Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

04/04/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: Kríž je viac než len značka či symbol

◊  

Vatikán 4. apríla – Nesmieme nosiť kríž len ako symbol príslušnosti, akýsi „poznávací znak“, ale musíme v kríži vidieť Boha, ktorý sa „stal hriechom“, aby nás spasil. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktorý v ranných hodinách slávil omšu v Dome sv. Marty.

Podnet pre svoju úvahu našiel Svätý Otec v dnešnom úryvku z Evanjelia podľa Jána (Jn 8,21-30). Ježiš trikrát farizejom hovorí: «Zomriete vo svojich hriechoch», lebo mali uzavreté srdce a nechápali to tajomstvo, ktoré predstavoval Pán. „Zomrieť vo vlastnom hriechu je strašná vec,“ zamyslel sa pápež František.  

„Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba,“ povedal Ježiš farizejom. Pánove slová o vyzdvihnutí možno pochopiť vo svetle udalosti, o ktorej hovorí dnešné prvé čítanie z Knihy Numeri. Keď izraelský ľud putoval na púšti, chabol na ceste a „reptal proti Bohu i Mojžišovi... Preto Pán poslal na ľudí ohnivé hady. Ony hrýzli ľud a mnoho ľudí z Izraela zomrelo“ (Nm 21,4-9). Na to ľud oľutoval svoj hriech a Pán Mojžišovi prikázal, aby urobil medeného hada a postavil ho ako znamenie. Kto sa naň pozrie, ozdravie.

Had je „symbolom diabla“, „otca lži“, „otca hriechu; toho, kto naviedol ľudstvo na hriech,“ vysvetlil Svätý Otec. Ježiš nám pripomenul: „Keď budem vyzdvihnutý, všetci prídu ku mne“. Toto je tajomstvo kríža, pokračoval ďalej pápež. „Medený had uzdravoval“, avšak „bol znamením dvoch vecí: hriechu, ktorý vykonal had, jeho zvádzania, ľstivosti; a tiež bol znakom Kristovho kríža. Bol proroctvom,“ dodal Svätý Otec. 

Ježiš sa „stal hriechom“, ako hovorí sv. Pavol a vzal na seba všetky nečistoty ľudstva; nechal sa na kríži vyzdvihnúť, aby mohol celé ľudstvo uzdraviť z hriechu. A kto neuzná v tomto vyzdvihnutom mužovi „silu Boha, ktorý sa stal hriechom, aby nás uzdravil“, zomrie vo vlastnom hriechu, vysvetlil pápež František. 

„Spása prichádza jedine z kríža, avšak z tohto kríža vteleného Boha. Neexistuje spása v ideách, niet spásy v dobrej vôli, v ochote byť dobrými... Nie. Jediná spása je v ukrižovanom Kristovi, lebo jedine on, ako medený had, bol schopný vziať všetok jed hriechu a tam [na kríži] nás uzdravil.

Čo však znamená kríž pre nás? Áno, je to znak kresťanov, je to symbol kresťanov. Robíme znak kríža, ale nie vždy ho robíme dobre, niekedy to robíme ledabolo... lebo nemáme túto vieru v kríž. Inokedy je to zase pre niekoho znak príslušnosti: ,Áno, nosím kríž, aby som ukázal, že som kresťan.’ Je to v poriadku, ale nesmie to byť len ako poznávacie znamenie, ako by išlo o nejaké družstvo, ako značka určitého tímu. Je to pamiatka toho, ktorý sa stal hriechom.“

Iní zase nosia kríž ako ornament, poznamenal Svätý Otec František:   

„Boh povedal Mojžišovi: ,Kto sa pozrie na hada, uzdraví sa.’ Ježiš hovorí svojim nepriateľom: ,Keď vyzdvihnete Syna človeka, vtedy spoznáte...’ Kto nehľadí na kríž s vierou, zomrie vo vlastných hriechoch, neprijme tú spásu.“ 

Cirkev teda pozýva veriacich, aby uvažovali nad tajomstvom kríža, vysvetlil na záver svojej dnešnej rannej homílie v Dome sv. Marty pápež František:

„Dnes nám Cirkev ponúka dialóg s týmto tajomstvom kríža, s týmto Bohom, ktorý sa stal hriechom z lásky ku mne. A každý z nás môže povedať: ,Z lásky ku mne.’ Zamyslime sa: ako nosím kríž ja? Ako spomienku? Keď sa prežehnávam, som si vedomý toho, čo robím? Ako nosím kríž? Len ako symbol spolupatričnosti k náboženskej skupine? Ako nosím kríž? Ako ornament? Ako šperk z drahokamov a zlata? Naučil som sa ho nosiť na ramenách, tam, kde spôsobuje bolesť? Každý z nás dnes hľaďme na Ukrižovaného, hľaďme na toho Boha, ktorý sa stal hriechom, aby sme nezomreli v našich hriechoch, a odpovedzme si na tieto otázky, ktoré som vám ponúkol.“ -ej-

inizio pagina

Pápež František: Integrálny rozvoj je cesta pre ľudskú rodinu

◊  

Vatikán 4. apríla – Svätý Otec František sa dnes stretol s účastníkmi medzinárodnej konferencie pri príležitosti 50. výročia encykliky pápeža Pavla VI. Populorum progressio o rozvoji národov. Na stretnutí sa zúčastnil aj kard. Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktoré konferenciu zorganizovalo. Prítomní boli viaceri kardináli a biskupi. 

Svätý Otec sa na úvod svojho príhovoru v zaplnenej synodálnej aule zamyslel nad tým, čo dnes a pre blízku budúcnosť znamená integrálny rozvoj, teda „rozvoj každého človeka a celého človeka". Odpoveď našiel práve v slovese „integrovať“, v ktorom možno – podľa pápežových slov – identifikovať aj základné smerovanie pre nové dikastérium:

„Ide o integráciu rôznych národov na zemi. Povinnosť solidarity nás núti hľadať správne spôsoby prerozdelenia, aby nedochádzalo k tej dramatickej nerovnosti medzi tým, kto má príliš veľa a tým, kto nemá nič, medzi tým, kto skartuje a tým, kto je skartovaný. Jedine cesta integrácie medzi národmi umožní ľudstvu budúcnosť pokoja a nádeje.“

Ďalším kľúčovým aspektom pre porozumenie integrálneho rozvoja je ponúknuť dosiahnuteľné modely sociálnej integrácie. Podľa slov Svätého Otca Františka môžu „všetci prispieť do celku spoločnosti“. Je to právo i povinnosť, vysvetlil pápež a pokračoval:

„Okrem toho ide pri rozvoji o integráciu všetkých tých elementov, ktoré ho takým skutočne robia. Rôzne systémy: ekonomika, financie, práca, kultúra, rodinný život, náboženstvo sú – každý vo svojom špecifiku – neodškriepiteľným momentom tohto rastu. [...] Ľudský život je ako orchester, ktorý znie dobre vtedy, ak sa rôzne nástroje dohodnú a hrajú rovnakú partitúru.“ 

Ďalej ide o integráciu individuálneho a komunitného rozmeru. „Je nepopierateľné, že sme – aspoň v západnom svete – deti kultúry, ktorá vyzdvihla jednotlivca až to toho bodu, z neho urobila ostrov, takmer akoby bolo možné byť šťastný osamote,“ pokračoval ďalej vo svojom príhovore pápež František a pri vysvetľovaní komunitného rozmeru zdôraznil hodnotu rodiny, ktorá „je prvou bunkou spoločnosti“.  

Na záver Svätý Otec uviedol ako významný aspekt integrálneho rozvoja integráciu medzi telom a dušou:

„Už Pavol VI. napísal, že rozvoj nemožno zjednodušiť na jednoduchý ekonomický rast (porov. Populorum progressio, 14). Integrovať telo a dušu znamená, že žiadne dielo rozvoja nemôže skutočne dosiahnuť svoj cieľ, ak nebude rešpektovať to miesto, v ktorom je Boh pre nás prítomný a hovorí nášmu srdcu.“    

Čo znamená „integrálny“ rozvoj môžeme pochopiť jedine vo svetle Ježiša Krista. „V ňom Boh a človek nie sú rozdelení a odlúčení od seba," vysvetlil pápež František. „Koncept o človeku práve v tomto zmysle pomáha sledovať rozvoj naplno ľudský. Lebo človek znamená vždy vzťah, nie individualizmus, potvrdzuje inklúziu a nie vylúčenie, jedinú a nedotknuteľnú dôstojnosť a nie vykorisťovanie, slobodu a nie donútenie,“ zakončil svoj príhovor účastníkom medzinárodnej konferencie pri príležitosti 50. výročia encykliky pápeža Pavla VI. Populorum progressio o rozvoji národov pápež František. -ej-      

inizio pagina

Britský princ Charles a vojvodkyňa Camilla na audiencii u pápeža

◊  

Vatikán/Anglicko 4. apríla – Pápež František dnes prijal na súkromnej audiencii britského princa Charlesa a vojvodkyňu Camillu, ktorí sa nachádzajú na päťdňovej oficiálnej návšteve v Taliansku.

Po stretnutí so Svätým Otcom kráľovský pár prijal vatikánsky štátny sekretár kard. Parolin a sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Gallagher.

Pred audienciou u pápeža Františka si princ Charles a vojvodkyňa Camilla pozreli niektoré zo vzácnych dokumentov, ktoré skrývajú Vatikánska knižnica a tajný archív Svätej stolice. -ej- 

inizio pagina

Svätá stolica vyšla v ústrety lefébvrstom vo veci uzatvárania manželstva

◊  

Vatikán 4. apríla – Svätá stolica urobila ďalší krok s úmyslom priviesť k plnému spoločenstvu Kňazské bratstvo sv. Pia X., tzv. lefébvristov. Po tom, ako Svätý Otec František udelil kňazom Bratstva fakultu platne spovedať veriacich (Misericordia et misera, č. 12), pokračuje v tej istej línii aj nové rozhodnutie týkajúce sa uzatvárania sviatostného manželstva.

Po odsúhlasení Svätým Otcom vydala Pápežská komisia Ecclesia Dei vedená jej predsedom kardinálom Gerhardom Ludwigom Müllerom list adresovaný kardinálom a biskupom s usmernením ohľadom uzatvárania sviatosti manželstva veriacimi, ktorí sa riadia pastoračnými aktivitami Kňazského bratstva sv. Pia X.

Komisia autorizovala miestnych ordinárov udeliť oprávnenie k sláveniu pre takéto prípady. Podmieňuje to požiadavkou, aby vždy, keď je to možné, bol delegovaný na asistovanie pri takomto uzatváraní manželstva niektorý kňaz diecézy, čiže plne regulárny kňaz, ktorý v mene Cirkvi prijme súhlas manželov. Keďže v tridentskom obrade, tzv. Vetus ordo, sa vyjadrenie súhlasu koná na začiatku svätej omše, túto potom už môže ďalej celebrovať samotný kňaz z Bratstva sv. Pia X.

Tam, kde to nie je možné alebo kde niet kňazov z diecézy, ktorí by mohli takto asistovať, môže ordinár udeliť potrebnú fakultu priamo kňazovi Bratstva, ktorý je povinný potom zaslať diecéze doklad o slávení sviatosti manželstva.

Ako sa v liste datovanom 24. marca 2017 uvádza, Pápežská komisia Ecclesia Dei patriaca pod Kongregáciu pre náuku viery ho vydala „v istote, že aj týmto spôsobom sa dajú odstrániť ťažkosti vo svedomí veriacich, ktorí patria ku Kňazskému bratstvu sv. Pia X. a neistota o platnosti sviatosti manželstva“ a že sa tak „súčasne môže urýchliť cesta k plnej inštitucionálnej regularizácii“. -jb-

inizio pagina

Pápež František venoval aprílový úmysel Apoštolátu modlitby mladým

◊  

Vatikán 4. apríla – Pápež František vo svojom aprílovom videoposolstve prosí o modlitbu za mladých a zároveň adresuje mladým výzvu, aby sa zapojili do budovania sveta:

Viem, že vy mladí nechcete žiť v ilúzii slobody meniacej sa podľa momentálnej módy. Viem, že mierite vysoko. Je to tak, alebo sa mýlim?

Chlapci a dievčatá, prosím, vytvorte lepší svet. Svet bratstva, svet spravodlivosti, svet lásky, svet pokoja, bratskosti a solidarity. Nenechávajte iniciatívu tejto premeny na iných!

Vy, mladí, ste tí, ktorí majú budúcnosť! Žiadam vás, aby ste ju vytvorili, dajte sa do práce pre lepší svet. Je to výzva, áno je to výzva. Prijímate?

Modlite sa so mnou za mladých, aby vedeli odpovedať s veľkodušnosťou na vlastné povolanie a nasadili sa pre veľké ciele vo svete.“

Apoštolát modlitby publikuje krátke videá Svätého Otca na sociálnych sieťach každý mesiac. Už druhý rok touto formou pomáha šíriť úmysly pápeža medzi ľuďmi na celom svete.

Pozvanie zapojiť sa do modlitby za aktuálne potreby Cirkvi a celého ľudstva šíri Apoštolát modlitby aj krátkou textovou formou. Na mesiac apríl je to nasledovná prosba: Za mladých, aby dokázali štedro odpovedať na svoje povolanie a brali vážne aj možnosť zasvätiť sa Pánovi v kňazstve alebo v zasvätenom živote.“

Úmysel slovenských biskupov na tento mesiac znie: „Aby sme svojím životom aj v zložitých situáciách vyznávali, že Kristovo zmŕtvychvstanie je zdrojom nádeje a pokoja.“ -ab-

inizio pagina

V Taliansku vychádza obrázková biografia o Josephovi Ratzingerovi

◊  

Vatikán 4. apríla – „Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. Fotografie jedného života“. Tak znie názov najnovšej knihy, ktorú pri príležitosti blížiacich sa 90. narodenín emeritného pápeža pripravili Maria Giuseppina Buonannová a Luca Caruso. Pútavé rozprávanie o Josephovi Ratzingerovi, ktorý oslávi životné jubileum 16. apríla tohto roku, sprevádzajú aj niektoré doteraz nikdy nezverejnené fotografie z jeho života.

Kniha s deviatimi kapitolami z vydavateľstva San Paolo prináša snímky z detstva Josepha Ratzingera v Nemecku, ďalej z doby vojnovej drámy a z nasledujúcich období jeho kňazského povolania a brilantnej akademickej kariéry. Pokračuje Ratzingerovou účasťou na Druhom vatikánskom koncile, voľbou za arcibiskupa a vymenovaním za kardinála. Nechýbajú ani fotografie z čias riadenia Kongregácie pre náuku viery a osemročného pontifikátu Benedikta XVI.

V úvode publikácie páter Federico Lombardi SJ, predseda vatikánskej Nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. napísal: „Vzhľadom na to, že túto biografiu sprevádzajú fotografie, aby sme ho pochopili, pozývam vás ešte raz zahľadieť sa na tvár Josepha Ratzingera, do jeho očí. Sú to oči toho, kto hľadá pravdu a kto ju vníma... A táto Pravda nakoniec zažiari – pre neho i pre nás – v tvári Krista“. -ej-     

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Dnes je Svetový deň proti nášľapným mínam

◊  

Dnes je Svetový deň proti nášľapným mínam. Obnovme, prosím, svoje nasadenie za svet bez mín! (Tvít pápeža Františka, 4. apríla 2017) -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteSlovenskí predstavitelia kresťanských cirkví a židovskej komunity navštívia Rím

◊  

Slovensko/Rím 4. apríla - Najvyšší predstavitelia Katolíckej cirkvi na Slovensku, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) navštívia v dňoch 4. až 7. apríla  Rím a Vatikán.

Pozvanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislava Zvolenského prijali generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku Miloš Klátik, predseda ÚZŽNO Igor Rintel a viacerí ďalší významní predstavitelia židovskej komunity na Slovensku. Spoločná púť nadväzuje na minuloročnú návštevu Svätej zeme, na ktorú pozýval Ústredný zväz židovských náboženských obcí, ako aj sériu viacerých spoločných stretnutí predstaviteľov cirkví.
„Ide o návštevu najvyšších predstaviteľov našich kresťanských cirkví a slovenskej židovskej náboženskej obce v Ríme a Vatikáne. Prvá časť bude v kontinuite dlhodobých vzťahov potvrdením prehlbujúcej sa aktívnej spolupráce, ktorá vzniká v posledných rokoch medzi Katolíckou cirkvou a židovskou komunitou na Slovensku,“ hovorí o návšteve výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský, ktorý návštevu koordinuje za KBS. „Sme radi, že prijali pozvanie na miesto, ktoré je naším srdcom s Petrovým nástupcom. Veríme, že v čase, kedy na celom svete rastie spoločenské napätie a existuje hrozba radikalizácie spoločnosti, spolu vyšleme signál, že aj komunikácia medzi ľuďmi, ktorí sú iného náboženstva, je možná,“ dodáva Anton Ziolkovský.
Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský už minulý rok navštívil na pozvanie židovskej náboženskej obce Jeruzalem, kde sa v kláštore sv. Marka stretol s arcibiskupom Sýrskej antiochijskej pravoslávnej cirkvi. Mor Severios Malke Mourad vtedy hovoril so slovenským arcibiskupom o situácii kresťanov v Sýrii a na Blízkom východe. Arcibiskup Zvolenský navštívil aj Baziliku Narodenia v Betleheme a tiež Slovenský honorárny konzulát, kde s viacerými partnermi hovorili o situácii kresťanov v Palestíne a o spolupráci pri organizácii pútí do Betlehema a celej Svätej zeme.

Púť do Ríma sa začne v utorok 4. apríla. Zástupcovia katolíckej cirkvi a židovskej náboženskej obce na Slovensku sa o deň neskôr zúčastnia na generálnej audiencii s pápežom Františkom vo Vatikáne. Zástupcovia KBS Svätému Otcovi odovzdajú knižnú novinku - komentár ku knihe Žalmov, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. V stredu slovenskú návštevu príjme vrchný rímsky rabín. Potom sa k skupine pridá evanjelický biskup Klátik. Večer navštívia predstaviteľov cirkevného a kultúrneho života zo Slovenska v Ríme. Vo štvrtok lídrov katolíckej a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a židovskej náboženskej obce príjmu na Pápežskej komisii pre náboženské vzťahy so Židmi a u kardinála Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. V závere navštívia Baziliku sv. Klementa v Ríme, kde sa nachádza hrob svätého Cyrila.

„Spoločnou cestou predstaviteľov cirkví a židovskej náboženskej obce chceme odovzdať odkaz, že spolupráca je prospešná. Žijeme v jednej krajine, na jednom území. Máme spoločnú budúcnosť, ktorú môžeme ovplyvniť najmä intenzívnejšou komunikáciou. Zároveň chceme zdieľať spoločnú zodpovednosť za niektoré témy, ktoré presahujú aj náš štát - všetkým nám záleží na budovaní spravodlivej spoločnosti, uchovaní hodnoty rodiny a manželstva a iných témach. Toto stretnutie vytvorí priestor pre ďalšiu neformálnu debatu o rôznych témach, ktoré nás môžu v budúcnosti spojiť,“ dodáva Anton Ziolkovský.

KBS bude na stretnutí zastupovať jej predseda Stanislav Zvolenský, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak a výkonný sekretár Anton Ziolkovský. V delegácii bude aj dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Miloš Lichner a zástupcovia Tlačovej kancelárie KBS a TV LUX. Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku bude reprezentovať jeho predseda Igor Rintel, ortodoxný rabín Josh Ahrens, ktorý žije v Düsseldorfe, rabín Miša Kapustin, riaditeľ Židovského komunitného múzea a Židovského kultúrneho inštitútu v Bratislave Maroš Borský a Petra Müllerová. Biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku Miloš Klátik pricestuje do Ríma spolu so svojou manželkou.

(Zdroj: TK KBS)

inizio pagina

Moskovská arcidiecéza sa modlí za obete útoku v petrohradskom metre

◊  

Rusko 4. apríla – „Hlbokú bolesť“ vyjadril včera v reakcii na správu o bombovom atentáte v petrohradskom metre Mons. Paolo Pezzi, moskovský arcibiskup. Podľa informácií Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie si útok vyžiadal 14 mŕtvych.

Mons. Pezzi vo svojom vyhlásení ďalej pokračuje: „S veľkou bolesťou som prijal správu o hroznom teroristickom útoku v Petrohrade. Spoločne so všetkými veriacimi katolíkmi a veriacimi iných vierovyznaní a náboženstiev, vrúcne prosím Boha o oslobodenie Ruska a celého sveta od zla terorizmu.“ Mons. Pezzi požiadal kňazov a veriacich moskovskej arcidiecézy, aby sa modlili za obete atentátu a pokoj pre ich príbuzných, za uzdravenie zranených a „tiež za všetkých, ktorí pracujú na tom, aby sa viac neopakovala podobná tragédia.“ -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 4. apríla 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina