Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

11/07/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuCirkev uznala „obetovanie života z lásky“ za samostatný dôvod blahorečenia

◊  

Vatikán 11. júla – Cirkev oficiálne uznala za samostatný dôvod blahorečenia „obetovanie života z lásky“. Hoci nejde o klasické mučeníctvo, je to pripodobnenie sa Kristovi spečatené predčasnou smrťou osoby, ktorá žila cnostne a zanechala po sebe povesť svätosti.

Dnes vydaným Apoštolským listom motu proprio Maiorem hac dilectionem s podpisom Svätého Otca Františka sa „obetovanie života“ pripája k typickým kauzám, na základe ktorých Cirkev koná beatifikačný proces, ktorými sú „mučeníctvo“ či „život hrdinských cností“.

Latinský názov pápežského listu je citáciou Ježišových slov z Jánovho evanjelia: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15,13). V úvodnej časti dokumentu Svätý Otec píše:

„Je isté, že hrdinská obeta života, vnuknutá a sprevádzaná láskou, vyjadruje pravé, úplné a príkladné pripodobnenie sa Kristovi, a preto si zasluhuje ten obdiv, ktorý spoločenstvo veriacich zvyčajne prechováva voči tým, čo dobrovoľne prijali mučeníctvo krvi alebo v hrdinskom stupni praktizovali kresťanské cnosti.“

Ako vysvetľuje sekretár Kongregácie pre kauzy svätých arcibiskup Marcello Bartolucci v dnešnom vydaní L´Osservatore Romano, nové motu proprio pridáva  štvrtú alternatívu argumentovania v procese blahorečenia. Medzi troma doterajšími alternatívami bolo na prvom mieste klasické mučeníctvo, pri ktorom Boží služobník dobrovoľne akceptoval násilnú smrť z lásky ku Kristovi a jeho mučiteľ konal z nenávisti k viere alebo k nejakej inej kresťanskej cnosti.  

Druhou argumentačnou cestou pri blahorečeniach je dôkaz hrdinských cností v živote kandidáta.  V tomto prípade sa vyžaduje aj potvrdený zázrak na príhovor Božieho služobníka. Treťou cestou sú výnimočné prípady uznania starobylého kultu, čo sa označuje aj názvom ekvipolentná beatifikácia (beatificazione equipollente).

Na základe nového motu proprio sa štvrtou cestou procesu blahorečenia stáva „obetovanie života“ (lat. vitae oblatio). Ako stanovuje dokument, aj v tomto prípade sa vyžaduje úradne potvrdený zázrak.

Hoci obetovanie života má s ostatnými spomenutými spôsobmi styčné body, má aj svoju osobitosť, vysvetľuje ďalej Mons. Bartolucci: „Cesta obetovania života sa čiastočne podobá na mučeníctvo, pretože je tu hrdinské sebadarovanie až na smrť, ale je tu rozdiel, pretože tu nie je prenasledovateľ, ktorý by nútil urobiť rozhodnutie proti Kristovi.“

V článku 2 Motu proprio Maiorem hac dilectionem pápež František stanovuje päť kritérií, ktoré musí spĺňať prípad obetovania života, aby sa dalo uvažovať nad beatifikáciou Božieho služobníka touto cestou. Po prvé, musí ísť o „slobodnú a dobrovoľnú obetu života a láskou motivované hrdinské akceptovanie istej a blízkej smrti“. Po druhé, „musí tu byť súvis medzi obetovaním života a predčasnou smrťou“. Po tretie sa žiada „praktizovanie kresťanských cností aspoň v základnom stupni pred obetovaním života a po ňom až do smrti“. Štvrtou podmienkou je „existencia povesti svätosti a jej znakov, aspoň po smrti“. Napokon piate pravidlo hovorí o „potrebe zázraku, ktorý sa udial po smrti Božieho služobníka a na jeho príhovor“.

Ako vysvetľuje sekretár Kongregácie pre kauzy svätých, obetovanie života „usque ad mortem“ (až na smrť) doteraz nepredstavovalo samostatný právnický typ kauzy, ale zahŕňalo sa ako špecifický detail buď do kauzy hrdinských cností, alebo do kauzy mučeníctva. Dnes je však podľa Mons. Bartolucciho „jasné, že to nebolo dostatočne spravodlivé voči tomuto opravdivému a v mnohých aspektoch dojemnému prejavu svätosti“. Ako príklad uvádza, že už pápež Benedikt XIV. (1740-1758) „nevylučoval z úcty oltára tých, ktorí darovali svoj život vo vrcholnom skutku lásky, ako napr. ošetrovanie chorých na mor.“

Pokiaľ ide o úradný proces, ktorým sa dospelo k vyhláseniu „obetovania života“ za samostatnú cestu v beatifikačnom procese, Kongregácia pre kauzy svätých túto otázku nastolila začiatkom roku 2014. Svätý Otec dal súhlas pokračovať v jej hlbšom skúmaní, čomu sa venovala päťčlenná komisia zložená zo špecialistov v odboroch biblických vied, dogmatickej teológie, spirituálnej teológie, práva a histórie.  V júni 2016 sa témou zaoberal kongres zložený z iných 15 odborníkov. Napokon po pozitívnom vyjadrení plenárneho zasadnutia Kongregácie pre kauzy svätých dňa 27. septembra 2016, kardinál Angelo Amato ako prefekt Kongregácie predložil záležitosť na schválenie Svätému Otcovi. Definitívnou formou schválenia je dnes publikované motu proprio Maiorem hac dilectionem s podpisom pápeža Františka.

„Týmto počinom sa náuka o kresťanskej svätosti, ktorú možno kanonizovať a tradičná procedúra Cirkvi pre beatifikáciu Božích služobníkov nielenže nepozmenili, ale sa obohatili o nové horizonty a príležitosti na povzbudenie Božieho ľudu, ktorý vo svojich svätých vidí Kristovu tvár, Božiu prítomnosť v dejinách a exemplárne uskutočnenie Evanjelia“ – uzatvára arcibiskup Marcello Bartolucci, sekretár Kongregácie pre kauzy svätých.  -jb-

inizio pagina

Odkaz pápeža Františka na sviatok sv. Benedikta: Duchovné dedičstvo Európy

◊  

Vatikán 11. júla – Na sviatok svätého opáta Benedikta, patróna Európy, Svätý Otec Frantšiek prostredníctvom krátkeho odkazu na Twitteri pripomenul stálu aktuálnosť duchovného dedičstva Starého kontinentu:

„Európa má ideové a duchovné dedičstvo jedinečné vo svete, ktoré si zasluhuje, aby sa nanovo ponúklo s oduševnením a obnovenou sviežosťou.“ -jb-

inizio pagina

Ukrajinu navštívil prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kard. Sandri

◊  

Vatikán/Ukrajina 11. júla – Kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, dnes začína svoju týždňovú cestu po Ukrajine. Vatikánskeho predstaviteľa na návštevu tejto vojnou skúšanej krajiny pozval kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup Mons. Svjatoslav Ševčuk pri príležitosti národnej púte do mariánskej svätyne v Zarvanici. O cieľoch a programe svojej cesty poskytol kardinál Sandri rozhovor Vatikánskemu rozhlasu:

Chce to byť cesta bratskej útechy, prinášajúc slová radosti a nádeje od pápeža Františka krajine, ktorá veľmi trpí následkami terajších konfliktov. Moja návšteva bude prebiehať hlavne vo východnej časti krajiny, kde sú gréckokatolíci, ale aj katolíci latinského obradu a pravoslávni. ... Z poverenia, ktoré som dostal od pápeža Františka chcem priniesť „olej pokoja a mieru“ a tiež, ako hovorí samotný pápež František inšpirujúc sa spiritualitou sv. Ignáca z Loyoly, „rozlišovanie“, aby sa myslelo na budúcnosť nádeje, na riešenie všetkých konfliktov, na budúcnosť rozumnosti a ľudskosti.

Na otázku o stále vzdialenej perspektíve dosiahnutia mieru na Ukrajine kardinál Sandri odpovedal:

Mier nespadne z neba ako parašutista; musia byť na zemi ľudia, ktorí ho vytvárajú, ktorí narazia na ťažkosti, ale ktorí dosiahnu formy porozumenia, dialógu, zhody, aby mohli prekonať motívy, ktoré môžu spôsobiť vojny alebo konflikty.

Kardinál Sandri sa v rámci svojej cesty stretne aj s utečencami, ktorí museli opustiť vojnou zasiahnuté oblasti a ktorým sa poskytuje pomoc aj vďaka podpore pápeža Františka, ktorý inicioval v apríli 2016 finančnú zbierku Európa pre Ukrajinu. Pomoc z výťažku zbierky sa poskytuje ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich vierovyznanie. -ab-

inizio pagina

Cirkev si spomína na arcibiskupa Zimowského, zástancu kultúry života

◊  

Vatikán/Poľsko 11. júla – V stredu 12. júla si pripomenieme prvé výročie smrti arcibiskupa Zygmunta Zimowského, niekdajšieho predsedu Pápežskej rady pre pastoráciu pracovníkov v zdravotníctve. V rímskom kostole Ducha Svätého, ktorý sa nachádza v susedstve Vatikánu a je známy ako Svätyňa Božieho milosrdenstva, bude slávnostnú svätú omšu za dušu zosnulého celebrovať o 17. hodine kardinál Paolo Sardi, emeritný prefekt Zvrchovaného maltézskeho rádu.

V uplynulých dňoch navštívil rodisko zosnulého poľského arcibiskupa Mons. Žimovského niekdajší sekretár Pápežskej rady pre zdravotníkov Mons. Jean-Marie Mupendawatu, ktorý sa zúčastnil aj na 52. národnej púti chorých, zdravotne znevýhodnených a seniorov v Čenstochovej. Niekdajšia Pápežská rada pre zdravotníkov je dnes súčasťou nového Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. 

Mons. Zygmunt Žimowski osobitne prispel k vydaniu novej Charty zdravotníckych pracovníkov. Publikácia vyšla krátko po jeho smrti a zakrátko bude k dispozícii aj v slovenčine. Pripomeňme, že zosnulého poľského preláta spájalo priateľstvo so Slovenskom, osobitne s pútnickým miestom Skalka pri Trenčíne. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 11. júla 2017

◊  

Utorňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina