Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

25/04/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuVideoposolstvo pápeža Františka ľudu Egypta pred návštevou krajiny

◊  

Vatikán/Egypt 25. apríla – Pred návštevou Egypta, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. – 29. apríla, sa Svätý Otec František prihovoril všetkým obyvateľom tejto krajiny prostredníctvom videoposolstva odvysielaného egyptskou štátnou televíziou. Prinášame plné znenie pápežovho posolstva, publikovaného Tlačovým strediskom Svätej stolice práve dnes, tri dni pred apoštolskou cestou: 

„Drahý ľud Egypta! Al Salamò Alaikum! Pokoj vám!

S radostným a vďačným srdcom prídem o pár dní navštíviť vašu drahú vlasť: kolísku civilizácie, dar Nílu, zem slnka a pohostinnosti, kde žili patriarchovia a proroci a kde Boh, dobrotivý a milosrdný, všemohúci a jediný, dal zaznieť svojmu hlasu.

Som skutočne šťastný, že môžem prísť ako priateľ, ako posol pokoja a ako pútnik do krajiny, ktorá poskytla pred dvetisíc rokmi útočisko a pohostinnosť Svätej rodine na úteku pred hrozbami Herodesa (porov. Mt 2,1-16). Je mi cťou navštíviť zem, navštívenú Svätou rodinou!

Srdečne vás pozdravujem a ďakujem vám za pozvanie navštíviť Egypt, ktorý nazývate Umm il Dugna - Matkou sveta!

Z hĺbky srdca ďakujem pánu prezidentovi republiky, Jeho Svätosti patriarchovi Tawadrosovi II., veľkému imámovi Al Azharu a koptsko-katolíckemu patriarchovi, ktorí ma pozvali; a ďakujem každému z vás, ktorí máte pre mňa miesto vo vašich srdciach. Ďakujem aj všetkým, ktorí pracovali a pracujú na uskutočnení tejto cesty.     

Túžim po tom, aby táto návšteva bola objatím útechy a povzbudenia pre všetkých kresťanov Blízkeho východu; posolstvom priateľstva a uznania voči všetkým obyvateľom Egypta a tejto oblasti; posolstvom bratstva a zmierenia pre všetky deti Abraháma, osobitne pre islamský svet, v ktorom Egypt zaujíma popredné miesto. Kiež bude aj platným príspevkom k medzináboženskému dialógu s islamským svetom a k ekumenickému dialógu so ctenou a milovanou Koptskou pravoslávnou cirkvou.

Náš svet, doráňaný slepým násilím – ktoré zasiahlo aj srdce vašej drahej zeme – potrebuje mier, lásku a milosrdenstvo; potrebuje tvorcov pokoja a ľudí slobodných a oslobodzujúcich, ľudí odvážnych, ktorí sa vedia učiť z minulosti, aby vytvárali budúcnosť bez uzatvárania sa v predsudkoch; potrebuje budovateľov mostov pokoja, dialógu, bratstva, spravodlivosti a ľudskosti.

Drahí egyptskí bratia a sestry, mladí i starí, ženy i muži, moslimovia i kresťania, bohatí i chudobní..., srdečne vás objímam a prosím Všemohúceho Boha, aby vás požehnal a chránil vašu krajinu od každého zla.

Prosím, modlite sa za mňa! Shukran wa Tahiaì Misr! – Ďakujem a nech žije Egypt!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-

 

inizio pagina

Na sviatok sv. Marka pápež František obetoval omšu za koptského patriarchu

◊  

Vatikán 25. apríla – V dnešný sviatok sv. evanjelistu Marka, ktorý je aj patrónom cirkvi v egyptskej Alexandrii ako jej zakladateľ, obetoval pápež František svoju rannú svätú omšu za koptského patriarchu Tawadrosa II. a za koptských veriacich, s ktorými sa stretne už o tri dni pri apoštolskej ceste v Káhire. „Obetujem túto omšu za môjho brata, pápeža Tawadrosa II., koptského patriarchu Alexandrie, na vyprosenie milosti, aby Pán požehnal obe naše cirkvi hojnosťou Ducha Svätého, “  povedal pápež František na úvod eucharistického slávenia v kaplnke Domu sv. Marty.

V homílii Svätý Otec vychádzal z Evanjelia podľa Marka (Mk 16,15-20), ktorého sviatok dnes Cirkev slávi. Evanjelium opisuje, ako Pán Ježiš dáva poslanie apoštolom, aby išli do celého sveta a ohlasovali Radostnú zvesť. Svätý Otec podčiarkol, že Evanjelium sa musí hlásať s pokorou, poraziac pokušenie pýchy. Ďalšou charakteristikou je skutočnosť, že „evanjelium sa ohlasuje vždy v pohybe, nie sediac na mieste, ale vždy za pochodu.“ Je potrebné „vyjsť tam, kde Ježiš nie je známy alebo kde je Ježiš prenasledovaný alebo kde je skreslený, aby sa ohlasovalo pravé Evanjelium“ povedal pápež a pokračoval:

Vyjsť kvôli ohlasovaniu. A tiež, pri tomto vychádzaní ide o život, je v hre život ohlasovateľa. Nie je v bezpečí, nie sú tu poistné záruky pre ohlasovateľov. A ak nejaký ohlasovateľ hľadá zaručenie života, potom nie je skutočným ohlasovateľom Evanjelia: nevychádza, zostáva tam, kde je bezpečný. Po prvé: choďte, vyjdite. Evanjelium, ohlasovanie Ježiša Krista sa vždy deje vychádzajúc; vždy je to kráčajúc. V pohybe na ceste, tak na ceste fyzickej, ako aj na ceste duchovnej a aj na ceste utrpenia. Pomyslime na ohlasovanie Evanjelia mnohými chorými – mnohými chorými! –, ktorí obetujú bolesti za Cirkev, za kresťanov. Ale vždy vychádzajú von zo seba samých.“

Aký je teda „štýl tohto ohlasovania“? - zamyslel sa ďalej Svätý Otec a poukázal na apoštola Petra : „Svätý Peter, ktorý bol učiteľom svätého Marka, je jasný v opise tohto štýlu“: „Evanjelium sa má ohlasovať s pokorou, pretože Boží Syn sa pokoril, ponížil sa. Štýl Boha je tento a nie je žiadny iný“. „Ohlasovanie Evanjelia nie je nejaký karneval či veselica“, toto „nie je ohlasovanie Evanjelia“.

Evanjelium nemôže byť ohlasované ľudskou mocou, nemôže byť ohlasovane s duchom šplhania sa nahor“, „toto nie je Evanjelium“. Všetci sme teda povolaní obliecť sa „do pokory jedných voči druhým“, pretože „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“. Svätý Otec dodal:

Prečo je dôležitá táto pokora? Práve preto, že my prinášame ohlasovanie poníženia, slávy, ale cez poníženie. A ohlasovanie Evanjelia znáša pokušenie: pokušenie moci, pokušenie pýchy, pokušenie svetskosti, mnohých svetskostí, ktoré tu sú a vedú nás ohlasovať či recitovať; lebo kázňou nie je rozriedené Evanjelium, bez sily, Evanjelium bez ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista. A preto Peter hovorí: «Bdejte, bdejte, bdejte ... Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.» Ohlasovanie Evanjelia ak je skutočné, je vystavené pokušeniu.“

Pápež František ešte podotkol, že ak kresťan tvrdí, že ohlasuje Evanjelium, ale že nie je „nikdy pokúšaný“, znamená to, že „diabol sa neznepokojuje“, pretože „ohlasujeme niečo neužitočné“.

Preto je vždy pri opravdivom ohlasovaní prítomné nejaké pokušenie a tiež prenasledovanie. Pápež zdôraznil, že keď sme v utrpení, „Pán nás znovu vzchopí a dá nám silu, pretože to je to, čo Ježiš prisľúbil, keď posielal apoštolov“:

„Bude to Pán, kto nás posilní, dodá nám silu ísť ďalej, pretože on pracuje s nami, ak sme verní ohlasovaniu Evanjelia, ak my vychádzame zo seba samých pre ohlasovanie Krista ukrižovaného, pohoršenie a bláznovstvo, a ak to robíme spôsobom, ktorý je pokorný, so skutočnou pokorou. Kiež nám Pán dá túto milosť, ako pokrsteným, všetkým, vykročiť na cestu evanjelizácie s pokorou, s dôverou v neho samého, ohlasujúc pravé Evanjelium: ‚Slovo prišlo v tele.‘ Božie Slovo prišlo v tele. A to je bláznovstvo, je to škandál; ale robíme to vo vedomí že Pán je pri nás, pracuje s nami a potvrdzuje našu prácu.“ -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Jadro kresťanského posolstva

◊  

Zomrel, bol pochovaný, vstal z mŕtvych a zjavil sa: Ježiš je živý! Toto je jadro kresťanského posolstva. (Tvít pápeža Františka, 25. apríla 2017)

inizio pagina

Novým nunciom v Tanzánii je poľský arcibiskup Solczyński

◊  

Vatikán/Tanzánia 25. apríla – Svätý Otec vymenoval nového apoštolského nuncia pre Tanzániu. Je ním Mons. Marek Solczyński, titulárny arcibiskup poľského pôvodu, ktorý doteraz pôsobil ako nuncius v Gruzínsku, Arménsku a Azerbajdžane. -jb-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteArcidiecéza Gniezno slávi 600 rokov titulu prímasa Poľska

◊  

Vatikán/Poľsko 25. apríla – Poľská arcidiecéza Gniezno (Hnezdno) v tomto roku slávi 600. výročie, odkedy je jej arcibiskup nositeľom titulu prímasa Poľska. Pápež František pri tejto príležitosti zaslal blahoprajný list arcibiskupovi Wojciechovi Polakovi, hnezdnianskemu metropolitovi a prímasovi Poľska.

Spolu s požehnaním pre slávenie jubilea Svätý Otec v liste pripomína slávnu históriu arcidiecézy, ktorá sa spája s misijným účinkovaním sv. Vojtecha:

„Tu, pri jeho relikviách, sa v roku 1000 stretli vyslanci pápeža Silvestra II. s cisárom Ottom II. a kniežaťom Boleslavom Chrabrým. Potom sa Hnezdno stalo prvým metropolitným sídlom a centrom organizačných štruktúr miestnej cirkvi.“

Primaciálny titul pre Hnezdno získal v roku 1417 arcibiskup Mikuláš Trąba. Stalo sa tak počas Kostnického koncilu.

Pri príležitosti tohtoročného okrúhleho výročia pápež František povzbudzuje poľskú cirkev „hľadieť rovnako aj do budúcnosti a prosiť Boha, aby svedectvo sv. Vojtecha bolo živým zdrojom oduševnenia pre prácu na evanjelizovaní ďalších generácií vyznávačov Krista.“ Jubileum je „príležitosť na rozoznávanie nových výziev“ a na „hľadanie nových spôsobov, ako priniesť evanjeliové posolstvo súčasnému svetu,“ píše pápež v liste datovanom 10. apríla 2017 vo Vatikáne. -jb- 

inizio pagina

Slovenský biskup slávil omšu vo vypálenom kostole v irackom Karakoši

◊  

Slovensko/Irak 25. apríla – V nedeľu 23. apríla slávil pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko svätú omšu v zničenom Kostole Panny Márie v irackom Karakoši. Mons. Haľko pri svojej návšteve Iraku odovzdal finančný dar Konferencie biskupov Slovenska vo výške 40 tisíc eur arcibiskupovi arcidiecézy Kirkúk a Sulejmania Mons. Thomasovi Youseffovi Mirkisovi.

„Financie sú určené na projekt vzdelávania tých študentov, ktorých rodiny sú zasiahnuté agresiou teroristov tzv. Islamského štátu. S niektorými zo študentov sme sa potom aj osobne stretli,“ citovala slová Mons. Haľka Tlačová kancelária KBS.

V Iraku sprevádza Mons. Haľka manažér humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce Slovenskej katolíckej charity Hugo Gloss. Biskup prišiel do Iraku osobne povzbudiť tím Slovákov, ktorí na mieste pracujú a navštíviť projekty podporené biskupmi Slovenska. Patrí medzi ne aj tzv. „STEP-IN“, ktorý zahŕňa dve kliniky slúžiace utečencom v mestách Erbil a Dohuk. Zdravotnícke zariadenia poskytujú lekársku pomoc pre desaťtisíce ľudí. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 25. apríla 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

 

inizio pagina