Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

19/10/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież w 50-lecie dialogu z metodystami: celem pełna komunia

◊  

Prawdziwy dialog ekumeniczny daleki jest od postawy irenizmu, który polega na niwelowaniu różnic i na wzajemnych ustępstwach doktrynalnych, jak też od jakiegokolwiek udawania. Podkreślił to Papież, spotykając się z delegacją Światowej Rady Metodystycznej w 50-lecie dialogu teologicznego z tym wyznaniem. To właśnie pół wieku temu, w październiku 1967 r., odbyło się w Aricci pod Rzymem pierwsze zebranie Komisji Dialogu Katolickiego-Metodystycznego.

Franciszek nawiązał do tematu jej ostatniego dokumentu o powołaniu chrześcijan do świętości. Przypomniał, że twórca metodyzmu, XVIII-wieczny pastor John Wesley, bardzo pragnął pomagać bliźnim oraz żyć święcie. 

„Kiedy dostrzegamy oznaki świętego życia u innych, kiedy uznajemy działanie Ducha Świętego w innych wyznaniach chrześcijańskich, możemy się tylko cieszyć. Pięknie jest zobaczyć, jak Pan rozsiewa szeroko swe dary; pięknie jest widzieć braci i siostry, którzy przyjmują w Jezusie tę samą motywację życia, co my. Nie tylko to; inni «domownicy Boga» mogą nam pomóc zbliżyć się jeszcze bardziej do Pana i pobudzać nas do dawania bardziej wiernego świadectwa Ewangelii”.

Papież zwrócił uwagę, że „wiara staje się namacalna przede wszystkim wówczas, kiedy przybiera konkretny kształt w miłości, a szczególnie w służbie ubogim i zepchniętym na margines”. Przeszedł następnie do przygotowywanej obecnie nowej fazy dialogu katolickiego-metodystycznego, której tematem będzie pojednanie. 

„Nie możemy mówić o modlitwie i miłości, jeśli razem nie modlimy się ani nie działamy na rzecz pojednania i pełnej komunii między nami. Niech wasza praca na temat pojednania będzie darem, i to nie tylko dla naszych wspólnot, ale dla całego świata; niech pobudza wszystkich chrześcijan, by pełnili wszędzie posługę jednania”.

Ojciec Święty wyraził wdzięczność komisji dialogu za jej dotychczasową i przyszłą pracę, a Światowej Radzie Metodystycznej za stałe poparcie tych wysiłków. Na koniec powrócił jeszcze raz do sprawy pełnej jedności w wierze, którą osiągnie się dopiero wówczas, kiedy będzie możliwe wspólne sprawowanie przez nas Eucharystii. 

„Nauczyliśmy się uznawać, że jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Teraz nadszedł czas, by przygotowywać się z pokorną nadzieją i konkretnym zaangażowaniem do tego pełnego uznania, jakie będzie miało miejsce, kiedy wreszcie, z pomocą Bożą, będziemy mogli znaleźć się razem przy łamaniu Chleba”.

ak/ rv

inizio pagina

Papież u św. Marty: darmowość Bożego zbawienia

◊  

Oby Pan dał nam łaskę pamiętania o darmowości zbawienia i swojej bliskości oraz o potrzebie konkretnych uczynków miłosierdzia, których od nas się domaga; w ten sposób staniemy się ludźmi pomagającymi „otwierać drzwi” sobie samym i innym – mówił w homilii Papież. Odniósł się w niej do dzisiejszej Ewangelii o faryzeuszach i uczonych w Prawie, którzy wzięli klucze poznania; sami nie weszli, a przeszkodzili tym, którzy wejść chcieli. Na czym owo zabranie polega? 

„To zabranie zdolności do zrozumienia objawienia Bożego, do zrozumienia Serca Pana, do zrozumienia Bożego zbawienia – czyli kluczy poznania. Można powiedzieć, że to poważne zaniedbanie. Zapomina się o darmowości zbawienia, o bliskości Boga i o Bożym miłosierdziu. A ci, którzy zapominają o darmowości zbawienia, bliskości i miłosierdziu Boga, zabrali klucze poznania” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek przypomniał, że faryzeusze stali po stronie prawa i w nim widzieli zbawienie. W ten sposób jednak „nie otrzymają mocy płynącej z Bożej sprawiedliwości”. Prawo bowiem to „odpowiedź na darmową miłość Boga”, który wyszedł z inicjatywą zbawienia nas. Zapomnienie o darmowości zbawienia „prowadzi do upadku, do utraty kluczy zrozumienia historii zbawienia” i do zagubienia „poczucia bliskości Boga”. 

„Dla nich Bóg jest tym, który ustanowił prawo. A to nie jest Bóg objawienia. Bóg objawienia to Bóg, który zaczął iść z nami począwszy od Abrahama aż do Jezusa; Bóg, który idzie ze swoim ludem. Kiedy traci się tę więź bliskości z Panem, popada się w ograniczoną mentalność, która wierzy w samowystarczalność zbawienia przez wypełnianie nakazów prawa, a nie dzięki bliskości Boga” – stwierdził Ojciec Święty.

Papież zauważył, że kiedy brakuje bliskości z Bogiem, modlitwy, to nie można nauczać prawd wiary. Kiedy natomiast jesteśmy blisko Pana, to wtedy dochodzimy aż do Chrystusa ukrzyżowanego i jesteśmy usprawiedliwieni dzięki Jego krwi. Uczynki miłosierdzia stają się więc kryterium wypełnienia prawa, ponieważ poprzez nie dotyka się Ciała Chrystusa, który cierpi w drugim człowieku.

Kończąc Franciszek zastanawiał się nad odpowiedzialnością dzisiejszych duszpasterzy, kiedy tracą klucze poznania i zamykają możliwość wejścia zarówno sobie, jak innym. 

„W moim kraju niejednokrotnie słyszałem o proboszczach, którzy nie chrzcili dzieci matek niezamężnych, ponieważ nie narodziły się w legalnym związku małżeńskim. Zamykali oni drzwi, gorszyli Lud Boży. A dlaczego? Ponieważ ich serce utraciło klucze poznania. Nie trzeba się odnosić do czasów i miejsc zbyt odległych. Trzy miesiące temu, w pewnym kraju i mieście jakaś mama chciała ochrzcić noworodka, ale była w związku cywilnym z rozwiedzionym mężczyzną. Proboszcz powiedział: «Tak, tak, ochrzczę dziecko. Ale twój mąż jest rozwiedziony. Pozostanie na zewnątrz. Nie może być obecny w czasie udzielania chrztu». To zdarza się dzisiaj. Faryzeusze, uczeni w Prawie nie byli tylko w czasach odległych, ale także i dziś jest ich wielu. Dlatego trzeba modlić się za nas duszpasterzy. Módlcie się, abyśmy nie utracili kluczy poznania i nie zamykali drzwi sobie i ludziom, którzy chcą wejść” – zakończył homilię Ojciec Święty.

pp/rv 

inizio pagina

Papież: Trzeba być odważnym, by modlić się Ojcze nasz

◊  

W Watykanie zaprezentowano telewizyjną serię refleksji Papieża Franciszka nad modlitwą Ojcze nasz. Od [przyszłej środy] 25 października będą one emitowane co tydzień w telewizji włoskiego episkopatu TV2000. Na ich podstawie ukaże się również książka.

Przy okazji wczorajszej prezentacji pokazano też kilka pierwszych fragmentów. Papież wspomina między innymi, jak wielkim szacunkiem darzono w jego rodzinie chleb. „Kiedy spadł, podnosiło się go z ziemi i całowało”. Ojciec Święty wymienia też miejsca, w których nie święci się dzisiaj imienia Boga. Tytułem przykładu wspomina o działalności islamskich terrorystów z Boko Haram, o rodzicach, którzy nie dbają o własne dzieci czy o chrześcijanach, którzy walczą między sobą o władzę. 

„Trzeba mieć odwagę, by modlić się Ojcze nasz. O tak, trzeba mieć odwagę powiedzieć Tato i naprawdę wierzyć, że Bóg jest Ojcem, którym mi towarzyszy, przebacza, daje chleb, uważnie wysłuchuje wszystkiego, o co Go proszę, przyobleka mnie lepiej niż kwiaty polne. Wierzyć w to wszystko, zaryzykować, bo co by było, gdyby to wszystko nie było prawdą... Ośmielić się, ale wszyscy razem. Dlatego tak ważne jest, by modlić się razem z innymi, bo w ten sposób nawzajem sobie pomagamy mieć odwagę” – powiedział Franciszek.

kb/ rv

inizio pagina

Papież do przyszłych ekonomistów: sprawiedliwie zarządzać wspólnym domem

◊  

Papież spotkał się z przebywającymi w tych dniach w Rzymie uczniami i profesorami prestiżowej szkoły katolickiej z Lyonu. Jest to Instytut des Chartreux, zwany tak, bo powstał w dawnym klasztorze kartuzów. 

„Podjęliście kierunek wykształcenia, który przygotowuje was do studiów w wielkich szkołach handlowych, a kiedy nadejdzie czas, pozwoli wam wykonywać zawód w świecie międzynarodowych finansów. Cieszę się z tego, że wasza formacja akademicka obejmuje głęboko wymiar ludzki, filozoficzny i duchowy, i za to dziękuję Bogu. Faktycznie, istotne jest, abyście już teraz i w waszym przyszłym życiu zawodowym uczyli się być wolnymi od zauroczenia pieniądzem i nie popadali w niewolę, która zamyka tych, co pieniądz otaczają kultem. Jest również ważne, abyście dziś mogli zdobyć siłę i odwagę, by nie być ślepo posłuszni niewidzialnej ręce rynku. Dlatego zachęcam was  do wykorzystywania okresu studiów, abyście się stawali promotorami i obrońcami większej równości, twórcami sprawiedliwego i odpowiedniego zarządzania naszym wspólnym domem, jakim jest świat” (por.  Evangelii gaudium, 204; 206).

 „Chociaż ten świat – dodał Ojciec Święty – oczekuje od was, byście dążyli do osiągnięcia sukcesu, przeznaczcie środki i czas na to, by iść ścieżkami braterstwa, by budować mosty, a nie mury między ludźmi, by dołożyć swój kamień pod budowę społeczeństwa sprawiedliwszego i bardziej ludzkiego”.

lgo/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaNa nowo odczytać Humanae vitae

◊  

Papieski Uniwersytet Gregoriański podejmuje refleksję nad Humanae vitae. W przyszłym roku przypada 50. rocznica ogłoszenia tej encykliki Pawła VI o zasadach moralnych w przekazywaniu ludzkiego życia. Z tej okazji papieska uczelnia proponuje cykl 9 wykładów publicznych, w których spojrzy się na ten temat w nowym świetle, a mianowicie w kontekście adhortacji Amoris laetitia. Będą one miały charakter interdyscyplinarny. Jak tłumaczy organizator wykładów prof. Emilia Palladino, chodzi tu o zastosowanie do analizy ludzkiej prokreacji tej samej metody, jaką posłużył się Papież Franciszek w swej adhortacji o rodzinie.

  

„Chcemy się odwołać do metody indukcyjnej, którą stosuje Papież Franciszek w Amoris laetitia. Różni się ona od metody, która została wykorzystana przy pisaniu Humanae vitae, czyli metody bardziej dedukcyjnej, wychodzącej od zasad. Metoda indukcyjna, którą posługuje się Franciszek i którą sugeruje on małżonkom w codziennym życiu rodzinnym, wychodzi nie od zasad, lecz od refleksji nad rzeczywistością, aby zrozumieć, w jakim się jest stanie, czego się potrzebuje, i aby potem według tego postępować. Zasady, które w wypadku pierwszej metody są normatywne, w drugiej zasadzie są niemniej normatywne, lecz zawsze na służbie pary małżeńskiej i rodziny. Tak jak encyklika Humanae vitae była odpowiedzią na swoje czasy, tak Amoris laetitia jest odpowiedzią na nasze, w których złożoność i różnorodność sytuacji, również trudności dzisiejszych rodzin, w tym sytuacje tak zwane nieregularne, zmuszają – zmuszają w sensie pozytywnym – do konfrontacji z rzeczywistością, która nie zawsze jest jasna” – powiedziała Radiu Watykańskiemu prof. Palladino.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatAbp Sako: tylko Papież jest naszą sił i kimś, komu ufamy

◊  

Nie wystarczą zbiórki pieniędzy ani mobilizacja organizacji międzynarodowych, aby zagwarantować stałą obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Potrzeba przede wszystkim rozwiązań politycznych, które zapewnią stabilizację oraz przerwą spiralę konfliktów i przemocy, ciągle niszczących życie całych narodów – uważa abp Louis Raphaël Sako. Patriarcha chaldejski podkreślił, iż nad przyszłością irackich chrześcijan cały czas ciąży niepewność. Równina Niniwy może bowiem znowu stać się centrum nowych walk zbrojnych między Bagdadem a autonomicznym regionalnym rządem Kurdystanu.

Abp Sako zaznaczył, że z drugiej strony jednak obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie zależy bardziej od wiary i ducha misyjnego niż politycznych strategii. „My chrześcijanie – powiedział – widzimy, jak Papież jest naszą jedyną siłą i kimś, komu ufamy. Nie mamy nic innego. Tylko dzięki wierze można uznać, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mają misję do wypełnienia: jesteśmy wezwani do ukazania innym, że można żyć i działać inaczej” – dodał abp Sako.

pp/rv, lastampa

inizio pagina

PolskaCzęstochowa: Międzynarodowy Kongres Europa Christi

◊  

Apelem Jasnogórskim rozpoczyna się dziś w Częstochowie Międzynarodowy Kongres Ruchu Europa Christi. Odbywa się on pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Jednym z uczestników jest kard. Robert Sarah, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego. 

Moderatorem i inicjatorem tego ruchu jest infułat Ireneusz Skubiś. „Ruch Europa Christi powstał w środowisku Niedzieli – powiedział ks. Skubiś. – Zebrało się około stu osób; byli to i filozofowie, i politycy, i intelektualiści. Powstał wtedy pomysł, aby zrobić coś dla naprawy Europy. Chodzi o powrót do świadomości, że Europa ma chrześcijańskie korzenie, że kultura Europy to kultura chrześcijańska. A drugie imię Europy to Europa Chrystusowa, czyli Europa Christi. I to jest właśnie ta idea, która będzie realizowana w czasie Kongresu”.

20 października miejscem obrad będzie Częstochowa, a później Kongres przeniesie się kolejno do Łodzi i do Warszawy. Zakończy się apelem o włączenie św. Jana Pawła II do grona patronów Europy.

A. Mieczyńska, Częstochowa

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 19.10.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 19.10.2017

◊  

W magazynie: Dlaczego grzeszymy?
Program przygotowany przez Beatę Graszkę z Radia Victoria: Między Łodzią a Warszawą z Łowicza

Słuchaj:      

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 19 października 2017 r.

◊  

Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Pocałujko z Watykanu

Słuchaj:      

inizio pagina