Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

05/03/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Rubrika

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuAnjel Pána s pápežom Františkom: Dbáme o Bibliu rovnako ako o náš mobil?

◊  

Vatikán 5. marca – V deň svojho odchodu na pôstne duchovné cvičenia sa pápež František na poludnie pomodlil s veriacimi mariánsku modlitbu spojenú s katechézou. Medzi veriacimi na Námestí sv. Petra nechýbali ani pútnici zo Slovenska.

V katechéze Svätý Otec poukázal na Ježišov úspešný zápas s pokušiteľom na púšti. Toto víťazstvo sa zakladalo na sile Božieho slova, zdôraznil pápež František a na veriacich sa obrátil s výzvou: „Čo by sa stalo, keby sme o Bibliu dbali rovnako ako dbáme o náš mobilný telefón?“ Pozval ich využiť Pôstne obdobie na cieľavedomé prehlbovanie vzťahu ku Svätému písmu.

Svätý Otec pripojil aj prosbu o sprevádzanie modlitbou počas duchovných cvičení, ktoré počas piatich dní až do piatka 10. marca absolvuje v exercičnom dome v Ariccii pri Ríme:

„Všetkým vám prajem, aby vaše pôstne putovanie bolo bohaté na ovocie; a prosím vás, pamätajte v modlitbe na mňa a na mojich spolupracovníkov z Rímskej kúrie, spolu s ktorými dnes večer začneme týždeň duchovných cvičení. Ďakujem vám zo srdca za vašu modlitbu.“

Duchovné cvičenia v Ariccii povedie taliansky biblista, františkán Giulio Michelini a budú zamerané na Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie podľa Matúšovho evanjelia.

Katechéza Svätého Otca v plnom znení

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V túto Prvú pôstnu nedeľu nás evanjelium uvádza na cestu smerom k Veľkej noci, keď nám ukazuje Ježiša, ako zotrváva štyridsať dní v púšti, vystavený pokúšaniam diabla (porov. Mt 4,1-11). Táto epizóda spadá do presného momentu Ježišovho života: hneď po krste v Jordáne a ešte pred jeho verejným účinkovaním.

Len pred chvíľou sa mu dostalo slávnostné uvedenie: zostúpil na neho Duch Svätý a Otec z neba o ňom vyhlásil:  «Toto je môj milovaný Syn» (Mt 3,17). Ježiš je už pripravený začať svoju misiu, a pretože táto má svojho vyloženého nepriateľa, to znamená Satana, Ježiš sa s ním hneď konfrontuje „z očí do očí“.

Diabol útočí práve na titul „Božieho Syna“, aby Ježiša odviedol od plnenia jeho misie: «Ak si Boží Syn...», hovorí mu opakovane (v. 3.6) a navrhuje mu konať divotvorné činy – stať sa „čarodejníkom“ – ako premeniť kamene na chleby na zasýtenie svojho hladu a vrhnúť sa dolu z chrámového múru a nechať sa zachrániť anjelmi. Za týmito dvoma pokušeniami nasleduje tretie: pokloniť sa jemu, diablovi, a takto získať nadvládu nad svetom (porov. v. 9).

Týmto trojitým pokúšaním chce Satan strhnúť Ježiša z cesty poslušnosti a pokory – pretože vie, že touto cestou bude zlo porazené – a priviesť ho na falošnú skratku úspechu a slávy. Ale všetky diablove jedovaté šípy Ježiš odráža štítom Božieho slova (v. 4.7.10), ktoré vyjadruje Otcovu vôľu. Ježiš nehovorí žiadne vlastné slovo: odpovedá čisto Božím slovom. A takto Syn, plný sily Ducha Svätého, vychádza z púšte ako víťaz.

Počas štyridsiatich dní Veľkého pôstu sme ako kresťania pozvaní ísť v Ježišových šľapajach a vstúpiť do duchovného boja proti Zlému so silou Božieho slova. Nie s naším slovom, to nám nepomôže. So slovom Božím: to má silu poraziť Satana. Preto treba nadobudnúť dôverný vzťah k Biblii: často ju čítať, meditovať ju, vstrebávať (asimilovať) ju. Biblia obsahuje Božie slovo, ktoré je vždy aktuálne a účinné.

Ktosi povedal: čo by sa stalo, keby sme brali Bibliu tak ako berieme náš mobilný telefón? Keby sme ju nosili stále s nami, alebo aspoň malé vreckové Evanjelium, čo by sa stalo? Keby sme sa po ňu vrátili, keď si ju zabudneme: keď si zabudneš mobil, hneď sa vraciaš ho hľadať! Keby sme ju otvárali viackrát počas dňa, keby sme si čítali Božie odkazy obsiahnuté v Biblii tak ako si čítame odkazy v telefóne, čo by sa stalo?                

Je jasné, že prirovnanie pokrivkáva,  ale núti premýšľať. Skutočne, keby sme mali Božie slovo vždy v srdci, žiadne pokušenie by nás nemohlo vzdialiť od Boha a žiadna prekážka by nás nemohla zviesť z dobrej cesty. Vedeli by sme víťaziť nad každodennými navádzaniami zla, ktoré je v nás k mimo nás, boli by sme viac schopní žiť životom vzkriesených podľa Ducha, prijímať a milovať našich bratov, osobitne tých slabších a odkázaných, a aj našich nepriateľov.

Panna Mária, dokonalá ikona poslušnosti voči Bohu a bezvýhradnej dôvery v jeho vôľu, nech je nám oporou pri pôstnom putovaní, aby sme učenlivo načúvali Božiemu slovu a tak dospeli k pravému obráteniu srdca.“

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec pozdravil jednotlivé skupiny pútnikov. Poprosil ich o modlitbu počas duchovných cvičení a na záver ešte raz pripomenul svoju výzvu venovať Svätému písmu nie menšiu pozornosť ako svojmu mobilu: „Premýšľajte nad tým: mať Bibliu vždy pri sebe, vždy nablízku!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-

inizio pagina

Svätý Otec pred odchodom na duchovné cvičenia poprosil o modlitbu

◊  

Vatikán 5. marca – Dnes o štvrtej popoludní vyrazili z Vatikánu dva autobusy do Ariccie vzdialenej asi 30 km, aby o šiestej večer Svätý Otec František spolu s kardinálmi a ostatnými členmi kúrie mohol začať duchovné cvičenia v tamojšom Exercičnom dome Božského Majstra.

Pri zvyčajnom nedeľnom poludňajšom stretnutí s veriacimi vo Vatikáne Svätý Otec poprosil veriacich o modlitbové sprevádzanie. Tesne pred cestou rozoslal aj odkaz cez sociálnu sieť: „Prosím, spomeňte si v modlitbe na mňa a na mojich spolupracovníkov, ktorí si až do piatku budeme robiť duchovné cvičenia.“

Duchovné cvičenia v Ariccii v dňoch 5. – 10. marca povedie taliansky biblista páter Giulio Michelini OFM. Budú zamerané na Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie podľa Matúšovho evanjelia.

Medzi účastníkmi duchovných cvičení je aj kardinál Jozef Tomko, ktorý sa už zakrátko, 11. marca, dožíva 93 rokov. -jb-

inizio pagina

Rím navštívila Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi zo Slovenska

◊  

Vatikán/Slovensko 5. marca - Na Kongregácii pre východné cirkvi v Ríme sa 2. marca 2017 uskutočnilo 22. riadne zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom prefekt Kongregácii pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, sekretár kongregácie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, podsekretár kongregácie Mons. Lorenzo Lorusso OP a všetci členovia Rady hierarchov – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák, pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ – a sekretár rady o. Michal Onderko.

Ako sa uvádza v tlačovej správe Rady hierarchov, účastníci stretnutia si „v priateľskej atmosfére bratského spoločenstva vymenili svoje pohľady na jednotlivé body programu týkajúce sa života Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Medzi bodmi rokovania bola aj otázka personálneho obsadenia slovenskej gréckokatolíckej eparchie v Kanade, doriešila sa delimitácia majetku medzi Prešovským arcibiskupstvom a Košickou eparchiou, rokovalo sa o otázke vzájomného súhlasu výmeny právomoci biskupov medzi gréckokatolíckymi a rímskokatolíckymi biskupmi. Rada hierarchov sa zaoberala aj rôznymi druhmi evanjelizácie, ktoré nie sú v súlade s katolíckou vierou a duchovným a liturgickým dedičstvom východných katolíckych cirkví. Prefekt kongregácie Leonardo Sandri prítomných biskupov povzbudil k vernej službe pre dobro im zverených veriacich na Slovensku.“ (Zdroj: www.grkatpo.sk) -jb-

inizio pagina

RubrikaDuchovný podnet pátra Petra Dufku SJ: Pôstna bdelosť

◊  

Páter Peter Dufka SJ pri vstupe do Pôstneho obdobia ponúka duchovné rady klasikov spirituality Evagria Pontica a Jána Kassiána v troch oblastiach. Autor je prorektorom Pápežského kolégia Russicum a prednáša na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.

AUDIO: 

Pôstna bdelosť

Je bežnou vecou, že človek, ktorý prekročil istú vekovú hranicu, si potrebuje z času na čas prekontrolovať svoj zdravotný stav a absolvovať niekoľko vyšetrení, aby sa ubezpečil, že všetky dôležité orgány pracujú v norme. Keby sa takáto preventívna kontrola dlhodobo zanedbávala, hrozilo by, že prípadná dysfunkcia alebo začínajúca choroba prerastie do vážneho ochorenia. Doteraz mám v živej pamäti prípad mladej ženy, ktorá odmietala takéto preventívne kontroly i napriek tomu, že cítila bolesti. Interpretovala ich len ako reumu, zdedenú po rodičoch. Keď sa ju podarilo presvedčiť absolvovať vyšetrenie, bolo už neskoro. O šesť mesiacov zomrela na rakovinu kostí.

Aj v duchovnom živote je to podobné. Z času na čas treba skontrolovať nás duchovný stav a ubezpečiť sa, čí sa v našom vnútri nenachádzajú zárodky vážneho duchovného ochorenia. Evagrius Ponticus a Ján Kassián hovoria o tom, že tieto zárodky duchových chorôb majú svoj pôvod v pokúšaní zlého ducha, ktorý má svoju taktiku, ako sa postupne zmocniť človeka. Obaja sa zhodujú v tom, že zlý duch pokúšaním narúša prirodzené potreby človeka tak, že ich znásobí do rozmerov vášne a žiadostivosti. Hovoria o ôsmich oblastiach. My si však všimneme len tri z nich.

1. Prvou z napadaných oblastí je prirodzená potreba jedla, ktorú chce pokušiteľ' znásobiť na obžerstvo a maškrtnosť. Evagrius Ponticus hovorí, že nie náhodou je to prvá z oblastí, na ktorú nepriateľ' nasej duše útočí. Množstvo vyberaných jedál nesýti podľa neho len telo, ale i zmyselnosť a túžbu po peniazoch. Podobne ako oblak zatieňuje lúče slnka, tak presýtenosť zatieňuje myseľ človeka.

Aj Ján Kassián je presvedčený o tom, že striedmosť v jedení súvisí s čistotou tela, reči, myšlienok a citov. Podľa neho sa však nedá predpísať a ani zadefinovať množstvo a kvalita jedál pre jednotlivé osoby. Z dôvodov rôzneho veku, chorôb a fyzickej dispozície odporúča nepredpisovať v oblasti postu nič konkrétne, ale dáva všeobecné odporučenie striedmosti. Radí, aby sa každý človek vyhýbal presýtenosti. Nebol zástancom veľkých postov, ale na dosiahnutie duchovnej bdelosti odporúčal každodenný post. Tak, ako by nemala chýbať v našom živote každodenná modlitba, tak by tam nemalo chýbať drobné sebazaprenie v tejto oblasti. Jeho základné pravidlo zdržanlivosti znie: „Nenechať sa oklamať pocitom plného žalúdka a ani pritiahnuť príjemnosťou chuti.“ Odporúčal vyhýbať sa dvom extrémom: prílišnému postu a nadmiernemu jedeniu. Podľa jeho názoru sa človek oberie o duchovnú bdelosť a vnímavosť rovnako prílišným postom, pretože telo zoslabne, ako aj nadmerným jedením. Hovorí o tom, že myseľ človeka sa neopije len vínom, ale i presýtenosťou. Jedlo by sme teda podľa Kassiána mali užívať podľa zásady „natoľko - nakoľko“. Natoľko a v takej miere ho prijímať, nakoľko si to vyžaduje naše zdravie a naša fyzická konštrukcia. Natoľko sa ho máme zriekať, nakoľko v nás vzbudzuje maškrtnosť, chtivosť a žiadostivosť.

2. Druhou z prirodzených oblastí človeka, ktorú chce pokušiteľ' priviesť do vášnivej podoby, je túžba po rodine a potomstve. Evagrius Ponticus preto varuje pred duchom nečistoty, ktorý ako choroba zachváti celého človeka. Na jeho objasnenie používa drobné obrazy svojich čias. Nečisté myšlienky sú podľa neho ako jedovatý šíp. Nielenže zraní telo, ale ho otrávi. Infikuje jed do celého organizmu. Nečistá myšlienka je nebezpečnejšia ako oheň. Lebo keď' sa človek priblíži k ohňu, cíti páľavu a spontánne sa vzdiali. Ale nečisté myšlienky sprevádzajú príjemné pocity, od ktorých nie je ľahké odísť a vzdialiť sa. Hovorí, že tak, ako olej lampy živí oheň, ktorý horí, tak nečisté myšlienky živia žiadostivosť tela. Evagrius Ponticus dáva i niekoľko celkom praktických rád: „Nezaoberaj sa dlho zlými - nečistými myšlienkami a nevracaj sa k obrazu, ktorý ti priniesli. Ako prišli, tak ich nechaj rýchlo odísť. Ak to neurobíš, zapália v tebe oheň žiadostivosti, ktorý ťa spáli skôr, ako sa nazdáš. Malá iskra je schopná zapáliť veľký oheň, ak je v prostredí suchého raždia.“ Tak je to i s človekom citlivým na tieto myšlienky. Maličký podnet v ňom vyvolá vzbĺknutie veľkého ohňa.

Ján Kassián veľmi často zdôrazňoval slovíčko bdelosť. Často opakoval: „Všetku svoju bdelosť zameraj na stráženie svojich oči, ale nemenšiu bdelosť venuj stráženiu svojho vlastného srdca.“ Tu dokonca odporúčal niekoľko rád. Pri pokušeniach, ktorým sa nikto z nás nevyhne, hovoril, že niekedy má význam venovať istý čas pozorovaniu stratégie nepriateľa našej duše, aby sme ju lepšie poznali a vedeli čeliť ďalším nebezpečenstvám. Takto potom môžeme poznať taktiku nepriateľa, podobne ako poznáme tvrdý predmet, ktorý sa odtlačí do mäkkej hmoty. Pri nečistých myšlienkach však treba vždy konať veľmi radikálne. Treba ich jednoducho hneď odhodiť bez toho, aby sme sa nimi zaoberali alebo ich hlbšie skúmali. K tomuto okamžitému prerušeniu nám môže pomôcť strelná modlitba, alebo dokonca nejaká práca čí stretnutie.

3. Tretím nebezpečenstvom je prirodzená potreba istého materiálneho zabezpečenia. Aj túto prirodzenosť diabol narúša a dáva jej prerásť do nezriadenej túžby po majetku a peniazoch. Láska k peniazom je podľa Evagria koreňom každého zla. Výraz „koreň zla“ nepoužíva náhodou. Ovocie, ktoré oberáme zo stromu, sa nachádza na konári, ktorý vychádza z koreňa. Ak je ovocie zlé, nestačí odrezať konár, lebo on opäť vyrastie. Cely koreň takéhoto stromu je zlý. Tak je to i s lakomstvom a túžbou po peniazoch. Nestačí z času na čas niečo podarovať a tváriť sa pri tom veľkodušne. Je potrebné pestovať nenaviazanosť a istú slobodu od vecí. Svätý Ignác neskôr na označenie tejto nenaviazanosti na veci používa slovíčko indiferencia. Hovorí o používaní vecí už spomínaným spôsobom: „natoľko - nakoľko“. Užívať ich len natoľko, nakoľko človeku pomáhajú dosiahnuť ciel, pre ktorý je stvorený, ale natoľko sa ich zriecť, nakoľko mu v dosahovaní tohto cieľa prekážajú. Indiferencia môže chýbať aj rehoľnej sestre, ktorá vlastní len minimum osobných vecí, ak je na ne úzkostlivo naviazaná. Naopak  môže ju mať človek, ktorý síce disponuje veľkým množstvom peňazí a vozí sa v luxusnom aute, avšak ak treba, vie sa toho všetkého vzdať s ľahkým úsmevom.

Milí priatelia, nech nás rady Evagria Pontica a Jána Kassiána sprevádzajú celým pôstnym obdobím, aby sme sa na jeho konci mohli tešiť z duchovného ovocia pôstu, bdelosti a indiferencie.

inizio pagina

Dnešné vysielanieTýždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 5. marca 2017

◊  

Vo zvukovej podobe prinášame prehľad hlavných udalostí uplynulého týždňa vo Vatikáne.

             

Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu vysiela RTVS každú nedeľu ráno o 6.05 a v repríze večer o 17.50 na okruhoch Rádia Regina.

inizio pagina

Vysielanie z 5. marca 2017

◊  

Nedeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina