Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

28/03/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Rubrika

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: Nedajme sa ochromiť duchovnou lenivosťou

◊  

Vatikán 28. marca – Veriť v Ježiša znamená brať život taký, aký je a ísť vpred s radosťou, bez bedákania, bez toho, aby sme sa nechali paralyzovať hriechom duchovnej lenivosti. Pán nám hovorí: „Vstaň!“ Týmito slovami sa v dnešnej homílii obrátil pápež František na veriacich v Dome sv. Marty, kde v ranných hodinách slávil svätú omšu.

V lenivosti, ktorá sa po latinsky označuje acedia a patrí k siedmim hlavným hriechom, človek  len bezcieľne živorí a nevie už ani čo to znamená radosť, vysvetlil Svätý Otec. Podnet pre svoju úvahu našiel v dnešnom úryvku z Evanjelia podľa Jána (Jn 5,1-3.5-16). V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bol rybník, zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí, kde ležalo mnoho slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už 38 rokov. Ježiš ho tam videl a povedal mu: «Chceš ozdravieť?». Pápež František pokračoval:  

„Je to krásne, Ježiš nám vždy hovorí tieto slová: ,Chceš ozdravieť? Chceš byť šťastný? Chceš zlepšiť svoj život? Chceš byť plný Ducha Svätého? Chceš sa uzdraviť?’. [To sú] tie Ježišove slová... Všetci ostatní, ktorí tam boli, chorí, slepí, chromí, ochrnutí by povedali: ,Áno, Pane, áno!’ Tento muž je však zvláštny. Ježišovi odpovedal:  «Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde». Odpoveď je bedákanie: ,Pozri len, Pane, aký zlý a nespravodlivý bol ku mne život. Všetci ostatní môžu ísť a uzdraviť sa a ja sa o to snažím už 38 rokov a stále nič...’.“  

Tento muž, pokračoval ďalej pápež František, bol ako strom zasadený pri rieke, o ktorom hovorí prvý Žalm. „Mal však suché korene“, lebo „jeho korene nesiahali k vode, nemohol načerpať z vody zdravia,“ dodal ďalej Svätý Otec:

„Toto poznať z postoja, z bedákania a tiež z neustálej snahy zvaliť vinu na druhého: ,Sú to iní, ktorí idú predo mnou, ja som tu iba chudák, už 38 rokov...’. Je to nepekný hriech, hriech duchovnej lenivosti. Tento muž bol chorý nie tak z ochrnutia ako z tejto duchovnej znechutenosti, čo je ešte horšie než mať vlažné srdce, oveľa horšie. Znamená to len živoriť, v zmysle zostať nažive, ale bez vôle ísť vpred, bez chuti niečo v živote urobiť, zabudnúť, čo to znamená radosť. Tento muž nepoznal radosť dokonca ani po mene, stratil ju. A toto je ten hriech. Je to strašná choroba: ,Veď mi je takto pohodlne, zvykol som si... Život bol ku mne nefér...’. A vidno tu zášť a zatrpknutosť toho srdca.“ 

Ježiš ho však nepokarhal, vysvetlil Svätý Otec, ale povedal mu: «Vstaň, vezmi si lôžko a choď!». Ochrnutý sa uzdravil, ale keďže bola sobota, Židia ho upozornili, že nie je povolené nosiť lôžko a zisťovali od neho, kto ho to uzdravil v sobotný deň. „Ide proti predpisom, tento muž nie je Boží,“ hovorili si.

Svätý Otec si ďalej v evanjeliovom texte všimol skutočnosť, že ochrnutý sa ani Ježišovi nepoďakoval, ani sa ho nespýtal na meno: „Vstal spolu s tou duchovnou lenivosťou“, v ktorej „žije, lebo kyslík je zadarmo“ a „žije pozerajúc vždy na druhých, že sú šťastnejší než ja“ a ostáva „v smútku“, zabúda na radosť.

„Duchovná lenivosť je hriech, ktorý paralyzuje, ktorý nás ochromuje. Nedovolí nám kráčať. Aj dnes Pán hľadí na každého z nás, všetci sme zhrešili, všetci sme hriešnici, avšak vidiac tento hriech“ nám hovorí: «Vstaň!»:  

„Dnes Pán každému z nás hovorí: ,Vstaň, vezmi svoj život taký, aký je, krásny či škaredý, nech je to akokoľvek, vezmi ho a kráčaj vpred. Nemaj strach, choď vpred so svojim lôžkom’ – ,Ale Pane, nie je to najnovší model...’. Nevadí, choď vpred s tým možno aj škaredým lôžkom, hlavne napreduj! Je to tvoj život, je to tvoja radosť. ,Chceš ozdravieť?’ – túto otázku nám ako prvú dnes kladie Pán. ,Áno, Pane!’ – [Tak teda] ,Vstaň!’. V antifóne, na začiatku omše, bol veľmi pekný úvod: ,Vy, čo máte smäd, pristúpte k vodám – je to voda zadarmo, nie za peniaze – ,Uhaste svoj smäd s radosťou’. A ak Pánovi odpovieme: ,Áno, chcem ozdravieť. Áno, Pane, pomôž mi, lebo chcem vstať’, budeme vedieť, ako chutí radosť zo spásy.“ -ej-  

inizio pagina

Pápež František zaslal posolstvo konferencii OSN o jadrovom odzbrojení

◊  

Vatikán/OSN New York 28. marca – Svätý Otec František zaslal posolstvo na rokovanie OSN s témou zákazu jadrových zbraní. Cieľom konferencie, ktorej prvá časť sa koná 27. – 31. marca v New Yorku je „rokovať o dosiahnutí právne záväzného nástroja zákazu jadrových zbraní, ktorý bude viesť k ich úplnému odstráneniu“.

„Etika a právo založené na hrozbe vzájomného zničenia – a prípadne aj zničenia celého ľudstva – sú v protiklade voči duchu samotnej Organizácie spojených národov,“ zdôrazňuje pápež František v posolstve. Cituje pri tom preambulu a prvý bod Charty OSN, ktoré definujú „základy medzinárodnej právnej štruktúry“ a tiež „mier, mierové riešenie sporov a rozvoj priateľských vzťahov medzi národmi“.

Pápež František adresoval silné povzbudenie pre tých, ktorí sa usilujú o svet bez jadrových zbraní a plné uplatnenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní už pri svojom vystúpení pred Valným zhromaždením OSN 25. septembra pred dvoma rokmi.

Ako upozorňuje pápež v posolstve datovanom 23. marca 2017 vo Vatikáne, v multipolárnom svete 21. storočia, sa jadrové zastrašovanie ukazuje byť nielen „neadekvátnym“ v odpovedi na mnohorozmerné ohrozenia mieru a bezpečnosti – akými sú terorizmus, asymetrické konflikty, informatická bezpečnosť, chudoba –, ale má tiež nedozierne a nekontrolovateľné „katastrofálne humanitárne a environmentálne dôsledky“.

Svätý Otec poukázal tiež na mrhanie zdrojmi použitými na atómové zbrane. Tieto prostriedky môžu byť použité v dôležitejších oblastiach, akými je aj napĺňanie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Treba si však položiť aj otázku, „nakoľko je udržateľná rovnováha založená na strachu“. Mier a stabilita nemôžu byť založené na falošnom zmysle bezpečnosti, na vyhrážaní sa vzájomným zničením alebo na úplnom zničení.

Mier, zdôraznil pápež František „má byť založený na spravodlivosti, na celkovom ľudskom rozvoji, na rešpektovaní základných ľudských práv, na ochrane stvorenia, na podieľaní sa na verejnom živote, na dôvere medzi národmi, na presadení sa mierových inštitúcií, na prístupe k vzdelaniu a k ochrane zdravia, na dialógu a na solidarite.

A preto „potrebujeme pokročiť ďalej od jadrového zastrašovania“, píše pápež. Žiada medzinárodnú komunitu, aby prijala „obozretné stratégie“ a odmietla „krátkozraké prístupy“ k medzinárodným a národným bezpečnostným problémom. „Ľudský a morálny imperatív“ úplného odstránenia jadrových zbraní si vyžaduje tiež „zamyslieť sa nad etikou mieru a mnohostrannou bezpečnostnou spoluprácou, ktorá ide ďalej než strach a izolácia“. Spoločný osud ľudstva si žiada „realisticky posilniť dialóg a vytvárať a upevňovať mechanizmy dôvery a spolupráce, schopné vytvoriť podmienky pre svet bez jadrových zbraní“, píše v posolstve Svätý Otec František.

Ide teda o vzájomnú dôveru a dialóg zameraný na spoločné dobro a „nie na presadzovanie zastretých alebo jednostranných záujmov“, a má to byť „inkluzívny dialóg“ medzi štátmi, občianskou spoločnosťou, organizáciami a komunitami, bez „polarizácií“ a „obviňovania“. Ľudstvo, píše ďalej Svätý Otec, má „schopnosť pracovať spoločne, má schopnosť usmerňovať a riadiť techniku“, rovnako ako „limitovať našu silu“ a „použiť ju na iný druh rozvoja: viac ľudský, viac sociálny a viac integrálny“.

Svet bez jadrových zbraní je cieľom „dlhodobým a komplexným“, avšak „nie mimo nášho dosahu“, uzatvára pápež František svoje posolstvo účastníkom konferencie OSN, pre ktorých vyprosuje požehnanie Všemohúceho. -ab-

inizio pagina

Pápež František povzbudil účastníkov Fóra o budúcnosti poľnohospodárstva

◊  

Vatikán 28. marca – Svätý Otec František pozdravil a povzbudil prostredníctvom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina účastníkov X. fóra o budúcnosti poľnohospodárstva, ktoré sa dnes začalo v Bruseli. Program s medzinárodnou účasťou sa zameriava najmä na potravinovú bezpečnosť, sebestačnosť a životné prostredie.

Podľa pápežových slov je nevyhnutné, aby sa krajiny snažili nielen o „zlepšenie systémov výroby či obchodu, ale tiež a predovšetkým kládli dôraz na právo každého človeka mať prístup k zdravej a dostatočnej potrave“:

„Stále viac sa zdôrazňuje potreba umiestniť do centra každej činnosti človeka, či už ide o poľnohospodárskeho pracovníka, obchodníka alebo spotrebiteľa. Tento prístup [...] nám umožňuje brať do úvahy úzky vzťah medzi poľnohospodárstvom, starostlivosťou a ochranou stvorenstva, ekonomickým rastom, úrovňami rozvoja a terajšími a budúcimi potrebami svetovej populácie,“ tlmočil slová pápeža Františka na stretnutí v belgickej metropole kardinál Parolin.

Medzinárodné spoločenstvo by malo byť pozorné zvlášť na „situácie tých krajín a oblastí, kde poľnohospodárska činnosť ostáva slabá“. V súčasnosti sme svedkami „nízkej úrovne zamestnanosti a teda celkových príjmov, ako aj podvýživy často chronickej, ktorá postihuje milióny ľudí“. Ako kardinál Parolin vysvetlil, ide o „komplexný mechanizmus, ktorý postihuje najmä tie najslabšie skupiny, ktoré sú vylúčené nielen z výrobných procesov, ale často sú nútené zanechať svoje pozemky a hľadať útočisko a nádej pre život“.

„To však neznamená myslieť na budúcnosť poľnohospodárstva zavedením modelu výroby v prospech malých skupín a malej časti svetovej populácie,“ pokračoval ďalej kardinál Parolin. Naopak, každé úsilie musí byť zamerané „na zabezpečenie toho, aby každá krajina mohla rásť z vlastných zdrojov a mohla tak dosiahnuť potravinovú sebestačnosť, uvažujúc o nových modeloch rozvoja a konzumu“. Krajiny by nemali zabudnúť podporiť „malých výrobcov a miestne ekosystémy a biodiverzitu“ (porov. Encyklika Svätého Otca Františka Laudato’ si’ 129;180).   

Pápež František účastníkov Fóra o budúcnosti poľnohospodárstva na záver prostredníctvom kardinála Parolina povzbudil, aby „vzdialenosť medzi veľkosťou problémov a doposiaľ dosiahnutými pozitívnymi výsledkami nikdy nebola dôvodom na znechutenie a nedôveru, ale skôr podnetom k väčšej zodpovednosti“. -ej-          

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Naučme sa čítať veci vo svetle Ducha Svätého

◊  

Ak sa naučíme všetko čítať vo svetle Ducha Svätého, uvedomíme si, že všetko je milosť! (Tvít pápeža Františka, 28. marca 2017) -ej-

 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteV Barcelone sa začalo sympózium o sprevádzaní mladých v povolaní

◊  

Španielsko 28. marca – V dňoch 28. - 31. marca sa koná v španielskej Barcelone medzinárodné sympózium pod názvom: „«Kráčal s nimi» (Lk 24,15) - Sprevádzať mladých k slobodnej odpovedi na volanie Krista.“ Sympózium organizuje Rada európskych biskupských konferencií CCEE v spolupráci so Španielskou biskupskou konferenciou a arcidiecézou Barcelony. Na podujatí sa stretáva okolo 200 účastníkov, medzi ktorými bude má zastúpenie aj Slovensko.

Ako informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, na stretnutie vycestovali žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý je predsedom Rady pre mládež a univerzity KBS a ďalší štyria delegáti: Marek Varga za univerzity, Ondrej Chrvala  za mládež, P. Ján Kušnír SVD za pastoráciu povolaní a Martin Michalíček za oblasť katechézy.

Medzi známymi osobnosťami cirkevného života z Európy vystúpi s príspevkom aj Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Stretnutie zapadá do prípravy na Synodu o mladých v októbri 2018, pre ktorú Svätý Otec vybral tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. -ab-

inizio pagina

Katolícke rádiá v Brazílii plánujú stratégiu prechodu z AM na FM

◊  

Brazília 28. marca – V meste Aparecida dnes otvorili historicky prvý kongres katolíckych rádií pôsobiacich v Brazílii. Pre komunity pestrého etnického zloženia v krajine pokrývajúcej členité územie je rozhlas kľúčovým prostriedkom komunikácie. Hlavným bodom kongresu katolíckych rádií je hľadanie spoločnej stratégie pre prechod z vysielania AM na FM, čiže presmerovanie ťažiska vysielania z krátkych a stredných vĺn na veľmi krátke vlny. Stretnutie zástupcov katolíckych rádií sa koná pod záštitou Komisie pre komunikáciu pri Konferencii biskupov Brazílie. -ab-

inizio pagina

RubrikaPápež František 25. marca 2017 v Miláne - celá pastoračná cesta v prehľade

◊  

V chronologickom prehľade prinášame celé spravodajstvo o pastoračnej návšteve pápeža Františka v Miláne 25. marca 2017:

Program cesty pápeža Františka 25. marca v Miláne

Návštevu Milána začal pápež František stretnutím s rodinami v okrajovej štvrti

V milánskom Dóme pápež František odpovedal kňazom a zasväteným

Pápež František obedoval v Miláne so stovkou väzňov

Milión veriacich na omši so Svätým Otcom v milánskej Monze

Homília pápeža Františka na slávnosť Zvestovania Pána: Možnosť nemožného

Pápež František v Miláne oslovil birmovancov, rodičov a katechétov

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 28. marca 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina