Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

13/11/2016

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuNa záver Jubilea chudobných s pápežom Františkom prišli aj desiatky Slovákov

◊  

Vatikán 13. novembra – Pápež František dnes pri príležitosti záveru trojdňového Jubilea chudobných predsedal slávnostnej omši v Bazilike sv. Petra. Na liturgii sa zúčastnilo približne šesťtisíc bezdomovcov a ľudí v núdzi predovšetkým z Európy a Afriky. Vo svojej homílii varoval pred „umŕtveným“ svedomím tých, ktorí v chudobných vidia záťaž namiesto toho, aby v nich videli bratov a sestry v núdzi.

Na omši sa zúčastnili aj desiatky Slovákov, ktorých sprevádzali aj kňazi. Medzi nimi nechýbal otec Marián Kuffa zo Žakoviec: 

Ďalšiu päťdesiatčlennú skupinu zo Slovenska viedol otec Vladimír Maslák z Kláštora pod Znievom, kde riadi jeden z najväčších domov na Slovensku pre bezdomovcov: 

Ovocím Roka milosrdenstva je podľa slov otca Vladimíra Masláka aj kňaz František Gálik, ktorý sa po štyridsiatich rokoch vrátil opäť ku kňazskej službe a v súčasnosti sa venuje chudobným aj v Kláštore pod Znievom: 

Pápež František sa už v sobotu stretol s približne troma tisíckami chudobných na mimoriadnej audiencii v Aule Pavla VI., kde ich nazval „srdcom evanjelia“. -ej-    

inizio pagina

Homília pápeža Františka pri príležitosti Jubilea chudobných: Vy ste poklad Cirkvi

◊  

Vatikán 13. novembra – Prinášame v plnom znení homíliu Svätého Otca Františka, ktorú predniesol pri slávení eucharistie v Bazilike sv. Petra pri príležitosti slávenia Jubilea chudobných v nedeľu 13. novembra 2016.

«Vám však... vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie» (Mal 3,20). Slová proroka Malachiáša, ktoré sme počuli v prvom čítaní, osvetľujú slávnosť tohto jubilejného dňa. Nachádzajú sa na poslednej stránke posledného proroka Starého zákona a sú adresované tým, ktorí dôverujú v Pána, ktorí vkladajú svoju nádej do neho, volia si ho ako najvyššie dobro života a odmietajú žiť len pre seba samých a pre vlastné záujmy. Pre nich, týchto chudobných na seba, ale bohatých na Boha, vyjde slnko spravodlivosti: oni sú chudobní na duchu, ktorým Ježiš sľubuje Božie kráľovstvo (porov. Mt 5,3) a ktorých Boh skrze ústa proroka Malachiáša nazýva «vlastníctvom» (porov. Mal 3,17). Prorok ich stavia do protikladu k pyšným, tým, ktorí istotu života vložili do svojej sebestačnosti a do majetkov tohto sveta. Tvárou v tvár tejto poslednej stránke Starého zákona sa rodia otázky, ktoré sa týkajú posledného zmyslu života: kde hľadám svoju istotu? V Pánovi alebo v iných istotách, ktoré sa nepáčia Bohu? Ktorým smerom sa uberá môj život, na čo sa zameriava moje srdce? Na Pána života alebo na veci, ktoré plynú a nedokážu uspokojiť?

Podobné otázky sa objavujú v dnešnom evanjeliovom úryvku. Ježiš sa nachádza v Jeruzaleme pre poslednú a najdôležitejšiu stránku svojho pozemského života: svoju smrť a zmŕtvychvstanie. Nachádza sa v blízkosti chrámu, «vyzdobeného krásnymi kameňmi a pamätnými darmi» (Lk 21,5). Ľudia sa práve rozprávajú o vonkajších krásach chrámu, keď Ježiš povie: «Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, neostane kameň na kameni» (Lk 21,6). Zároveň dodáva, že nebudú chýbať konflikty, hladomory, znamenia na zemi a na nebi. Ježiš nechce naháňať strach, ale povedať nám, že všetko to, čo vidíme, neúprosne pominie. Dokonca aj tie najmocnejšie kráľovstvá, tie najposvätnejšie stavby a tie najstálejšie skutočnosti sveta nebudú trvať večne; skôr či neskôr padnú.

Tvárou tvár týmto výrokom ľudia okamžite kladú Učiteľovi dve otázky: «Kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?» (Lk 21,7). Kedy a aké... Vždy sme pohnutí zvedavosťou: chceme vedieť kedy a chceme dostať znamenia. Avšak Ježišovi sa táto zvedavosť nepáči. Naopak, nalieha nenechať sa oklamať apokalyptickými ohlasovateľmi. Ten, kto nasleduje Ježiša, nepočúva falošných prorokov, márnosť horoskopov, rečnenie a predpovede, ktoré naháňajú strach, odvádzajúc pozornosť od toho, čo je naozaj dôležité. Medzi toľkými hlasmi, ktoré je počuť, Pán pozýva rozpoznať to, čo pochádza od neho a to, čo prichádza od falošného ducha. To je dôležité: rozlišovať múdre pozvanie, s ktorým sa Boh na nás obracia každý deň od hluku toho, kto využíva Božie meno, aby desil, živil rozdelenia a obavy.    

Ježiš neústupne pozýva nemať strach pred katastrofami každej doby, ani pred tými najťažšími a nespravodlivými skúškami, ktoré sa dejú jeho učeníkom. Žiada, aby sme vytrvali v dobre a vložili plnú dôveru do Boha, ktorý nesklame: «Ani vlas sa vám z hlavy nestratí» (Lk 21,18). Boh nezabúda na svojich verných, na svoje vzácne vlastníctvo, ktorým sme my.

Dnes sa na nás však obracia s otázkou týkajúcou sa našej existencie. S obrazom, mohlo by sa povedať, že tieto čítania vystupujú ako ,sito’ uprostred plynutia nášho života: pripomínajú nám, že takmer všetko na tomto svete pominie, ako voda, ktorá tečie preč; sú tu však vzácne skutočnosti, ktoré zostávajú, ako vzácny kameň v site. Čo ostáva, čo má v živote hodnotu, ktoré bohatstvá nezaniknú? Určite dvoje: Pánblížny. Tieto dve bohatstvá nezmiznú! To sú tie najväčšie dobrá, ktoré treba milovať. Všetko ostatné – nebo, zem, tie najkrajšie veci, aj táto bazilika – pominú; avšak nesmieme vylúčiť zo života Bohadruhých.

Predsa len práve dnes, keď sa hovorí o vylúčení, prichádzajú okamžite na myseľ konkrétne osoby; nie nepotrebné veci, ale vzácni ľudia. Človek, ktorého Boh postavil na vrchol stvorenia, je často skartovaný, lebo sa uprednostňujú pominuteľné veci. A to je neprijateľné, lebo človek je v Božích očiach to najvzácnejšie dobro. A je to vážna vec, keď sa privyká na toto skartovanie; treba sa znepokojiť, ak sa svedomie umŕtvuje a už mu viac nezáleží na bratovi, ktorý vedľa trpí, alebo na vážnych problémoch sveta, ktoré sa stávajú viackrát opakovanou pesničkou v rebríčkoch televíznych novín. 

Dnes, drahí bratia a sestry, je vaše Jubileum a vašou prítomnosťou nám pomáhate naladiť sa na vlnovú dĺžku Boha, vidieť to, čo vidí on: on sa nezastaví pri vonkajšom výzore (porov. 1 Sam 16,7), ale svoj zrak obracia «na pokorného a zroneného duchom» (Iz 66,2), na toľkých chudobných Lazárov dneška. Ako veľmi nám škodí predstierať, že nevieme o Lazárovi, ktorý je vylúčený a skartovaný (porov. Lk 16,19-21)! Znamená to odvrátiť tvár od Boha. Znamená to odvrátiť tvár od Boha! Keď sa záujem sústreďuje viac na veci, ktoré sa vyrábajú než na ľudí, ktorých treba milovať, ide o symptóm duchovnej sklerózy. Takto sa rodí tragický protiklad našich čias: čím viac sa zvyšuje pokrok a možnosti, ktoré sú dobré, tým viac sú tí, ktorí k nim nemajú prístup. Je to veľká nespravodlivosť, ktorá by nás mala trápiť oveľa viac než to, kedy a ako bude prebiehať koniec sveta. Lebo nie je možné žiť doma v pokoji, zatiaľ čo pri dverách leží Lazár; niet pokoja v dome toho, kto sa má dobre, keď chýba spravodlivosť v dome všetkých. 

Dnes v katedrálach a vo svätyniach na celom svete sa zatvárajú brány milosrdenstva. Prosme o milosť nezatvárať oči pred Bohom, ktorý na nás hľadí a predovšetkým pred blížnym, ktorý nás prosí. Otvorme oči k Bohu, očistiac zrak srdca od klamlivých a desivých predstáv, od boha moci a trestov, od projekcií pýchy a ľudských strachov. Hľaďme s dôverou na milosrdného Boha, s istotou, že «láska nikdy nezanikne» (1 Kor 13,8). Obnovme nádej pravého života, do ktorého sme povolaní, ten, ktorý sa nikdy nepominie a ktorý nás čaká v spoločenstve s Pánom a s druhými, v radosti, ktorá bude trvať večne a bez konca.

A otvorme oči k blížnemu, predovšetkým zabudnutému a vylúčenému bratovi, ,Lazárovi’, ktorý plače pred našimi dverami. Práve tam zameriava svojou lupou Cirkev. Nech nás Pán oslobodí od toho, aby sme ju zameriavali na seba. Nech nás odvráti od pozlátok, ktoré rozptyľujú, od záujmov a privilégií, od pripútaní sa k moci a sláve, od zvádzania ducha tohto sveta. Naša Matka Cirkev hľadí «predovšetkým na tú časť ľudstva, ktorá trpí a plače, lebo vie, že títo ľudia jej patria na základe evanjeliového práva» (Pavol VI., Príhovor na začiatku II. zasadnutia Druhého vatikánskeho koncilu, 29. novembra 1963). Na základe práva a tiež evanjeliovej povinnosti, lebo je našou povinnosťou starať sa o skutočné bohatstvo, ktorým sú chudobní. Vo svetle týchto úvah by som si prial, aby dnes bol ,deň chudobných’. Správne nám to pripomína stará tradícia, týkajúca sa svätého rímskeho mučeníka Vavrinca. On, ešte pred tým, než podstúpil ukrutné mučeníctvo pre lásku k Pánovi, rozdal majetky komunity chudobným, ktorých od sám označil za pravé poklady Cirkvi. Nech nám Pán pomôže hľadieť bez strachu na to, na čom skutočne záleží; nasmerovať srdce na neho a na naše pravé poklady. -ej-

inizio pagina

Anjel Pána s pápežom Františkom: Boh nás nikdy neopustí

◊  

Vatikán 13. novembra – Svätý Otec František sa dnes po skončení slávnostnej omše pri príležitosti ukončenia Jubilea chorých v Bazilike sv. Petra pomodlil s veriacimi na Vatikánskom námestí modlitbu Anjel Pána. Vo svojej katechéze prítomným priblížil Božie slovo z nedeľného evanjelia, v ktorom Ježiš hovorí o posledných časoch a o zachovaní si viery. Z okna Apoštolského paláca sa pápež prihovoril týmito slovami:   

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešný evanjeliový úryvok podľa sv. Lukáša (Lk 21,5-19) obsahuje prvú časť Ježišovej reči o posledných časoch. Ježiš ju prednáša pred Jeruzalemským chrámom, kde sa nachádza a necháva sa inšpirovať obdivnými výrokmi ľudí o kráse svätyne a jej ozdobách (porov. Lk 21,5). Ježiš teda hovorí: «Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené» (v. 6). Môžeme si predstaviť účinok týchto slov na Ježišových učeníkov! On však nechce uraziť chrám, ale chce, aby pochopili a rovnako my dnes, že ľudské stavby, aj tie najposvätnejšie, sú prechodné a netreba do nich vkladať našu istotu. O koľkých údajných istotách v našom živote sme si mysleli, že sú definitívne a potom sa ukázali prchavé! Na druhej strane, koľko problémov sa nám zdalo byť bez východiska a neskôr sa prekonali!

Ježiš vie, že sa vždy nájde niekto, kto špekuluje o ľudskej potrebe istôt. Preto hovorí: «Dajte si pozor, aby vás nezviedli» (v.8) a varuje pred mnohými falošnými mesiášmi, ktorí by sa mohli ukázať (v. 9). Aj dnes je ich mnoho! A dodáva, aby sme sa nenechali zastrašovať a dezorientovať vojnami, nepokojmi a pohromami, lebo aj oni sú súčasťou skutočnosti tohto sveta (porov. vv. 10-11). Dejiny Cirkvi sú bohaté na príklady ľudí, ktorí vydržali strašné súženia a hrozné utrpenia s pokojom, lebo si boli pevne vedomí toho, že sú v Božích rukách. On je verný a starostlivý Otec, ktorý nikdy neopustí svoje deti. Boh nás nikdy neopustí! Túto istotu musíme mať v srdci: Boh nás nikdy neopustí!

Ostať pevní v Pánovi – v tejto istote, že On nás nikdy neopustí, kráčať v nádeji, pracovať na budovaní lepšieho sveta, napriek ťažkostiam a smutným udalostiam, ktoré poznačujú osobnú alebo kolektívnu existenciu je to, na čom skutočne záleží; to je to, k čomu je kresťanská komunita povolaná idúc v ústrety „Pánovmu dňu“. Práve do tejto perspektívy patrí úsilie, ktoré pramení z týchto mesiacov, počas ktorých sme s vierou žili Mimoriadny rok milosrdenstva, ktoré sa dnes uzatvára v diecézach na celom svete zatvorením svätých brán v katedrálnych chrámoch. Svätý rok nás na jednej strane popohnal, aby sme upriamili zrak smerom k naplneniu Božieho kráľovstva, a na strane druhej, aby sme vytvorili budúcnosť na tejto zemi, pracujúc pre evanjelizovanie prítomnosti, aby sa z nej stal čas spásy pre všetkých.   

Ježiš nás v evanjeliu nabáda, aby sme mali na pamäti a v srdci istotu, že Boh vedie naše dejiny a pozná posledný koniec vecí a udalostí. Pod milosrdným pohľadom Pána sa dejiny rozvíjajú vo svojom neistom toku a vo svojej spleti dobra a zla. Avšak všetko, čo sa stane, je zachované v ňom; náš život sa nemôže stratiť, lebo je v jeho rukách. Modlime sa k Panne Márii, aby nám pomohla skrze radostné i smutné udalosti tohto sveta zachovať si pevnú nádej vo večnosť a v Božie kráľovstvo. Prosme Pannu Máriu, aby nám pomohla pochopiť hĺbku tejto pravdy: Boh nikdy neopustí svoje deti!“

Na záver svojho príhovoru a modlitbe anjel Pána pápež František udelil prítomným požehnanie. Svätý Otec pripomenul dnešný aj Deň vďaky za ovocie zeme a ľudskej práce, ktorý dnes slávi Taliansko. -ej-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Boha nájdeš v núdznych

◊  

Ak chceš nájsť Boha, hľadaj ho tam, kde sa skrýva: v tých najbiednejších, v chorých, v hladných, v uväznených. (Tvít pápeža Františka, 13. novembra 2016) -ej-

inizio pagina

Týždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 13. novembra 2016

◊  

Vo zvukovej podobe prinášame prehľad hlavných udalostí uplynulého týždňa vo Vatikáne.

    

Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu vysiela RTVS každú nedeľu ráno o 6.05 a v repríze večer o 17.50 na okruhoch Rádia Regina.

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 13. novembra 2016

◊  

Nedeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe:   

inizio pagina