Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

04/06/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Rubrika

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuSlávenie Turíčnej nedele vo Vatikáne, posolstvo ku Dňu misií

◊  

Vatikán 4. júna – V Nedeľu zoslania Ducha Svätého predsedal Svätý Otec František o 10.30 na Vatikánskom námestí svätej omši, ktorá bola zároveň vyvrcholením osláv 50. výročia zrodu Katolíckej charizmatickej obnovy.

Koncelebrovali desiatky kardinálov, stovka biskupov a okolo 600 kňazov, účinkovali spevácke zbory Cappella Sistina a Detský spevácky zbor z diecézy Carpi. Do slávenia sa zapojili aj skupiny slabozrakých a znevýhodnených. Veriacich na zaplnenom Námestí sv. Petrav úvode slávenia pápež za pomoci diakonov pokropil vodou na znak pripomienky krstného očistenia a znovuzrodenia. Medzi prítomnými boli aj vyše dve stovky Slovákov.

Homíliu Svätý Otec zameral na udalosť Turíc a jej odkaz pre Cirkev v každej dobe: Duch Svätý robí z učeníkov nový ľud a tvorí v učeníkoch nové srdce. Za jeho pomoci sa Cirkev usiluje dosiahnuť opravdivú jednotu, ktorá nie je uniformitou, ale jednotou v rozdielnosti.

Kresťania sa pri tomto snažení musia mať na pozore pred dvoma pokušeniami, ktoré ich zvádzajú odlišovať sa od seba bez hľadania vzájomnej jednoty, alebo naopak k presadzovaniu jednoty bez rešpektovania rozmanitosti. Cestami na vytváranie pravej jednoty sú podľa slov Svätého Otca odpustenie a láska. Svoju homíliu pápež František uzavrel modlitbou:

„Boží Duch, Pán, ktorý si v mojom srdci a v srdci Cirkvi, ty, ktorý udržiavaš Cirkev, stvárňujúc ju v rozmanitosti, príď. Potrebujeme ťa pre život tak ako vodu: zostúp opäť na nás a nauč nás jednote, obnov naše srdcia a nauč nás milovať tak, ako nás ty miluješ, odpúšťať tak, ako nám ty odpúšťaš.“

Plné znenie homílie Svätého Otca

Na záver svätej omše sa pápež František pomodlil s veriacimi poludňajšiu mariánsku modlitbu, pred ktorou sa im prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, v dnešný sviatok Turíc vychádza moje Posolstvo na najbližší Svetový deň misií, ktorý sa slávi každoročne v mesiaci októbri. Téma znie: „Misia je srdcom viery Cirkvi“. Nech Duch Svätý podopiera misiu Cirkvi po celom svete a dodáva silu všetkým misionárom a misionárkam Evanjelia. Nech Duch daruje pokoj celému svetu; nech uzdraví rany vojny a terorizmu, ktorý aj tejto noci v Londýne zasiahol nevinných civilov: modlime sa za obete a ich príbuzných.“

Svätý Otec medzi veriacimi prítomnými na svätej omši osobitne pozdravil skupiny Katolíckej charizmatickej obnovy, ktorá slávi 50. výročie založenia a spolu s nimi aj „bratov a sestry iných kresťanských vyznaní, ktorí sa pripájajú k našej modlitbe“.    

Pred záverečným apoštolským požehnaním pozval pápež František všetkých k spoločnej modlitbe Raduj, sa Nebies kráľovná:

„Vzývajme teraz materský príhovor Panny Márie. Nech nám vyprosí milosť byť mocne oduševňovaní Duchom Svätým, aby sme svedčili o Kristovi s evanjeliovou priamosťou.“ -jb-

Text Posolstva na 91. svetový deň misií 22. októbra 2017 (vo svetových jazykoch)

inizio pagina

Turíčna homília pápeža Františka: Duch vytvára nový ľud s novým srdcom

◊  

Vatikán 4. júna – V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri svätej omši Slávnosti Zoslania Ducha Svätého, ktorú celebroval o 10.30 na Vatikánskom námestí za účasti desaťtisícov veriacich z celého sveta, ktorí prišli do Ríma pri 50. výročí zrodu Katolíckej charizmatickej obnovy. 

 Dnes sa uzatvára obdobie Veľkej noci, päťdesiat dní od Ježišovho zmŕtvychvstania až po Turíce, ktoré sú osobitným spôsobom poznačené prítomnosťou Ducha Svätého. Veď práve on je veľkonočným darom „par excellence“. Je to Duch stvoriteľ, ktorý vždy uskutočňuje nové veci. Dve novosti sa nám ukazujú v dnešných čítaniach. V prvom čítaní Duch robí z učeníkov nový ľud; v evanjeliu tvorí v učeníkoch nové srdce.

Nový ľud. V Deň Turíc Duch zostúpil z neba v podobe «akoby ohnivých jazykov, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi» (Sk 2,3-4). Božie slovo takto opisuje konanie Ducha Svätého, ktorý najprv spočinie na každom jednom z nich a potom uvádza všetkých do komunikácie. Každému dáva určitý dar a všetkých spája do jednoty. Inými slovami, ten istý Duch tvorí rozmanitosť aj jednotu a týmto spôsobom formuje nový ľud, pestrý a jednotný: všeobecnú (univerzálnu) Cirkev. Najprv, s fantáziou a nepredvídateľnosťou tvorí rozmanitosť; v každej epoche dáva totiž prekvitať novým a rozličným charizmám. Potom ten istý Duch uskutočňuje jednotu: spája, zhromažďuje, obnovuje harmóniu: «Svojou prítomnosťou a svojím pôsobením spája do jednoty duchov, ktorí sú vzájomne odlišní a rozdielni» (Cyril Alexandrijský: Komentár k Jánovmu evanjeliu, XI,11). A tak tu pôjde o opravdivú jednotu, jednotu podľa Boha, ktorá nie je uniformitou, ale jednotou v rozdielnosti.

Pre jej uskutočnenie nám pomôže vyhýbať sa dvom často sa opakujúcim pokušeniam. Prvým je pokušenie hľadať rozličnosť bez jednoty. Dochádza k tomu vtedy, keď sa chceme odlišovať, keď formujeme zoskupenia a tábory, keď tvrdošijne trváme na vylučujúcich stanoviskách, keď sa uzatvárame do vlastných skupinových záujmov (partikularizmov), pokladajúc sa azda za lepších, či za tých, čo majú vždy pravdu - to sú tí takzvaní „strážcovia pravdy“. Vtedy si volíme časť, nie celok, kladieme príslušnosť k tomu či onomu pred príslušnosť k Cirkvi; stávame sa „fanúšikmi“ istého tábora, skôr než bratmi a sestrami v tom istom Duchu; kresťanmi „pravicovými či ľavicovými“ skôr než Ježišovými; neohybnými strážcami minulosti či avantgardistami budúcnosti, skôr než pokornými a vďačnými synmi Cirkvi. Takáto je rozmanitosť bez jednoty. Opačným pokušením je naopak hľadanie jednoty bez rozmanitosti. Týmto spôsobom sa však jednota stáva uniformitou, povinnosťou robiť všetko spoločne a všetko rovnako, všetci rozmýšľať vždy tým istým spôsobom. Jednota takto skončí pri tom, že sa stane nivelizovaním (homologizáciou) a už viac niet slobody. Avšak svätý Pavol hovorí, že «kde je Pánov Duch, tam je sloboda» (2 Kor 3,17).

Naša modlitba k Duchu Svätému je teda vyprosovaním si milosti prijať jeho jednotu, pohľad, ktorý - prekračujúc osobné preferencie - objíma a miluje svoju Cirkev, našu Cirkev; milosti cítiť zodpovednosť za jednotu medzi všetkými, vykoreniť klebety zasievajúce kúkoľ a vzájomné závisti spôsobujúce otravu, lebo byť mužmi a ženami Cirkvi znamená byť mužmi a ženami jednoty (spoločenstva); je tiež vyprosovaním si srdca, ktoré bude cítiť Cirkev ako našu matku a náš dom: pohostinný a otvorený dom, kde sa zdieľa mnohotvárna radosť Ducha Svätého.

A teraz poďme k tej druhej novosti: nové srdce. Zmŕtvychvstalý Ježiš, keď sa po prvý raz zjavuje svojim učeníkom, hovorí: «Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané» (Jn 20,21-23). Ježiš neodsudzuje svojich učeníkov, ktorí ho počas utrpenia opustili a zapreli, ale daruje im Ducha odpustenia. Duch je prvým darom Zmŕtvychvstalého a je darovaný predovšetkým na odpustenie hriechov. Tu je počiatok Cirkvi, tu je to spojivo, ktoré nás udržuje pohromade, tá malta, čo spája tehly domu: odpustenie. Lebo odpustenie je darom nesmiernej sily, je tou najväčšou láskou, tým, čo udržuje v jednote napriek všetkému, tým, čo zabraňuje zrúteniu, čo posilňuje a upevňuje. Odpustenie oslobodzuje srdce a dovoľuje začať odznova: odpustenie dáva nádej, bez odpustenia sa nebuduje Cirkev.

Duch odpustenia, ktorý všetko rieši vo svornosti, nás pobáda k odmietnutiu iných ciest: unáhleného konania toho, kto súdi; slepých uličiek toho, kto zatvára každé dvere; jednosmerných ciest toho, kto kritizuje ostatných. Duch nás naopak vyzýva ísť obojsmernou cestou prijatého a darovaného odpustenia, cestou Božieho milosrdenstva, ktoré sa prejavuje láskou k blížnemu, cestou lásky ako «jediného kritéria, podľa ktorého sa všetko musí vykonať či nevykonať, zmeniť či nemeniť» (Izák zo Stelly, Príhovor 31). Vyprosujme si milosť, aby sme tvár našej Matky Cirkvi robili čoraz krajšou, obnovujúc sa prostredníctvom odpúšťania a naprávania seba samých: len vtedy budeme môcť naprávať druhých v láske.

Prosme Ducha Svätého, oheň lásky horiaci v Cirkvi a v našom vnútri, aj keď ho častokrát zakrývame popolom našich vín: „Boží Duch, Pán, ktorý si v mojom srdci a v srdci Cirkvi, ty, ktorý udržiavaš Cirkev, stvárňujúc ju v rozmanitosti, príď. Potrebujeme ťa pre život tak ako vodu: zostúp opäť na nás a nauč nás jednote, obnov naše srdcia a nauč nás milovať tak, ako nás ty miluješ, odpúšťať tak, ako nám ty odpúšťaš. Amen.“   

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Dajme sa pokorne viesť Duchom Svätým

◊  

Nechajme sa pokorne viesť Duchom Svätým, aby sme si nepomýlili cestu a neupadli do uzavretosti srdca. (Tvít pápeža Františka, 4. júna 2017) 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteNa jubileu Katolíckej charizmatickej obnovy v Ríme aj 200 Slovákov

◊  

Vatikán/Slovensko 4. júna – Zlaté výročie Katolíckej charizmatickej obnovy prišli spolu s pápežom Františkom osláviť do Večného mesta aj slovenskí pútnici. Na sobotňajšiu ekumenickú vigíliu na priestranstve Circo Massimo v centre Ríma ako aj na dnešnú eucharistickú slávnosť na Námestí sv. Petra vo Vatikáne prišlo viac než 200 pútnikov zo Slovenska.

Najväčšia skupina Slovákov prišla z Nitry a okolia pod vedením generálneho vikára Nitrianskej diecézy Mons. Petra Brodeka

O význame Turíc pre kresťanov, o posolstve Rímskeho biskupa Katolíckej charizmatickej obnove pri príležitosti jej 50. výročia vzniku ako aj o ekumenizme sme sa porozprávali s bývalým vedúcim žilinského spoločenstva Nový Jeruzalem Richardom Vašečkom

Na Zlatom jubileu v Ríme sa tiež navzájom stretli spoločenstvá, ktoré prišli samostatne z rozličných kútov Slovenska. Hovorí účastníčka z Bratislavy: 

Rozhovory pripravila: Eva Jánošíková

inizio pagina

RubrikaPeter Dufka SJ: Vedenie Duchom Svätým

◊  

V dôležitých životných okolnostiach a pri vážnych rozhodnutiach pociťuje každý človek potrebu poradiť sa s niekým, kto je rozumnejší, rozhľadenejší a kto má viac skúseností ako my. Múdry človek sa obyčajne nespolieha len na svoj vlastný úsudok, ale požiada o radu i svojich najbližších priateľov. Neraz vyhľadáva človeka, o ktorom vie, že žije duchovne a že mu nielen dobre poradí, ale akosi sprostredkuje i Božiu radu. Toto presvedčenie, že cez niektorých ľudí ku mne hovorí samotný Boh a zjavuje mi svoju vôľu, bolo v dejinách duchovného sprevádzania vždy prítomné. Základom tohto presvedčenia je text evanjelia Matúša 10, 20: „Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.“

Duchovné sprevádzanie na kresťanskom Východe má veľmi dlhú tradíciu a mnohé apoftegmy hovoria o múdrosti, prezieravosti a dobrej rade starcov, na ktorých sa ľudia obracali s otázkou: Otče, povedz mi, čo mám robiť, aby som dosiahol spásu. Boli presvedčení o tom, že táto duchovná osobnosť má nielen dar kardiognózie, osobitný vhľad do srdca človeka, ale je plná Ducha Svätého a jeho prostredníctvom vníma i Božie zámery. Skúsme si všimnúť niekoľko znakov prítomnosti Ducha Svätého, ktoré by duchovným sprievodcom nemali chýbať. Podľa niektorých autorov sú znakmi toho, že ich prostredníctvom nás vedie samotný Duch Svätý.

Integrita:  Takáto osoba jedno a to isté myslí, hovorí a koná. Je jej cudzí spôsob hovoriť podľa toho, čo chce počuť okolie a pritom myslieť a konať rozdielne. Prítomnosť Ducha Svätého je charakterizovaná niečím, čo Simeon Nový Teológ nazýva umenie umení. Podľa neho ide o vlastnenie toho, čo duchovný sprievodca radí druhým. Poznamenáva, že nič nie je ťažšie, ako práve táto úloha a nič nie je ľahšie, ako viesť slovami. Je však potrebné viesť svojím vlastným životom.  

Možno trochu netypické je vyjadrenie, ktoré sa vzťahuje na hudobné umenie. Nikdy nezabudnem na poznámku istého profesora na Hudobnej fakulte VŠMU. „Slovami sa dá oklamať, ale hudbou nie. Ona o vás povie všetko, prezradí i veci ukryté, ktoré sa na prvý pohľad nevidia“. A skutočne. Hudba prezradí o interpretovi nielen jeho intelektuálne danosti, ale i jeho citlivosť a vnímavosť. Preto je schopná vypovedať viac, ako len slovo. Podobne je to i s vedením vlastným životom. I tu sa odhalí všetko ukryté a zamaskované.  

Nenaviazanosť: Podľa Evagria Pontika je nenaviazanosť znakom prítomnosti Ducha Svätého. Hovorí o troch úrovniach nenaviazanosti, či istej slobody: 1. od materiálnych dobier, 2. od ľudí, 3. od vlastných názorov. Pre Evagria je prítomnosť Ducha Sv. tak strhujúca, fascinujúca, že akákoľvek naviazanosť na skutočnosti menej hodnotné stráca zo svojej príťažlivosti. A tak človek plný Ducha Svätého nelipne na materiálnych dobrách. Nie je príliš viazaný na ľudí a nevyhľadáva ich len pre príjemný pocit.

A nakoniec, nie je fixovaný na len svoje ideológie, na svoje predstavy a myšlienkové schémy. Na získanie očí viery, ktoré otvára Duch Svätý, je podľa Evagria potrebné privrieť alebo úplne zavrieť iné oči. Oči, ktoré sú fixované na materiálne dobrá, oči uprené na ľudí a oči zahľadené do nás samotných.

Pokora: Pokora je ďalší rozoznávací znak prítomnosti Ducha Svätého. Podľa Teodora Studitu sa pri duchovnom vedení medzi iným prejavuje i v istej tendencii nepôsobiť dokonalo. Hovorí o tom, ako je ťažko človeku vyznať svoje nedostatky a poklesky pred zdanlivo dokonalou osobou duchovného sprievodcu. Teodor Studita, pohnutý Duchom Božím a pokorou, nemal ťažkosti priznať i svoje boje a zápasy, ktoré nekončili vždy  víťazne. Takýto pravdivý postoj duchovného sprievodcu  je neraz povzbudením a posilou pre sprevádzanú osobu.

Jedna apoftegma hovorí o tom, ako k istému starcovi prišiel mladík, ktorý veľmi dlho váhal zveriť sa s ťažkosťou, ktorú nosil na srdci mnoho rokov. Konečne našiel odvahu a otvoril mu svoje srdce. Keď to starec počul, podrobne mu vyrozprával, ako on sám bojoval s tou istou ťažkosťou dlhé roky a poukázal i na prostriedky, ktoré mu pomohli nad ňou zvíťaziť. Mladík povzbudený starcovou pokorou a úprimnosťou za krátky čas skoncoval s hriešnym zlozvykom, ktorý nedokázal ani len vypovedať niekoľko rokov.

Duchovnosť: V spiritualite kresťanského Východu sa udomácnili výrazy, ako sú zbožstvenie a zduchovnenie človeka. Sv. Irenej o tom hovorí: „Duša i telo, prijímajúc Ducha Božieho sa mení a robí človeka duchovným.“ A dodáva: „Ak sa Boží Duch zjednotí s človekom, to, čo je silnejšie, zvíťazí nad tým, čo je slabšie“. A tak telo človeka prenikne sila Ducha Svätého a takýto človek už nie je viac telesný, ale duchovný. Na kresťanskom Východe sa práve tento proces nazýva  zduchovnenie.

Faktom zostáva, že i na tvári človeka sa po istých rokoch života toto zduchovnenie  odráža. Ľudia na prvý pohľad spozorujú, či majú pred sebou duchovnú osobu, alebo len rutinného vysluhovateľa sviatosti.  

Milí priatelia, ako rozoznať dobrého radcu, duchovného sprievodcu, ktorého potrebuje pri vážnych životných rozhodnutiach každý človek? Viacerí autori sú presvedčení o tom, že ak na ňom spozorujeme uvedené znaky, to jest integritu, nenaviazanosť, pokoru a duchovnosť, je to samotný Duch Svätý, ktorý nás vedie jeho prostredníctvom.  Poprosme práve v dnešný deň, aby nám nikdy nechýbali takíto duchovní priatelia.

AUDIO: 

 

inizio pagina

Dnešné vysielanieTýždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 4. júna 2017

◊  

Vo zvukovej podobe prinášame prehľad hlavných udalostí uplynulého týždňa vo Vatikáne.

                   

Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu vysiela RTVS každú nedeľu ráno o 6.05 a v repríze večer o 17.50 na okruhoch Rádia Regina.

inizio pagina

Vysielanie zo 4. júna 2017

◊  

Nedeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina