Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

18/09/2016

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuAnjel Pána s pápežom: Voľba medzi svetským a evanjeliovým životným štýlom

◊  

Vatikán 18. septembra – Pápež František sa v príhovore pred dnešnou modlitbou Anjel Pána nechal inšpirovať podobenstvom o nepoctivom správcovi (Lk 16,1-13). Pred kresťanmi stojí, podľa slov Svätého Otca, voľba medzi dobrom a zlom, medzi poctivosťou a chamtivosťou, medzi svetským a evanjeliovým životným štýlom.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána

„Dnes nás Ježiš privádza k uvažovaniu o dvoch životných štýloch, ktoré sú protikladné: ten svetský a ten evanjeliový. Duch sveta nie je duchom Ježiša. A robí tak prostredníctvom rozprávania podobenstva o nevernom a skazenom správcovi, ktorého Ježiš chváli napriek jeho nečestnosti (porov. Lk 16,1-13). Treba však zároveň spresniť, že tento správca nie je ponúknutý ako príklad vhodný nasledovania, ale ako príklad chytrosti. Tento muž je obvinený zo zlého hospodárenia s majetkom svojho pána a skôr než dostane výhadzov, ľstivo sa snaží získať náklonnosť dlžníkov, tým že im odpustí časť ich dlžoby, aby sa tak poistil pre budúcnosť. Komentujúc toto správanie, Ježiš poznamenáva: «Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla» (v. 8).

Na túto svetskú rafinovanosť sme povolaní odpovedať kresťanskou dôvtipnosťou, ktorá je darom Ducha Svätého. Ide o vzdialenie sa od ducha a hodnôt sveta, ktoré sa toľko páčia diablovi, aby sme žili podľa evanjelia. A ako sa prejavuje svetskosť? Svetskosť sa prejavuje postojmi korupcie, podvodu, zneužitia moci a tvorí tú najpomýlenejšiu cestu, cestu hriechu, lebo od jedného je krok k druhému. Je to ako reťaz, i keď, pravda, je to cesta, ktorou sa poväčšine ide pohodlnejšie. Avšak duch evanjelia vyžaduje poctivý životný štýl: seriózny ale radostný; plný radosti; vážny a namáhavý, charakterizovaný čestnosťou, poctivosťou, rešpektom voči druhým a ich dôstojnosti, zmyslom pre povinnosť. A toto je kresťanská dôvtipnosť.

Kráčanie životom si nevyhnutne vyžaduje voľbu medzi dvoma cestami: medzi poctivosťou a nečestnosťou, medzi vernosťou a neverou, medzi egoizmom a altruizmom, medzi dobrom a zlom. Nemožno lavírovať medzi jednou a druhou, lebo fungujú na základe odlišných a protichodných logík. Prorok Eliáš hovorieval izraelskému ľudu, ktorý takto kráčal po dvojakých cestách: ,Veď vy krívate na obe nohy...’. Je to pekný obraz. Je dôležité rozhodnúť sa ktorým smerom vykročíme a potom, keď sme si raz zvolili ten správny, kráčať s elánom a odhodlaním, spoliehajúc sa na Pánovu milosť a na pomoc jeho Ducha. Silný a rozhodný je záver evanjeliového úryvku: «Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom: pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone» (v. 13).

S týmto poučením nás Ježiš nabáda, aby sme si jasne zvolili medzi Ním a duchom sveta, medzi logikou korupcie, zneužívania moci a chamtivosti a logikou poctivosti, miernosti a podelenia sa. Niektorí pristupujú ku korupcii ako k droge: myslia si, že ju môžu využiť a potom zanechať kedy sa im zachce. Začína to s málom: nejaký úplatok sem a nejaká provízia tam... A z kroku na krok človek pomaličky stráca vlastnú slobodu. Aj korupcia plodí návyk, a vytvára chudobu, vykorisťovanie, utrpenie. A koľko obetí existuje v dnešnom svete! Koľko je obetí tejto rozšírenej korupcie! Ale keď sa snažíme nasledovať evanjeliovú logiku svedomitosti, čistoty úmyslov a konania, [logiku] bratstva, stávame sa tvorivými umelcami spravodlivosti a otvárame horizonty nádeje pre ľudstvo. V nezištnosti a darovaní seba samých pre bratov slúžime dobrému správcovi: Bohu.

Nech nám Panna Mária pomáha pri každej príležitosti a za každú cenu zvoliť si správnu cestu, nachádzajúc tiež odvahu ísť proti prúdu a tak nasledovať Ježiša a jeho evanjelium.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec František prítomným pripomenul novú blahoslavenú: Elisabetta Sanna (1788-1857), matka siedmich detí, „ostala vdovou sa úplne oddala modlitbe a službe chorým a chudobným,“ uviedol pápež a pokračoval: „Jej svedectvo je príkladom evanjeliovej lásky živenej vierou“. V sobotu 17. septembra ju prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kard. Angelo Amato vyhlásil na Sardínii za blahoslavenú.

Svätý Otec tiež pozdravil všetkých veriacich, ktorí prišli na Námestie sv. Petra z talianskeho Janova, kde sa dnes končí Národný eucharistický kongres. Zároveň pripomenul blížiace sa medzináboženské stretnutie v Assisi:

„V najbližší utorok sa odoberiem do Assisi na modlitbové stretnutie za pokoj, tridsať rokov od toho historického [stretnutia], ktoré zvolal sv. Ján Pavol II. Pozývam farnosti, cirkevné združenia a jednotlivých veriacich na celom svete, aby prežili tento deň ako Deň modlitby za pokoj. Dnes viac než inokedy predtým potrebujeme mier v tejto vojne po celom svete. Modlime sa za pokoj. Podľa príkladu sv. Františka, človeka bratstva a miernosti, sme všetci povolaní ponúknuť svetu silné svedectvo nášho spoločného úsilia o pokoj a zmierenie medzi národmi. Takto sa v utorok všetci zjednoťme v modlitbe; každý nech zasvätí čas, tak ako môže, modlitbe za pokoj. Celý svet, v zjednotení“. -ej- 

inizio pagina

Pápež František vatikánskym žandárom: Ďakujem za dve storočia služby

◊  

Vatikán 18. septembra – V službách spravodlivosti a čestnosti, proti akejkoľvek forme korupcie a vykorisťovania. Týmito slovami dnes ráno charakterizoval pápež František poslanie členov Zboru vatikánskeho žandárstva, ktorí si pripomínajú 200. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti predsedal Svätý Otec slávnostnej omši v Bazilike sv. Petra.

Vatikánskych žandárov dnes čaká ešte pestrý program. Popoludní sa zídu v Aule Pavla VI., kde sa im prihovoria predseda Governatorátu kard. Giuseppe Bertello a zástupca Štátneho sekretariátu kard. Giovanni Angelo Becciu. Prítomných pozdraví aj hlavný veliteľ bezpečnostných zložiek Vatikánu Domenico Giani. Súčasťou programu bude tiež prečítanie posolstva Svätého Otca Františka.    

Homília Svätého Otca pri 200. výročí vatikánskeho žandárstva

„Biblické čítania tejto nedele nám ponúkajú tri typy ľudí: vykorisťovateľa, podvodníka a verného človeka.

Vykorisťovateľ je ten, o ktorom hovorí prorok Amos v prvom čítaní (Am 8,4-7): ide o človeka, ktorý je maniacky zaneprázdnený ziskom až do takej miery, že zakusuje hnus a netrpezlivosť voči dňom odpočinku podľa liturgie, lebo prerušujú prudký rytmus obchodu. Jeho jediným božstvom sú peniaze a jeho správanie ovládajú podvod a vykorisťovanie. Ide to predovšetkým na úkor chudobných a bedárov, zotročených a ktorých hodnota sa rovná cene páru topánok (v. 6). Bohužiaľ ide o typ človeka, ktorý sa nachádza v každej dobe, aj dnes je ich mnoho.

Podvodník je človek, ktorý nepozná vernosť. Jeho spôsob je robiť podvody. Hovorí o tom evanjelium prostredníctvom podobenstva o nečestnom správcovi (porov. Lk 16,1-8). Ako sa tento správca dostal až do toho stavu, že začal podvádzať, kradnúť svojmu pánovi? Zo dňa na deň? Nie. Postupne. Možno jedného dňa nejaký úplatok sem, na ďalší deň nejaká provízia tam, a tak sa postupne dostávame ku korupcii. V podobenstve pán chváli nepoctivého správcu pre jeho chytrosť. Je to však chytrosť úplne svetská a silne hriešna a ktorá veľmi škodí! Existuje naopak kresťanská chytrosť; robiť veci dôvtipne, ale nie so svetským duchom: robiť veci čestne. A to je správne. A to je to, čo hovorí Ježiš, keď pozýva, aby sme boli opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice: spojiť tieto dve dimenzie je milosť Ducha Svätého, milosť, o ktorú musíme prosiť. Aj dnes existujú mnohí títo podvodníci, skorumpovaní ľudia... Zraňuje ma, keď vidím ako je korupcia všade rozšírená...    

Tretím je verný človek. Profil verného človeka môžeme nájsť v druhom čítaní (1 Tim 2,1-8). Lebo on je ten, ktorý nasleduje Ježiša, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých, vydal svoje svedectvo podľa Otcovej vôle (porov. v. 5-6). Verný človek je muž modlitby v dvojakom zmysle, ktorý sa modlí za druhých a spolieha sa na modlitbu druhých zaňho, aby «sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote» (v. 2). Verný človek môže kráčať so vzpriamenou hlavou.

Aj evanjelium nám hovorí o vernom človeku: o tom, ktorý vie byť verným či už v malých veciach alebo v tých veľkých (porov. Lk 16,10). Božie slovo nás vedie ku konečnému výberu: «Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať» (Lk 16,13). Podvodník miluje podvody a nenávidí čestnosť. Podvodník miluje úplatky, temné dohody, tie dohody, ktoré sa uzatvárajú v temnote. A to najhoršie je, že on verí, že je čestný. Podvodník miluje peniaze, minule bohatstvá: bohatstvá sú idolom. A jemu nezáleží na tom – ako hovorí prorok – že šliape po chudobných. Sú to tí, čo majú veľké ,fabriky otrockej práce’. A dnešnom svete je otrocká práca štýlom riadenia. 

Drahí bratia, vy, ktorí dnes oslavujete vaše poslanie, aké je vaše poslanie? Vy, ktorí dnes slávite dvesto rokov služby, aj proti podvodom, proti podvodníkom, proti vykorisťovateľom... Spolu so slovami sv. Pavla môžeme povedať: «Aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu» (1 Tim 2,4). Vaša úloha je zabrániť tomu, aby dochádzalo k strašným činom ako využívanie a podvod. Vašou úlohou je chrániť a šíriť čestnosť, a mnohokrát málo zaplatení. Ďakujem vám za vaše povolanie; ďakujem vám za prácu, ktorú robíte. Viem, že mnohokrát musíte bojovať proti pokušeniam tých, ktorí si vás chcú ,kúpiť’ a som hrdý na to, keď viem, že vaším štýlom je odpoveď: ,Nie, do toho nejdem’. Ďakujem vám za túto službu počas dvoch storočí a želám si, aby obec Vatikánskeho štátu, aby Svätá stolica, od toho posledného až po najvyššieho, brali s uznaním vašu službu; službu, ktorá chráni, službu, ktorej záleží nielen na správnom fungovaní vecí, ale tiež aby sa to robilo s láskou, s citom, a aj riskujúc vlastný život. Nech vás Pán žehná za to všetko. Ďakujem.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -ej-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Máme zodpovednosť byť misionármi evanjelia

◊  

Ako kresťania máme zodpovednosť byť misionármi evanjelia (Tvít pápeža Františka, 18. septembra 2016). -ej-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteVo veku 70 rokov zomrel prof. Tadeusz Zasępa

◊  

Slovensko 18. septembra 2016 – Bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, katolícky kňaz a významný publicista prof. Tadeusz Zasępa dnes popoludní vo veku 70 rokov odišiel do Otcovho domu.

Svoj život zasvätil médiám, výskumu a vzdelávaniu. Ako Poliak mal Slovensko za svoju druhú domovinu. Získal mnoho medzinárodných ocenení, v roku 2001 bol tiež nominovaný na Nobelovu cenu. Pri príležitosti získania čestného občianstva mesta Ružomberok v marci 2016 mu vyšla kniha s názvom Sám, aby iní neboli sami. -ej- 

inizio pagina

Dnešné vysielanieTýždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 18. septembra 2016

◊  

Vo zvukovej podobe prinášame prehľad hlavných udalostí uplynulého týždňa vo Vatikáne.

 

Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu vysiela RTVS každú nedeľu ráno o 6.05 a v repríze večer o 17.50 na okruhoch Rádia Regina.

inizio pagina

Vysielanie z 18. septembra 2016

◊  

Nedeľné vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina