Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

03/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPri generálnej audiencii Svätý Otec zhrnul cestu do Egypta slovom „nádej“

◊  

Vatikán 3. mája – Prvú májovú generálnu audienciu venoval Svätý Otec František  zhrnutiu práve absolvovanej apoštolskej cesty v Egypte. Medzi početnými skupinami pútnikov dnes boli aj študenti Gymnázia Matky Alexie z Bratislavy a farníci z Tekovských Lužian a okolia.

Úvodom do biblickej atmosféry krajiny, ktorá niekoľko rokov hostila Svätú rodinu, bolo čítanie z Matúšovho evanjelia (Mt 2,13-15) o Jozefovom sne s Božou výzvou utiecť pred Herodesom do Egypta. Jozef s Máriou a malým Ježišom „tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: «Z Egypta som povolal svojho syna.»“, uvádza sa vo Svätom písme. Nasleduje plné znenie dnešného príhovoru Svätého Otca:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som vám chcel porozprávať o apoštolskej ceste, ktorú som s Božou pomocou  vykonal v predošlých dňoch v Egypte. Vybral som sa do tejto krajiny na  štvornásobné pozvanie: od prezidenta republiky, od Jeho Svätosti koptského pravoslávneho patriarchu, od veľkého imáma Al-Azharu a od koptského katolíckeho patriarchu. Každému z nich ďakujem za ich skutočne vrúcnu pohostinnosť, ktorú mi venovali. A ďakujem celému egyptskému ľudu za účasť a za jeho srdečnosť, s akou prežíval túto návštevu Petrovho nástupcu.

Prezident a verejní predstavitelia vynaložili mimoriadne úsilie, aby táto udalosť mohla prebiehať tým najlepším spôsobom, aby mohla byť znamením pokoja. Znamením pokoja pre Egypt a pre celý tento región, ktorý žiaľ trpí kvôli konfliktom a terorizmu. Veď mottom cesty bolo: „Pápež pokoja v mierovom Egypte“.

Moja návšteva na Univerzite Al-Azhar, najstaršej moslimskej univerzite a najvyššej akademickej inštitúcii sunnitského islamu, mala dvojaký cieľ: dialóg medzi kresťanmi a moslimami a zároveň šírenie pokoja vo svete. V Al-Azhare sa uskutočnilo stretnutie s veľkým imámom, stretnutie, ktoré sa potom rozšírilo na Medzinárodnú konferenciu za mier. V tomto kontexte som ponúkol reflexiu oceňujúcu dejiny Egypta ako zeme civilizácie a zeme zmlúv.

Egypt je pre celé ľudstvo synonymom starovekej civilizácie, pokladov umenia a poznania; a toto nám pripomína, že pokoj sa buduje prostredníctvom vzdelávania, formovania múdrosti, humanizmu, ktorý má ako integrujúcu súčasť náboženský rozmer, vzťah s Bohom, ako pripomenul vo svojom príhovore veľký imám.

Pokoj sa buduje aj opätovným návratom k zmluve medzi Bohom a človekom, základu zmluvy medzi všetkými ľuďmi, založenej na Desatore zapísanom do kamenných tabúľ na Sinaji, avšak ešte oveľa hlbšie do srdca každého človeka každej doby a miesta; zákon, ktorého zhrnutím sú dve prikázania lásky k Bohu a k blížnemu.

Tento istý fundament je aj základom budovania sociálneho a občianskeho poriadku, na ktorom sú povolaní spolupracovať všetci občania akéhokoľvek pôvodu, kultúry a náboženstva. Takáto vízia zdravej laickosti vystúpila do popredia vo vzájomne adresovaných príhovoroch spolu s prezidentom Egyptskej republiky, za prítomnosti verejných predstaviteľov krajiny a diplomatického zboru.

Veľké historické a náboženské dedičstvo Egypta a jeho rola v regióne Blízkeho východu mu dodávajú osobitnú úlohu na ceste k takému pokoju, ktorý bude stabilný a trvalý a nebude sa zakladať na práve sily ale na sile práva.

Kresťania v Egypte, rovnako ako v každej inej krajine sveta, sú povolaní byť kvasom bratstva. A toto je možné, ak sami navzájom žijú zjednotení v Kristovi. Jedno mocné znamenie jednoty sme vďaka Bohu mohli vydať spoločne s mojím drahým bratom pápežom Tawadrosom II., patriarchom pravoslávnych koptov.

Aj podpísaním spoločnej deklarácie sme obnovili úsilie spoločne kráčať a angažovať sa za to, aby sa neopakovali krsty udelené v našich príslušných cirkvách. Spoločne sme sa modlili za mučeníkov nedávnych atentátov, ktoré tragicky postihli túto ctihodnú cirkev; a ich krv zúrodnila ekumenické stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj patriarcha Konštantínopolu Bartolomej, ekumenický patriarcha, môj drahý brat.

Druhý deň cesty bol venovaný katolíckym veriacim. Svätá omša slávená na štadióne, ktorý dali k dispozícii egyptskí verejní činitelia, bola oslavou viery a bratstva, pri ktorej sme cítili živú prítomnosť Zmŕtvychvstalého Pána. Komentujúc evanjelium som povzbudil malé katolícke spoločenstvo Egypta, aby znovuprežilo skúsenosť Emauzských učeníkov: aby v Kristovi, v Slove a Chlebe života, vždy nachádzali radosť z viery, horlivosť nádeje a silu lásky na vydávanie svedectva o tom, že „sme sa stretli s Pánom“!

Posledné momenty som prežíval spoločne s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a seminaristami v hlavnom seminári. Je tam mnoho seminaristov... a toto je útecha. Bola to liturgia slova, pri ktorej sa obnovovali sľuby zasväteného života. V tomto spoločenstve mužov a žien, ktorí si zvolili darovať svoj život Kristovi pre Božie kráľovstvo, som videl krásu Cirkvi v Egypte a modlil som sa za všetkých kresťanov Blízkeho východu, aby vedení svojimi pastiermi a sprevádzaní zasvätenými osobami, boli soľou a svetlom v týchto krajinách, uprostred týchto národov.

Egypt bol pre nás znamením nádeje, útočiska, pomoci. Keď časť zeme zažívala hlad, Jakub so svojimi synmi sa pobrali tam; potom keď bol Ježiš prenasledovaný, šiel tam. Preto keď vám rozprávam o tejto ceste, zapadá to do rámca témy nádeje: pre nás má Egypt toto znamenie nádeje, ako v dejinách tak i dnes, kvôli tomuto bratstvu, o ktorom som vám prišiel povedať.

Opätovne ďakujem tým, čo umožnili túto apoštolskú cestu, ako aj tým, ktorí k nej rozličným spôsobom prispeli, osobitne mnohým osobám, ktoré obetovali svoje modlitby a utrpenia. Svätá rodina z Nazaretu, ktorá putovala po brehoch Nílu, aby unikla Herodesovmu násiliu, nech žehná a vždy ochraňuje egyptský ľud a vedie ho po ceste prosperity, bratstva a pokoja. Ďakujem.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jb-       

inizio pagina

Saleziánski novici neformálne u pápeža Františka: Treba ísť na periférie

◊  

Vatikán 3. mája – Niekoľko desiatok mladých saleziánskych novicov a kandidátov malo v utorok 2. mája mimoriadny zážitok, keď ich okolo poludnia vo vatikánskom Dome sv. Marty prijal mimo svojho oficiálneho programu Svätý Otec František.

Správa o približne 50-minútovom stretnutí sa rozšírila prostredníctvom živého videoprenosu cez Facebook, ktorý zverejnil jeden z prítomných. Svätý Otec sediac v kruhu s mladými saleziánmi poväčšine z Talianska, ale aj z Albánska, Chorvátska, Rumunska, Portugalska či Malty, spontánne odpovedal na ich otázky.

Mladých saleziánov sprevádzal rehoľný predstavený zodpovedný za formáciu. Taliansky katolícky denník Avvenire zároveň so zverejnením amatérskeho videozáznamu na svojej internetovej stránke stručne referoval o obsahu rozhovoru.

„Tých najlepších“ by podľa slov pápeža Františka mali predstavení posielať „na periférie“, a to sa týka „všetkých periférií, aj periférií myslenia“. „Zhovárať sa s neveriacimi, agnostikmi, to predstavuje jednu z periférií. Potom sú tu periférie sociálne, týkajúce sa chudobných,“ vysvetlil Svätý Otec v neformálnom rozhovore.

„Vyberajte dobre, koho poslať na periférie, predovšetkým na tie viac nebezpečné. Tam musia ísť tí najlepší! ‚Ale tento môže študovať, urobiť doktorát‘. – Nie, pošli jeho! ‚Je tam mafia‘. Pošli jeho. Na periférie je treba poslať tých najlepších,“ zdôraznil opäť pápež František.

Saleziánsky kňaz zo Sicílie poprosil Svätého Otca o rady, ako správne sprevádzať mladých pri rozlišovaní povolania. Pápež František okrem iného uviedol: „Dajte si pozor na tých mladých s tvárou ako ‚svätý obrázok‘... Treba mladých radostných, športových, normálnych, čo dokážu pracovať, a ak študujú, vedia študovať, ktorí sa dokážu zhostiť zodpovednosti.“

Dôležité je „sprevádzať“ týchto mladých, pretože „na životnej ceste je mnoho prekvapení od Boha alebo takých, čo nie sú od Boha. Je treba byť pozornými a pomôcť im pozrieť sa do tváre týmto prekvapeniam. Ak sú tu ťažkosti, pozrieť sa im do tváre. A pomôcť im strániť sa každej formy pokrytectva. Toto je mor: pokrytectvo v Cirkvi, pokrytectvo, keď hovorím jedno a konám druhé. Pokrytectvo priemernosti, tých, čo chcú vstúpiť do seminára, pretože cítia, že sú neschopní sami sa o seba postarať v tomto svete“. „Ak narazíš na takého, čo je príliš diplomatický, maj sa na pozore. Ak narazíš na takého, ktorý je klamár, vyzvi ho, nech sa vráti domov.“   

V miestnosti s obrazom Panny Márie rozväzujúcej uzly saleziáni Svätému Otcovi spomenuli aj stále nezvestného indického saleziána pátra Toma Uzhunnalila, uneseného v marci 2016 v Jemene komandom, ktoré surovo zavraždilo štyri sestry z Kongregácie misionárok lásky. Svätý Otec uistil saleziánov o svojej modlitbe a pripomenul, že „dnes je v Cirkvi viac mučeníkov než v minulých storočiach“. -jb-

inizio pagina

Vo Vatikáne sa zišlo prvé plenárne zasadnutie Sekretariátu pre komunikáciu

◊  

Vatikán 3. mája – Vatikánsky Sekretariát pre komunikáciu dnes v Bolonskej sále Apoštolského paláca otvoril svoje historicky prvé plenárne zasadnutie. Členov jedného z najmladších vatikánskych dikastérií zajtra prijme na súkromnej audiencii pápež František.

Dikastérium zriadil Svätý Otec apoštolským listom motu proprio s názvom „Aktuálny komunikačný kontext“ pred dvoma rokmi. Združuje všetky vatikánske médiá a za úlohu má komplexne preorganizovať „všetky zložky, ktoré sa rôznym spôsobom doposiaľ  zaoberali komunikáciou“, aby tak „stále lepšie vedeli odpovedať na potreby misie Cirkvi“.

Trojdňové plenárne zasadnutie vedie prefekt Sekretariátu pre komunikáciu Mons. Dario Edoardo Viganò, prítomný je aj sekretár Mons. Lucio Adrian Ruiz a ďalší zástupcovia dikastéria. Medzi šestnástimi členmi Sekretariátu pre komunikáciu sú šiesti kardináli, dvaja arcibiskupi, piati biskupi a traja laici, z toho sú dve ženy. Nedávno vymenovaní poradcovia, čiže konzultori dikastéria sa na terajšom zasadnutí nezúčastňujú. -ej-  

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Buďme pozorní k chudobným

◊  

Kiež máme vždy citlivý a pokorný postoj s pozornosťou voči chudobným. (Tvít pápeža Františka, 3. máj 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteSvätá stolica vo Viedni podporila úsilie o úplné jadrové odzbrojenie

◊  

Vatikán/OSN Viedeň 3. mája – „Svätá stolica sleduje situáciu na Kórejskom polostrove so znepokojením a podporuje sústavné úsilie zo strany medzinárodného spoločenstva o oživenie rokovaní o jadrovom odzbrojení a mieri.“ S týmito slovami vystúpil v sídle OSN vo Viedni Mons. Janusz Urbanczyk, vedúci delegácie Svätej stolice na prvom prípravnom stretnutí ku Konferencii 2020 o revidovaní  Dohody o nešírení jadrových zbraní. Prípravný výbor zasadá vo Viedni v dňoch 2. – 12. mája.

Stály pozorovateľ Svätej stolice zdôraznil, že Vatikán, ktorý sa k Dohode pripojil v roku 1971, vyvíja úsilie za „svet slobodný od jadrových zbraní, v plnej aplikácii Dohody o nešírení, čo do jej litery i ducha, s cieľom úplného zákazu týchto zbraní“. Ani úsilie štyroch uplynulých desaťročí o využitie Dohody o jadrovom nešírení nebolo dostatočné na to, aby sa svet stal bezpečnejším, konštatoval vatikánsky diplomat.

„Hodnotu mieru je nutné považovať za ‚aktívnu cnosť‘, dožadujúcu sa angažovanosti a spolupráce každého jednotlivca i spoločnosti ako celku. Ako pápež napísal v jeho ostatnom Posolstve na Svetový deň pokoja, «etika bratstva a pokojného spolužitia medzi ľuďmi a národmi sa nemôže zakladať na logike strachu, násilia a uzavretosti, ale na zodpovednosti, rešpekte a úprimnom dialógu»,“ uviedol vo svojom vystúpení na viedenskej pôde OSN Mons. Urbanczyk.

Pripomenul aj nedávny list pápeža Františka adresovaný  konferencii, ktorá sa konala koncom marca v New Yorku s cieľom nájsť vhodné právne nástroje pre zákaz jadrových zbraní. Aj vtedy pápež rovnako zdôraznil dlhodobý cieľ presadzovaný Svätou stolicou, ktorým je úplné odstránenie jadrových zbraní. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 3. mája 2017

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina