Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

10/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuGenerálna audiencia pápeža Františka: Mária je Matkou nádeje

◊  

Vatikán 10. mája – Nech nás Mária, „Matka nádeje“, učí hľadieť vpred aj v najhustejšej tme, keď sa zdá všetko nezmyselné. Tak znela jedna z hlavným myšlienok katechézy o nádeji pápeža Františka, ktorú dnes predniesol počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra. Medzi veriacimi boli aj slovenskí pútnici z farnosti Klátová Nová Ves. 

Pred katechézou zaznel úryvok z Evanjelia podľa Jána: «Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe» (Jn 19,25-27).

Plné znenie katechézy Svätého Otca Františka 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V našom cykle katechéz o kresťanskej nádeji sa dnes pozrieme na Máriu, Matku nádeje. Mária zažila na svojej púti ako matka viac než jednu noc. Už od prvej zmienky o nej v evanjeliovom príbehu, jej postava vystupuje do popredia ako by bola postavou z akejsi drámy. Nebolo jednoduché odpovedať „áno“ na anjelovo pozvanie: a predsa ona, táto žena v rozkvete mladosti, odpovedá s odvahou napriek tomu, že nevedela nič o osude, ktorý ju očakával. Mária sa nám v tej chvíli javí ako jedna z mnohých matiek tohto sveta, odvážnych až do krajnosti, keď ide o prijatie príbehu nového človeka, ktorý sa rodí vo jej lone

To „áno“ je prvým krokom dlhého zoznamu prejavov prejavov poslušnosti – dlhého zoznamu poslušností!, ktoré ju sprevádzajú na ceste materstva. Mária sa tak v evanjeliách javí ako tichá žena, ktorá častokrát nerozumie všetkému, čo sa deje navôkol, ktorá však medituje o každom slove a o každej udalosti vo svojom srdci.

V tejto ochote sa krásne rysuje Máriin spôsob myslenia. Nie je to žena, ktorú deprimujú neistoty života, najmä, keď sa zdá, že nič nejde správnou cestou. Nie je to ani žena, ktorá by násilne protestovala a stavala sa proti osudu života, ktorý nám častokrát odhaľuje nevraživú tvár. Je to naopak žena, ktorá počúva: nezabudnite, že medzi nádejou a načúvaním je vždy silný vzťah a Mária je ženou, ktorá počúva, ktorá prijíma život tak, ako sa nám dáva, teda so svojimi radostnými dňami, ale aj so svojimi tragédiami, ktoré by sme si nikdy nepriali. Až po vrcholnú noc Márie, keď je jej Syn pribitý na drevo kríža. 

Až do toho dňa Mária takmer zmizla z deja evanjelií. Svätopisci naznačujú, že postupne ustupuje zo scény a odmlčuje sa vo vzťahu k tajomstvu Syna, ktorý je poslušný Otcovi. Mária sa však znovu objavuje práve v kľúčovom momente, keď sa veľká časť priateľov rozpŕchla, lebo sa báli. Matky nezrádzajú a v súvislosti s tým okamžikom pri nohách kríža nemôže nikto z nás povedať, ktoré bolo bolestivejším utrpením. Či utrpenie nevinného muža, ktorý zomiera popravou na kríži či agónia matky, ktorá sprevádza posledné chvíle života svojho syna. Evanjeliá sú lakonické a extrémne diskrétne. Prítomnosť Matky opisujú jedoduchým slovesom: ona „stála“ (Jn 19,25). Stála tam. Nehovoria nič o jej reakcii, či plakala alebo neplakala, nič; ani len zmienka, ktorá by opisovala jej bolesť: na tieto detaily sa potom vrhla predstavivosť básnikov a maliarov darujúc nám obrazy, ktoré vstúpili do dejín umenia a literatúry.

Evanjeliá nám však o Márii hovoria iba jedno, že tam „stála“, stála tam, v tom najhroznejšom okamihu, v ukrutnom momente a trpela so Synom. Táto mladá žena z Nazaretu, teraz už po rokoch so šeďou vo vlasoch, znovu zápasí s Bohom, ktorého treba jedine objať a so životom, ktorý dospel na hranicu tej najtemnejšej tmy. Mária „stála“ v tej najtemnejšej tme, avšak „stála“. Neodišla preč. Mária je tam, verne prítomná zakaždým, keď je treba držať zažatú sviečku na hmlistom a tmavom mieste. Ani ona nepoznala osud zmŕtvychvstania, ktorý jej Syn v tej chvíli otváral pre nás všetkých. Je tam z vernosti plánu Boha, za ktorého služobnicu sa prehlásila v prvý deň svojho povolania, ale tiež vďaka svojmu inštinktu matky, ktorá jednoducho trpí zakaždým, keď jej dieťa prechádza nejakým utrpením. Utrpenie matiek! Všetci sme poznali silné ženy, ktoré znášali mnohé utrpenia svojich detí!

Opäť ju nájdeme v prvý deň Cirkvi, ju, Matku nádeje, uprostred toho spoločenstva učeníkov, ktorí sú tak krehkí. Jeden zaprel, mnohí ušli, všetci mali strach (porov. Sk 1,14). Ona tam však jednoducho stála, tým najobyčajnejším spôsobom, akoby to bola úplne prirodzená vec: v prvotnej Cirkvi zahalenej do svetla Zmŕtvychvstania, avšak aj do chvenia prvých krokov, ktoré mala urobiť vo svete.

Preto ju všetci milujeme ako Matku. Nie sme sirotami, máme v nebi Matku, ktorou je Svätá Božia Matka. Učí náš totiž cnosti čakania aj vtedy, keď sa zdá, že všetko stratilo zmysel. Ona vždy dôveruje tajomstvu Boha, aj vtedy, keď sa zdá, že sa vytráca vinou zla sveta. Nech je nám Mária, Matka, ktorú Ježiš daroval nám všetkým, vždy - aj vo chvíľach ťažkostí oporou, nech vždy prehovára do nášho srdca: ,Vstaň. Hľaď vpred. Hľaď na obzor’, lebo ona je Matkou nádeje. Ďakujem.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk-

inizio pagina

Pápež František: Vo Fatime chcem Márii zveriť osud ľudstva

◊  

Vatikán 10. mája – Na záver generálnej audiencie Svätý Otec František pripomenul, že sa 12. a 13. mája vydá na púť do Fatimy pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie trom pastierikom, „aby zveril Márii včasný i večný osud ľudstva a na životných cestách prosil o nebeské požehnanie“:  

„Prosím vás všetkých, aby ste sa ku mne pripojili ako pútnici nádeje a pokoja: nech vaše ruky zopnuté k modlitbe podopierajú tie moje. Nech tá najväčšia a najlepšia z Matiek bdie nad každým z vás počas všetkých vašich dní až do večnosti.“  

Na koniec sa pápež prihovoril mladým, chorým a novomanželom:

„Drahí mladí, naučte sa pestovať úctu k Božej Matke každodenným modlením sa ruženca; drahí chorí, pocíťte Máriinu prítomnosť v hodine kríža; a vy, drahí novomanželia, proste ju, aby vo vašom dome nikdy nechýbala láska a vzájomný rešpekt.“ -ej- 

inizio pagina

Videoposolstvo pápeža Františka pred cestou do Fatimy

◊  

Vatikán/Portugalsko 10. mája – Pápež František dva dni pred odchodom do mariánskeho pútnického miesta Fatimy zaslal celému „drahému portugalskému ľudu“ videoposolstvo. Pre Pannou Máriou sa chcem predstaviť „v rúchu univerzálneho pastiera“ darujúc jej „kyticu kvetou“, ktorými sú bratia a sestry z celého sveta, ktorých mu ako Nástupcovi Petra zveril Kristus.

Plný text videoposolstva pápeža Františka pred cestou do Fatimy

„Drahý portugalský ľud,

Do mojej návštevy a vašej púti až k Fatimskej Panne Márii ostáva niekoľko dní. Prežívam radostné očakávanie z nášho stretnutia v dome Matky. Viem dobre, že vy by ste ma chceli [mať] aj vo vašich domoch a komunitách, vo vašich dedinách a mestách. Pozvanie prišlo! Chcel by som povedať, že by som ho rád prijal, ale nie je to pre mňa možné!

Ako prvé chcem poďakovať za pochopenie, s akým rôzne autority prijali moje rozhodnutie obmedziť návštevu na momenty a udalosti spojené s púťou do fatimskej svätyne, určiac tak stretnutie s vami všetkými pri nohách Panny Márie.

Vskutku je to v rúchu univerzálneho pastiera, v akom chcem pred Ňou predstúpiť, darujúc jej kyticu tých najkrajších ,kvetov’, ktoré Ježiš zveril do mojej starostlivosti (porov. Jn 21,15-17), totiž bratov a sestry z celého sveta, vykúpených jeho krvou nikoho nevynímajúc. Chápete to? Potrebujem vás mať pri sebe; potrebujem vašu jednotu (fyzickú i duchovnú, dôležité je, aby bola zo srdca) pre moju kyticu kvetov, moju ,zlatú ružu’. Stanúc sa tak spoločne s vami ,jedným srdcom a jednou dušou’ (porov. Sk 4,32). Všetkých vás zverím Panne Márii, prosiac ju, aby každému pošepkala: ,Moje nepoškvrnené srdce bude tvojim útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu’ (Zjavenie z júna 1917).   

«Spolu s Máriou, pútnik nádeje a pokoja»: tak znie motto tejto púte, ktorá je o obrátení. Som šťastný, lebo viem, že tento požehnaný okamžik, ktorý vedie k záveru 100. výročia mnohých požehnaných chvíľ, pripravujete s intenzívnou modlitbou. Toto rozširuje naše srdcia a pripravuje na prijatie Božích darov.

Ďakujem vám za veľmi vzácne modlitby a obety, ktoré každý deň obetujete za mňa, lebo som hriešnik medzi hriešnikmi, «človek s nečistými perami, ktorý prebýva uprostred národa s nečistými perami». Modlitba osvetľuje moje oči, aby som vedel hľadieť na druhých, ako ich vidí Boh, aby som miloval druhých, ako ich miluje On.

V jeho mene prichádzam k vám v radosti, aby som sa s vami podelil o Evanjelium nádeje a pokoja. Nech vás žehná Pán a Panna Mária vás ochraňuje!“ -ej-

inizio pagina

Pápež František odsudzuje korupciu v Latinskej Amerike

◊  

Vatikán/Salvádor 10. mája – Tristo rokov od zázračného nájdenia sošky čiernej madony v rieke Paraiba na východe Brazílie zaslal pápež František list všetkým latinskoamerickým biskupom, ktorí sa v týchto dňoch (od 9. do 12. mája) zišli v San Salvadore na 36. plenárnom zasadnutí.

Argentínsky pápež biskupov z dvadsiatich dvoch krajín, ktorí sú členmi Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky (CELAM) varoval pred korupciou, ktorú nazval „jedným z najvážnejších hriechov, ktoré sužujú náš kontinent“.

Je to „korupcia, ktorá pustoší životy ponárajúc ich do extrémnej chudoby; korupcia, ktorá ničí celé národy vystavujúc ich neistote; korupcia, ktorá ako rakovina požiera každodenný život,“ napísal Svätý Otec František.

Tristo rokov po zázračnej udalosti Našej Pani z Aparecidy, pokračoval v liste pápež, „nám pomáha rásť vo viere a ponára nás do cesty apoštolátu“. „Aparecida nám neprináša recept, ale kľúč, kritéria, niekoľko veľkých istôt, aby v nás predovšetkým zapálila túžbu oslobodiť sa od všetkých prebytočných vecí a vrátiť sa späť ku koreňom, k podstate, k postoju, ktorý vštiepil vieru v prvotnej Cirkvi a potom z nášho kontinentu urobil zem nádeje.“

„Aparecida,“ dodal na záver svojho listu latinskoamerickým biskupom pápež František, „od nás žiada obnoviť našu nádej uprostred toľkých ,tvrdostí’. (...) Koľko sa toho musíme ešte učiť od viery našich ľudí! Nemajme strach, že sa zašpiníme pre našich ľudí a nebojme sa bahna dejín pre vykúpenie a obnovenie nádeje“.

Hlavnou témou plenárneho zasadnutia CELAM je „Chudobná Cirkev pre chudobných“ a príležitosťou k stretnutiu je 100. výročie narodenia salvádorského bl. arcibiskupa Oscara Romera. Biskupi budú rokovať aj o témach akými sú migrácia či kriminalita. Hovoriť by mali aj o možnej americkej biskupskej synode. Pozvanie na stretnutie prijali aj zástupcovia Katolíckej cirkvi v Kanade a USA. -ej-     

inizio pagina

Svätý Otec František ďakuje v liste patriarchovi Tawadrosovi II.

◊  

Vatikán/Egypt 10. mája – Koptská pravoslávna cirkev a Katolícka cirkev si dnes zvláštnym spôsobom pripomínajú „bratské vzťahy a priateľstvo“ medzi oboma cirkvami. Pri tejto príležitosti zaslal pápež František najvyššiemu predstaviteľovi Koptskej pravoslávnej cirkvi, pápežovi Alexandrie a patriarchovi stolca sv. Marka Tawadrosovi II. list s nasledovným textom:

„Drahý brat,

Po mojej návšteve v Egypte a po požehnanom stretnutí s Vašou Svätosťou v Káhire a pripomenutí si štvrtého výročia našich bratských vzťahov v Ríme dňa 10. mája 2013, by som chcel využiť túto príležitosť a zaželať vám pokoj a zdravie, zároveň vyjadrujúc radosť a vďačnosť za duchovné putá, ktoré spájajú Petrov stolec a Markov stolec.

Ešte raz chcem vyjadriť svoju hlbokú vďaku za vaše prijatie a za naše dojemné stretnutie a spoločnú modlitbu ako bratia v Kristovi. Obzvlášť som vďačný za to, že sme posilnili našu krstnú jednotu v Kristovom tele spoločným vyhlásením, „že my, s jednou mysľou a srdcom sa budeme úprimne snažiť neopakovať krst, ktorý bol vykonaný v jednej z našich cirkví tomu, kto si želá vstúpiť do tej druhej“. Naše bratské puto „nás vyzýva k tomu, aby sme zintenzívnili naše spoločné úsilie vytrvať v hľadaní viditeľnej jednoty v rôznorodosti, pod vedením Ducha Svätého“.

Na tejto ceste nám pomáha mocný príhovor a príklad mučeníkov. Kiež spoločne napredujeme na našej ceste k tomu istému eucharistickému stolu a rastieme v láske a zmierení.

Ubezpečujem Vašu Svätosť o svojich neprestajných modlitbách za vás a za mier v Egypte a na Blízkom východe. V tomto veľkonočnom období sa modlím za to, aby Duch Svätý, sila a nežnosť Boha, naplnili naše srdcia svojou milosťou a zapálili v nich oheň svojej lásky. Nech nám Duch pokoja pomôže rásť v nádeji, priateľstve a harmónii.

S týmito pocitmi, pri tejto výnimočnej príležitosti, ktorá sa právom stala známou ako deň priateľstva medzi Pravoslávnou koptskou cirkvou a Katolíckou cirkvou, si s Vašou Svätosťou vymieňam bratské objatie pokoja v Kristovi našom Pánovi."

Bývalý rektor Pápežskej univerzity sv. Anzelma benediktín otec Mark Sheridan, ktorý v súčasnosti pôsobí v Komisii pre dialóg medzi Katolíckou cirkvou a pravoslávnymi východnými cirkvami považuje uplynulé udalosti za prelomové:

„Myslím si, že tento dialóg medzi pravoslávnou cirkvou v Egypte a Katolíckou cirkvou je veľmi dôležitý, lebo znovu krstenie pravoslávnymi v minulosti spôsobovalo veľa problémov a napätia. Pred tým to tak nebolo, začalo sa to s predchádzajúcim patriarchom Shenoudom III. A jedným z dôvodom bol strach z prozelytizmu. Zo strany cirkví tu však bolo viacero vyhlásení, že sa na prozelytizme nezúčastňujú. Tento krok napomáha k odstráneniu tohto napätia.

Tento dokument je dôležitý najmä pre biskupov a kňazov. Ľudia si to veľmi neuvedomujú. Napríklad, keď kráčam v centre Káhiry oblečený v benediktínskom habite, stane sa, že pravoslávni ku mne pristúpia a pobozkajú mi ruku. Ľudia na ulici, oni nevidia tento rozdiel [medzi katolíckymi a pravoslávnymi kňazmi].

V Hurgade, na východe Egypta, mám priateľa, je to môj študent, ktorého otec je dôležitým pravoslávnym predstaveným, v meste vystaval šesť kostolov. Naposledy napríklad, keď som v Hurgade koncelebroval omšu s katolíckym kňazom prišli k nám aj pravoslávni.“

Podľa slov otca Sheridana medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou koptskou cirkvou existuje spoločný pohľad na mnohé problémy vrátane uznávania mučeníctva či hľadania spoločného dátumu pre slávenie Veľkej noci. -ej-        

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Boh je väčší než ničota

◊  

Boh je väčší než ničota a len zažatá sviečka stačí na víťazstvo nad tou najtemnejšou z nocí. (Tvít pápeža Františka, 10. mája 2017)

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 10. mája 2017

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

 

inizio pagina