Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

14/09/2016

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuSvätý Otec pozdravil slovenských veriacich pred sviatkom Sedembolestnej

◊  

Vatikán 14. septembra – Svätý Otec František sa pri dnešnej generálnej audiencii vo Vatikáne obrátil s osobitným pozdravom na slovenských pútnikov. Na Námestie sv. Petra prišli v siedmich väčších skupinách. Pápež František sa im v závere audiencie prihovoril týmito slovami:

„Srdečne pozdravujem slovenských veriacich, osobitne farské skupiny ako aj účastníkov púte Duchovnej rodiny Kongregácie Božského Vykupiteľa. Bratia a sestry, zajtra Slovensko oslávi sviatok svojej Patrónky – Preblahoslavenej Panny Márie Sedembolestnej. Ježiš ju dal za Matku každému z nás. Ona nech vás sprevádza na ceste k nemu. Rád žehnám vás všetkých.”

V mene všetkých prítomných Slovákov Svätého Otca pozdravil Mons. Jozef Krištof, ktorý následne aj pretlmočil jeho slová.

Medzi štyrmi stovkami slovenských veriacich bolo 70 zástupcov Duchovnej rodiny Kongregácie Božského Vykupiteľa v sprievode rehoľných sestier, 50 účastníkov spoločnej púte piatich košických gréckokatolíckych farností pod vedením ich dekana o. Jozefa Miňa a ďalších kňazov, ako aj farské spoločenstvá z Černovej, Ferčekoviec i zmiešané skupiny z oblastí Ružomberka, Komárna, Bratislavy a Košíc. -jb-

Pápežov pozdrav Slovákom - AUDIO:

    

Katechéza pápeža Františka: Tichý a pokorný Ježiš nás učí byť milosrdnými

inizio pagina

Katechéza pápeža Františka: Tichý a pokorný Ježiš nás učí byť milosrdnými

◊  

Vatikán 14. septembra – Prinášame plné znenie katechézy Svätého Otca Františka z dnešnej generálnej audiencie:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Počas tohto Jubilea sme sa viackrát zamýšľali nad skutočnosťou, že Ježiš sa vyjadruje s jedinečnou nežnosťou – znamením prítomnosti a dobroty Boha. Dnes sa pristavíme pri jednej dojemnej pasáži evanjelia (porov. Mt 11,28-30), v ktorej Ježiš, ako sme počuli,  hovorí: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním [....] Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu» (v. 28-29).

Pánovo pozvanie je prekvapujúce: volá, aby ho nasledovali ľudia jednoduchí a obťažení krušným životom, povoláva k nasledovaniu tých, čo trpia mnohorakou núdzou a sľubuje im, že v ňom nájdu odpočinok a úľavu. Pozvanie je vo forme príkazu: «poďte ku mne», «vezmite moje jarmo», «učte sa odo mňa». Kiežby všetci svetoví lídri mohli toto povedať! Snažme sa pochopiť význam týchto vyjadrení.

Prvým imperatívom je «Poďte ku mne». Ježiš, obracajúc sa na tých, čo sú unavení a utláčaní, predstavuje sa im ako Pánov sluha opísaný v Knihe proroka Izaiáša. Takto hovorí pasáž z Izaiáša: «Pán, Jahve, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel slovom posilniť unaveného» (50,4). K týmto životom skľúčeným ľuďom evanjelium častokrát pripája aj chudobných (porov. Mt 11,5) a maličkých (porov. Mt 18,6). Ide o tých, čo nemôžu rátať s vlastnými prostriedkami, ani s významnými priateľstvami. Môžu jedine dôverovať Bohu. Vedomí si vlastného pokorného a biedneho stavu, vedia, že závisia na milosrdenstve Pána a jedinú možnú pomoc čakajú od neho.

V Ježišovom pozvaní konečne nachádzajú odpoveď na svoje očakávanie: keď sa stávajú jeho učeníkmi, dostávajú prísľub, že nájdu posilu na celý život. Je to prísľub, ktorý sa na konci evanjelia rozširuje na všetkých ľudí: «Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého» (Mt 28,19).

Prijímajúc pozvanie sláviť tento milostivý rok jubilea, po celom svete pútnici prechádzajú Bránou milosrdenstva otvorenou v katedrálach a vo svätyniach, ako aj v mnohých chrámoch na svete; v nemocniciach, vo väzniciach... Prečo prechádzajú touto Bránou milosrdenstva? Aby našli Ježiša, aby našli Ježišovo priateľstvo, aby našli odpočinok, ktorý dáva jedine Ježiš.

Táto cesta vyjadruje obrátenie každého učeníka, ktorý sa vydáva nasledovať Ježiša. A konverzia spočíva vždy v objavení milosrdenstva Pána. A toto milosrdenstvo je nekonečné, je nevyčerpateľné: veľké je milosrdenstvo Pána. Prechádzajúc Svätou bránou teda vyznávame, «že vo svete jestvuje láska a že je mocnejšia než akékoľvek zlo, do ktorého je zapletený človek i celé ľudské pokolenie, i svet» (Ján Pavol II.: Dives in misericordia, 7).

Druhý imperatív hovorí: „Vezmite moje jarmo“. V kontexte Zmluvy biblická tradícia používa obraz jarma, aby poukázala na úzke puto viažuce ľud k Bohu a následne podriadenie sa jeho vôli vyjadrenej v Zákone. V polemike so znalcami a učiteľmi Zákona Ježiš kladie na svojich učeníkov svoje jarmo, v ktorom Zákon nachádza svoje naplnenie.

Chce ich naučiť, že Božiu vôľu objavia prostredníctvom jeho osoby: prostredníctvom Ježiša, nie prostredníctvom chladných zákonov a predpisov, ktoré samotný Ježiš odsudzuje. Môžeme si prečítať 23. Matúšovu kapitolu, nie je tak? On je v centre ich vzťahu s Bohom, je v srdci vzájomných vzťahov medzi učeníkmi a zaujíma ťažiskové miesto v živote každého. Každý učeník tým, že prijíma „Ježišovo jarmo“, vstupuje do spoločenstva s ním a stáva sa účastným na tajomstve jeho kríža a jeho osudu spásy.

Nasleduje tretí imperatív: „Učte sa odo mňa“. Ježiš svojim učeníkom vytyčuje cestu spoznávania a napodobňovania. Ježiš nie je učiteľom, ktorý s prísnosťou kladie na druhých ťarchu, ktorú sám nenesie: práve toto vytýkal učiteľom zákona. Obracia sa na pokorných, na maličkých, na chudobných, na núdznych, lebo on sám sa stal malým a pokorným. Rozumie chudobným a trpiacim, lebo on sám je chudobný a skúšaný bolesťami.

Ježiš pre to, aby spasil ľudstvo, neprešiel ľahkou cestou; naopak, jeho cesta bola bolestná a ťažká. Ako pripomína List Filipanom: «Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži» (2,8). Jarmo, ktoré nesú chudobní a utláčaní, je to isté jarmo, ktoré on niesol ešte pred nimi: preto je to jarmo ľahké. Vzal na seba bolesti a hriechy celého ľudstva.

Prijať Ježišovo jarmo pre učeníka teda znamená prijať jeho zjavenie a osvojiť si ho: v ňom sa milosrdenstvo Boha ujalo chudoby ľudí, darujúc tak všetkým možnosť spásy. Ale prečo je Ježiš schopný povedať tieto veci? Pretože sa stal všetkým pre všetkých, blízkym všetkým, k tým najchudobnejším! Bol pastierom prítomným uprostred ľudí, uprostred chudobných. Pracoval s nimi po celý deň. Ježiš nebol akýmsi kniežaťom. Je pre Cirkev nepekné, keď sa pastieri stanú kniežatami, vzdialenými od ľudí, vzdialenými od tých najchudobnejších: toto nie je Ježišov duch. Týchto pastierov Ježiš napomínal a o týchto pastieroch ľudom hovoril: „Robte to, čo vám hovoria, avšak nie to, čo robia“.

Drahí bratia a sestry, aj pre nás existujú chvíle únavy a sklamania. Vtedy pamätajme na tieto Pánove slová, ktoré nám dávajú mnoho útechy a pomáhajú nám pochopiť, či vkladáme naše sily do služby dobru. Veď niekedy je naša únava spôsobená vkladaním dôvery do vecí, ktoré nie sú zásadnými, lebo sme sa vzdialili od toho, čo má v živote skutočnú hodnotu. Pán nás učí nebáť sa ho nasledovať, lebo nádej, ktorú do neho vkladáme, nebude sklamaná. Sme teda povolaní učiť sa od neho tomu, čo to znamená žiť z milosrdenstva, aby sme boli nástrojmi milosrdenstva.

Žiť z milosrdenstva, aby sme boli nástrojmi milosrdenstva: žiť z milosrdenstva znamená cítiť potrebu Ježišovho milosrdenstva a keď cítime potrebu odpustenia, útechy, jednoducho Ježišovho milosrdenstva, učíme sa byť milosrdní k iným. Pevne upretý pohľad na Božieho Syna nám dáva pochopiť, akú dlhú cestu ešte musíme prejsť; no zároveň nám to dodáva nádej, vediac, že kráčame s ním a že nie sme nikdy sami.

Tak teda odvahu! Nenechajme si vziať radosť z toho, že sme Pánovými učeníkmi. - „Otče, ja som však hriešnik, som hriešnica, čo teda robiť?“ - „Dovoľ Pánovi, aby sa na teba pozrel, otvor svoje srdce, vnímaj jeho pohľad upretý na teba, jeho milosrdenstvo, a tvoje srdce bude naplnené radosťou, radosťou z odpustenia, ak prídeš a poprosíš o odpustenie“. Nenechajme si ukradnúť nádej prežívať tento život spolu s ním a so silou jeho útechy.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jb-

Svätý Otec pozdravil slovenských veriacich pred sviatkom Sedembolestnej

inizio pagina

Pápež František slávil omšu za o. Hamela: „Zabíjať v mene Boha je satanské“

◊  

Vatikán 14. septembra – Otec Jacques Hamel je súčasťou reťaze mučeníkov Cirkvi, povedal pápež František v rannej homílii o francúzskom kňazovi zavraždenom islamistickými teroristami 26. júla počas slávenia eucharistie v meste Rouen. Na zádušnej omši za otca Hamela v Kaplnke Domu sv. Marty bola aj skupina 80 pútnikov z Rouenskej diecézy s ich biskupom Mons. Dominiqueom Lebrunom.

Omšu zo sviatku Povýšenia Svätého kríža slávil Svätý Otec v červenom rúchu. V homílii vychádzal z liturgického čítania z Listu Filipanom o Ježišovom uponížení sa a poslušnosti až na smrť na kríži (Flp 2,6-11). Otec Hamel nasledoval tento Kristov príklad, skonštatoval pápež František.

Celé znenie homílie pápeža Františka

„Na kríži Ježiša Krista – dnes Cirkev slávi sviatok Povýšenia Svätého kríža – naplno chápeme Kristovo tajomstvo, toto tajomstvo sebazrieknutia, blízkosti k nám. «On hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži» (Flp 2,6-8). Toto je Kristovo tajomstvo. Toto je tajomstvo, ktoré sa stáva mučeníctvom, aby spasilo ľudí. Ježiš Kristus: prvý mučeník, prvý, ktorý dáva svoj život za nás. A od tohto Kristovho tajomstva sa začínajú celé dejiny kresťanského mučeníctva od prvých storočí až podnes.

Prví kresťania vyznali vieru v Ježiša Krista a zaplatili svojím životom. Prvým kresťanom dávali ponuku k apostázii, teda: ,Povedzte, že pravý boh je ten náš a nie váš. Prineste obetu nášmu bohu či našim bohom.‘ A keď takto neurobili, keď odmietli apostáziu, boli zavraždení. Tieto dejiny sa opakujú až dodnes; a dnes je v Cirkvi viac kresťanských mučeníkov ako v prvých dobách. Dnes kresťanov vraždia, mučia, väznia, podrezávajú, lebo odmietajú zaprieť Ježiša Krista.

V týchto dejinách prichádzame k nášmu otcovi Jacquesovi: je súčasťou tejto reťaze mučeníkov. Kresťania, ktorí dnes trpia – či už sú väznení, podstupujú smrť alebo mučenie  – lebo sa nevzdávajú Ježiša Krista, dávajú nám vidieť krutosť tohto prenasledovania. A táto krutosť, ktorá žiada apostáziu, je – a povedzme to slovo – satanská. A ako dobre by bolo, keby všetky náboženské vyznania povedali: ,Zabíjať v Božom mene je satanské.‘

Otec Jacques Hamel bol zamordovaný na kríži práve keď slávil obetu Kristovho kríža. Človek dobrotivý, pokorný, bratský, ktorý sa vždy usiloval o zmierenie, bol zavraždený akoby bol zločincom. Toto je tá diabolská niť prenasledovania.

Ale pri tomto človeku, ktorý prijal svoje mučeníctvo spojený s mučeníctvom Krista tam na oltári, je jedna vec, ktorá ma núti premýšľať: aj v tom ťažkom momente, pred ktorým stál tento pokorný, dobrý človek, muž šíriaci bratstvo, nestratil duchaprítomnosť obviniť a jasne vysloviť meno vraha.  A povedal to jasne: ,Odíď, Satan!‘ Dal život pre nás, daroval život za to, že nezaprel Ježiša. Daroval život v samotnej Ježišovej obete na oltári a stade obvinil pôvodcu prenasledovania: ,Odíď, Satan!‘    

A tento príklad odvahy, ale aj mučeníctva vlastného života, zrieknutia sa seba samého, aby pomohol druhým, a vytvárania bratstva medzi ľuďmi nech nám všetkým pomáha, aby sme napredovali bez strachu. Nech nám on z neba – lebo sa k nemu musíme modliť,  keďže je mučeníkom a mučeníci sú blahoslavení, musíme sa k nemu modliť – nech nám sprostredkuje pokoru, bratstvo, pokoj a aj odvahu povedať pravdu: zabíjať v mene Boha je satanské.“ -bp-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka o veľkosti odpustenia Cirkvi

◊  

Odpustenie Cirkvi musí mať rovnakú šírku ako odpustenie Ježiša na kríži a Márie stojacej pod krížom. (Tvít pápeža Františka, 14. septembra 2016) -ej- 

inizio pagina

Rada kardinálov prebrala otázky viacerých vatikánskych dikastérií

◊  

Vatikán 14. septembra – Rada kardinálov „C9“ má za sebou ďalšie z intenzívnych pracovných stretnutí v Ríme. Na práve skončenom 16. zasadnutí kardináli spolu so Svätým Otcom diskutovali najmä o dikastériách Rímskej kúrie pre klerikov, pre biskupov a pre katolícku výchovu, ako aj o Pápežskej rade na podporu jednoty kresťanov.

Ako ďalej informoval riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke na dnešnom novinárskom brífingu, kardináli venovali veľký priestor úvahám nad duchovným a pastorálnym profilom biskupa v súčasnosti. Ďalej diskutovali o diplomatickej službe Svätej stolice a o formácii a úlohách apoštolských nunciov s osobitnou pozornosťou na ich veľkú zodpovednosť pri výbere biskupských kandidátov. Na jednom zo zasadnutí sa zúčastnil aj kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov a zároveň predseda Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku.

Poradný zbor Svätého Otca sa počas troch dní práce venoval aj problematike tzv. „diakonie spravodlivosti“. Kardináli si preštudovali aj obsiahlu dokumentáciu o úlohe Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Podľa slov Grega Burkea Rada kardinálov neobišla ani posledné kroky v súvislosti s procesom reformy, obzvlášť ustanovenie nového Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Sekretariát pre komunikáciu, ktorý existuje niečo vyše roka, predložil Rade kardinálov materiál o priebežnom stave reformy vatikánskych komunikácií a o najbližších krokoch plánovaných v tejto oblasti.

Najbližšie sa deviati kardináli zídu so Svätým Otcom 12.- 14. decembra. -bp, jb-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteEkumenická pracovná skupina sa zišla vo švajčiarskom Bossey

◊  

Švajčiarsko 14. septembra – V Ekumenickom inštitúte v meste Bossey sa včera začalo pracovné stretnutie medzi Katolíckou cirkvou a Svetovou radou cirkví. Jedným z moderátorov ekumenického mítingu, ktorý potrvá do soboty 17. septembra,  je popri zástupcovi rumunskej pravoslávnej cirkvi aj katolícky arcibiskup Dublinu Diarmuid Martin. Účastníci budú vo Švajčiarsku diskutovať o spolupráci v medzináboženských vzťahoch,  o utečencoch a migrantoch a taktiež o spravodlivosti a pokoji. Na programe je aj diskusia o apoštolských exhortáciách pápeža Františka, teda o Evangelii gaudiumAmoris laetitia, ako aj o jeho encyklike Laudato si’. -bp-

inizio pagina

Katolícki a pravoslávni teológovia sa zídu v talianskom Chieti

◊  

Vatikán/Taliansko 14. septembra – Významné ekumenické stretnutie katolíckych a pravoslávnych teológov sa uskutoční v talianskom Chieti. Týždňové pracovné zasadnutie Medzinárodnej zmiešanej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnymi cirkvami ako celkom sa začne už zajtra, 15. septembra.

Pôjde v poradí už o 14. plenárne stretnutie komisie. Budú ho viesť predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kard. Kurt Koch a reprezentant Konštantinopolského ekumenického patriarchátu pri Ekumenickej rade cirkví Mons. Job Getcha, arcibiskup Telmessosu. Hostiteľom tohtoročného stretnutia je Mons. Bruno Forte, arcibiskup diecézy Chieti-Vasto, ktorý je členom zmiešanej komisie. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 14. septembra 2016

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

 

inizio pagina