Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

13/06/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: Kresťanské svedectvo znamená byť soľou a svetlom

◊  

Vatikán 13. júna – Buďme soľou a svetlom pre druhých, oslavujúc Boha vlastným životom. Týmito slovami sa dnes ráno prihovoril v homílii veriacim pápež František v Dome sv. Marty, kde predsedal svätej omši. Na liturgii sa zúčastnili aj členovia Rady kardinálov C9, ktorí vo Vatikáne začali včera svoje ďalšie zasadanie.

Tri kľúčové slová: áno, soľ, svetlo

Svätý Otec sa vo svojej kázni zamyslel nad troma kľúčovými slovami, ktoré nám dnes ponúka prvé čítanie z Druhého listu sv. Pavla Korinťanom. Sú to slová „áno“, „soľ“ a „svetlo“. Ohlasovanie Evanjelia je „rozhodné“ a rázne, vysvetlil pápež František. Neexistuje v ňom prelínanie sa postojov ,áno’ a ,nie’, ktorého výsledkom je snaha o nadobudnutie „umelej istoty“, ako je toho príkladom „kazuistika“.    

Podľa Petrovho nástupcu nám tieto tri kľúčové slová „ukazujú silu Evanjelia“, ktorá vedie k vydávaniu „svedectva a tiež k oslave Boha“. V tomto „áno“ nachádzame „všetky Božie slová v Ježišovi, všetky Božie prísľuby“. V Ježišovi, dodal Svätý Otec, „sa napĺňa všetko to, čo bolo prisľúbené, a z toho dôvodu je on plnosťou“:

„V Ježišovi nie je žiadne ,nie’, ale vždy ,áno’ na slávu Otca. Aj my sa zúčastňujeme na tomto Ježišovom ,áno’, pretože nás pomazal, označil svojou pečaťou, dal nám ,závdavok’ Ducha. Zúčastňujeme sa, lebo sme pomazaní, označení pečaťou a máme v rukách tú istotu – ,závdavok’ Ducha. [Je to] Duch, ktorý nás vedie k definitívnemu ,áno’, k našej plnosti. Duch Svätý nám tiež pomôže stať sa svetlom a soľou, to znamená, že Duch nás privádza k [vydávaniu] kresťanského svedectva.“

Vydávať kresťanské svedectvo znamená byť soľou a svetlom pre druhých

Práve toto kresťanské svedectvo je podľa pápežových slov „soľou a svetlom“. Je „svetlom na osvietenie, a ten, kto toto svetlo skrýva, vydáva antisvedectvo, uchyľujúc sa čiastočne k ‚áno‘ a čiastočne k ‚nie‘,“ vysvetlil Svätý Otec a dodal: to znamená, že „títo síce majú svetlo, avšak sa oň  nedelia, nedovolia, aby zažiarilo a ak mu nedovolia zažiariť, nemôžu tak osláviť Otca, ktorý je na nebesiach“.

Nech je vaše „áno – áno“ a vaše „nie – nie“. Tento postoj nás naučil Pán, pokračoval ďalej vo svojej dnešnej homílii pápež František, lebo „všetko ostatné pochádza od Zlého“. Práve toto je „postoj istoty a svedectva, ktorý Pán zveril Cirkvi a všetkým pokrsteným“:  

„Istota v plnosti Kristových prisľúbení: v Kristovi sa všetko naplnilo. Svedectvo smerom k druhým: dar prijatý od Boha v Kristovi, ktorý nás pomazal Duchom, aby sme vydávali svedectvo. A toto znamená byť kresťanom: osvecovať, pomáhať, aby sa posolstvo a ľudia neskazili, presne tak, ako to robí soľ.

Ak sa však svetlo skryje a soľ stratí chuť, zostane bez sily, vtedy sa oslabuje: svedectvo bude slabé. Toto sa stáva vtedy, keď neakceptujem pomazanie, neakceptujem pečať, neakceptujem ten ,závdavok’ Ducha, ktorý je vo mne. Deje sa to vtedy, keď neakceptujem to ,áno’ v Ježišovi Kristovi.“  

 

Byť zakorenení v plnosti prísľubov v Ježišovi Kristovi

Kresťanská ponuka je tak jednoduchá, avšak „veľmi rázna a veľmi krásna a dáva nám veľa nádeje,“ dodal na záver svojej dnešnej homílie pápež František. Veriacich vyzval, aby sa sami seba opýtali, či sú svetlom a soľou pre druhých; tým svetlom a soľou, čo dáva životu chuť a chráni pred skazenosťou srdca.

„Držím sa pevne Ježiša Krista, ktorý predstavuje ono ,áno’? Cítim sa byť pomazaný, označený pečaťou? Uvedomujem si, že mám túto istotu, ktorá sa síce naplní až v nebi, ale už teraz mám onen ,závdavok’ Ducha?“. Poslednú myšlienku venoval Svätý Otec úvahe nad tým, že keď je človek plný svetla, cítiť z neho vyžarovanie:

„Neraz povieme: ,Je to človek, ktorý vyžaruje. Takto môžeme pochopiť niečo, čo je ešte  viac žiarivé, a tým je odraz Otca v Ježišovi, v ktorom sa naplnili všetky prisľúbenia. Toto je odrazom pomazania Duchom, ktoré sme všetci dostali. A prečo? Prečo sme to dostali? Hovoria o tom obe [dnešné] čítania. Pavol hovorí: ,A preto je skrze neho aj naše «amen» Bohu na slávu’. A Ježiš hovorí učeníkom: ‚Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.‘ Všetko toto je na Božiu slávu. Takýto je život kresťana.“

Prosme si túto milosť, zakončil dnešnú homíliu v Dome sv. Marty pápež František, „aby sme boli pevne zachytení, zakorenení v plnosti prísľubov v Ježišovi Kristovi, ktorý je ,áno’, totálne ,áno’, a aby sme prinášali túto plnosť so soľou a svetlom nášho svedectva druhým a tak vzdali slávu Otcovi, ktorý je na nebesiach“. -ej-

inizio pagina

Vo Vatikáne predstavili posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu chudobných

◊  

Vatikán 13. júna – „Sme povolaní natiahnuť ruku smerom k chudobným.“ Čeliac stále väčšiemu rozširovaniu chudoby „nemôžeme ostať nečinní a už vôbec si nemôžeme dovoliť rezignovať.“ S týmito slovami sa pápež František obracia na veriacich v posolstvePrvému svetovému dňu chudobných, ktoré dnes v Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavil v ôsmich svetových jazykoch predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella.

Cirkev bude po prvýkrát v histórii sláviť Svetový deň chudobných 19. novembra. V tento deň bude po slávnostnej liturgii v Bazilike sv. Petra Svätý Otec obedovať v Aule Pavla VI. spolu s piatimi stovkami chudobných z rôznych krajín.

Téma posolstva 1. svetového dňa chudobných pochádza z Prvého listu sv. Jána a znie „Nemilujme slovami, ale skutkami“. Oficiálne logo znázorňuje človeka, ktorý na prahu dverí vystiera ruku smerom k chudobnému a pozýva ho k sebe domov. „Sú to dve ruky, ktoré vyjadrujú solidaritu a ktoré nabádajú k tomu, aby neostali na prahu dverí, ale vykročili v ústrety k druhému,“ vysvetlil Mons. Fisichella.

Záujem o chudobných musí byť v srdci kresťanstva

Otázka chudoby sa musí stať ústrednou najmä pre kresťanov. Pápež František vo svojom posolstve píše, že „ak sa chceme skutočne stretnúť s Kristom, je potrebné, aby sme sa ho dotkli v trpiacom tele chudobných“. Pomoc ľuďom v núdzi nesmie byť podľa slov Svätého Otca len príležitostná, ale musí sa pre kresťanov stať „životným štýlom“.

Pápež ďalej upozornil na to, že „ak chceme účinne prispieť k zmene dejín, je potrebné, aby sme počúvali volanie chudobných a usilovali sa pozdvihnúť ich z ich vylúčenia na okraj spoločnosti“. Svätý Otec zároveň chudobným, ktorí „žijú v našich mestách a v našich komunitách“ pripomenul, aby „nestrácali zmysel evanjeliovej chudoby, ktorá je vpísaná do ich života“.    

Bohatstvo v rukách niekoľkých privilegovaných na úkor chudobných

Vo svete existuje „do očí bijúce bohatstvo, ktoré sa hromadí v rukách niekoľkých privilegovaných,“ píše ďalej v posolstve Svätý Otec František. Chudoba má podľa pápežových slov tisíce tvárí, ktoré nesú znak „bolesti, vylúčenia na okraj spoločnosti, bezprávia, násilia, mučenia a väzenia, vojny“.

Sú to tváre chudobných, ktorí prišli o „slobodu a dôstojnosť, ktorí sú poznačení analfabetizmom, nedostatkom zdravotnej starostlivosti a práce, obchodovaním s ľuďmi a otroctvom, vyhnanstvom a utrpením, nútenou migráciou“. Chudoba má „tvár žien, mužov a detí zneužívaných pre odporné záujmy, pošliapané perverznými logikami moci a peňazí“.

Svätý Otec pozýva celú Cirkev, aby v Svetový deň chudobných „uprela svoj zrak na tých, ktorí spínajú svoje ruky kričiac o pomoc a prosia o našu solidaritu. Sú to naši bratia a sestry, stvorení a milovaní jediným Nebeským Otcom. Tento deň má za cieľ v prvom rade povzbudiť veriacich, aby reagovali na kultúru skartovania a plytvania, vytvárajúc vlastnú kultúru stretnutia.“

Modlitba súčasťou konkrétnych iniciatív na pomoc ľuďom v núdzi

Svätý Otec cituje skúsenosť sv. Františka z Assisi pri objatí malomocného, ako príklad jedného z množstva svätých, ktorí obetovali život v službe Pánovi prítomnému v chudobných. Na záver svojho posolstva pápež František povzbudzuje veriacich, aby „základom mnohých konkrétnych iniciatív, ktoré možno realizovať v tento deň, bola vždy modlitba. Nezabudnime, že «Otče náš» je modlitbou chudobných. Prosba o chlieb v skutočnosti vyjadruje odovzdanie Bohu základných potrieb nášho života“. -ej-   

inizio pagina

Deň za život vo Veľkej Británii má podporu Svätého Otca Františka

◊  

Vatikán/Veľká Británia 13. júna – Pod ochranu Panny Márie ako „Matky Živého“ zveril pápež František úsilie všetkých, čo sa v Anglicku, Walese a Škótsku angažujú za ochranu života – pro life. Vyjadril to v posolstve ku Dňu za život, ktorý budú vo Veľkej Británii sláviť najbližšiu nedeľu 18. júna.

Ako informovala agentúra SIR, pápež František vyjadril prianie, aby veriaci v Ježiša Krista ako Božieho Syna „naďalej dokázali dosvedčovať hodnotu života a spoločne so všetkými ľuďmi dobrej vôle prispievali ku kultúre života a lásky.

O obsahu posolstva pápeža Františka informoval nový apoštolský nuncius vo Veľkej Británii arcibiskup Edward Adams spolu s Mons. Johnom Sherringtonom, pomocným westminsterským biskupom, ktorý má organizáciu Dňa života pod svojím patronátom. Arcibiskup Adams ďalej uviedol: „Svätý Otec nás uisťuje o svojich modlitbách a udeľuje svoje apoštolské požehnanie organizátorom a účastníkom Dňa za život.

Vo Veľkej Británii pred 50 rokmi, v októbri 1967, vstúpil do platnosti zákon o interrupciách. Katolícki biskupi Anglicka v tejto súvislosti pripomínajú: „Deň za život nám dáva možnosť modliť sa a pripomenúť si životy zmárnené pred narodením, a tiež ponúknuť praktickú a citovú podporu ženám a mužom, ktorí riešia problém nečakaného tehotenstva."

Pre tých, ktorí podstúpili potrat alebo nesú spoluzodpovednosť za jeho vykonanie, biskupi pripomínajú slová Svätého Otca z Apoštolského listu Misericordia et misera: „Neexistuje taký hriech, ktorého by sa milosrdenstvo Božie nemohlo dotknúť a ho zmazať, ak nájde ľutujúce srdce, ktoré hľadá zmierenie s Otcom.“

Deň za život chce upozorniť na význam a hodnotu ľudského života v každej jeho fáze a za každých podmienok, od počatia až po prirodzenú smrť. Peniaze vyzbierané pri tejto príležitosti budú použité pre katolícke vedecké centrum zaoberajúce sa morálnymi otázkami ochrany života (Anscombe Bioethics Centre) a na podporu ďalších aktivít Cirkvi na podporu života. -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Ježiš zobral na seba všetky naše utrpenia

◊  

Vo svojom umučení Ježiš zobral na seba všetky naše utrpenia. On vie, čo znamená bolesť, rozumie nám, utešuje nás a posilňuje nás. (Tvít pápeža Františka 13. júna 2017)

inizio pagina

Svätý Otec vymenoval členov Pápežskej akadémie pre život

◊  

Vatikán 13. júna - Svätý Otec František vymenoval 45 riadnych členov Pápežskej akadémie pre život. Sú medzi nimi odborníci z celého sveta v disciplínach súvisiacich s otázkami bioetiky. Popri holandskom kardinálovi Willemovi Eijkovi a niekoľkých biskupoch a kňazoch tvoria väčšinu katolícki laici, nechýba však ani odborník z prostredia gréckeho pravoslávia či židovský rabín.

Pápež František zároveň vymenoval aj päť čestných členov Pápežskej akadémie pre život, medzi ktorými sú aj kardináli Carlo Caffarra a Elio Sgreccia. Kompletný zoznam vymenovaných členov dnes publikovalo Tlačové stredisko Svätej stolice. -jb- 

inizio pagina

Synoda biskupov spúšťa internetovú stránku s dotazníkom pre mladých

◊  

Vatikán 13. júna – Už zajtra oficiálne spustia internetovú stránku v rámci prípravy na Synodu 2018, zameranú na mladú generáciu. Jej súčasťou bude aj internetový dotazník pre mladých.

Ako informoval Sekretariát Synody biskupov, „táto iniciatíva umožní širšiu účasť všetkých mladých vo svete, a to nielen ich informovanosťou o udalosti synody, ale aj ich zapojením do procesu prípravy.“

Odpovede, ktoré možno zasielať do 30. novembra 2017, budú „veľmi užitočné na ceste prípravy synodálneho podujatia a budú súčasťou širokej konzultácie, ktorú Sekretariát synody realizuje na všetkých úrovniach Božieho ľudu“, píše sa v tlačovej správe.

Prístup na stránku s informáciami v piatich svetových jazykoch (taliančina, angličtina, francúzština, španielčina a potugalčina) bude cez adresu http://youth.synod2018.va

Téma 15. generálneho zhromaždenia Synody biskupov, na ktorom sa v októbri 2018 stretnú v Ríme zástupcovia biskupského zboru z celého sveta, znie: „Mladí, viera a rozoznávanie povolania“. -jb-

inizio pagina

Vatikánska finančná inštitúcia IOR zverejnila svoje výsledky za rok 2016

◊  

Vatikán 13. júna – Dnes zverejnili výročnú správu hospodárenia Inštitútu pre náboženské diela  (IOR) – tzv. „Vatikánskej banky“. Ako z uverejneného dokumentu vyplýva, vatikánska finančná inštitúcia slúžila v roku 2016 približne 15 tisíc klientom z celého sveta a v súčasnosti spravuje financie v celkovej hodnote 5,7 miliárd eur. Čistý hospodársky výsledok za rok 2016 predstavuje 36 miliónov eur, čo je dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku (16 miliónov v roku 2015). -ab-

inizio pagina

OSN: Mons. Jurkovič o právach detí migrantov bez sprievodu

◊  

Vatikán/OSN 12. júna – Stály pozorovateľ Svätej stolice pri ženevských úradoch OSN Mons. Ivan Jurkovič vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby chránilo práva detí migrantov bez sprievodu a označilo ich zadržanie ako „vážnu chybu“.

„Závažnou chybou modelu zadržania je to, že sa deti považujú za jediné, izolované subjekty zodpovedné za situácie, v ktorých sa nachádzajú a nad ktorými majú malú, ak vôbec nejakú kontrolu. Tento model nesprávne zbavuje medzinárodné spoločenstvo zodpovednosti, ktorú si pravidelne neplní,“ uviedol Mons. Jurkovič počas panelovej diskusie Rady ľudských práv o právach mladistvých a detských migrantov bez sprievodu.  

Slovinský arcibiskup zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby „chránilo dôstojnosť a základné práva každého človeka a bezvýhradne zaviedlo humanitárne právo, princípy a politiku ako odpoveď na ľudí v pohybe, predovšetkým deti bez sprievodu: musia byť najskôr považované za deti a ich najlepší záujem musí byť prvoradým faktorom pri všetkých opatreniach, ktoré sa ich týkajú,“ dodal Mons. Jurkovič.

„Deti by nemali byť kriminalizované alebo byť subjektom trestných opatrení kvôli ich vlastnému migračnému statusu alebo statusu ich rodičov,“ vysvetlil vo svojom príspevku stály pozorovateľ Svätej stolice pri ženevských úradoch OSN. Podľa slov Mons. Jurkoviča by „prax zadržiavania detí migrantov nemala byť alternatívou a vždy by mali prevládať najlepšie záujmy dieťaťa“. „Možnosť autentického integrálneho ľudského rozvoja by mala byť zaručená všetkým deťom,“ dodal na záver vatikánsky diplomat. -ej-

inizio pagina

Vatikán bude 15. júna hostiť Medzinárodnú diskusiu o korupcii

◊  

Vatikán 13. júna – „Medzinárodná diskusia o korupcii.“ To je názov podujatia na pôde Vatikánu, ktoré organizuje Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v spolupráci s Pápežskou akadémiou sociálnych vied. Cieľom je zamyslieť sa nad korupciou ako globálnym problémom, ktorý je úzko spojený s organizovaným zločinom a mafiou.

Do Medzinárodnej diskusie o korupcii sa vo štvrtok 15. júna zapoja kresťania aj nekresťania, významné osobnosti náboženského a spoločenského života, predstavitelia  justície, polície, zástupcovia rôznych hnutí a organizácií vrátane médií. Pozvanie prijali aj veľvyslanci rôznych krajín akreditovaných pri Svätej stolici. Prítomné budú aj obete korupcie a zločinov s ňou spojených.

Ako sa uvádza v oficiálnom komuniké, ide o prvú medzinárodnú konferenciu venujúcu sa tejto problematike. -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteRelikviu sv. Mikuláša si v Moskve denne uctí 30-tisíc ľudí

◊  

Rusko 13. júna – Púť relikvie sv. Mikuláša v Moskve je ekumenickým úspechom. Vďaka nej sa pozitívne zmenil obraz o Katolíckej cirkvi medzi pravoslávnymi veriacimi. Myslí si to zodpovedný za vzťahy medzi Vatikánom a Ruskou pravoslávnou cirkvou v rámci Pápežskej rady pre jednotu kresťanov páter Hyacinthe Destivelle OP:

„Ide o historickú udalosť. Predovšetkým to je príklad toho, čo nazývame ekumenizmus svätých. Keď sa pápež František stretol v Havane s patriarchom Kirillom, daroval mu relikviu sv. Cyrila, teda osobného patróna patriarchu Moskvy a celej Rusi.

Na druhej strane, patriarcha venoval Svätému Otcovi Františkovi v roku 2016 relikviu sv. Serafima Sarovského, svätca z 19. storočia, ktorý je veľmi uctievaný a milovaný aj na Západe. Na narodeniny dostal patriarcha Kirill od pápeža zase relikviu sv. Františka z Assisi.

Môžeme povedať, že pokračujeme v akejsi výmene darov. Svätí sú našimi duchovnými patrónmi, ako sa to uvádza aj v spoločnej deklarácii, ktorú podpísali pápež František a patriarcha Kirill. Svätí sú našimi najlepšími sprievodcami a orodovníkmi na našej spoločnej ceste k jednote.“

Každý deň si podľa slov pátra Destivella relikviu sv. Mikuláša uctí v Katedrále Krista Spasiteľa v Moskve viac než 30-tisíc veriacich. Doteraz tak urobilo vyše 150-tisíc ľudí. Relikviár s ľavým rebrom svätca o veľkosti trinásť centimetrov opustí ruskú metropolu 12. júla a vyberie sa do Petrohradu. Späť do Bari sa vráti 28. júla. -ej-    

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 13. júna 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina