Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

04/09/2016

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František dnes vyhlásil Matku Terezu z Kalkaty za svätú

◊  

Vatikán 4. septembra - Pápež František pri dnešnej kanonizačnej slávnosti vo Vatikáne vyhlásil za svätú Matku Terezu z Kalkaty, zakladateľku Misionárok lásky.

Z gobelínu na priečelí Baziliky sv. Petra žiaril úsmev Matky chudobných vyobrazenej s ružencom v rukách. Na celom svete túto udalosť sledovali prostredníctvom médií nielen veriaci Katolíckej cirkvi.

Sestry misionárky lásky na svätorečenie svojej duchovnej matky priviedli na Námestie sv. Petra aj veľký počet chudobných, ktorí pre nich predstavujú živú Ježišovu prítomnosť. Do Vatikánu pricestovalo 20 štátnych delegácií. Prezidenti zastupovali  Albánsko a Macedónsku republiku bývalej Juhoslávie, Indiu reprezentoval minister zahraničných vecí, z Tajvanu bol prítomný viceprezident, zo Španielska prišla kráľovná Sofia.

Prítomní boli aj riaditelia FAO a WFP, zložiek OSN zameraných na boj proti hladu vo svete. Medzi hosťami bol aj biskup protestantskej cirkvi v Kalkate a severnej Indii, jordánsky vicepremiér, hlavný predstaviteľ albánskej náboženskej komunity bektašov, delegácia z Taizé a ďalší.

Kanonizačný obrad bol súčasťou svätej omše slávenej v bielej liturgickej farbe a s biblickými čítaniami 23. nedele obdobia cez rok. Slávnostný vstup sprevádzala hymna Svätého roka milosrdenstva, do ktorého kontextu sa kanonizácia zaradila ako Jubileum dobrovoľníkov a pracovníkov na dielach milosrdenstva.

Po speve vzývania Ducha Svätého prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kard. Angelo Amato predniesol tzv. „petitio“, čiže žiadosť o zapísanie bl. Terézie z Kalkaty do zoznamu svätých. Ako postulátor kanonizačného procesu bol prítomný otec Brian a spolu s ním sestra Elia od misionárok lásky. Otec Brian Kolodiejchuk je predstaveným kňazskej Kongregácie misionárov lásky, pochádza z Kanady a je ukrajinskej národnosti.

Nasledovalo vzývanie všetkých svätých, po ktorom Svätý Otec František slávnostne predniesol v latinčine kanonizačnú formulu. Relikviár v tvare dreveného kríža s bielo-modrým emblémom srdca a nápisom „Žíznim“ priniesla dvojica sestier misionárok lásky v sprievode osôb z rozličných kontinentov s horiacimi sviecami.

Po evanjeliu, ktoré predniesli diakoni po latinsky a grécky v spievanej podobe sa ujal slova Svätý Otec v homílii.

Plné znenie homílie Svätého Otca

Na čele sprievodu s obetnými darmi kráčali Marcilio Haddad Andrino spolu s manželkou a ich dvoma deťmi. Uzdravenie Brazílčana z ťažkého stavu mozgovej infekcie uznala Cirkev za zázrak na príhovor Matky Terezy. Rehoľné kongregácie založené sv. Teréziu z Kalkaty reprezentovali generálna predstavená sestra Prema spolu so spolusestrou a zástupcami mužských vetiev kňazov a bratov.

V závere slávenia, na ktorom sa podľa oficiálneho odhadu zúčastnilo 120 tisíc osôb, sa Svätý Otec osobitne poďakoval predovšetkým misionárkam a misionárom lásky, ktorí sú duchovnou rodinou Matky Terezy: „Nech vaša svätá zakladateľka vždy bdie nad vašou cestou a nech vám pomôže byť vernými Bohu, Cirkvi a chudobným.“

Pápež pozdravil aj oficiálne delegácie a pútnikov, ktorí prišli z rozličných krajín: „Nech Boh požehná vaše národy.“ Ďalej sa prihovoril samotným dobrovoľníkom, pre ktorých bola dnešná svätá omša v rámci Svätého roka vyvrcholením trojdňového programu Jubilea milosrdenstva pre dobrovoľníkov a pracovníkov dobročinných diel:

„S láskou pozdravujem všetkých vás, drahí dobrovoľníci a pracovníci diel milosrdenstva. Zverujem vás do ochrany Matky Terezy: nech vás ona naučí kontemplovať a adorovať každý deň Ukrižovaného Krista, aby ste ho spoznali a slúžili mu v bratoch, ktorí sú v núdzi. Prosme o túto milosť aj pre všetkých tých, ktorí sú s nami spojení prostredníctvom médií v každom kúte sveta.“

Svätý Otec upriamil pozornosť aj na všetkých tých, ktorí z lásky nasadzujú svoje životy napriek všetkému riziku:

„V tomto okamihu by som chcel pripomenúť všetkých tých, čo stravujú svoj život v službe bratom v ťažkých a rizikových podmienkach. Myslím predovšetkým na rehoľnice, ktoré dávajú svoj život bez toho, aby sa šetrili. Modlime sa najmä za španielsku misionárku, sestru Isabel, ktorá bola zavraždená pred dvoma dňami v hlavnom meste Haiti, tak veľmi skúšanej krajiny, pre ktorú si želám, aby prestali také činy násilia a aby tam bola väčšia bezpečnosť pre všetkých. Spomeňme si tiež na sestry, ktoré nedávno zažili násilie v ďalších krajinách. Urobme tak v modlitbe obracajúc sa k Panne Márii, Matke a Kráľovnej všetkých svätých.“

Celý príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

-jb-

inizio pagina

Homília pápeža Františka pri kanonizácii sv. Terézie z Kalkaty

◊  

Vatikán 4. septembra – V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri dnešnej slávnosti kanonizácie sv. Terézie z Kalkaty na Námestí sv. Petra.

Kto môže poznať Božie úmysly?“ (Múdr 9,13). Táto otázka Knihy Múdrosti, ktorú sme počúvali v prvom čítaní, nám predstavuje náš život ako tajomstvo, od ktorého sami nevlastníme kľúč vysvetlenia. Protagonisti dejín sú vždy dvaja: Boh na jednej strane a ľudia na druhej. Našou úlohou je vnímať Božie povolanie a potom prijať jeho vôľu. No preto, aby sme ju prijali bez váhania, pýtajme sa seba samých: aká je Božia vôľa?

V tom istom múdroslovnom úryvku nachádzame odpoveď: „Ľudia sa dozvedeli, čo sa páči tebe“ (v. 18). Na to, aby sme si overili Božie povolanie, potrebujeme sa pýtať a pochopiť, čo sa jemu páči. Mnoho krát proroci ohlasujú, čo sa Pánovi páči. Ich posolstvo nachádza obdivuhodnú syntézu vo výraze: „Milosrdenstvo chcem a nie obetu“ (Oz 6,6; Mt 9,13). Bohu sa páči každý skutok milosrdenstva, pretože v bratovi, ktorému pomáhame, rozpoznávame tvár Boha, ktorého nik nemôže vidieť (porov. Jn 1,18). A zakaždým, keď sa skláňame k potrebám bratov, dali sme jesť a piť Ježišovi; odeli sme, posilnili a navštívili Božieho Syna (porov. Mt 25,40); skrátka, dotkli sme sa Kristovho Tela.

Sme teda povolaní pretlmočiť do skutkov to, čo vzývame v modlitbe a vyznávame vo viere. Nejestvuje alternatíva voči láske: tí, čo sa vkladajú do služby bratom, hoci o tom nevedia, sú tými, ktorí milujú Boha (porov. 1 Jn 3,16-18; Jak 2,14-18). Kresťanský život však nie je jednoduchou pomocou poskytnutou vo chvíli núdze. Ak by to bolo tak, bol by zaiste pekným pocitom ľudskej solidarity, aký sa dostavuje po bezprostrednom prejave dobročinnosti, no bol by sterilným, pretože by nemal korene. Nasadenie, ktoré žiada Pán, má naopak povahu povolania k láske, s ktorou každý Kristov učeník dáva do jeho služby svoj život, aby rástol každý deň v láske.

Počuli sme v evanjeliu, že „s Ježišom išli veľké zástupy“ (Lk 14,25). Dnes je ten „veľký zástup“ reprezentovaný zo širokého sveta dobrovoľníckej služby, ktorý sa tu zišiel pri príležitosti Jubilea Milosrdenstva. Vy ste tým zástupom, ktorý nasleduje Učiteľa a robí viditeľnou jeho konkrétnu lásku voči každej osobe. Opakujem vám slová apoštola Pavla: „Mal som veľkú radosť a útechu z tvojej lásky, pretože si osviežil srdcia svätých“ (Flm 7). Koľkým srdciam prinášajú dobrovoľníci útechu! Koľko rúk posilňujú; koľko sĺz utierajú; koľko lásky sa prelieva cez skrytú, pokornú a nezištnú službu! Táto chvályhodná služba dáva hlas viere - dáva hlas viere! - a vyjadruje milosrdenstvo Otca, ktorý sa stáva blízkym tým, čo sú v núdzi.

Nasledovanie Ježiša je záväzkom serióznym a súčasne i radostným; vyžaduje radikálnosť a odvahu, aby sme božského Učiteľa rozpoznali v tom najchudobnejšom a vyraďovanom zo života a aby sme mu poslúžili. Preto dobrovoľníci, ktorí z lásky k Ježišovi slúžia posledným a núdznym, neočakávajú nijaké poďakovanie ani odmenu, ale vzdávajú sa toho všetkého, pretože objavili skutočnú lásku. A každý z nás môže povedať: Tak, ako Pán prišiel v ústrety mne a sklonil sa nado mnou vo chvíli núdze, aj ja idem v ústrety jemu a skláňam sa nad tými, ktorí stratili vieru alebo žijú akoby Boh neexistoval, nad mladými, ktorí sú bez hodnôt a ideálov, nad rodinami v kríze, nad chorými a väznenými, nad utečencami a imigrantmi, nad slabými a bezbrannými telesne i duchovne, nad mladistvými ponechanými na seba samých, ako aj nad opustenými staršími ľuďmi. Kdekoľvek sa objavuje vystretá ruka, ktorá žiada o pomoc postaviť sa na vlastné nohy, tam má byť naša prítomnosť a prítomnosť Cirkvi, ktorá podopiera a dáva nádej. A toto treba konať v živej spomienke na Pánovu ruku, ktorú ku mne vystrel vtedy, keď som bol na zemi.

Matka Tereza, počas celej svojej existencie, bola veľkodušnou rozdávateľkou Božieho milosrdenstva, dávajúc sa k dispozícii všetkým prostredníctvom prijatia a obrany ľudského života, toho nenarodeného i toho opusteného a vyraďovaného. Nasadila sa do obrany života a neúnavne ohlasovala, že „kto sa ešte nenarodil je najslabší, najmenší, najbiednejší“. Skláňala sa nad osoby vyčerpané, ponechané zomierať na okraji ciest, a rozpoznávala dôstojnosť, ktorú im dal Boh; jej hlas zaznieval k mocným sveta, aby rozpoznali svoje previnenie zoči-voči zločinom - zoči-voči zločinom! - chudoby, ktorú oni sami vytvorili. Milosrdenstvo bolo pre ňu „soľou“, ktorá dávala chuť každému jej skutku, a „svetlom“, ktoré osvetľovalo temnoty tých, čo už nemali ani len slzy, aby plakali, aby vyplakali svoju chudobu a utrpenie.

Jej misia na perifériách miest ako aj na perifériách existencie zostáva v našich dňoch výrečným svedectvom Božej blízkosti tým najchudobnejším z chudobných. Dnes odovzdávam túto emblematickú postavu ženy a zasvätenej osoby celému svetu dobrovoľníctva: kiež je ona vaším vzorom svätosti! Myslím si, že azda budeme mať trochu ťažkosti nazývať ju „svätou Teréziou“: jej svätosť je nám taká blízka, je tak nežná a plodná, že jej budeme naďalej spontánne hovoriť „Matka Tereza“.

Táto neúnavná pracovníčka milosrdenstva nech nám pomáha vždy väčšmi chápať, že jediným kritériom nášho konania je nezištná láska, slobodná od každej ideológie a od každého puta, a prejavená voči všetkým bez rozdielu jazyka, kultúry, rasy alebo náboženstva. Matka Tereza rada hovorievala: „Možno nehovorím ich jazykom, no môžem sa usmievať“. Nesme si v srdci jej úsmev a darujme ho tým, ktorých stretáme na našej ceste, zvlášť tým, čo trpia. Otvoríme tak horizonty radosti a nádeje veľkej časti ľudstva, ktorá stratila nádej a trpí nedostatkom pochopenia a nežnosti.

(Preklad: Slovenská redakcia VR / Marek Vaňuš SVD) -jb-

inizio pagina

Anjel Pána s pápežom Františkom po svätorečení Matky Terezy z Kalkaty

◊  

Vatikán 4. septembra – „Nech vaša svätá zakladateľka vždy bdie nad vašou cestou a nech vám pomôže byť vernými Bohu, Cirkvi a chudobným.“ Týmito slovami sa pred modlitbou Anjel Pána, na záver kanonizácie Matky Terezy y Kalkaty, obrátil pápež František na misionárky a misionárov lásky z celého sveta.

Svätý Otec zároveň poďakoval všetkým dobrovoľníkom a pracovníkom diel milosrdenstva, ktorí v týchto dňoch slávili vo Večnom meste im venované Jubileum a prihovoril sa za väčšiu bezpečnosť pre rehoľné sestry, ktoré často „v ťažkých a rizikových podmienkach“ nasadzujú svoj život pre chudobných a biednych.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, zatiaľ čo sa táto slávnosť chýli ku koncu, rád by som pozdravil a poďakoval všetkým vám, ktorí ste sa na nej zúčastnili. Predovšetkým misionárkam a misionárom lásky, ktorí sú duchovnou rodinou Matky Terezy. Nech vaša svätá zakladateľka vždy bdie nad vašou cestou a nech vám pomôže byť vernými Bohu, Cirkvi a chudobným.

S vďačnou poníženosťou ďakujem prítomným autoritám, najmä tým z krajín najviac spojenými s osobnosťou novej svätice, ako aj oficiálnym delegáciám a početným pútnikom, ktorí prišli z toľkých krajín pri tejto radostnej príležitosti. Nech Boh požehná vaše národy.

S láskou pozdravujem všetkých vás, drahí dobrovoľníci a pracovníci diel milosrdenstva. Zverujem vás do ochrany Matky Terezy: nech vás ona naučí kontemplovať a adorovať každý deň Ukrižovaného Krista, aby ste ho spoznali a slúžili mu v bratoch, ktorí sú v núdzi. Prosme o túto milosť aj pre všetkých tých, ktorí sú s nami spojení prostredníctvom médií v každom kúte sveta.

V tomto okamihu by som chcel pripomenúť všetkých tých, čo stravujú svoj život v službe bratom v ťažkých a rizikových podmienkach. Myslím predovšetkým na rehoľnice, ktoré dávajú svoj život bez toho, aby sa šetrili. Modlime sa najmä za španielsku misionárku, sestru Isabel, ktorá bola zavraždená pred dvoma dňami v hlavnom meste Haiti, tak veľmi skúšanej krajiny, pre ktorú si želám, aby prestali také činy násilia a aby tam bola väčšia bezpečnosť pre všetkých. Spomeňme si tiež na sestry, ktoré nedávno zažili násilie v ďalších krajinách. 

Urobme tak v modlitbe obracajúc sa k Panne Márii, Matke a Kráľovnej všetkých svätých.“ -ej-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Nosme v srdci úsmev Matky Terezy a rozdávajme ho

◊  

Nosme v srdci úsmev Matky Terezy a rozdávajme ho tým, ktorých stretneme na našej ceste. (Tvít pápeža Františka, 4. septembra 2016) -ej-

inizio pagina

Svätý Otec pozval 1500 chudobných na obed po kanonizácii Matky Terezy

◊  

Vatikán 4. septembra – Približne 1500 chudobných, ktorým sa venujú sestry Matky Terezy a spolu s nimi zúčastňujú na dnešnej kanonizácii zakladateľky Misionárok lásky, pozval Svätý Otec František na nedeľný obed. Ako uviedol pre médiá pápežský almužník Mons. Konrad Krajewski, pohostenie ich čaká v Aule Pavla VI. vo Vatikáne hneď po skončení dnešnej kanonizačnej omše, ktorá sa koná na Námestí sv. Petra. Tradičnú neapolskú pizzu bude rozdávať 250 sestier misionárok lásky, 50 pátrov z mužskej kongregácie Misionárov lásky a ďalší dobrovoľníci.

Ide najmä o ľudí v núdzi pochádzajúcich z Milána, Bologne, Florencie, Neapola a predovšetkým z Ríma, o ktorých sa starajú sestry Matky Terezy. Už včera večer sa do Večného mesta priviezli spolu so sestrami Matky Terezy autobusmi z celého Talianska, aby sa mohli zúčastniť na svätorečení albánskej rehoľníčky a následne na obede so Svätým Otcom. Pri kanonizačnej omši na námestí sv. Petra im usporiadatelia vyhradili predný sektor na ľavej strane pred sochou sv. Petra. -ej-  

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteSvedectvo o. Petra Kučáka, prvého slovenského kňaza Misionára lásky

◊  

Vatikán/Slovensko 4. septembra – „Táto maličká žena sa na mňa pozrela v hlučnom dave a ja som zacítil hlbokú lásku,“ spomína si na jedno zo stretnutí so sv. Matkou Terezou páter Peter Kučák. Do Kongregácie Misionárov lásky vstúpil ako prvý slovenský kňaz. V súčasnosti pôsobí v Ríme, kde sa stará o chudobných, chorých, ľudí v núdzi a väzňov.

Spomienky na stretnutia s Matkou Terezou

„Keď som vstúpil do tejto rehole, ešte bola nažive. Bolo to v roku 1994. Stretol som ju niekoľkokrát v Ríme a potom počas formácie... Keď som bol v Mexiku, v Tijuane, tak sme sa stretli osobne, tvárou do tváre. Keď sa na mňa pozrela v hlučnom dave, som zacítil hlbokú lásku... Pozrela sa na mňa, maličká žena, a vtedy som cítil, videl aj počul, že okolo nás nikto nie je; že v tom momente som pre ňu iba ja. Často to aj hovorievala, že vždy stretáva jedného človeka, lebo bol iba jediný Ježiš. Na koho sa pozrie, v ňom stretne Ježiša.“

Hnutie Žíznim ako odpoveď na túžbu laikov pomôcť chudobným

„Počas mnohých rokov, laici, kresťania, ktorí si všimli krásu, vznešenosť a hĺbku služby Matky Terezy, chceli sa na tom podieľať. Samozrejme, že títo muži, ženy, mladí ľudia, nemohli nechať svoje rodiny, svoje miesta, pôsobiská a svoju prácu a ísť napríklad do Afriky alebo krajín tretieho sveta. Keď sa Matky Terezy pýtali: ,Čo robíš?’, ona povedala: ,Poď a uvidíš!’

Ľudia tak prichádzali a slúžili materiálne, umývali riady, varili, zametali, umývali záchody, ošetrovali ľudí, strihali im hlasy, holili ich. A títo ľudia odchádzali z domov Matky Terezy veľmi obohatení a túžili sa vrátiť a viac ich to napĺňalo... Vtedy sme pochopili, že ľudia potrebujú väčšiu motiváciu a potrebujú pochopiť, ako Božia milosť pôsobí a posväcuje ich cez škrabanie zemiakov, umývanie riadu, záchodov a cez službu tým najchudobnejším.

Z podnetu ich služby sme im začali pomáhať byť bližšie k Matke Tereze, lepšie ju poznať a prijať ju ako cestu posvätenia. Stať sa svätými vo svete... Matka Tereza hovorievala: ,Nemusíte nechať vaše rodiny, ani vaše domy; Kalkata je tam, kde ste vy. Nemusíte ísť ďaleko, Ježiš je tam, kde ste vy’.

Kňazi Matky Terezy sme začali zhromažďovať ľudí na modlitbu, aby hlbšie pochopili Božiu milosť, Božiu lásku, Božie pozvanie stretnúť ho v tých najchudobnejších a slúžiť mu. Tak vzniklo pred desiatimi rokmi v Mexiku hnutie Žíznim. Teraz sa rozšírilo do celého sveta, najmä v Latinskej Amerike a v Spojených štátoch, v Kanade, Austrálii, ale aj v Európe. Máme približne okolo päťdesiat komunít a jedna z nich je aj v Čadci“.  

Ľudí v núdzi treba prijať, vypočuť a pomôcť im

„Po rannej adorácii a svätej omši a raňajkách, ideme medzi chudobných, do väzníc, do nemocníc alebo na ulicu. Odkedy pôsobím v Ríme, poznám tu veľa chudobných, hlavne slobodných mamičiek, veľa chudobných rodín, bezdomovcov. Počúvaš ich príbehy, život, trápenia, strach a bojuješ s pokušeniami: ,Možno manipuluje, možno nehovorí pravdu...’ To však nie je dôležité. Dôležité je toho človeka prijať a počúvať ho. A potom vidieť, ako mu môžeme pomôcť. Nie je to hlavne materiálne, ale počúvať ho. Napríklad bol som v pôrodnici, lebo jedno dievča rodilo, je sama, nemá nikoho. Volala mi: ,Prosím ťa, príď do nemocnice, idem rodiť’. Keď už porodila, tak sa priznala, že chcela to dieťa potratiť. Ale potom, ako bola za nami a prosila nás o pomoc a my sme jej povedali, že jej pomôžeme, to jej pomohlo v rozhodnutí dieťa donosiť a nechať žiť. A takýchto prípadov je viacero: keď je niekto depresívny, keď stratil nádej. Ako však povedal Svätý Otec na Svetových dňoch v Krakove: ľudské problémy a starosti presahujú ľudské riešenia. To znamená nielen im ponúkať Ježiša, ale byť pre nich Ježišom.“

Plné znenie rozhovoru si môžete vypočuť tu. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieTýždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 4. septembra 2016

◊  

Vo zvukovej podobe prinášame prehľad hlavných udalostí uplynulého týždňa vo Vatikáne. 

Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu vysiela RTVS každú nedeľu ráno o 6.05 a v repríze večer o 17.50 na okruhoch Rádia Regina.

inizio pagina

Vysielanie zo 4. septembra 2016

◊  

Nedeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina