Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

21/03/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža: Spoveď nie je automat na čistenie škvŕn

◊  

Vatikán 21. marca – Odpustiť a zažiť odpustenie. To je tajomstvo, ktoré nie je jednoduché pochopiť. Uviedol to vo svojej homílii pápež František, ktorý dnes ráno tradične slúžil omšu v Dome sv. Marty. Svätý Otec poukázal na dôležitosť neustále si uvedomovať zázraky, ktoré Boh v nás koná prostredníctvom svojho milosrdenstva, aby sme ho potom mohli použiť aj na druhých.

Pápež František sa vo svojej dnešnej kázni zameral na tajomstvo odpustenia, na veľké „dielo Božieho milosrdenstva“, do ktorého nám však pomáha vstúpiť Cirkev. „Prvým krokom“, vysvetlil Svätý Otec, je pocit „hanby“ nad vlastnými hriechmi, čo je „milosť“, ktorú nemôžeme „dosiahnuť sami“. Zarmútený a pokorený Boží ľud v babylonskom exile ten pocit dokáže prežívať, ako o tom píše dnešné prvé čítanie z Knihy proroka Daniela (Dan 3,25.34-43).

Na druhej strane príbeh z Matúšovho evanjelia nám ponúka opačný prípad. Ide o príbeh sluhu, ktorému kráľ odpustil veľké dlhy. On však nie je schopný odpustiť svojim dlžníkom. „Nepochopil tajomstvo odpustenia,“ dodal Svätý Otec František a pokračoval:

„Ak sa vás opýtam: ,Ste všetci hriešnici?’ [Odpoviete:] ,Áno, otče, všetci.’ – ,A aby ste dosiahli odpustenie?’ – ,Vyspovedáme sa.’ – ,A ako sa ideš spovedať?’ – ,Idem, poviem svoje hriechy, kňaz ma rozhreší, dá mi pomodliť sa tri Zdravasy a potom odídem v pokoji.’ - Nepochopil si! Išiel si do spovednice len akoby vykonať bankovú operáciu, urobiť úradný úkon. Nešiel si tam zahanbený nad tým, čo si urobil. Videl si zopár škvŕn na tvojom svedomí a pomýlil si sa, lebo si si myslel, že spovednica je čistiareň na zmazanie škvŕn. Nebol si schopný pocítiť hanbu za tvoje hriechy.“   

Božie odpustenie, ten „zázrak, ktorý urobil v našom srdci“ Boh, musí mať možnosť „vstúpiť do svedomia“, pokračoval ďalej pápež František. Inak „vyjdeš von, stretneš sa s priateľom, priateľkou a začneš ohovárať druhého a znova hrešiť“. „Dokážem odpustiť len vtedy, keď si uvedomujem, že mne samému bolo odpustené,“ vysvetlil Svätý Otec:

„Ak nemáš vedomie o tom, že ti bolo odpustené, nikdy nebudeš môcť odpustiť, nikdy. Vždy tam bude ten postoj túžby vyrovnať si účty s druhými. Odpustenie je úplné. Odpustiť sa však dá len vtedy, keď cítim svoj hriech, hanbím sa, mám pocit hanby a prosím Boha o odpustenie. A cítim, že mi Otec odpustil, a tak môžem aj ja odpustiť. Ak to tak nie je, potom nie je možné odpustiť, nie sme toho schopní. Práve preto je odpustenie tajomstvo.“

Sluha, hlavný protagonista dnešného príbehu z evanjelia, má pocit, že „z toho vyviazol“, že bol „prešibaný“, zatiaľ čo nepochopil „šľachetnosť kráľa“ – vysvetlil Svätý Otec. Koľkokrát „vychádzajúc zo spovednice máme tieto pocity, cítime, že sme z toho vyviazli“. Toto neznamená prijať odpustenie, ale je to „pokrytectvo kradnutia odpustenia, predstierané odpustenie,“ zamyslel sa na záver svojej dnešnej homílie pápež František:

„Prosme dnes Pána o milosť pochopiť to ,sedemdesiatsedem ráz’. Prosme o milosť hanby pred Bohom. Je to veľká milosť! Cítiť hanbu za vlastné hriechy a  prijať tak odpustenie a milosť veľkodušnosti odpustiť druhým, lebo ak mi Pán toľko odpustil, kto som ja, aby som neodpustil?“ -ej-      

inizio pagina

Vyšlo posolstvo Svätého Otca mladým k diecéznemu SDM 2017

◊  

Vatikán 21. marca – Svätý Otec František napísal posolstvo mladým k blížiacemu sa 32. svetovému dňu mládeže (SDM), ktorý sa bude sláviť na Kvetnú nedeľu 9. apríla 2017 na úrovni diecéz. Jeho text dnes publikovalo vatikánske tlačové stredisko spolu s krátkym videom Svätého Otca. Motto tohtoročného SDM je zároveň aj titulom pápežovho posolstva: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49).

„Drahí mladí, tak sme znovu na ceste,“ začína svoj list pápež František. V myšlienkach sa najprv vracia do Krakova, kde sa s mladými z celého sveta stretol v rámci Svätého roka milosrdenstva. Ďalej už sleduje budúci cieľ putovania mladých, ktorým sa s Božou pomocou v roku 2019 stane Panama.

„Na tejto ceste nás bude sprevádzať Panna Mária, tá, ktorú budú blahoslaviť všetky pokolenia,“ píše ďalej Svätý Otec a vysvetľuje, že ústredné myšlienky budúcich SDM v rokoch 2017, 2018 a 2019 nadviažu na tie minulé z Ježišových Blahoslavenstiev a bude podnecovať smerom vpred.

„Leží mi totiž na srdci, aby ste vy mladí mohli napredovať nielen udržiavaním pamäti minulosti, ale aj s odvahou v prítomnosti a s nádejou pre budúcnosť. Tieto postoje, neustále živé  v mladej deve z Nazareta, sú jasne vyjadrené v témach vybraných pre najbližšie tri ročníky SDM. Tento rok 2017 budeme uvažovať nad Máriinou vierou, keď v Magnifikate hovorí:  «Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný» (Lk 1,49).“

V roku 2018 sa 33. svetový deň mládeže sústredí na slová anjela adresované Panne: «Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha» (Lk 1,30). Napokon pre 34. svetové dni mládeže, ktorých hostiteľom bude v roku 2019 Panama, bude témou Máriina odpoveď: «Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova» ( Lk 1,38).

Pápež František v posolstve datovanom 27. februára 2017 vo Vatikáne vyslovuje želanie, aby sa príprava na SDM harmonicky spojila s blížiacou sa synodou:

„V októbri 2018 bude Cirkev sláviť Biskupskú synodu na tému: «Mladí, viera a rozlišovanie povolania». Budeme si klásť otázku, ako vy mladí prežívate skúsenosť viery uprostred výziev našej doby. A budeme sa zaoberať aj tým, ako môžete dozrievať vo vašom životnom projekte cez rozlišovanie vášho povolania, chápaného v širokom zmysle ako povolanie k manželstvu, povolanie v oblasti laickej či profesionálnej alebo povolanie k zasvätenému životu a kňazstvu.“

Štvorstranové posolstvo Svätého Otca pre mladých pokračuje výzvami nezostať prilepenými na pohovke, ale vziať si príklad z aktívneho postoja Márie, ktorá sa pohotovo vydala navštíviť Alžbetu. Chválospev Magnifikat navyše pozýva k udržiavaniu spojenia s dejinami vlastného ľudu, s tradíciou, ktorá v Cirkvi odovzdáva poklad viery z generácie na generáciu, obohacujúc sa skúsenosťou každého jednotlivca.

„Aj váš osobný príbeh má svoje miesto uprostred dejín Cirkvi“, píše pápež František mladým. Dôležité je však venovať pozornosť kultivovaniu pamäti, aby nebola iba nakopením spomienok ako na pevnom disku počítača či vo virtuálnom oblaku dát. „Náročnou ale nevyhnutnou úlohou je objaviť červenú niť Božej lásky, ktorá prepojuje celý náš život,“ kladie pápež na srdce svojim adresátom. Vyjadruje im aj dôveru, že na to majú:

„Toľkí hovoria, že vy mladí ste bez pamäte a že ste povrchní. Nedávam im za pravdu! Avšak treba uznať, že v týchto našich časoch je potrebné obnoviť schopnosť reflektovať svoj vlastný život a projektovať ho smerom do budúcnosti. Mať minulosť nie je to isté ako mať dejiny.“

Pápež konkrétne odporúča mladým zastaviť sa v závere každého dňa na pár minút a pripomenúť si pekné momenty i tie náročné, to, čo sa vydarilo i to, kde nastalo zlyhanie.

„Takto pred Bohom a sebou samými môžeme prejaviť city vďačnosti, ľútosti a odovzdanosti, a ak chcete, môžete si ich aj poznačiť do zošita, určitého duchovného denníka. Toto znamená modliť sa uprostred života, modliť sa svojím životom a urobiť náš život predmetom modlitby. A bezpečne vám to pomôže lepšie vnímať tie veľké veci, ktoré Pán koná pre každého z vás. Ako hovoril sv. Augustín, Boha môžeme nájsť v rozľahlých priestoroch našej pamäti“ (porov. Vyznania, X, 8,12).

Ďalej Svätý Otec hovorí mladým o dôležitosti dobre poznať Sväté písmo, Božie slovo. Je dôležité „čítať ho každý deň, konfrontujúc ho s vaším životom, vnímať každodenné udalosti vo svetle toho, čo vám Pán hovorí vo Svätom písme.“ Ďalšie pápežovo odporúčanie sa týka eucharistie a sviatosti pokánia: 

„Panna Mária nás ďalej učí eucharistickému postoju, čiže vzdávať vďaku, pestovať chválu, neupriamovať sa čisto na problémy a ťažkosti. V dynamike života sa prosby dnešného dňa stanú dôvodmi na zajtrajšie poďakovanie. Takto sa vaša účasť na svätej omši a prežívanie tých chvíľ, keď slávite sviatosť zmierenia stanú zároveň vrcholným i štartovacím momentom: vaše životy sa budú dennodenne obnovovať v odpustení, stávajúc sa tak ustavičnou chválou Všemohúceho.“

Mladým Svätý Otec kladie na srdce aj kontakt s generáciou starších: „vy máte silu, oni majú pamäť a múdrosť“. Je potrebné hľadieť nielen na prítomnosť, ale správne doceniť hodnotu minulosti, zdôraznil pápež František:

„Spoločnosť, ktorá si cení iba prítomnosť, má aj tendenciu devalvovať všetko to, čo je dedičstvom minulosti, ako napríklad inštitúcie manželstva, zasväteného života, kňazského poslania. Končí to pri pohľade na ne ako na niečo bez zmyslu, na prekonané formy. Uvažuje sa tak, že lepšie je žiť v tzv. „otvorených“ situáciách, správajúc sa v živote ako v nejakej „reality show“, bez cieľa a bez konca.

Nedajte sa oklamať! Boh prišiel, aby rozšíril horizonty nášho života, vo všetkých smeroch. On nám pomáha dať minulosti povinné docenenie a lepšie projektovať šťastnú budúcnosť. Ale toto sa dá jedine ak žijeme autentickými skúsenosťami lásky, ktoré sa konkretizujú v objavení Pánovho povolania a v priľnutí k nemu. A toto je to jediné, čo nás robí naozaj šťastnými.“           

Na záver Svätý Otec pripomína blížiace sa výročia roku 2017: tristoročnicu mariánskej udalosti v brazílskej Aparecide a storočnicu zjavení v portugalskej Fatime, kam sa v máji sám chystá prísť ako pútnik.

Za osobný vzor pri príprave k SDM v Paname dáva pápež František mladým okrem Panny Márie aj latinskoamerického  svätca:

„Sv. Martin de Porres, jeden zo svätých patrónov SDM 2019 mal pri svojej každodennej poníženej službe zvyk venovať Márii najkrajšie kvety na znak svojej synovskej lásky. Pestujte si aj vy, tak ako on, vzťah dôvernosti a priateľstva s Pannou Máriou, zverujúc jej vaše radosti, trápenia a obavy. Uisťujem vás, že to nebudete ľutovať!“ -jb-

inizio pagina

SDM 2017: Videoposolstvo Svätého Otca Františka mladým

◊  

Vatikán 21. marca – Svätá stolica dnes zverejnila posolstvo pápeža Františka mladým pri príležitosti príprav na 32. svetové dni mládeže 2017, ktoré sa slávia na diecéznej úrovni na Kvetnú nedeľu 9. apríla. Téma znie «Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný» (Lk 1,49).  

Svätý Otec sa rozhodol tohtoročné posolstvo mladým umocniť aj prostredníctvom videa, v ktorom kladie dôraz na kľúčové témy dokumentu. Mladých pozýva, aby sa vydali na cestu, ktorá vyvrcholí slávením nasledujúcich medzinárodných Svetových dní mládeže v Paname začiatkom januára 2019.

Prinášame text videoposolstva Svätého Otca Františka mladým v plnom znení

„Drahí mladí,

so spomienkou plnou života z nášho stretnutia na Svetových dňoch mládeže 2016 v Krakove sme sa vydali na cestu smerom k nasledujúcej méte, ktorou bude, ak Boh dá, Panama v roku 2019. Tieto chvíle stretnutia a dialógu s vami sú pre mňa veľmi dôležité a chcel by som, aby táto cesta bola v súlade s prípravou nasledujúcej synody biskupov, ktorá sa bude venovať vám, mladým.

Na tejto ceste nás sprevádza naša Matka, Panna Mária, a so svojou vierou, tou istou vierou, ktorú vyjadrila svojim chválospevom, nás povzbudzuje. Mária hovorí: «Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný» (Lk 1,49). Ona vie vzdať vďaky Bohu, ktorý vzhliadol na jej malosť, a uznáva veľké veci, ktoré koná v jej živote; a vydáva sa na cestu, aby sa stretla so svojou sesternicou Alžbetou, ktorá je v pokročilom veku a potrebuje jej blízkosť. Nezostáva uzavretá v dome, lebo nie je ,gaučovou’ devou, ktorá sa chce cítiť pohodlne a bezpečne bez toho, aby ju niekto otravoval. Dovolí viere, aby ňou hýbala, lebo viera je srdcom celých dejín našej Matky.

Drahí mladí, Boh na vás rovnako hľadí a volá vás, a keď tak robí, vidí všetku lásku, ktorú ste schopní ponúknuť. Tak ako deva z Nazaretu, môžete zlepšiť svet, aby ste zanechali stopu, ktorá poznačí dejiny, vaše vlastné i mnohých ďalších. Cirkev a spoločnosť vás potrebujú. S vaším prístupom, s odvahou, ktorú máte, s vašimi snami a ideálmi padnú múry strnulosti a otvoria sa cesty, ktoré nás povedú k lepšiemu svetu, spravodlivejšiemu, menej krutému a viac ľudskému.

Povzbudzujem vás na tejto ceste, aby ste pestovali rodinný a priateľský vzťah so Svätou Pannou. Je to naša Matka. Hovorte s ňou ako s Matkou. Spolu s ňou vzdávajte vďaky za vzácny dar viery, ktorý ste prijali od svojich predkov a zverte jej celý svoj život. Ako dobrá Matka vám načúva, objíma vás, miluje vás, kráča s vami. Uisťujem vás, že ak to budete robiť, neoľutujete to.

Šťastné putovanie smerom k Svetovým dňom mládeže 2019. Nech vás Boh žehná.“ -ej-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteBiskupi Sicílie: Mafia je v nezmieriteľnom rozpore s Kristom

◊  

Taliansko 21. marca – „Všetci tí, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom úmyselne súčasťou mafie alebo k nej patria alebo ju schvaľujú, musia si byť vedomí toho, že sú a žijú v nezmieriteľnom rozpore s Evanjeliom Ježiša Krista a preto aj s jeho Cirkvou.“ Tak znie vyhlásenie Konferencie biskupov Sicílie na záver ich marcového stretnutia v Nicosii, ležiacej priamo v strede juhotalianskeho ostrova.

Osemnásť sicílskych biskupov sa počas trojdňového stretnutia venovalo aj ďalším témam, ktoré sú pre Cirkev na Sicílii dôležité: od potreby byť mladým na blízku, až po snahu miestnej Cirkvi ponúknuť krehkým rodinám spoločné zameranie.

Predovšetkým mladým, ktorí sa zoči-voči kríze zamestnanosti nevzdávajú, biskupi vyjadrili svoju blízkosť. Zároveň odsúdili klientelizmus, byrokraciu a „inváziu organizovaného zločinu“ a vyslovili svoje „«nie» mafiám, ilegalite, korupcii a násiliu“. -ej- 

inizio pagina

Zreštaurovanie Božieho hrobu oslávia kresťania ekumenicky

◊  

Svätá zem 21. marca – Baziliku Svätého hrobu v Jeruzaleme budú môcť pútnici opäť navštíviť bez akýchkoľvek obmedzení. Desaťmesačné reštaurátorské práce sa úspešne skončili. Miesto, kde sa nachádza Boží hrob, bude zajtra 22. marca o 10.00 hod. hostiť ekumenickú slávnosť.

Prítomní budú zástupcovia Cirkví, ktoré na začiatku prác podpísali spoločnú dohodu: pravoslávny patriarcha Teofil III., kustód Svätej zeme páter Francesco Patton a arménsky patriarcha Jeruzalema Mourhan Manougian.

Nebude chýbať ani arcibiskup Pierbattista Pizzaballa, apoštolský administrátor Jeruzalemského latinského patriarchátu a ďalší zástupcovia koptských, sýrskych a etiópskych kresťanov. Očakáva sa, že na slávnosti sa zúčastní aj ekumenický patriarcha z Konštantínopolu Bartolomej.    

Napriek tomu, že sa reštauračné práce v Bazilike Svätého hrobu skončili, chrám čaká ešte druhá fáza prác. Dôvodom je zabezpečenie stability stavby. Renovátori však ubezpečujú, že na Veľkonočnú nedeľu 16. apríla budú môcť v chráme katolíci i pravoslávni sláviť Veľkú noc. Ďalej už kustód Svätej zeme páter Francesco Patton:

„Toto je pre nás kresťanov to najdôležitejšie miesto, aké len existuje na zemi, lebo je to miesto, kde Ježiš zvíťazil nad smrťou. Preto, ak hovoríme o kresťanskej nádeji, vychádzame z toho, čo sa stalo na tomto mieste. A je to miesto, ktoré sa ukázalo najmä počas tohto uplynulého roku ako veľmi dôležité aj z pohľadu ekumenických vzťahov medzi troma veľkými komunitami: grécko-pravoslávnou, latinskou a arménskou komunitou.

Reštaurátorské práce boli tak trochu skúškou bratského dialógu, veľmi priateľských vzťahov, ktoré nám pomohli napredovať v práci a pravdepodobne tiež myslieť na ďalšie spoločné práce priamo v Božom hrobe a tiež v Betleheme. Ďalej, tento rok je tu tá šťastná súhra okolností, ktorá sa z kresťanského pohľadu volá tiež ,prozreteľnostnou náhodou‘, ktorou je dátum Veľkej noci... V deň Veľkej noci budú všetky naše komunity sláviť na tomto mieste zmŕtvychvstanie Pána.

Kustód Svätej zeme pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil, že počet pútnikov na svätých miestach v uplynulých mesiacoch stúpol:

„Teraz, keď je hrob zreštaurovaný, už nie je okolo všetko to lešenie, ktoré tam bolo umiestnené na začiatku 20. storočia Angličanmi, aby podopieralo stavbu, aj z estetického hľadiska to bude iné. Čo sa týka pútnikov, povzbudením tiež je, že počas uplynulých mesiacov sme zaznamenali nárast ich počtu na svätých miestach...“  

Bazilika Božieho hrobu, ktorá je miestom smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista tiež predstavuje miesto dialógu medzi všetkými kresťanmi. Páter Francesco Patton je presvedčený, že to tak bude aj naďalej:

„Nepochybne sa stáva miestom stretnutia medzi veriacimi z rôznych kresťanských komunít. Tento rok slávime Veľkú noc všetci spolu v ten istý deň. Verím, že v budúcnosti budeme môcť sláviť tento sviatok všetci spoločne, avšak už dnes je Boží hrob miestom, kde všetky naše komunity slávia svoju liturgiu. Teda je to miesto vysoko ekumenické. Boží hrob je miesto, ktoré je požehnané dňom i nocou modlitbou kresťanských komunít, ktoré sa oň starajú, rovnako pútnikmi, ktorí sem prichádzajú.“ -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 21. marca 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina