Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

07/07/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPosolstvo pápeža Františka účastníkom stretnutia G20 v Hamburgu

◊  

Vatikán/Nemecko 7. júla – Svätý Otec František zaslal účastníkom stretnutia G20 v Hamburgu svoje posolstvo. V liste adresovanom nemeckej kancelárke Angele Merkelovej ponúka niekoľko podnetov pre uvažovanie nad svetovými problémami. Robí tak najmä v duchu štyroch filozofických princípov, ktoré predstavil vo svojej exhortácii Evangelii gaudium.

„V srdciach a v mysliach vládcov a v každej etape aktualizácie politických opatrení je potrebné dať absolútnu prioritu chudobným, utečencom, trpiacim, vysídleným a vylúčeným, bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie alebo kultúru a odmietnuť vojenské konflikty,“ píše lídrom G20 pápež František.

Spolu s vysvetlením zásady, že „celok je viac než jednotlivé časti“, pripomína aj skutočnosť, že okrem skupiny G 20, ktorá predstavuje len 10% ľudstva, je tu aj ďalších 90% obyvateľov zeme. V tejto súvislosti sa podľa jeho slov ukazuje dôležitosť úlohy OSN a úsilia o multilaterálnosť.  

Svojím posolstvom pápež František nadviazal na predchádzajúcu iniciatívu pápeža Benedikta XVI., ktorý sa podobne v roku 2009 obrátil listom na účastníkov G20 v Londýne.

Plné znenie Posolstva pápeža Františka účastníkom G20 v Hamburgu

Jej Excelencii pani Angele Merkelovej, kancelárke Spolkovej republiky Nemecko

V nadväznosti na naše nedávne stretnutie vo Vatikáne a odpovedajúc na Vašu priliehavú žiadosť, túžim sa podeliť s niektorými myšlienkami, ktoré mne i všetkým pastierom Katolíckej cirkvi ležia na srdci vzhľadom na stretnutie G20, na ktorom sa zúčastňujú hlavy štátov a vlád skupiny hlavných ekonomík sveta a najvyšší predstavitelia Európskej únie. Pokračujem tak aj v iniciatíve pápeža Benedikta XVI., ktorú začal v apríli 2009 pri príležitosti stretnutia G20 v Londýne. Môj predchodca podobne napísal Vašej Excelencii aj v roku 2006, pri príležitosti nemeckého predsedníctva v Európskej únii a G8.

Chcem v prvom rade vyjadriť Vám a predstaviteľom, ktorí sa stretnú v Hamburgu moje ocenenie úsilia vynaloženého na zabezpečenie zvládnuteľnosti riadenia (governability) a stabilizácie svetovej ekonomiky, s osobitným zreteľom na finančné trhy, na obchod, na daňové problémy, a všeobecnejšie na to, aby rast svetovej ekonomiky bol inkluzívny a udržateľný (porov.  Prehlásenie G20 v Chang-čou, z 5. septembra 2016). Tieto snahy, ako to predpokladá pracovný program stretnutia, sú neoddeliteľné od upriamenia pozornosti na prebiehajúce konflikty a na svetový problém migrácie.

V programovom dokumente môjho pontifikátu adresovanom katolíckym veriacim, v Apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium, som navrhol štyri princípy konania pri budovaní bratskej, spravodlivej a mierovej spoločnosti: čas je nadradený priestoru; jednota prevláda nad konfliktom; skutočnosť je dôležitejšia než myšlienka; celok je viac než jednotlivé časti. Je jasné, že tieto línie činnosti patria k dlhovekej múdrosti celého ľudstva, a preto si myslím, že môžu poslúžiť ako príspevok k reflexii na stretnutí v Hamburgu a aj na hodnotenie jeho výsledkov.

Čas je nadradený priestoru. Závažnosť, komplexnosť a vzájomné prepojenie svetových problémov sú také, že neexistujú okamžité a plne uspokojivé riešenia. Žiaľ, migračná dráma, neoddeliteľná od chudoby a zostrená vojnami, je toho dôkazom. Je zato možné dať do pohybu procesy, ktoré budú schopné ponúknuť pokrokové a nie traumatizujúce riešenia a priviesť v relatívne krátkom čase k slobodnému pohybu a k stabilite osôb, čo je výhodné pre všetkých. Predsa však si toto napätie medzi priestorom a časom, medzi limitom a plnosťou, žiada presne opačný pohyb vo svedomí vládcov a mocných. Účinné riešenie nevyhnutne rozložené v čase bude možné len vtedy, ak cieľový zámer procesu je jasne prítomný v jeho plánovaní. V srdciach a v mysliach vládcov a v každej etape aktualizácie politických opatrení je potrebné dať absolútnu prioritu chudobným, utečencom, trpiacim, vysídleným a vylúčeným, bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie alebo kultúru a odmietnuť vojenské konflikty.

Na tomto mieste nemôže chýbať v príhovore k predstaviteľom štátov a vlád krajín G20 a celej svetovej komunite naliehavá výzva vzhľadom na  tragickú situáciu v Južnom Sudáne, v panve Čadského jazera, v oblasti Afrického rohu a v Jemene, kde je 30 miliónov ľudí bez jedla a vody potrebnej na prežitie.  Postavenie sa k týmto situáciám na zaistenie okamžitej pomoci týmto národom bude znakom serióznosti a úprimnosti nasadenia v strednodobom horizonte reformy svetovej  ekonomiky a garanciou jej efektívneho rozvoja.

Jednota prevláda nad konfliktom. História ľudstva, aj dnes, nám predstavuje široký záber aktuálnych a potenciálnych konfliktov. Vojna, jednako nie je nikdy riešením. V tesnej blízkosti storočnice Listu Benedikta XV. predstaviteľom bojujúcich národov, cítim povinnosť žiadať svet ukončiť všetky tieto nezmyselné krviprelievania. Cieľom G20 a iných podobných každoročných stretnutí je vyriešiť v pokoji ekonomické rozdiely a nájsť spoločné finančné a obchodné pravidlá, ktoré umožnia integrálny rozvoj všetkých, aby sa dosiahlo naplnenie Agendy 2030 a Cieľov udržateľného rozvoja (porov. Prehlásenie G20  v Chang-čou z 5. septembra 2016). Toto však nebude možné, ak sa všetky strany nezasadia za celkové zníženie úrovne konfliktov, za zastavenie súčasných pretekov v zbrojení a nezrieknu sa priameho či nepriameho zapájania sa do konfliktov, a rovnako ak sa neakceptuje diskusia čestným a transparentným spôsobom o všetkých názorových rozdieloch. Tragickým protirečením a nezrovnalosťou je na jednej strane zdanlivá jednota vyjadrovaná na spoločných fórach o ekonomických a sociálnych otázkam, a na druhej strane zámerné či pasívne akceptovanie pretrvávania vojenských konfliktov.

Realita je dôležitejšia ako myšlienka. Tragické ideológie prvej polovice 20. storočia  boli nahradené novými ideológiami absolútnej autonómie trhu a finančnej špekulácie (poprv. EG 56). Tie zanechávajú boľavú stopu vylúčenia, skartácie a tiež smrti. Avšak v politických a ekonomických  úspechoch, ktoré tiež nechýbali v minulom storočí, vždy badať zdravý a múdry pragmatizmus, ktorý sa riadi prvenstvom človeka a úsilím o integrovanie a koordinovanie odlišných a často protichodných skutočností, vychádzajúc z rešpektu voči každému jednotlivému občanovi. V tomto zmysle prosím Boha, aby stretnutie v Hamburgu bolo osvietené príkladom európskych a svetových predstaviteľov, ktorí vždy uprednostňovali dialóg a hľadanie spoločných riešení: Schuman, De Gasperi, Adenauer, Monnet a mnohí ďalší.

Celok je viac než jednotlivé časti. Problémy sa musia riešiť konkrétne a so všetkou potrebnou pozornosťou k ich osobitosti, ale aby riešenia boli trvácne, nemôžu byť bez širšej vízie a musia brať do úvahy dopady na všetky krajiny a všetkých ich obyvateľov, a tiež rešpektovať ich pohľady a názory. Chcem zopakovať varovanie, ktoré adresoval Benedikt XVI. stretnutiu G20 v Londýne v roku 2009. I keď je odôvodnené, že stretnutia G20 sa obmedzujú na limitovaný počet krajín, ktoré reprezentuje 90% svetovej produkcie materiálnych dobier a služieb, táto  skutočnosť má viesť prítomných k hlbokej reflexii. Tie štáty a osoby, ktorých hlas má menšiu silu na svetovej politickej scéne, sú presne tí, ktorí najviac trpia škodlivými dôsledkami ekonomických kríz, za ktoré nesú malú či nijakú zodpovednosť. Zároveň  táto  veľká väčšina, ktorá v ekonomických termínoch reprezentuje len 10% z celku, je tou časťou ľudstva, ktorá má najväčší potenciál prispievať k rozvoju všetkých. Preto je na mieste stále poukazovať na OSN, na programy a pridružené agentúry a regionálne organizácie, rešpektovať a ctiť si medzinárodné zmluvy a naďalej podporovať multilaterálnosť, aby riešenia boli skutočne univerzálnymi a trvácnymi, v prospech všetkých (porov. Benedikt XVI., List p. Gordonovi Brownovi, 30. marca 2009).

Chcel som ponúknuť tieto úvahy ako príspevok k práci G20, dôverujúc v ducha zodpovednej solidarity, ktorý vedie všetkých prítomných. Zvolávam preto požehnanie Boha na stretnutie v Hamburgu a na všetky snahy medzinárodného spoločenstva na sformovanie novej éry rozvoja, ktorý bude inovatívny, vzájomne prepojený, udržateľný, rešpektujúci životné prostredie a zahŕňajúci všetky národy a všetkých jednotlivcov (porov. Prehlásenie G20 v Chang-čou).

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, ab-

inizio pagina

Pápež František slávil omšu v kruhu zamestnancov technickej údržby Vatikánu

◊  

Vatikán 7. júla – „Všetci sme promovaní hriešnici.“ Týmito slovami sa dnes ráno pápež František prihovoril v homílii stovke zamestnancov vatikánskeho strediska technickej údržby, pre ktorých slúžil svätú omšu. Stredisko, ktoré sa nachádza na území najmenšieho štátu na svete, nemá kaplnku, preto Petrov nástupca slávil liturgiu v priestoroch zariadenia za improvizovaným oltárom.

Na úvod sa Svätý Otec všetkým poďakoval za pozvanie a v modlitbe si spomenul na bývalého zamestnanca Vatikánu, ktorý včera zomrel v kruhu priateľov. Ide o otca pápežovho blízkeho spolupracovníka Sandra Mariottiho. Ten je známy najmä z fotografií: nenápadný vysoký muž v tmavom obleku, ktorý neraz pomáha pápežovi aj s jeho aktovkou.

Vo svojej homílii sa nechal pápež František inšpirovať dnešným evanjeliom, ktoré hovorí o tom, ako Ježiš povolal apoštola Matúša (Mt 9,9-13). Tento mýtnik bol Žid, ktorý spolupracoval s Rimanmi a vyberal dane od svojich krajanov, pričom časť z peňazí si nechával pre seba.

„Ježiš,“ zamyslel sa Svätý Otec, „uvidel muža menom Matúš, ktorý sedel na mýtnici. Bol to mýtnik. Patril k tým, o ktorých si ľudia mysleli len to najhoršie, lebo vyberali dane a peniaze dávali Rimanom. Časť z nich si však nechávali vo svojich vreckách...

Predávali slobodu vlasti a preto boli nenávidení. Považovali ich za zradcov vlasti. Ježiš ho však povolal. Videl ho a povolal ho: «Nasleduj ma». Ježiš si vybral apoštola medzi tými najhoršími ľuďmi. Tento Matúš ho potom pozval na obed a bol plný radosti.“

Svätý Otec František si vo svojej kázni tiež zaspomínal, ako pred tým, než sa stal pápežom, chodieval rád obdivovať do rímskeho Kostola sv. Ľudovíta Caravaggiovu maľbu znázorňujúcu obrátenie Matúša.

„Matúš na ňom zviera peniaze a Ježiš na neho ukazuje prstom,“ vysvetlil Petrov nástupca a pokračoval: „Ježiš si ho vyberá, jeho, ktorý je tak pripútaný k peniazom“. „Matúš napokon pozýva na obed celú partiu, zradcov vlasti, mýtnikov. Keď to však uvideli farizeji, ktorí si o sebe mysleli, že sú spravodliví, všetci súdiac hovorili: ,Ako je možné, že váš majster je v spoločnosti týchto?‘ Vtedy Ježiš odpovedal: «Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov».“   

Tieto Ježišove slová sú podľa Svätého Otca pre nás veľkou útechou, lebo to znamená, že Ježiš prišiel aj kvôli mne. Mne, hriešnikovi, „lebo všetci sme hriešnici, všetci. Všetci sme promovaní hriešnici... Každý jeden z nás vie, kde je jeho slabosť, kde je jeho hriech najsilnejší“.

„Predovšetkým musíme uznať toto: nikto z nás, z nás všetkých, čo sme tu prítomní,“ vysvetlil ďalej pápež, „nemôže povedať: ,Ja nie som hriešnik’. Farizeji to však hovorili. A Ježiš ich odsúdil. Boli pyšní, márniví, považovali sa za nadradených nad druhými. Všetci sme však hriešnici. To je náš titul a zároveň možnosť pritiahnuť k sebe Ježiša“.  

„Toto je naša útecha,“ pokračoval vo svojej úvahe Svätý Otec,  „a naša dôvera, že on vždy odpúšťa, vždy uzdravuje dušu, vždy. - ,Ale keď ja som slabý, opäť budem hrešiť...’ - Ježiš ťa zdvihne, uzdraví ťa, vždy. Toto je naša útecha, Ježiš prišiel kvôli mne, aby mi dal silu, aby ma urobil šťastným, aby upokojil moje svedomie. Nemajte strach. V tých najtmavších chvíľach, keď cítime ťarchu toľkých vecí, ktoré sme vykonali, toľkých pošmyknutí sa v živote, je ich mnoho a cítime ich váhu... Ježiš nás miluje takých, akí sme.“  

Na záver svojej dnešnej homílie pre zamestnancov údržbárskeho centra vo Vatikáne Svätý Otec poukázal na príklad sv. Hieronyma, ktorý mal „výbušnú povahu“. Tento veľký svätec sa snažil byť mierny a obetovať Bohu všetku svoju prácu. Keď sa raz Pána spýtal, čo mu má ešte dať, keď mu už dal všetko, Pán mu odpovedal: „Chýba jedna vec... Daj mi tvoje hriechy“.    

„V dnešný prvý piatok v mesiaci,“ povzbudil prítomných pápež František, „pomyslime na Ježišovo Srdce, aby nám on pomohol pochopiť túto krásnu vec, s milosrdným srdcom, ktoré nám hovorí iba jedno: ,Daj mi tvoje slabosti, daj mi tvoje hriechy, všetko ti odpustím’“. „Ježiš odpúšťa všetko, odpúšťa vždy. Nech sa toto stane našou radosťou,“ zakončil kázeň Svätý Otec. -ej-    

inizio pagina

K blahorečeniu smerujú poľská laička a dvaja mučeníci z Kolumbie

◊  

Vatikán 7. júla – Cirkev má troch ďalších kandidátov blahorečenia a piatich ctihodných Božích služobníkov. Dvaja bezprostrední kandidáti blahorečenia sú z Kolumbie, ktorú Svätý Otec navštívi už začiatkom septembra.

Svätý Otec František dnes prijal na súkromnej audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kard. Angela Amata. Na záver stretnutia schválil vydanie dekrétov, ktoré potvrdzujú jeden zázrak, dva prípady mučeníctva a hrdinské cnosti u piatich ctihodných Božích služobníkov.

Prvý dekrét sa týka zázraku pripisovaného ctihodnej Božej služobníčke Hanne Chrzanowskej (1902-1973). Poľská laička sa narodila v roku 1902 vo Varšave a vo veku 70 rokov zomrela v Krakove. Práve v tomto meste sa na jej príhovor zázračným spôsobom uzdravil človek trpiaci aneuryzmou mozgových tepien a obrátil sa.

Dekréty o mučeníctve patria dvom kolumbijským klerikom. Prvý z nich je biskup diecézy Arauca Mons. Jesús Emilio Jaramillo Monsalve (1916-1989). Preláta zavraždili v roku 1989 z nenávisti ku katolíckej viere. Rovnako zahynul v roku 1948 ctihodný Boží služobník Pietro Maria Ramírez Ramos (1899-1948), diecézny kňaz.

Okrem spomenutých troch kandidátov, pri ktorých sa čaká už iba na pridelenie termínu beatifikačnej slávnosti, sú na vzdialenejšej ceste k blahorečeniu ďalší hrdinskí mužovia a ženy Cirkvi.

Pätica dekrétov o hrdinských cnostiach prisudzuje tituly ctihodných Božích služobníkov osobnostiam, medzi ktorými sú arcibiskup kolumbijskej Bogoty Mons. Ismaele Perdomo (1872-1950), poľský františkánsky rehoľný brat Alojzy Piotr Kosiba (1855-1939) a zakladateľka Kongregácie františkánskych sestier Prečistého počatia Paula de Jesús Gil Cano zo Španielska (1849-1913).

Úradného uznania hrdinských cností sa dočkala aj Božia služobníčka Maria Elisabetta Mazza (1886-1950), zakladateľka Inštitútu malých sestier apoštoliek kresťanskej školy v Taliansku a napokon Maria Gargani (1892-1973), ktorá vďaka radám a duchovnej podpore sv. pátra Pia z Pietrelčiny založila Kongregáciu apoštoliek Božského Srdca. -ej-   

inizio pagina

Miláno má nového arcibiskupa: Mons. Mario Enrico Delpini

◊  

Vatikán/Taliansko 7. júla – Arcidiecéza Miláno dnes dostala nového duchovného pastiera. Svätý Otec prijal zrieknutie sa úradu milánskeho arcibiskupa zo strany kardinála Angela Scolu z dôvodu veku a za nového arcibiskupa metropolitu vymenoval doterajšieho pomocného biskupa milánskej arcidiecézy 65-ročného Mons. Maria Enrica Delpiniho.

Nový milánsky arcibiskup Mons. Delpini pochádza z regiónu Lombardia. Do milánskej arcidiecézy bol inkardinovaný kňazskou vysviackou v roku 1975. Po doplňujúcich štúdiách pôsobil v milánskej diecéze v rámci formácie budúcich kňazov. V roku 2007 sa stal pomocným biskupom milánskej diecézy. -ab-

inizio pagina

Pohreb Navarro-Vallsa: Zbohom prišli povedať kardináli i novinári

◊  

Taliansko 7. júla – Joaquín Navarro-Valls mal tri ohromné vlastnosti, ktoré vložil naplno do služby Cirkvi: lojalitu, profesionalitu a úprimný dar seba samého. Týmito slovami sa dnes generálny vikár prelatúry Opus Dei Mons. Mariano Fazio, ktorý predsedal pohrebným obradom v Bazilike sv. Eugena v Ríme, rozlúčil so zosnulým niekdajším riaditeľom Tlačového strediska Svätej stolice za čias pontifikátu sv. Jána Pavla II.

Na pohrebe sa zúčastnili mnohí kardináli, biskupi, kňazi a veriaci. Štátny sekretariát Vatikánu zastupoval Mons. Angelo Becciu a nechýbal ani prefekt Dikastéria pre komunikáciu Mons. Dario Viganò. Pamiatku významného vatikánskeho komunikátora si prišli uctiť aj mnohí novinári vrátane jeho nástupcu pátra Federica Lombardiho a súčasného riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice Grega Burkea. -ej- 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteSestry Božského Vykupiteľa začínajú v Ríme 16. generálnu kapitulu

◊  

Rím 7. júla - Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa dnes začína v Ríme svoju 16. generálnu kapitulu, ktorá potrvá do 22. júla. „Prinášať ľudom Božiu lásku, nádej a radosť s odvahou a dôverou, ako matka Alfonza Mária“  - nad touto témou budú spoločne reflektovať kapitulárne sestry, laickí členovia a laickí spolupracovníci, ktorí svojím životom a službou zviditeľňujú vykupujúcu lásku Ježiša Krista v krajinách Európy, USA a Afriky.

Zakladateľka rehoľného inštitútu ctihodná matka Alfonza Mária Eppingerová je kandidátkou blahorečenia a v roku 2011 pápež Benedikt XVI. dekrétom uznal jej hrdinské cnosti. Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa v súčasnosti prežíva Jubilejný rok, ktorý sa slávnostne zavŕši v deň 150. výročia smrti ctihodnej matky Alfonzy Márie 31. júla 2017.

Oficiálny program generálnej kapituly sa začne zajtra otváracou eucharistickou slávnosťou. Zámer dvojtýždňového pracovného a modlitbového stretnutia vyjadrila generálna predstavená Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa sestra M. Katarína Krištofová SDR týmito slovami:

„V dôvere príhovoru našej zakladateľky ctihodnej matky Alfonzy Márie: «Majte odvahu! Boh je s vami, ak plníte jeho vôľu!», chceme hľadať nové cesty a ohlasovať evanjelium vykúpenia ľuďom dneška s odvahou i dôverou a prinášať im Božiu lásku, nádej a radosť ako aj zasadiť sa za chudobných, trpiacich a núdze doby.“

Generálna predstavená zároveň vyjadrila prosbu o modlitbovú podporu: „Aby sme sa otvorili účinkovaniu Ducha Svätého, rozpoznávali znamenia jeho prítomnosti a odpovedali na požiadavky dnešného sveta, prosíme vás o sprevádzajúcu modlitbu pre našu 16. generálnu kapitulu.“

Úlohou rehoľného zhromaždenia, ktorého dejiskom je kongresové centrum Salesianum v Ríme, bude aj voľba vedenia kongregácie na ďalšie obdobie. -jb-

inizio pagina

Nový nuncius na Slovensku Mons. Ottonello absolvoval prvé diplomatické stretnutie

◊  

Vatikán/Slovensko 7. júla - Nový apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido Ottonello už absolvoval prvé diplomatické stretnutie po svojom príchode na Slovensko. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák ho prijal vo štvrtok 6. júla pri príležitosti jeho nástupu do funkcie.

Ako uviedlo ministerstvo na svojej internetovej stránke, „minister v rozhovore ocenil osobnú angažovanosť a profesionálny prístup predchádzajúceho nuncia Mons. Maria Giordanu a vyjadril nádej, že bohaté diplomatické skúsenosti G. Otonellu napomôžu ďalej rozvíjať tradične veľmi dobré vzťahy medzi Slovenskou republikou a Vatikánom“.

Arcibiskupa Giacoma Guida Ottonellu ako nového apoštolského nuncia na Slovensku ešte len čaká oficiálne odovzdanie poverovacích listín hlave štátu, prezidnetovi SR Andrejovi Kiskovi.

Ako sa uvádza v správe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, minister Lajčák pri stretnutí s designovaným apoštolským nunciom „prízvukoval, že slovenská vláda má záujem na čo najlepších vzťahoch s Vatikánom, konštruktívnej a otvorenej spolupráci, pričom by bolo veľmi dobré, ak by sme mohli vynikajúcu úroveň našich vzťahov potvrdiť aj návštevou niektorého z vysokých vatikánskych hodnostárov na Slovensku. Minister tiež vyjadril nádej, že sa v dohľadnom čase podarí sfinalizovať rozpracovanú Dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vysokoškolskom vzdelávaní, ktorá by mala umožniť uznávanie akademických titulov pre absolventov pápežských univerzít a podporiť akademickú mobilitu“.

Na záver stretnutia odovzdal Mons. Ottonello do rúk ministra kópiu svojich poverovacích listín. -jb-

inizio pagina

V Mexiku zavraždili už tretieho kňaza od začiatku roka

◊  

Mexiko 7. júla – Vo farnosti sv. Izidora v meste Los Reyes bol 5. júla zavraždený diecézny kňaz Luis Lopez Villa. Mexická diecéza Nezahualcóyotl vo svojom komuniké uvádza, že je to už tretí kňaz zavraždený v Mexiku od začiatku roka.

Diecézny biskup Héctor Luis Morales Sánchez uviedol, že 71-ročný Lopez Villa bol zavraždený vo svojej izbe. Našli ho priviazaného k stoličke s dvoma bodnými ranami. Biskup pozval všetkých veriacich k modlitbe za objasnenie tohto zločinu a tiež za mier a spravodlivosť v spoločnosti, v ktorej žijú. -ab- 

inizio pagina

Náročnú situáciu Cirkvi v Laose približuje nový kardinál Ling

◊  

Laos 6. júla – O situácii Katolíckej cirkvi v Laose sa v médiách hovorí pomerne zriedka. Príležitosťou nahliadnuť do života laoských katolíkov bolo nedávne rozhodnutie pápeža Františka menovať kardinála z tejto krajiny. Apoštolský vikár v laoskom Paksé Mons. Ling Manghanekhoun si z rúk Svätého Otca prevzal kardinálsky titul na konzistóriu 28. júna.

Vo vyše šesťmiliónovom Laose 66% obyvateľstva vyznáva budhizmus a 30% sa hlási k tzv. ľudovým náboženstvám s črtami animizmu, polyteizmu a šamanizmu. Žije tu však aj približne 45 tisíc katolíkov, čo je menej ako 1% obyvateľov. Katolíckym veriacim slúži 20 kňazov a 98 rehoľných osôb v 218 farnostiach.

V rozhovore z roku 2015 pre agentúru  Asia News kardinál Ling opísal laoskú Cirkev ako „cirkev v ešte detskom veku, ktorá práve zažíva prvé ohlasovanie, nasmerované hlavne na kmene a animistov.“ Katolícka cirkev v Laose dosvedčuje svoju vieru cez mnohé protivenstvá: po tom ako v roku 1975 prebrali moc komunisti z hnutia Pathet Lao, boli vyhostení zahraniční misionári a nastalo prenasledovanie katolíkov. Kňazi a rehoľníci boli uväznení alebo poslaní do prevýchovných táborov. „Ja sám som prežil trojročné väzenie,“ priznal sa kardinál Ling.

Ázijská krajina medzi Thajskom a Vietnamom, na juhu hraničiaca s Kambodžou a na severe s Čínou, je v súčasnosti otvorená vonkajšiemu svetu. Aj napriek ekonomickým reformám je naďalej chudobná a závislá od zahraničnej pomoci. Vláda uplatňuje prísnu kontrolu náboženstva a masovokomunikačných prostriedkov, čoho praktická podoba však závisí od regiónu k regiónu.

Nový laoský kardinál v rozhovore, ktorý poskytol pre americký portál National Catholic Reporter situáciu vysvetlil takto:

„Každý región alebo mesto aplikuje normy pre náboženskú slobodu rozdielnym spôsobom. Kňazi môžu sláviť svätú omšu v ktorejkoľvek dedine, kde už existuje farnosť alebo kostol, v tom nie je žiaden problém. Vznikajú však problémy, ak ide o stavbu nového kostola alebo sa zakladá farnosť. Je to ľahké na jednom mieste, ale môže to byť zložité na inom.“

Kreovanie prvého kardinála z Laosu je pre miestnu komunitu zdrojom nádeje. Týka sa to aj perspektívneho rozvoja vzťahov medzi Vatikánom a laoskou vládou vo Vientiane, hlavnom meste ležiacom na rieke Mekong. Veci sa vyvíjajú, tvrdí kardinál Ling Manghanekhoun:

„Medzi krajinami juhovýchodnej Ázie len Laos nemá diplomatické vzťahy so Svätou stolicou. Je tu otáznik nad nadviazaním vzťahov a ja pracujem na tejto veci. Môžeme zmeniť myslenie vlády, presvedčiť ju, že nie sme nepriateľmi. Sme priateľmi. Musíme budovať toto priateľstvo. Ak obe strany pracujú spoločne, vzťahy sa v budúcnosti zlepšia.“

Čo sa týka vzťahov s ostatnými vierovyznaniami v krajine s budhistickou väčšinou, kardinál Ling vysvetľuje:

„Neexistuje žiadny problém vo vzťahoch s našimi bratmi a sestrami budhistami. Ale medzi katolíkmi a ostatnými kresťanmi sú určité problémy. Každý z nás má iný spôsob chápania evanjelizácie. Naši bratia kresťania protestanti môžu mať rozvinutý program a ním získavajú veľký počet ľudí. Náš program je naopak jednoduchý a nízkoprofilový. Problém je v porozumení miestnej tradícii a kultúre.“ -ab-

inizio pagina

V tureckej arcidiecéze Izmir pribudne nová farnosť

◊  

Turecko 7. júla – Onedlho sa turecká arcidiecéza Izmir rozrastie o ďalšiu farnosť v meste Selçuk neďaleko antického Efezu, kde sa nachádza hrob svätého apoštola Jána.

Od roku 1923 platí v Turecku zákon, ktorý zakazuje budovať nové kostoly. Toto nariadenie sa podarilo obísť vďaka rade bratov protestantov. Katolíci v meste Selçuk postavili dom modlitby, ktorý má všetky potrebné povolenia a nazývajú ho „malý kostol“.

Súčasťou novej farnosti bude aj väčšie množstvo rodín, ktoré sú členmi hnutia Obnovy v Duchu Svätom. Správcami farnosti budú bratia kapucíni, ktorí tu už pôsobia niekoľko rokov.

Na čele arcidiecézy Izmir, ktorá sa viaže k starobylej Smyrne, je arcibiskup Lorenzo Piretto z dominikánskej rehole. -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 7. júla 2017

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

 

inizio pagina