Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

01/03/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek na Popielec: Wielki Post to czas, aby znów oddychać

◊  

„W tym rozpoczynającym się dzisiaj okresie łaski po raz kolejny kierujemy nasz wzrok ku” miłosierdziu Ojca – powiedział Papież na Mszy w Środę Popielcową. Franciszek odprawił wieczorną liturgię z posypaniem głów popiołem w rzymskiej bazylice św. Sabiny na Awentynie. W homilii przypomniał wezwanie do nawrócenia z Księgi Joela (Jl 2,12-18) i podkreślił znaczenie całego czasu Wielkiego Postu. 

„Wielki Post jest drogą: prowadzi do zwycięstwa miłosierdzia nad tym wszystkim, co usiłuje nas zmiażdżyć czy sprowadzić do czegokolwiek nie odpowiadającego godności dzieci Bożych. Wielki Post to przejście od niewoli do wolności, od cierpienia do radości, od śmierci do życia. Posypanie głów popiołem, z którym wyruszamy w drogę, przypomina nam o naszym stanie pierwotnym: zostaliśmy wzięci z ziemi, uczynieni z prochu. Tak, to prawda, ale z prochu ulepionego w miłujących rękach Boga, który tchnął swe tchnienie życia w każdego z nas i pragnie nadal to czynić” – powiedział Papież.

Przeciwieństwo Bożego tchnienia życia, jak zauważył Franciszek, stanowi przyduszenie, do którego „«normalizowania» jesteśmy przyzwyczajeni, chociaż jego skutki pozostają odczuwalne”. Wydaje nam się ono zwyczajne, „ponieważ nawykliśmy do oddychania powietrzem o rozrzedzonej nadziei, powietrzem smutku i rezygnacji, dusznym powietrzem paniki i wrogości” – podkreślił Ojciec Święty. 

„Wielki Post to czas, aby powiedzieć «nie». «Nie» dla przyduszenia ducha skażeniem spowodowanym obojętnością, beztroskim myśleniem, że życie kogoś innego mnie nie dotyczy, wszelkimi próbami banalizacji życia, zwłaszcza życia tych, którzy noszą we własnym ciele ciężar wielkiej płytkości. Wielki Post oznacza «nie» dla trującego skażenia słów pustych i bezsensownych, brutalnej i pospiesznej krytyki oraz uproszczonych analiz niepotrafiących ogarnąć złożoności ludzkich problemów, zwłaszcza problemów tych, którzy najbardziej cierpią. Wielki Post to czas, aby powiedzieć «nie»: «nie» dla przyduszonej modlitwy uspokajającej sumienie, jałmużny wiodącej do samozadowolenia, poszczenia dającego poczucie, że jesteśmy w porządku. Wielki Post to czas, aby powiedzieć «nie» przyduszeniu pochodzącemu z przeżyć wewnętrznych, które wykluczają, które chcą dotrzeć do Boga, unikając ran Chrystusa obecnych w ranach Jego braci: tych duchowości, które sprowadzają wiarę do kultur getta i wykluczenia” – wskazał Ojciec Święty.

Na koniec Franciszek dodał, że Bóg zawsze nas wspomagał i wspomaga w podnoszeniu się na nowo. W ten sposób możemy pozbyć się tego przyduszenia. 

„Wielki Post to czas, aby znów oddychać; to czas, aby otworzyć serce na tchnienie Tego Jedynego, który zdolny jest przekształcić nasz ludzki proch w człowieczeństwo. To nie to okres rozdzierania szat przed otaczającym nas złem, ale raczej zrobienia miejsca w naszym życiu na wszelkie dobro, jakiego możemy dokonać, ogałacając się z tego, co nas izoluje, blokuje i paraliżuje. Wielki Post to czas współczucia, by powiedzieć wraz z Psalmistą: «Przywróć nam [Panie] radość z Twojego zbawienia i wzmocnij nas duchem ofiarnym», abyśmy naszym życiem głosili Twoją chwałę (por. Ps 51,14), a nasz proch mocą Twojego życiodajnego tchnienia przemienił się w «proch rozmiłowany»”  – zakończył Papież.

tm/ rv

inizio pagina

Wielki Post to czas nadziei, ale do nieba nie pojedziemy karetą

◊  

Wielki Post ze swej natury jest czasem nadziei, ale do nieba nie pojedziemy karetą – to słowa Papieża z dzisiejszej audiencji ogólnej. W obecności ok. 10 tys. wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra Franciszek kontynuował cykl katechez poświęconych nadziei.

Papież zaznaczył, że Wielki Post, który dziś rozpoczęliśmy, został ustnowiony jako czas przygotowania do Wielkanocy, wychodzenia z ciemności ku Światłu, którym jest Jezus. 

„Wielki Post jest pielgrzymowaniem do Jezusa Zmartwychwstałego, jest czasem pokuty, a także umartwienia, ale nie jest celem samym w sobie, lecz służy temu, abyśmy zmartwychwstali z Chrystusem, abyśmy odnowili naszą chrzcielną tożsamość, to znaczy narodzili się na nowo «z wysoka», z Bożej miłości. Dlatego właśnie Wielki Post jest ze swej natury czasem nadziei” – powiedział Ojciec Święty.

Aby lepiej zrozumieć, co to znaczy, że Wielki Post jest czasem nadziei, Papież odwołał się do historii wyjścia Izraelitów z Egiptu. A choć to wyjście jest długie i żmudne, bo ludzie mają pokusę cofania się wstecz, to jednak Pan jest wierny i dochodzą do Ziemi Obiecanej. Całe to pielgrzymowanie odbywa się w nadziei, jest wyjściem z niewoli ku wolności. Szczególnym wyjściem jest Pascha Jezusa, dzięki której otworzył On nam drogę do pełni życia. 

„Aby otworzyć tę drogę, to przejście, Jezus musiał ogołocić się ze swej chwały, upokorzyć się, stać się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Otwarcie nam drogi do życia wiecznego kosztowało Go wszystką Jego krew, a dzięki Niemu jesteśmy wybawieni z niewoli grzechu. Jednak nie znaczy to, że On uczynił wszystko, a my nic nie musimy robić; że On przeszedł przez krzyż, a my «pojedziemy do nieba karetą». To nie tak. Nasze zbawienie jest z pewnością Jego darem, ale ponieważ jest to historia miłości, wymaga naszego «tak» i naszego udziału w Jego miłości, jak nam to ukazuje nasza Matka Maryja, a po niej wszyscy święci” – kontynował Papież.

Następnie Franciszek zauważył, że Wielki Post żyje dynamiką, w której  Chrystus poprzedza nas swoim wyjściem, a my przemierzamy pustynię dzięki Niemu, doświadczając tego, co On. 

„Wielki Post jest znakiem sakramentalnym naszego pielgrzymowania od niewoli ku wolności, które zawsze trzeba ponawiać. Jest to niewątpliwie pielgrzymowanie wymagające i tak powinno być, bo miłość jest wymagająca, ale jest to pielgrzymowanie pełne nadziei. Powiedziałbym więcej: wielkopostne wyjście jest pielgrzymowaniem, w którym kształtuje się sama nadzieja. Wysiłek przechodzenia przez pustynię – wszystkie próby, pokusy, złudzenia i miraże ... – wszystko to służy ukształtowaniu silnej, niezłomnej nadziei, na wzór nadziei Dziewicy Maryi, która pośród ciemności męki i śmierci swego Syna nadal wierzyła i miała nadzieję na Jego zmartwychwstanie, na zwycięstwo miłości Boga” – zakończył Ojciec Święty.

pp /rv

inizio pagina

Papież Franciszek do Polaków

◊  

Zwracając się do Polaków, Papież nawiązał najpierw do słów, jakie wypowiada dziś kapłan podczas obrzędu posypywania głów popiołem: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” oraz „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 

„Środa Popielcowa przypomina nam o kruchości życia człowieka i świata: «Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz». Ten dzień zachęca nas do patrzenia na życie w świetle nauczania Pana Jezusa: «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię». Wszystkich, którzy wierzą wzywa do przemiany serc. Czyni to słowami św. Pawła: «W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem» (2 Kor 5, 21). Znak popiołu i słowa usłyszane w dzisiejszej liturgii niech wzmogą naszą wielkopostną refleksję” – powiedział Franciszek.

pp /rv

inizio pagina

Papież na Kampanię Braterstwa w Brazylii: przyroda a życie ludzi

◊  

Do zaangażowania wszystkich na rzecz środowiska naturalnego i sprawiedliwości względem każdego człowieka wzywa Papież w przesłaniu na wielkopostną Kampanię Braterstwa, którą episkopat Brazylii organizuje już po raz 54. Tym razem jej tematem jest ochrona biomów, czyli poszczególnych stref roślinno-klimatycznych, oraz życia i kultury zamieszkujących je ludów. Brzmi on: „Braterstwo: biomy brazylijskie i obrona życia”.

W przesłaniu Franciszek zwraca uwagę, że Stwórca był wprost „rozrzutny” dla Brazylii, obdarzając ją różnorodnymi strefami roślinnymi, co nadaje temu krajowi niezwykłe piękno. Niestety jednak są tam też obecne oznaki agresji wobec dzieła stworzenia i degradacji przyrody. W obronie środowiska i ubogich również Kościół podnosił proroczo głos. Ojciec Święty przypomina, że już w 1979 r. brazylijski episkopat wielkopostną Kampanię Braterstwa pt. „O bardziej ludzki świat” prowadził pod hasłem: „Zachowaj to, co należy do wszystkich”. „«Nie można nie brać pod uwagę skutków degradacji środowiska, aktualnego modelu rozwoju i kultury odrzucenia dla życia osób» (encyklika „Laudato si””, 43) – pisze Papież. – Jednym z największych wyzwań we wszystkich częściach świata jest to, że degradacji środowiska towarzyszy niesprawiedliwość społeczna”. Franciszek zachęca, by uczyć się szacunku do poszczególnych stref roślinnych od ludów je zamieszkujących.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaZ Papieskiej Komisji Ochrony Nieletnich odeszła b. ofiara nadużyć

◊  

Z członkostwa w Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich zrezygnowała Marie Collins. Informuje o tym komunikat prasowy tejże komisji. Zarówno przewodniczący tego urzędu, jak i sam Papież zapewniają o wielkim uznaniu dla jej pracy. Ona sama, kiedy była nieletnia, padła ofiarą wykorzystywania w irlandzkich instytucjach kościelnych i dlatego jako członek komisji zabiegała o uznanie dobra ofiar za podstawowy priorytet w postępowaniu Kościoła w takich przypadkach.

Wyjaśniając w liście do Papieża przyczyny swego odejścia, Marie Collins wspomniała o frustracji w obliczu faktu, że niektóre dykasterie Kurii Rzymskiej nie podejmowały współpracy z Komisją – czytamy w komunikacie prasowym. Kard. Sean Patric O’Malley zapewnił, że wszystkie przedstawione przez nią wnioski zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu plenarnym. Wyraził też wdzięczność za jej gotowość do kontynuowania współpracy z komisją na polu formacji.

kb/ rv

inizio pagina

Kard. Tauran: Papież jest zaproszony i kiedyś pojedzie do Egiptu

◊  

Ojciec Święty został zaproszony do Egiptu i któregoś dnia znajdzie sposób na to, by się tam udać – zapewnił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Kard. Jean-Louis Tauran powrócił właśnie z Kairu, gdzie uczestniczył w sesji dialogu między Stolicą Apostolską a muzułmańskim uniwersytetem Al-Azhar. Wyraził przekonanie, że papieska podróż do Egiptu byłaby nie tylko wsparciem dla tamtejszego Kościoła, ale też bodźcem do dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza tego, który promuje Al-Azhar.

Powracając do wznowienia dialogu z tą uczelnią szef watykańskiej dykasterii podkreślił, że edukacja młodych jest w tym dialogu najważniejsza. Oznacza to również konieczność dokonania niezbędnych korekt w podręcznikach szkolnych. Nie może być tak, że my prowadzimy dialog w wielkiej przyjaźni i braterstwie, a w tym samym czasie dzieci w szkołach dowiadują się, że chrześcijanie to niewierni – podkreślił kard. Tauran.

kb/ rv

inizio pagina

Papieska intencja na marzec 2017 r.

◊  

W tym miesiącu modlimy się w papieskiej intencji ewangelizacyjnej: „Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej”. Franciszek często mówi o cierpieniach znoszonych z powodu wyznawania Chrystusa, zachęcając do modlitewnego i czynnego wspierania naszych braci i sióstr, którzy ich doznają. W ubiegłoroczne święto pierwszego chrześcijańskiego męczennika diakona Szczepana 26 grudnia 2016 r. Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański postawił pytanie: „Dlaczego świat nienawidzi chrześcijan?” i tak na nie odpowiedział: „Z tego samego powodu, z jakiego nienawidził Jezusa, ponieważ On przyniósł światło Boga, a świat woli ciemność, aby ukryć swoje złe uczynki”.

Ojciec Święty przypomniał „sprzeczność między mentalnością Ewangelii a mentalnością światową. Naśladować Jezusa znaczy podążać za Jego światłem i porzucić ciemności świata. Pierwszy męczennik Szczepan został ukamienowany, ponieważ wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wybrał Chrystusa, Życie i Światło dla każdego człowieka. Wybierając prawdę, stał się jednocześnie ofiarą tajemnicy nieprawości obecnej w świecie, ale w Chrystusie Szczepan zwyciężył” – powiedział Franciszek. 

„Także dziś Kościół, aby dać świadectwo światłości i prawdzie, doświadcza w różnych miejscach okrutnych prześladowań, aż do ostatecznej próby męczeństwa. Iluż naszych braci i sióstr w wierze doznaje krzywd, przemocy i nienawiści z powodu Jezusa! Powiem wam jedno: dziś jest więcej męczenników niż w pierwszych wiekach. Kiedy czytamy historię pierwszych wieków tu w Rzymie, dowiadujemy się o wielkim okrucieństwie w stosunku do chrześcijan. Powiem wam: to samo okrucieństwo jest dzisiaj, i jest go o wiele więcej w stosunku do chrześcijan. Zechciejmy dziś o nich pomyśleć i być blisko nich przez naszą miłość, modlitwę, a także nasz płacz. Wczoraj, w dniu Bożego Narodzenia, chrześcijanie prześladowani w Iraku obchodzili Boże Narodzenie w swojej zniszczonej katedrze: to przykład wierności Ewangelii. Pomimo trudnych doświadczeń i niebezpieczeństw świadczą oni odważnie o swojej przynależności do Chrystusa i żyją Ewangelią, angażując się na rzecz ostatnich, najbardziej zaniedbanych, czyniąc dobro wszystkim bez żadnej różnicy; dają w ten sposób świadectwo miłości w prawdzie”.

Przypomnijmy raz jeszcze intencję ewangelizacyjną, którą Papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu: „Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej”.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatBrazylia: inauguracja wielkopostnej Kampanii Braterstwa 2017

◊  

Kampanię Braterstwa otworzył 1 marca, w Środę Popielcową przewodniczący episkopatu Brazylii kard. Sergio da Rocha. Inaugurację, w której wziął też udział przedstawiciel brazylijskiego ministerstwa ochrony środowiska, transmitowały katolickie stacje telewizyjne. Wielkopostną akcję poświęcono tym razem ochronie stref roślinnych, czyli biomów, i zamieszkujących je ludów. 

Tegoroczna Kampania Braterstwa ma na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na konieczność obudzenia troski o ziemię i wszystkie przejawy życia. Refleksja Kampanii opiera się na biblijnym tekście z Księgi Rodzaju (Rodz. 2,15), gdzie Stwórca powierza człowiekowi troskę o pielęgnowanie i dbanie o całe stworzenie. W tym kontekście wypowiedział się sekretarz episkopatu bp Leonardo Ulrich Steiner. Kampania kładzie nacisk na istnienie różnorodnych biomów brazylijskich i zachęca, aby człowiek zechciał pogłębiać swoje relacje z przejawami życia i kultury ludów zamieszkujących ziemię.

Ponadto Kampania ma wzbudzić podziw w tym celu, aby każdy chrześcijanin pielęgnował i troszczył się o dzieło stworzenia. „Dotknięci wielkodusznością i dobrocią biomów, będziemy prowadzeni do nawrócenia, czyli do pielęgnowania i dbania o nie” – podkreśla biskup Steiner.

Materiały tegorocznej Kampanii dają konkretne wskazanie, gdzie człowiek winien dokonać zmiany podejścia do bogactwa środowiska naturalnego, aby z niszczyciela stał się na nowo opiekunem naszego wspólnego domu.

Z. Malczewski TChr, Brazylia / rv

inizio pagina

Belgia: Wielki Post na rzecz dialogu między narodami

◊  

Episkopat Belgii zachęca do przeżywania Wielkiego Postu w poczuciu współodpowiedzialności za losy współczesnego świata. „Wspólnota narodów” – to hasło tegorocznego orędzia, w którym belgijscy biskupi aktualizują ogłoszoną przed 50 laty encyklikę Pawła VI „Populorum progressio”. Mówi ordynariusz Liège bp Jean-Pierre Delville. 

„Aktualizacja polega na tym, że stwierdzamy, iż dzisiejszy świat potrzebuje nie tylko postępu gospodarczego i kulturalnego narodów, lecz także dialogu i zjednoczenia między nimi. Uświadamiamy sobie, że po upadku Muru Berlińskiego, po wygaśnięciu wielkich napięć między Wschodem a Zachodem, świat nadal nie żyje w pokoju, lecz przeciwnie, z łatwością można dziś wywołać nowe wojny i to wszędzie. Bardzo często pretekst dla owych wojen stanowi religia. Oznacza to również, że my jako ludzie religii, zainspirowani naszą wiarą, możemy się  przyczynić do zakończenia konfliktów i sprzyjać dialogowi między narodami. Uznaliśmy, że chodzi tu o coś bardzo ważnego, zarówno w skali międzynarodowej, jak i w naszym kraju, w Belgii, bo przejawia się to w otwarciu na obcokrajowców i uchodźców. Taki wymiar wspólnoty narodów i kultur wydaje się nam bardzo aktualny i niezmiernie ważny” – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Jean-Pierre Delville.

Belgijscy biskupi wskazują też na wymiar ekologiczny rozpoczętego dziś Wielkiego Postu. Inspiracją ma być encyklika „Laudato si’”. Bp Delville zaznaczył, że w jego diecezji każda parafia ma się postarać w tym czasie o jakiś konkretny gest na rzecz ochrony środowiska na szczeblu lokalnym.

kb/ rv

inizio pagina

Rosja: katolicy obchodzą Środę Popielcową

◊  

Na Mszach w rosyjskich parafiach rzymskokatolickich wierni uczestniczyli w obrzędzie posypania głów popiołem. W moskiewskiej katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Środę Popielcową odprawiono cztery Msze. 

W katolickich świątyniach stolicy Rosji: w katedrze oraz w kościołach św. Ludwika i św. Olgi na rozpoczęcie Wielkiego Postu na Mszach porannych i wieczornych uczestniczyli liczni wierni. Miejscowy ordynariusz zdecydował w tym roku nie wydawać własnego przesłania wiekopostnego do wiernych, ale prosił o osobiste i wspólnotowe przeczytanie i głębokie przeżycie orędzia papieskiego. 

W krótkim słowie do wiernych, zachęcającym do zgłębienia tekstu Ojca Świętego abp Paolo Pezzi podkreślił najważniejsze myśli Papieża, wzywające do wyrzeczenia się przywiązań, które czynią człowieka niewolnikiem siebie samego oraz idoli świata. Odpowiedzią Boga na zniewolenie człowieka niezdolnego do Miłości i wysławiania swego Stwórcy jest nieskończone Miłosierdzie ukazujące na ubóstwo serca i ducha, uzdalniające ludzi do uznania Go za swojego Boga i wychwalania za Jego miłość.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

PolskaPrymas Polski: Wielki Post okazją, by bardziej zauważyć człowieka

◊  

„W Wielkim Poście powinniśmy odkrywać swoje powołanie – mówi Prymas Polski. – To okazja, by bardziej zauważyć drugiego człowieka i wyjść mu z pomocą – podkreśla abp Wojciech Polak. – To nie tylko i nie zawsze chodzi w pierwszym rzędzie o jakąś biedę materialną, ale także o biedę duchową, o różne trudne sytuacje, w których ktoś życiowo się znajduje, by stanąć przy nim, by przyjść mu z konkretną pomocą. Pewnie Wielki Post jest też po to, byśmy umieli przełamać w sobie czy to lęk, strach, obojętność, czy też próżność, pychę i rzeczywiście stawać się ludźmi otwartymi na innych” – powiedział Ksiądz Prymas. 

Abp Polak zauważa, że formą pomocy drugiemu w Wielkim Poście może być nasza modlitwa ofiarowana za innych, nasz post, który nie ogranicza się jedynie do rezygnacji i wyrzeczenia, nasza jałmużna będąca czymś więcej, niż tylko wsparciem materialnym.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Polski rząd wesprze odbudowę szpitali w Syrii

◊  

We współpracy z sekcją polską Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” polski rząd wesprze odbudowę i działalność szpitali w ogarniętej wojną Syrii. Jak poinformowała dziś premier Beata Szydło, na ten cel zostanie przekazane 1,5 mln zł.

„Chcemy, żeby ta pomoc skutecznie trafiała przede wszystkim tam, gdzie jest najbardziej oczekiwana; do tych ludzi, którzy najbardziej jej oczekują. A najbardziej oczekują jej właśnie w swoich domach, w miejscach, gdzie żyją, gdzie mieszkają i tam dzisiaj zobowiązani jesteśmy wszyscy robić wszystko, aby ich wspierać, aby pomóc im odbudować szpitale, odbudować ich domy, odbudować szkoły, tak żeby mogli normalnie żyć i normalnie funkcjonować, i wracać do spokojnego i pokojowego życia” – powiedziała Beata Szydło. 

Premier zapewniła także, że wsparcie odbudowy i działalności szpitali w Syrii nie jest ostatnią inicjatywą polskiego rządu.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 01.03.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 01.03.17

◊  

„50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu” – rozmowa z bp. Tadeuszem Bronakowskim, Radio Nadzieja.

Słuchaj:  

inizio pagina