papież na Mszy: „tak” dla Boga czyni nas światłem i solą ziemi

◊  

Przesłanie Ewangelii pozostaje „ostateczne” i konkretne, nie ma w nim rozmycia pomiędzy „tak” a „nie”, które prowadziłoby nas do poszukiwania „sztucznej pewności” – mówił Papież podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Komentując czytania z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian oraz z Ewangelii wg św. Mateusza, gdzie Jezus mówi o uczniach, iż mają być solą ziemi i światłem świata, Franciszek nawiązał najpierw do Chrystusowego «tak» ukazanego w tych tekstach. 

„W Jezusie nie ma «nie»: zawsze «tak» dla chwały Ojca. I także my uczestniczymy w owym Chrystusowym «tak», ponieważ On nas namaścił, wybił na nas swoją pieczęć, dał nam «zadatek» Ducha Świętego. Bierzemy w tym udział, ponieważ jesteśmy namaszczeni, opieczętowani oraz mamy w ręce to zabezpieczenie – «zadatek» Ducha. Ducha, który doprowadzi nas do ostatecznego «tak» i także do naszej pełni. Równocześnie ten sam Duch pomaga nam stawać się światłem i solą, czyli wiedzie nas ku chrześcijańskiemu świadectwu” – powiedział Papież.

Przestrzegając przed rozmyciem pomiędzy „tak” a „nie”, Ojciec Święty dodał, iż prowadzi ono do sytuacji, w której się nie głosi. Człowiek ma wtedy światło i sól, ale nie obdarowuje nimi innych. Tymczasem właśnie konkretne używanie „tak” i „nie” to postawa, jakiej Pan uczy Kościół i wszystkich ochrzczonych. 

„Pewność, która wypływa z wypełnienia obietnic w Chrystusie: w Nim wszystko się wykonało. Świadectwo wobec innych – dar otrzymany od Boga w Chrystusie, który dał nam namaszczenie Duchem Świętym dla świadczenia. To znaczy być chrześcijaninem: oświecać, a także pomagać w powstrzymaniu przed zepsuciem przesłania oraz osób, jak czyni sól. Ale jeśli ukryjemy światło, sól traci smak, siłę, staje się słaba – i świadectwo osłabnie. Do tego dochodzi, kiedy nie akceptujemy namaszczenia, pieczęci, owego «zadatku» Ducha, który znajduje się we mnie. I tak robimy, gdy nie przyjmujemy Chrystusowego «tak»” – wskazał Ojciec Święty.

Franciszek zaznaczył w homilii, że ta chrześcijańska propozycja jest bardzo prosta, ale również konkretna, piękna i stanowiąca źródło nadziei. Następnie zachęcił do postawienie sobie pytań: „Czy jestem światłem dla innych? Solą, która nadaje smak życiu i chroni je od korupcji, dla bliźnich? Czy trwam przy Jezusie Chrystusie, stanowiącym «tak»? Czy czuję się namaszczony, opieczętowany? Mam w sobie ową pewność, która zostanie dopełniona w Niebie, ale przynajmniej teraz jej «zadatek» to Duch?”. Chrześcijanin, zdaniem Papieża, powinien być na co dzień „rozpromieniony”. 

„Tak się mawia: «oto osoba promienna». To nam może pomóc zrozumieć ową tajemnicę, która jest jeszcze czymś więcej niż rozpromienienie. To odbicie Ojca w Jezusie – w Nim wszystkie obietnice zostały wypełnione. To odbicie namaszczenia Duchem Świętym, którego wszyscy posiadamy. Dlaczego? Dlaczego to otrzymaliśmy? Wyjaśniają to oba czytania. Paweł pisze: «Dlatego przez Chrystusa wypowiada się nasze ‘Amen’ Bogu na chwałę» – aby wielbić Pana. A Jezus mówi uczniom: «Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego». Wszystko po to, aby chwalić Boga. Życie chrześcijanina jest właśnie takie” – zakończył Papież.  

tm/ rv

inizio pagina

Papież apeluje o obronę życia w Wielkiej Brytanii

◊  

Ojciec Święty skierował przesłanie na Brytyjski Dzień Ochrony Życia, który przypada w przyszłą niedzielę. W tym roku mija 50. rocznica legalizacji aborcji w Anglii, Szkocji i Walii. Co roku zabija się tam ok. 200 tys. nienarodzonych dzieci. Obronę życia Franciszek zawierza wstawiennictwu Matki Bożej. Prosi, by wszyscy, którzy wierzą w Jej Syna, nadal dawali świadectwo życiu i wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli przyczyniali się do budowania kultury prawdy i miłości.

Informując o papieskim przesłaniu, brytyjscy biskupi zaznaczają, że tegoroczny Dzień Życia będzie okazją do pamięci o wszystkich ofiarach aborcji. Zachęcają też do modlitwy i wsparcia dla matek i ojców, którzy niepokoją się z powodu nieplanowanej ciąży. Tym natomiast, którzy dopuścili się aborcji, biskupi przypominają zapewnienie Franciszka, że „nie ma takiego grzechu, którego Boże miłosierdzie nie mogłoby dosięgnąć i wymazać, jeśli napotyka serce skruszone i pragnące pojednać się z Ojcem”.

kb/ rv

inizio pagina

Papież napisał do patriarchy Bartłomieja w dzień jego patrona

◊  

„Mam nadzieję, że dzięki wstawiennictwu Twojego niebieskiego patrona, wszechmogący i miłosierny Bóg nadal będzie wylewał na Ciebie oraz na Twoją posługę bogactwo swojej łaski” – napisał Franciszek do ekumenicznego patriarchy Konstantynopola z okazji liturgicznego wspomnienia Bartłomieja Apostoła. W Kościołach prawosławnych przypadało ono przedwczoraj.

Franciszek nazywa patriarchę Bartłomieja swym drogim bratem i wyraża radość z jedności, jaka już zaistniała pomiędzy wspólnotami obu Kościołów. Zapewnił też, że modli się nieustannie o pełne zjednoczenie wszystkich, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa.

tm/ rv, avvenire

inizio pagina

Franciszek odnowił skład Papieskiej Akademii Pro Vita

◊  

Ojciec Święty mianował nowych członków Papieskiej Akademii Pro Vita. Wśród nich jest jedna Polka: prof. Alicja Grześkowiak. Franciszek mianował także członków nadzwyczajnych, w tym kardynałów Carlo Caffarrę i Elio Sgreccię, którzy przez wiele lat stali na czele Papieskiego Instytutu dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną oraz tej akademii.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan: internetowe konsultacje przed Synodem o młodzieży

◊  

Rozpoczyna się nowy etap przygotowań do Synodu Biskupów o młodzieży i powołaniach. Jutro (14 czerwca) uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa (http://youth.synod2018.va/). Za jej pośrednictwem będzie można wziąć udział w konsultacjach przed Synodem.

Kwestionariusze są dostępne w pięciu językach, niestety wśród nich nie ma materiałów w języku polskim. Posiedzenie synodalne odbędzie się w przyszłym roku. Opinie odnoszące się do tematu obrad można nadsyłać do 30 listopada.

kb/ rv

inizio pagina

Doroczny bilans banku watykańskiego

◊  

Instytut Dzieł Religijnych, instytucja pełniąca funkcję banku watykańskiego, opublikował doroczny bilans. Wynika z niego, że w ubiegłym roku zyski z jego działalności, w całości przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej, wynosiły 36 mln euro. To ponad dwa razy więcej niż w rok wcześniej (16,1 mln), jednakże niemal dwa razy mniej niż w r. 2014 (66,9 mln). Z usług instytutu korzysta 15 tys. klientów, którzy powierzyli watykańskiej instytucji zasoby o wartości niemal 6 mld euro (5,7 mld).

kb/ rv

inizio pagina

Numer 5 miesięcznika «L'Osservatore Romano» po polsku w 2017 r.

◊  

«Bogu podoba się jedynie wiara wyznawana życiem, bo jedyną skrajnością dozwoloną wierzącym jest ekstremalna miłość! Wszelkie inne ekstremizmy nie pochodzą od Boga» powiedział Franciszek w homilii wygłoszonej w Egipcie. «Prawdziwa wiara to ta, która sprawia, że jesteśmy bardziej współczujący, bardziej miłosierni, uczciwsi i bardziej ludzcy; to ta wiara, która ożywia serca, aby je doprowadzić do kochania wszystkich bezinteresownie, bez różnic i preferencji; to ta wiara, która sprawia, że w drugiej osobie nie widzimy wroga, którego trzeba pokonać, ale brata, którego należy kochać, któremu trzeba służyć i pomagać; to ta wiara, która prowadzi nas do szerzenia, obrony i tworzenia kultury spotkania, dialogu, szacunku i braterstwa». Wizyta Papieża w Egipcie trwała niewiele godzin, lecz pozostawiła jednoznaczne wskazania w odniesieniu do trzech dziedzin: polityki, dialogu z islamem i ruchu ekumenicznego. Konieczne jest sprzeciwianie się wojnie i terroryzmowi, który od zbyt wielu lat nęka tę część świata. Konieczne jest sprzeciwianie się instrumentalizacji religii i stanowcze «nie» dla przemocy. Ruch ekumeniczny postępuje naprzód również w tragicznej i bolesnej rzeczywistości prześladowań i męczeństwa licznych chrześcijan ze wszystkich wspólnot wyznaniowych, zabijanych przez fanatycznych fundamentalistów.

W tym numerze publikujemy teksty papieskie z podróży do Egiptu i Fatimy oraz artykuły z miesięcznika «kobiety kościół świat», poświęcone samotności kobiet po dokonaniu aborcji.

Dorota Swat

inizio pagina

ŚwiatIndie: podręcznik nazywa Jezusa „diabłem”; chrześcijanie protestują

◊  

W jednym z podręczników szkolnych dla liceów w Indiach Zachodnich, a wydanym przez wydawnictwo „Gujarat State School Board for school books”, Jezusa nazwano „diabłem”. Ze względu na liczne protesty chrześcijan, minister edukacji prowincji Gujarat zapowiedział, że „sformuowanie to zostanie wkrótce usunięte”.

Adwokat Subramaniam Iyer, który zauważył ten błąd, stwierdził, że ​​jest to  niedopuszczalne i powinno być natychmiast usunięte. Dodał, że jego zdaniem sfromuowanie to może stworzyć nieporozumienia w społeczeństwie i może spowodować problemy związane z porządkiem i bezpieczeństwem.

Komentując ten incydent, ojciec Cedric Prakash SJ, działacz na rzecz obrony praw człowieka, stwierdził, że ośmieszanie Jezusa w podręczniku, wiele mówi o tych, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie umysłu, charakteru i tworzenie przyszłości hinduskich dzieci". Wezwał do „natychmiastowego wycofania podręcznika ze szkół i ukarania winnych, a rząd do przeproszenia wspólnoty chrześcijan".

mh/ rv, fides

inizio pagina

Sri Lanka: agresja wobec chrześcijan i innych mniejszości

◊  

Od początku roku na Sri Lance zanotowano co najmniej 20 przypadków przemocy wobec chrześcijan, którzy stanowią tam mniejszość, a ponadto agresywne zachowania wobec muzułmanów i innych mniejszości religijnych – alarmują działające tam niektóre organizacje protestanckie i zajmujące się ochroną praw człowieka (National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka, National Peace Council,Human Rights Commission of Sri Lanka).

Od roku 2015 stwierdzono ponad 190 przypadków ataków na kościoły, duchownych i wiernych. „Przemocy słownej i fizycznej towarzyszą także deklaracje, że Sri Lanka jest krajem syngaleskim i buddyjskim, sugerując tym samym, że mniejszości etniczne i religijne są mniej ważne”.

Do tej pory za te barbarzyńskie akty nietoleracji i nie przestrzegania prawa do wolności religijnej nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Dlatego organizacje te apelują do prezydenta kraju Maithripala Sirisena, aby podjął wszystko konieczne kroki  przeciw tym, którzy podżegają do nienawiści religijnej i czynów kryminalnych.
pp/ rv

inizio pagina

USA: list biskupów nt. reformy medycznej

◊  

Biskupi amerykańscy wezwali Senat, aby nowa ustawa opieki medycznej szanowała życie, wolność religijną oraz by była przystępna finansowo dla wszystkich, a zwłaszcza dla najuboższych. Losy tej nowej ustawy, zaproponowanej przez administrację Donalada Tumpa zależą od wyników prac Senatu. Ustawa została przyjęta przez Izbę Reprezentantów 4 maja.

Wcześniej, w marcu tego roku, Republikanie wycofali pierwotny  projekt tej ustawy, gdyż nie rokował on nadziei na przyjęcie.

Ustawa ta ma zastąpić obowiązujący obecnie kontrowersyjny system ubezpieczeń Obamacare, wprowadzony przez administrację Baracka Obamy. 

„Członkowie Senatu mają poważne rozterki moralne związane z  reformą opieki medycznej, a przede wszystkim z zapewnieniem, by była ona przystępna finansowo”- napisali biskupi amerykańscy w liście to Senatu.

Episkopat nie krytykuje całej propozycji nowej ustawy. Negatywna ocena dotyczy głównie zamiarów dokonania cięć środków finansujących system ubezpieczeń medycznych Medicaid, z którego korzystają osoby o najniższych dochodach.

Biskupi apelują, aby debata nad opieką medyczną nie miała charakteru politycznego. „Ci, których głos jest słabo słyszalny nie powinni - zdaniem episkopatu - odczuwać obciążeń związanych z próbą cięć finansowych”.

Biskupi zadeklarowali w liście gotowość współpracy z Kongresem. Pragną reprezentować najuboższych i wskazać na najbardziej problematyczne dla nich kwestie w aktualnej propozycji ustawy medycznej.

Alicja Pożywio, Chicago, USA/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 13.06.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 13.06.2017

◊  

W Magazynie: „Św. Rita – rozmowa z ks. Przemysławem Sieniem, proboszczem Parafii pw. św. Urbana w Głębinowie”, Radio Doxa z Opola – 14’40”

Słuchaj:      

inizio pagina