Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

17/04/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuKatechéza pápeža Františka na Veľkonočný pondelok

◊  

Vatikán 17. apríla – Na Veľkonočný pondelok sa Svätý Otec František o 12. hodine pomodlil s veriacimi na námestí sv. Petra mariánsku modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná a udelil im požehnanie. Na úvod sa prihovoril v katechéze, v ktorej ich povzbudil k ohlasovaniu Kristovho vzkriesenia. Okrem iného povedal:

„V dnešnom evanjeliovom úryvku môžeme zachytiť ozvenu slov anjela určených ženám, ktoré prišli k hrobu: «Rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: „Vstal z mŕtvych“» (Mt 28,7). Cítime, ako je aj nám adresované pozvanie „poponáhľať sa“ a „ísť“ ohlasovať mužom a ženám dnešných čias toto posolstvo radosti a nádeje. Bezpečnej nádeje, pretože odkedy na úsvite tretieho dňa ukrižovaný Ježiš vstal z mŕtvych, posledné slovo už viac nemá smrť, ale život!  A toto je naša istota. Posledným slovom nie je hrob, nie je ním smrť, je ním život! Preto toľko opakujeme: „Kristus vstal z mŕtvych.“ Lebo v ňom bol hrob porazený, zrodil sa život.

V sile tejto udalosti, ktorá predstavuje opravdivú dejinnú a vesmírnu novosť, sme povolaní byť novými mužmi a ženami podľa Ducha, potvrdzujúcimi hodnotu života. Je tu život! Toto už znamená začať vstávať z mŕtvych! Budeme mužmi a ženami vzkriesenia, mužmi a ženami života, ak uprostred udalostí, ktoré sužujú svet - a je ich dnes tak veľa -, uprostred svetskosti, ktorá vzďaľuje od Boha, budeme vedieť prejavovať gestá solidarity, gestá prijatia, živiť celosvetovú túžbu po pokoji a snahu o životné prostredie bez poškodzovania. Ide o spoločné a ľudské prejavy, avšak ak majú oporu a podnet vo viere vo Vzkrieseného Pána, získavajú účinnosť, ktorá jasne presahuje naše schopnosti. A je tomu tak, pretože Kristus je živý a činný v dejinách skrze svojho Svätého Ducha: vykupuje naše biedy, dosahuje každé ľudské srdce a opäť dáva nádej každému, kto je utláčaný a trpí.

Panna Mária, tichý svedok smrti a zmŕtvychvstania svojho syna Ježiša, nech nám pomôže byť jasnými znakmi vzkrieseného Krista uprostred udalostí sveta, aby sa tí, čo sú v súženiach a ťažkostiach nestali obeťami pesimizmu a porážky, rezignácie, ale našli v nás bratov a sestry, ktorí im ponúkajú oporu a útechu. Nech nám naša Matka pomáha pevne veriť v Ježišovo vzkriesenie: Ježiš je vzkriesený, je živý, tu medzi nami, a toto je obdivuhodné tajomstvo spásy, schopné premieňať srdcia a život. A nech oroduje osobitným spôsobom za prenasledované a utláčané kresťanské spoločenstvá, od ktorých sa dnes v toľkých častiach sveta žiada náročnejšie a odvážnejšie svedectvo.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 17. apríla 2017

◊  

Pondelkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina