Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

17/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuKatechéza Svätého Otca: Mária Magdaléna ako apoštolka nádeje

◊  

Vatikán 17. mája – V takmer letnom slnečnom počasí sa dnes dopoludnia na Námestí sv. Petra pápež František stretol s veriacimi na generálnej audiencii. Tému katechézy venoval postave Márie Magdalény ako apoštolke nádeje, ktorou sa stala ako svedkyňa zmŕtvychvstalého Krista.

Zo Slovenska bolo dnes prítomných vyše 150 pútnikov. Veriaci z farností Brezovica a Sečovce a tiež z oblasti Nitry prišli na púť v sprievode svojich kňazov.

Úvod k dnešnému 22. pokračovaniu cyklu katechéz pápeža Františka o nádeji bol úryvok z Jánovho evanjelia:

«Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.» (Jn 20,15-18)

Plné znenie katechézy Svätého Otca

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Počas týchto týždňov sa naša reflexia takpovediac pohybuje po okruhu veľkonočného tajomstva. Dnes stretávame tú, ktorá podľa evanjelií ako prvá uvidela zmŕtvychvstalého Ježiša: Máriu Magdalénu. Len nedávno sa skončil čas sobotného odpočinku. V deň utrpenia nebol čas na dokončenie pohrebných obradov; preto vtedy na úsvite plnom smútku idú ženy k Ježišovmu hrobu s vonnými masťami.

Ako prvá prišla ona: Mária z Magdaly, jedna z učeníčok, ktoré Ježiša sprevádzali už z Galiley, slúžiac rodiacej sa Cirkvi. Na jej ceste smerom k hrobu sa odráža vernosť mnohých žien, ktoré sú roky oddané cestičkám cintorína, v spomienke na niekoho, koho už viac niet. Tie najopravdivejšie putá nie sú zničené ani len smrťou: existuje ten, kto aj naďalej miluje, aj vtedy, ak milovaná osoba odišla už navždy.

Evanjelium (porov. Jn 20,1-2.11-18) opisuje Magdalénu, pričom rýchlo zdôrazňuje, že nebola ženou povrchných nadšení. Veď po prvej návšteve hrobu sa sklamaná vracia na miesto, kde sa ukrývali učeníci; oznamuje, že kameň bol odsunutý od vchodu do hrobu a jej prvá hypotéza je tou najjednoduchšou, akú si možno utvoriť: niekto musel Ježišovo telo ukradnúť. Tak prvá zvesť, ktorú nesie Mária, nie je zvesťou o zmŕtvychvstaní, ale o krádeži, ktorú spáchali neznáme osoby, zatiaľ čo celý Jeruzalem spal.

Evanjeliá následne hovoria o druhej Magdaléninej ceste k Ježišovmu hrobu. Bola tvrdohlavá, no nie? Odišla, vrátila sa... a nie a nie sa presvedčiť... Tentokrát je jej krok pomalý, veľmi ťažký. Mária trpí dvojnásobne: predovšetkým pre Ježišovu smrť a potom aj pre nevysvetliteľné zmiznutie jeho tela.

Práve keď sa nahýňa bližšie k hrobu s očami plnými sĺz, Boh ju prekvapuje tým najneočakávanejším spôsobom. Evanjelista Ján zdôrazňuje, nakoľko až bola jej nevidomosť úporná: nevšimne si prítomnosť dvoch anjelov, ktorí jej kladú otázky, nemá čo i len podozrenie, keď za sebou uzrie muža, o ktorom si myslí, že je strážcom záhrady. Naopak, tú najvzrušujúcejšiu udalosť celých ľudských dejín odhalí vtedy, keď je nakoniec oslovená po mene: «Mária!» (v. 16).

Aké pekné je pomyslieť na to, že prvé zjavenie Zmŕtvychvstalého – podľa evanjelií – sa uskutočnilo tak osobným spôsobom! Že je niekto, kto nás pozná, kto vidí naše utrpenie a sklamanie, a kto je kvôli nám dojatý, a kto nás volá po mene. Je to zákon, ktorý nachádzame vrytý do mnohých stránok evanjelia.

Navôkol Ježiša je mnoho osôb hľadajúcich Boha; avšak tou najúžasnejšou skutočnosťou je, že ešte oveľa skôr je to predovšetkým Boh, ktorý si robí starosti o náš život, ktorý ho chce pozdvihnúť a preto nás volá po mene, rozpoznávajúc osobne tvár každého.

Každý človek je jedným príbehom lásky, ktorý Boh píše na tejto zemi. Každý z nás je príbehom lásky Boha. A každého z nás Boh volá vlastným menom: pozná nás po mene, hľadí na nás, očakáva nás, odpúšťa nám, je s nami trpezlivý. Je to pravda, či nie? Každý z nás má túto skúsenosť.

A Ježiš ju oslovuje: «Mária!»: revolúcia jej života, revolúcia určená k pretvoreniu existencie každého muža a ženy, sa začína menom, ktoré zaznieva v záhrade prázdneho hrobu. Evanjeliá nám opisujú Máriinu radosť: Ježišovo zmŕtvychvstanie nie je radosťou dávkovanou po kvapkách, ale jedným vodopádom zahrňujúcim celý život.

Kresťanská existencia nie je utkávaná z prejemnelých radostí, ale z vĺn zaplavujúcich všetko. Skúste aj vy, s tým nákladom sklamaní a prehier, ktoré si každý z nás nesie v srdci, v tejto chvíli pomyslieť na to, že je nám na blízku Boh, ktorý nás volá po mene a hovorí nám: „Povstaň, prestaň plakať, lebo som ťa prišiel oslobodiť!“ Toto je pekné.

Ježiš nie je tým, kto sa prispôsobuje svetu, tolerujúc, aby v ňom pretrvávala smrť, smútok, nenávisť, morálna skaza osôb... Náš Boh nie je nečinný, ale náš Boh – dovolím si to slovo – je snívajúci: sníva o premene sveta a uskutočnil ju v tajomstve Zmŕtvychvstania.

Mária by chcela objať svojho Pána, avšak on už smeruje k nebeskému Otcovi, zatiaľ čo ona je poslaná priniesť zvesť bratom. A tak tá žena, ktorá bola pred tým, ako stretla Ježiša, v područí zla (porov. Lk 8,2), teraz sa stala apoštolkou novej a najväčšej nádeje. Jej príhovor nech aj nám pomôže prežívať túto skúsenosť: v hodine plaču, v hodine opustenosti počúvať Zmŕtvychvstalého Ježiša, ktorý nás volá po mene a so srdcom plným radosti utekať ohlasovať: «Videla som Pána» (v. 18).

Zmenil som život, lebo som videl Pána! Teraz som iný než predtým, som iným človekom. Zmenil som sa, lebo som videl Pána. Toto je naša sila a toto je naša nádej. Ďakujem.“

V závere generálnej audiencie sa Svätý Otec ako zvyčajne prihovoril chorým a mládeži a osobitne požehnal mladomanželov.

„Dnes slávime liturgickú spomienku sv. Paschala Baylonského, patróna eucharistických združení. Jeho láska k Eucharistii nech vám, milí mladí, ukazuje dôležitosť viery v Ježišovu reálnu prítomnosť. Vás, drahí chorí, nech Eucharistický chlieb podrží, aby ste s vyrovnanosťou čelili skúške. A  pre vás, drahí novomanželia, nech je výživou v ľudskom a duchovnom raste vašej novej rodiny.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Ježiš je prítomný v nás a v našich blížnych

◊  

Naša nádej je Pán Ježiš, ktorého poznávame živého a prítomného v nás a v našich bratoch. (Tvít pápeža Františka, 17. mája 2017)

inizio pagina

Mons. Fisichella: Pútnické svätyne dnes majú silný evanjelizačný potenciál

◊  

Vatikán 17. mája – Návšteva Svätého Otca vo Fatime bola púťou pokoja a nádeje, ktorá poukázala na dôležitú úlohu pútnických miest v rámci novej evanjelizácie. V tomto zmysle zhrnul význam 19. apoštolskej cesty pápeža Františka Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novú evanjelizáciu. Pripomeňme, že do kompetencie tejto pápežskej rady Svätý Otec František zveril pútnické miesta medzinárodného významu apoštolským listom motu proprio Sanctuarium in Ecclesia z 11. februára 2017.

Mons. Rina Fisichellu oslovil s mikrofónom redaktor Vatikánskeho rozhlasu Alessandro Gisotti:

Sme zvyknutí zamýšľať sa nad pohybom pútnikov smerom k pútnickému miestu, no vo Fatime Svätý Otec zdôraznil aj dôležitosť pohybu z pútnického miest smerom k perifériám. Cirkev je misionárska aj v tomto zmysle?

„Samozrejme, pretože pápež hovorí, že pútnické miesta sú dnes nezastupiteľnou príležitosťou pre evanjelizáciu. Evanjelizácia neznamená zostať uzavretí v sebe samých, evanjelizácia znamená ísť smerom k druhým. Cirkev, ktorá chápe, že musí vyjsť zo seba samej a musí zachytiť každého muža a každú ženu tam, kde sa nachádzajú. A tá skúsenosť ticha a modlitby sa stáva cestou k evanjelizácii, pretože ide smerom k iným a pomáha hlavne objaviť zmysel túžby po Bohu.“

Toto zároveň objasňuje, prečo pápež nedávno zveril pútnické miesta do kompetencie Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Je to tak?

„Pápež to povedal explicitne. Keďže pápež František vo svojom liste, ktorým dal do kompetencie Pápežskej rady pútnické miesta, hovorí, že tie sú nezastupiteľnou príležitosťou k evanjelizácii. Je nevyhnutne potrebné pochopiť, nakoľko sa ľudová zbožnosť - ľudová nábožnosť, ľudová spiritualita - vyjadrená putovaním do svätýň, môže stať tiež prostriedkom katechizovania.  Svätyňa so svojím vnútorným životom a so schopnosťou podnecovať kresťanskú komunitu k plnému prežívaniu evanjelizácie stáva miestom mimoriadneho významu.“

V dobe poznačenej sekularizačnými tlakmi a nepochybne istým scientizmom, mariánske svätyne – ako sme to mohli evidentne pobadať vo Fatime v minulých dňoch – stále priťahujú milióny veriacich každý rok –, a treba dodať, že veriacich i neveriacich. Ide tu o nepotlačiteľnú túžbu človeku po zmysle?

„Určite. Pomyslite na svätyňu v Guadalupe: len v Jubilejnom roku tam bolo 22 miliónov pútnikov. To sú údaje. Je potrebné ísť ďalej za údaje a za čísla a pochopiť, že pre milióny ľudí svätyňa znamená skutočne časť vlastnej identity. Hovoril som s fatimským biskupom, ktorý mi povedal, že bol urobený prieskum ohľadom identity, a Portugalci na otázku, s čím sa v prvom rade identifikujú, na prvom mieste uvádzali vlajku a na druhom mieste Fatimu. Fatima reprezentuje realitu samotnej národnej identity, nielen osobnej! Ovplyvňuje teda históriu. A svätyňa úmerne k intenzite, s akou sa v nej vyjadruje a zakusuje viera nemálo pomáha ľuďom opäť nájsť seba samých, ale pomáha tiež opravdivému rozvoju spoločnosti.“ -ab-  

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteV Mexiku brutálne napadli kňaza pri slávení omše

◊  

Vatikán/Mexiko 17. mája – Hlavným mestom Mexika včera otriasol brutálny útok na katolíckeho kňaza priamo pri slávení omše. 55-ročný otec Miguel Angel Machorro slávil svätú omšu v metropolitnej katedrále Nanebovzatia Panny Márie, počas ktorej ho bodnou zbraňou napadol 26-ročný muž, ktorý sa ho podľa svedkov pokúsil zasiahnuť do krku. Kňazovi sa podarilo vyhnúť smrtiacej rane, utŕžil však vážne bodné zranenia na chrbte.

V katedrále, ktorá je vôbec najväčšia v celej Latinskej Amerike, bolo v čase útoku veľké množstvo veriacich a turistov.  Útočníkovi sa podarilo utiecť, ale následne ho zadržala polícia. Vydával sa najprv za francúzskeho občana, neskôr bol identifikovaný ako občan USA.

V tejto chvíli nie sú jasné motívy útoku na pátra Machorra, ktorý je vo vážnom stave hospitalizovaný v nemocnici, kam ho previezli vrtuľníkom. -ab-

inizio pagina

Hong Kong a Taipei privítali generálneho sekretára Biskupskej synody

◊  

Čína/Taiwan 17. mája – Ázijské metropoly Hong Kong a Taipei privítali počas uplynulých dní návštevu kardinála Lorenza Baldisseriho, generálneho sekretára Biskupskej synody. Cieľom jeho cesty do Číny a na Taiwan bola najmä katechéza v duchu posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia a príprava na novú synodu venovanú mládeži.

Ako informoval denník L´Osservatore Romano, stretnutia s mládežou, rodinami, seminaristami a s pastoračnými pracovníkmi, ktorí sprevádzajú mladých na ceste povolania sa týkali najmä otázok dozrievania a prípravy mladých na manželstvo či duchovné povolanie.

Pri stretnutí s vysokoškolákmi 13. mája v Hong Kongu, ktoré moderoval tamojší biskup kardinál John Tong Hon, kardinál Baldisseri zdôraznil potrebu brať na vedomie súčasnú tendenciu chvíľkovosti, ktorá ovplyvňuje schopnosť mladého človeka natrvalo sa rozhodnúť.

„Kultúre chvíľkovosti treba čeliť pozorným rozlišovaním v procese formácie,“ povedal taliansky kardinál. K otázke o pozícii viery a náboženstva v univerzitnom prostredí poznamenal, že „ak v minulosti v niektorých častiach sveta boli univerzity neraz miestami napätia, konfliktu a opozície voči Cirkvi, dnešná situácia, ako sa zdá, poukazuje skôr na istú ľahostajnosť voči Cirkvi“.

V duchu exhortácie Amoris laetitia kardinál Baldisseri poukázal okrem iného na potrebu, aby si snúbenci boli dobre vedomí toho, čo si do vzťahu prinášajú zo skúsenosti získanej od vlastných rodičov. Upozornil na to, že „nedostatočné uvedomovanie si obmedzení u svojich rodičov im sťažuje vytvorenie lepšej rodiny a zvyšuje pravdepodobnosť, že budú opakovať negatívne prístupy svojich rodičov. Obdobne zas ideálne vzory môžu byť vnímané ako nedosiahnuteľné.“ Preto podľa kardinálových slov „mladé páry potrebujú vedenie zo strany múdrych a skúsených osôb, ktoré im dokážu poradiť.“ -jb-

inizio pagina

Egypt: Koptský chrám postavili aj vďaka moslimom

◊  

Egypt 17. mája – Kresťania v egyptskom meste Ismailia na severe krajiny majú dvojnásobný dôvod na radosť. Cirkevní predstavitelia inaugurovali chrám zasvätený sv. Jurajovi a Panne Márii. „Je to viditeľný a konkrétny znak posilnenia národnej svornosti,“ uviedol pre médiá miestny starosta, keďže kostol kresťania postavili aj vďaka finančnej pomoci moslimov.

Ako uvádza vatikánsky denník L´Osservatore Romano, v okolí mesta žije približne 20-tisíc ľudí. Z toho jednu tretinu tvoria kresťanskí kopti a dve tretiny moslimskí sunniti. Vďaka novému chrámu nemusia podnikať dlhú a nebezpečnú cestu, aby sa mohli zúčastniť na liturgii. Výstavba kostola trvala niečo vyše roka. Na slávnostnej inaugurácii uplynulý týždeň sa zúčastnili nielen kresťania, ale aj moslimovia.

Zmierovací výbor mesta Ismailia, ktorý má na starosti predchádzať či riešiť konflikty týkajúce sa náboženského presvedčenia, odsúhlasil stavbu nového koptského chrámu v marci 2016. Za výstavbu kostola, uvádza agentúra Fides, hlasovalo 49 členov a štyria boli proti. Z toho väčšina členov výboru sú moslimovia. Takmer jednomyseľné hlasovanie prijali miestni kresťania, kde v minulosti došlo k rôznym konfliktom náboženského charakteru, s veľkou radosťou. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 17. mája 2017

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina