Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

18/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: „Poslúchaj a rozdávaj ľuďom radosť“

◊  

Vatikán 18. mája – Ježišova láska je bez miery, nie ako svetské lásky, ktoré hľadajú moc a márnivosť. Týmito slovami sa vo svojej dnešnej rannej homílii prihovoril pápež František veriacim v Dome sv. Marty. Svätý Otec zdôraznil, že kresťanské poslanie je „dať ľuďom radosť“ a že Božia láska je „jadrom“ kresťanského života.

„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás.“ Na základe týchto Ježišových slov z dnešného Evanjelia podľa Jána (Jn 15,9-11) pápež František vysvetlil, že Ježišova láska je nekonečná. Pán nás žiada, aby sme ostali v jeho láske, lebo „je to láska Otca“ a zároveň nás pozýva, aby sme dodržiavali jeho prikázania. Samozrejme, pokračoval ďalej vo svojej kázni Svätý Otec, desatoro prikázaní je základom, avšak treba sa riadiť „všetkým, čo nás Ježiš naučil, týmito prikázaniami každodenného života“, ktoré predstavujú „životný štýl kresťana“.  

Nepravé „lásky“ nás vzďaľujú od lásky Krista

Zoznam Ježišových prikázaní je „veľmi dlhý“, dodal pápež František, avšak „jadro je len jedno: Otcova láska k Ježišovi a Ježišova láska k nám“:

„Existujú aj iné lásky, ponúka nám ich svet: napríklad lásku k peniazom, lásku k márnivosti, chvastaniu sa, lásku k pýche, lásku k moci, aj konanie mnohého bezprávia pre získanie väčšej moci... Toto sú iné lásky, nepochádzajú od Ježiša a nepochádzajú od Otca. On nás žiada, aby sme ostali v jeho láske, ktorou je láska Otca. Zamyslime sa nad týmito odlišnými láskami, ktoré nás vzďaľujú od Ježišovej lásky. Potom tu máme tiež rôzne miery lásky: milovať spolovice, to nie je láska. Jedna vec je mať rád a iná je milovať.“  

Božia láska je bez miery, nie je vlažná ani sebecká

„Milovať,“ pokračoval ďalej vo svojej dnešnej homílii pápež František, „znamená viac než mať rád“. Aká je teda „miera lásky?“ - opýtal sa veriacich v Dome sv. Marty. „Miera lásky je milovať bez miery“:

„A takto, plniac prikázania, ktoré nám dal Ježiš, ostaneme v Ježišovej láske, ktorá je láskou Otca – je tá istá. Bez miery. Bez vlažnej či sebeckej lásky. ,Ale prečo, Pane, nám pripomínaš tieto veci?,’ môžeme mu povedať. ,Aby moja láska prebývala vo vás a vaša radosť bola úplná.’ Ak Otcova láska prichádza k Ježišovi, Ježiš nás učí ceste lásky: [je ňou] otvorené srdce, milovať bez miery, zanechajúc ostatné lásky.“

Poslaním kresťana je poslúchať Bohu a dávať radosť ľuďom

„Táto veľká láska k nemu,“ dodal na záver svojej kázne Svätý Otec, „znamená ostať v tejto láske. Tam sa nachádza radosť“. Láska ako aj radosť sú podľa pápežových slov darom. Darmi, o ktoré musíme prosiť Pána:    

„Nedávno bol jeden kňaz zvolený za biskupa. Išiel za svojím otcom v pokročilom veku, aby mu povedal túto správu. Tento starý muž, už na dôchodku, pokorný muž, ktorý bol celý život robotníkom, nechodil na univerzitu, mal však múdrosť života. Synovi poradil iba dve veci: ,Poslúchaj a rozdávaj ľuďom radosť’. Tento muž to pochopil: buď poslušný Otcovej láske, bez iných lások, buď poslušný tomuto daru, a potom dávaj ľuďom radosť. My kresťania, laici, kňazi, zasvätené osoby, biskupi musíme dávať ľuďom radosť. Prečo? Pre toto, že ideme cestou lásky, bez akejkoľvek zištnosti, len pre cestu lásky. Našim kresťanským poslaním je dať ľuďom radosť.“   

„Nech Pán stráži, tak ako sme o to prosili v modlitbe,“ zakončil svoju dnešnú homíliu pápež František, „uchováva tento dar zotrvania v Ježišovej láske, aby sme mohli ľuďom darovať radosť“. -ej- 

inizio pagina

Pápež František k veľvyslancom: Cieľom ekonomiky musia byť ľudia, nie peniaze

◊  

Vatikán 18. mája – Svätý Otec dnes dopoludnia prijal na osobitnej audiencii šiestich nových veľvyslancov pri Svätej stolici. Zástupcovia Kazachstanu, Mauritánie, Nepálu, Nigeru, Sudánu, Trinidadu a Tobaga odovzdali najvyššiemu predstaviteľovi Vatikánu svoje poverovacie listiny.

Pápež ich všetkých privítal a osobitne pozdravil pani M´Haihamovú, ktorá je vôbec prvou veľvyslankyňou Mauritánie vo Vatikáne, keďže dohoda o diplomatických vzťahoch s touto moslimskou krajinou bola podpísaná len pred piatimi mesiacmi. Svätý Otec vo svojom príhovore charakterizoval medzinárodnú situáciu týmito slovami:

„Medzinárodnú scénu charakterizuje zreteľná komplexnosť a prechádzajú ňou husté mraky, čo si žiada väčšmi si uvedomovať aké postoje a činy sú nevyhnutné pre vykročenie cestou pokoja, ktorá zmenší napätia. Medzi faktory, ktoré vyostrujú problémy patrí taká ekonomika a peňažníctvo, ktoré namiesto toho aby slúžili konkrétnemu človeku, organizujú sa prevažne tak, aby slúžili sebe samým a unikali kontrole orgánov verejnej správy, ktoré majú zodpovednosť za spoločné dobro, ale chýbajú im nevyhnutné páky na tlmenie nadmerného apetítu niekoľkých.

Eviduje sa tiež rastúci sklon považovať použitie sily nie za krajný argument (ultima ratio), ale takmer za jeden z mnohých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na použitie bez hlbšieho zváženia dôsledkov.

Ďalšou skutočnosťou, ktorá zhoršuje konflikty je fundamentalizmus, zneužitie náboženstva pre ospravedlnenie smädu po moci, zneužitie svätého Božieho mena v snahe presadiť všetkými prostriedkami vlastné hegemonické plány.

Na tieto úpadky a riziká doliehajúce na svetový mier sa odpovedá vytváraním ekonomiky a peňažníctva so zodpovednosťou voči osudu ľudskej bytosti a spoločenstva, ktorého je súčasťou. Človek a nie peniaze sa musí opäť stať cieľom ekonomiky! Ďalej je potrebné riešiť rozchodnosť postojov s odvážnou trpezlivosťou dialógu a diplomacie, s iniciatívami na stretnutie a pokoj a nie demonštrovaním sily a jej unáhleným a nerozvážnym použitím.

Je ďalej nevyhnutné izolovať každého, kto by chcel premeniť náboženskú príslušnosť a identitu na dôvod nenávisti voči iným. Proti tomu, kto takto znetvoruje obraz Boha, nech sa postaví spojené úsilie, aby sa jasne ukázalo, že jeho Meno sa ctí záchranou životov, a nie ich zabíjaním, prinášajúc zmierenie a pokoj, a nie rozdelenie a vojnu, milosrdenstvom a spolucítením, a nie ľahostajnosťou a surovosťou. Ak sa s rozhodnosťou vykročí touto cestou, potom sa v otázke mieru a spravodlivosti – čo sú podmienky rovnováhy a rozvoja pre všetkých – urobia ďalšie konkrétne kroky.“

Na záver pápež František zaslal prostredníctvom prítomných veľvyslancov svoj pozdrav duchovným pastierom i veriacim katolíckych spoločenstiev v ich krajinách. -ab-

inizio pagina

Pápež František prijal pacientov s Huntingtonovou chorobou

◊  

Vatikán 18. mája – „Už sa viac neskrývajte. Krehkosť nie je zlo.“ Týmito slovami dnes pápež František povzbudil 1700-člennú skupinu chorých na Huntingtonovu chorobu spolu s ich rodinami, lekármi, dobrovoľníkmi a vedcami. Mnohí z nich absolvovali „dlhú a náročnú cestu“ z Nového Zélandu či z Latinskej Ameriky. Chorí sa neraz vo svojom prostredí musia skrývať a žijú na okraji spoločnosti.

„Ste vzácni“ v očiach Boha a Cirkvi, povedal v Aule Pavla VI. Svätý Otec chorým na toto zriedkavé dedičné ochorenie centrálneho nervového systému. Ide o ľudí, ktorí postupom času nedokážu ovládať svoje pohyby, postupne prestávajú poznávať okolie a trpia psychiatrickými poruchami. Vedci zatiaľ nevynašli žiaden liek, choroba sa končí vždy smrťou. 

„Príliš dlho obavy a ťažkosti, ktoré poznačili životy ľudí trpiacich na Huntingtonovu chorobu, vytvorili okolo nich nepochopenia, bariéry, skutočné a vlastné odsunutia na kraj spoločnosti. V mnohých prípadoch chorí a ich rodiny prežili drámy hanby, izolovanosti, opustenia. Dnes sme však tu, lebo chceme povedať sebe samým a celému svetu: «Už nikdy viac v skrytosti»! Nejde jednoducho o slogan, ale o úsilie, ktorého my všetci musíme byť protagonistami.“       

Pápež František poukázal na jasný príklad Ježiša, ktorý nám dal svojím životom. „Stretával sa s mnohými chorými, ujímal sa ich utrpení, rúcal múry stigmy a sociálneho vylúčenia, ktoré im zabraňovali cítiť sa rešpektovanými a milovanými,“ dodal Svätý Otec:

„Pre Ježiša choroba nikdy nebola prekážkou na stretnutie s človekom, naopak. On nás naučil, že človek je vždy vzácny, vždy obdarovaný dôstojnosťou, ktorú nič a nikto nemôže zrušiť, ani choroba. Krehkosť nie je zlo. A choroba, ktorá je vyjadrením krehkosti, nám nemôže a nesmie dovoliť zabudnúť, že v Božích očiach naša hodnota zostane vždy nevyčísliteľná.“    

„Choroba môže byť príležitosťou pre stretnutie, podelenie sa a solidaritu,“ pokračoval ďalej vo svojom príhovore Petrov nástupca a obrátil sa na rodiny chorých:

„Povzbudzujem aj vás, aby ste sa necítili opustení, aby ste neupadli do pokušenia pocitu hanby a viny. Rodina je privilegované miesto života a dôstojnosti a vy môžete spolupracovať na vytvorení tej siete solidarity a pomoci, ktorú je len rodina schopná garantovať a ktorú je ona ako prvá povolaná žiť.“     

Ako tretiu skupinu oslovil Svätý Otec lekárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí sa zaoberajú Huntingtonovou chorobou:

„Diagnostických, terapeutických a asistenčných výziev, ktoré so sebou choroba prináša, je mnoho. Nech Pán požehná vašu prácu: aby ste sa stali opornými bodmi pre pacientov a ich rodiny... Buďte náručou, ktorú Boh používa, aby zasieval nádej. Buďte hlasom, ktorým sa títo ľudia budú môcť domáhať svojich práv!“

Ako poslednej skupine sa pápež František prihovoril genetikom a vedcom, ktorí sa venujú štúdiu a výskumu terapie Huntingtonovej choroby:

„Je jasné, že na vašej práci spočíva pohľad zaťažený očakávaním: od vášho úsilia závisí nádej nájsť cestu pre definitívne uzdravenie z choroby, ale tiež zlepšenie životných podmienok týchto bratov... Niektoré výskumy dokonca používajú ľudské embryá spôsobujúc tak neodvratne ich deštrukciu. Vieme však, že žiaden cieľ, nech je sám o sebe akokoľvek šľachetný, nemôže ospravedlniť zničenie ľudských embryí.“ -ej-  

inizio pagina

Rada európskych biskupov u pápeža: Sekularizácia a demografická zima

◊  

Vatikán 18. mája - Svätý Otec František dnes prijal na audiencii delegáciu Rady biskupských konferencií Európy (CCEE) na čele s jej predsedom kardinálom Angelom Bagnascom, arcibiskupom Janova. Prítomní boli aj dvaja podpredsedovia kardinál Vincent Nichols z Veľkej Británie a Mons. Stanisław Gądecki, arcibiskup poľskej Poznane, spolu s predstaviteľmi sekretariátu.

Ako uviedol na tlačovej konferencii kardinál Bagnasco, na stretnutí hovorili o sekularizácii, ktorá pobáda k obnovenej evanjelizácii. Do popredia sa dostala aj úloha starých rodičov pre mladé generácie, čiže prepojenie medzi „budúcnosťou a minulosťou“.

Zástupcovia Rady európskych biskupských konferencií sa na stretnutí s pápežom nevyhli ani otázke znepokojujúceho poklesu pôrodnosti v tzv. „demografickej zime“. So Svätým Otcom hovorili aj o nezamestnanosti mladých v Európe a zvlášť v Taliansku, kde až v priemere 40% mladých je bez zamestnania. Dokonca na juhu krajiny je to až 60%.

Pri otázke migrácie pápež František  prostredníctvom prítomných zástupcov vyjadril svoju vďačnosť všetkým cirkvám, ktoré odpovedali na túto celosvetovú kritickú situáciu a odsúdil „hrozné nešťastie obchodovania s ľuďmi“. -ab-

inizio pagina

Svätý Otec František navštívi 21. mája ďalšiu rímsku farnosť

◊  

Vatikán/Rím 18. mája – Pápež František opäť navštívi jednu z rímskych farností v rámci svojich pastoračných návštev vo Večnom meste. V nedeľu 21. mája privítajú Svätého Otca vo Farnosti sv. Piera Damianiho, na juhozápadnom okraji talianskej metropoly. Pôjde o piatu pastoračnú návštevu Rímskeho biskupa vo farnosti svojej diecézy.

Príchod pápeža Františka je naplánovaný na 16. hodinu. Najskôr sa stretne s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, potom pozdraví chorých a seniorov, ako aj rodičov detí, ktoré prijali v tomto roku vo farnosti krst. Na programe je tiež stretnutie s členmi Neokatechumenátnej cesty, ako aj členmi miestnej Katolíckej charity.

Na záver návštevy bude Svätý Otec sláviť omšu so začiatkom o 18. hodine, pred ktorou vyspovedá niekoľkých farníkov. Farnosť sv. Piera Damianiho už v minulosti navštívili predchodcovia pápeža Františka. V roku 1972 to bol pápež Pavol VI. a v roku 1988 Ján Pavol II. -ej- 

inizio pagina

Program slávnostných svätých omší pápeža Františka na mesiac jún

◊  

Vatikán 18. mája – Úrad pápežských liturgických slávení zverejnil program verejných slávení Svätého Otca Františka v mesiaci jún.

V nedeľu 4. júna na slávnosť Zoslania Ducha Svätého bude sláviť pápež František svätú omšu na Námestí svätého Petra o 10.30.

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorá sa bude sláviť v Taliansku v nedeľu 18. júna, bude Svätý Otec predsedať eucharistii o 19. hodine na námestí pred Lateránskou bazilikou a po nej povedie eucharistickú procesiu. Ako je zvykom, veriaci prejdú v sprievode z Lateránskej baziliky do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde pápež František udelí prítomným slávnostné eucharistické požehnanie.

Vo štvrtok 29. júna, na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, bude Svätý Otec slúžiť vo Vatikánskej bazilike svätú omšu o 9.30. Pri omši požehná páliá pre nových arcibiskupov metropolitov, ktoré sú vyrobené z vlny baránkov požehnaných na sviatok sv. Agnesy 23. januára. -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Najkrajšie Božie kvety sú uprostred skál

◊  

Boh necháva vyrásť svoje najkrajšie kvety uprostred tých najvyprahnutejších skál. (Tvít pápeža Františka, 18. mája 2017) 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteKard. Hummes: Pápež uvažuje o synode pre amazonské národy

◊  

Vatikán 18. mája – Pápež František prezradil peruánskym biskupom, ktorých pri príležitosti návštevy ad limina apostolorum prijal v pondelok 15. mája, že uvažuje nad „Synodou pre amazonské národy“. Pre Vatikánsky rozhlas to uviedol kardinál Cláudio Hummes, predseda Panamazónskej cirkevnej siete (Repam). 

„Je to veľmi dôležitá správa smerom k Cirkvi, ktorá sa stále viac inkulturuje, Cirkvi so stále amazonskejšou tvárou, Cikrvi, ktorá sa zapája do ochrany Amazónie. Tá čelí riziku, že bude zničená, zdevastovaná, znehodnotená.

Po prvé je tam veľmi málo misionárov. Je tam veľký nedostatok bližšej prítomnosti pôvodnému obyvateľstvu predovšetkým vo vnútri Amazónie. Táto fyzická prítomnosť Cirkvi prostredníctvom kňazov či diakonov je veľmi neistá. Pôvodné obyvateľstvo si na to sťažuje, chceli by Cirkev, ktorá by bola bližšia. Možno kedysi aj bola, avšak dnes z mnohých dôvodov sa táto prítomnosť zmenšila.

Okrem toho je tu otázka inkulturácie: ponúknuť amazónsku tvár znamená pre Cirkev inkulturovať sa do pôvodných kultúr tam, na mieste. Čaká nás ešte dlhá cesta a synoda by mohla povzbudiť, naznačiť cesty v tomto zmysle... Mohla by predovšetkým napomôcť tomuto procesu inkulturácie. Bol by to nepochybne veľmi plodný moment pre Cirkev v Amazónii.“ 

Synoda by sa mala týkať amazónskych národov vo Venezuele, Kolumbii, Ekvádore, Peru, Bolívii a Brazílii. O pastoračnej situácii svedčia napr. slová brazílskeho biskupa Erwina Kräutlera, ktorý v minulosti pre médiá uviedol, že má na starosti 900 farností a k dispozícii len 30 kňazov. -ej-

inizio pagina

Kanada tento týždeň bojuje za život a rodinu

◊  

Kanada 18. mája – „Láska rastie dávaním.“ Tak znie téma Týždňa za život a rodinu v Kanade, ktorý do nedele 21. mája organizujú kanadskí biskupi. Iniciatíva pomáha „uvažovať nad dôležitosťou rodiny a obnoviť úsilie kresťanov v podporovaní dôstojnosti ľudského života v každej fáze jej rozvoja, od počiatku až po prirodzenú smrť,“ vysvetľuje vo svojom pastierskom liste predseda Konferencie biskupov Kanady Mons. Douglas Corby.

„Nikto z nás nemôže prehliadať alebo byť imúnny voči bolesti, ktorú spôsobujú veľké výzvy, akým dnešné rodiny musia čeliť,“ pokračuje ďalej kanadský prelát, podľa ktorého „každá forma chudoby, či už materiálnej, emocionálnej, morálnej alebo duchovnej má pôvod v istej deprivácii v rodine“. To, čo dnes chýba je „Kristova láska, ktorá dáva bez toho, aby uvažovala nad tým, čo z toho získa“, dodal na záver Mons. Corby.    

Povzbudenie pokračovať v iniciatíve na podporu života a rodiny v Kanade prichádza aj zo strany prefekta Kongregácie pre náuku viery kard. Gerharda Müllera. Prelát odsúdil rozhodnutie kanadskej vlády, ktorá vlani prijala zákon umožňujúci eutanáziu kanadských občanov. Eutanázia je nielen že „zlá sama o sebe, ale jej legalizácia vytvára toxické a smrteľne sociálne patológie, ktoré neúmerne postihujú najslabších členov spoločnosti“.  

Kardinál Müller, ktorý v pondelok 15. mája vystúpil na pôde Katolíckeho bioetického inštitútu v Toronte, zdôraznil, že Kanaďania musia urobiť všetko pre zrušenie zákona, ktorý povoľuje eutanáziu. Vláda premiéra Justina Trudeaua umožňuje kanadským občanom starším než 18 rokov asistovanú smrť v prípade, že trpia na ťažkú alebo nevyliečiteľnú chorobu. 

Podľa prefekta Kongregácie pre náuku viery je nevyhnutné, aby sa zároveň hľadali právne záruky pre lekárov, ktorí odmietajú vykonať eutanáziu. Katolíci, pokračoval ďalej Mons. Müller, majú čo dnešnej modernej spoločnosti povedať a majú sa aktívne zapájať do verejnej diskusie bez ohľadu na to, či je to populárne alebo nie. -ej-  

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 18. mája 2017

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina