Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

02/08/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPrvá augustová katechéza pápeža Františka: Krst je bránou nádeje

◊  

Vatikán 2. augusta – Po mesačnej odmlke sa dnes Svätý Otec František stretol s veriacimi pri generálnej audiencii, ktorej dejiskom bola Aula Pavla VI. V katechéze pokračoval v cykle na tému kresťanskej nádeje, pričom sa zameral  na sviatosť krstu ako vstupné dvere nádeje. Veriacim dal za domácu úlohu zistiť si deň, v ktorý prijali krst a mať ho v pamäti ako „deň svetla“, keď sa nás dotklo Kristovo svetlo nádeje.

Pápež František sa ešte pred audienciu osobitne stretol v susednej sále s takmer stočlennou skupinou z Nemecka, ktorú tvorili futbalisti mužstva Borussia Monchengladbach spolu s vedením klubu.

Medzi prítomnými v Aule Pavle VI. po katechéze osobitne pozdravil veriacich z Iraku: „Všetkým vám a vašim rodinám vyprosujem milosť Pána Ježiša, aby ste mohli byť znamením kresťanskej nádeje vo vašich domovoch a vo vašich komunitách. Nech vás Boh žehná!“ Skupina pútnikov z Chaldejského patriarchátu prišla na púť do Ríma v sprievode svojho biskupa Mons.  Shlemona Warduniho.

Pápež sa prihovoril aj poľským pútnikom, a to so spomienkou na minuloročné Svetové dni mládeže v Krakove: „Ďakujem Pánovi za entuziazmus viery mladých, ktorý Duch Svätý v tých dňoch vzbudil a naďalej ho posilňuje v ich srdciach. Nech sú majákmi nádeje pre budúce generácie!“ Svätý Otec pripomenul aj výročie smrti kardinála Macharského, ktoré pripadá práve na dnes. Počas svojej návštevy Krakova ho ešte zastihol na smrteľnej posteli, hoci už nebol pri vedomí, a pomodlil sa pri ňom.

Ani tentoraz nechýbali na generálnej audiencii pútnici zo Slovenska, zastúpení najmä skupinou z farnosti Zohor. V Aule Pavla VI. dnes zaznel aj hlas svetoznámeho talianskeho tenoristu Andreu Bocelliho. Sprevádzal ho 95-členný zbor zložený z detských spevákov projektu Nadácie Andreu Bocelliho „Voices of Haiti“ a štyrch desiatok členov Tokijského operného združenia.

Úvod ku katechéze tvorili verše z tretej kapitoly Pavlovho listu Galaťanom:

«Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi» (Gal 3,26-28).

Plné znenie katechézy pápeža Františka

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Bývali časy, kedy boli chrámy nasmerované na východ. Do posvätného priestoru sa vstupovalo cez dvere otvorené na západ a kráčajúc chrámovou loďou sa smerovalo na východ. Bol to dôležitý symbol pre antického človeka, alegória, ktorá počas dejín postupne upadala. My, ľudia modernej doby, oveľa menej naučení chápať veľké znamenia kozmu, si takmer nikdy nepovšimneme niečoho podobného. Strana západu je kľúčovým bodom súmraku, tam, kde svetlo zomiera. Východ je naopak miestom, kde nad temnotami zvíťazí prvý lúč úsvitu a pripomína nám Krista, Slnko vychádzajúce z výsosti (porov. Lk 1,78).

Starobylé krstné obrady predpisovali, že katechumeni mali recitovať prvú časť svojho vyznania viery upierajúc zrak smerom na západ. A takto obrátených sa ich pýtali: ,Zriekate sa Satana, jeho služby a jeho skutkov?’. A budúci kresťania zborovo opakovali: ,Zriekam!’. Potom sa bolo treba obrátiť k apside, smerom na východ, kde vychádza slnko a kandidátov na krst sa opäť opýtali: ,Veríte v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého?’. Oni vtedy odpovedali: ,Verím!’.

V moderných dobách sa nám sčasti vytratilo čaro tohto rítu. Stratili sme citlivosť na jazyk vesmíru. Prirodzene nám ostalo vyznanie viery, vytvorené na základe krstných otázok, ktoré sú charakteristické pre slávenie niektorých sviatostí. Toto v každom prípade zostáva vo svojom význame nedotknuté. Čo to znamená byť kresťanmi? Znamená to hľadieť na svetlo, pokračovať vo vyznávaní viery vo svetle aj vtedy, keď je svet zahalený do noci a do tmy.

Kresťania nie sú vyňatí z temnôt, vonkajších alebo aj vnútorných. Nežijú mimo tento svet, avšak skrze Kristovu milosť prijatú v krste sú mužmi a ženami, ktorí sú ‚zorientovaní‘ (nasmerovaní). Neveria v temnotu, ale v denný jas; nepodliehajú noci, ale dúfajú v úsvit; nie sú porazení smrťou, ale túžia po zmŕtvychvstaní; nie sú zlomení zlom, lebo vždy veria v nekonečné možnosti dobra. A toto je naša kresťanská nádej: Ježišovo svetlo, spása, ktorú nám prináša Ježiš so svojim svetlom, ktoré nás zachraňuje pred temnotami. 

Sme tí, ktorí veria, že Boh je Otec: toto je svetlo! Nie sme siroty, máme Otca a naším Otcom je Boh. Veríme, že Ježiš zostúpil medzi nás, kráčal tým istým životom ako my, stal sa spoločníkom najmä tých chudobnejších a krehkejších: toto je to svetlo! Veríme, že Duch Svätý neúnavne pôsobí pre dobro ľudstva a sveta, a že dokonca tie najväčšie bolesti dejín budú prekonané: toto je nádej, ktorá nás budí každé ráno!

Veríme, že každý prejav citu, každé priateľstvo, každá dobrá túžba, každá láska, dokonca aj tie najmenšie a najzanedbateľnejšie, raz nájdu svoje naplnenie v Bohu: toto je tá sila, ktorá nás poháňa s nadšením objať náš každodenný život! A toto je naša nádej: žiť v nádeji a žiť vo svetle, vo svetle Boha Otca, vo svetle Ježiša Spasiteľa, vo svetle Ducha Svätého, ktorý nás poháňa kráčať v živote vpred.

Potom tu máme ďalšie veľmi krásne znamenie krstnej liturgie, ktoré nám pripomína dôležitosť svetla. V závere obradu sa rodičom – ak ide o dieťa – alebo samotnému krstencovi – ak ide o dospelého – odovzdáva svieca, ktorej plameň sa zapálil od paškálu. To je tá veľká svieca, ktorá počas veľkonočnej vigílie vstupuje úplne potme do chrámu, aby sa tak vyjadrilo tajomstvo Ježišovho zmŕtvychvstania. Od tejto sviece si všetci zažnú vlastnú sviečku a predajú plameň ľuďom naokolo. Tento znak vyjadruje pomalé šírenie sa Ježišovho vzkriesenia v životoch všetkých kresťanov. Život Cirkvi – použijem trochu expresívny výraz – znamená nakazenie svetlom. Čím viac Ježišovho svetla máme my kresťania, čím viac Ježišovho svetla je v živote Cirkvi, tým väčšmi je živá. Život Cirkvi znamená kontamináciu svetlom.

To najkrajšie povzbudenie, ktoré si môžeme navzájom dať, je pripomínať si vždy náš krst. Chcel by som sa vás opýtať: koľkí z vás si vedia spomenúť na dátum vlastného krstu? Nemusíte odpovedať, lebo niekto by sa mohol aj zahanbiť! Zamyslite sa, a ak si nespomínate, bude to dnes vaša domáca úloha: choď za mamou, za otcom, za tetou či strýkom, za starou mamou, starým otcom a spýtaj sa ich: ,Kedy som bol pokrstený?’. A už to nikdy nezabudnime! Je to jasné? Urobíte to? Dnešnou úlohou je zistiť a zapamätať si dátum krstu, ktorý je dátumom znovunarodenia, je to dátum svetla, je to dátum toho – dovolím si to povedať –, keď sme boli nakazení Kristovým svetlom.

Narodili sme sa dvakrát: prvýkrát do prirodzeného života, druhýkrát vďaka stretnutiu s Kristom v krstiteľnici. Tam sme zomreli smrti, aby sme v tomto svete žili ako Božie deti. Tam sme sa stali tak ľudskými, ako by sme si to nikdy nedokázali predstaviť. To je ten dôvod, prečo my všetci musíme šíriť vôňu krizmy, ktorou sme boli pomazaní v deň nášho krstu. Žije v nás a pôsobí Duch Ježiša, prvorodeného z mnohých bratov, zo všetkých tých, ktorí sa stavajú proti neodvrátiteľnosti temnoty a smrti.

Aká to milosť, keď sa kresťan skutočne stáva ,Kristoforom’, čo znamená ,nosičom Krista’ vo svete! Obzvlášť pre tých, ktorí prechádzajú situáciami smútku, zúfalstva, temnoty a nenávisti. A toto možno vyčítať z mnohých maličkostí: zo svetla, ktoré si kresťan chráni v očiach, z hĺbkového pokoja, o ktorý nepríde ani v tých najzložitejších dňoch, z ochoty znovu mať rád aj po zakúsení mnohých sklamaní. Keď sa budú v budúcnosti písať naše dejiny, čo o nás povedia? Že sme boli schopní nádeje, alebo že sme ukryli svoje svetlo pod mericu? Ak budeme verní nášmu krstu, budeme šíriť svetlo nádeje – krst je začiatok nádeje, tej nádeje, ktorá je Božia – a budeme môcť budúcim generáciám odovzdať dôvody pre život.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -ej, jb-        

inizio pagina

Aktuálne správy z VatikánuTvít pápeža Františka: Evanjelium ponúka radosť a nový život

◊  

Evanjelium je Radostná zvesť, ktorá v sebe nesie nákazlivú radosť, lebo obsahuje a ponúka nový život. (Tvít pápeža Františka, 2. augusta 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo svetePanama: Svetové dni mládeže 2019 spustili oficiálny web

◊  

Panama 2. augusta –  Svetové dni mládeže 2019 spustili v pondelok 31. júla svoju oficiálnu webovú stránku www.panama2019.pa. Web, ktorý odpočítava presný čas do stretnutia sa s Petrovým nástupcom v latinskoamerickej krajine, funguje v piatich svetových jazykoch (španielčina, angličtina, portugalčina, taliančina a francúzština).

Dátum začiatku internetovej stránky nie je náhodný, vysvetlil novinárom panamský arcibiskup Mons. José Domingo Ulloa, ale korešponduje s výročím ohlásenia nasledujúcich Svetových dní mládeže pápežom Františkom v Krakove v roku 2016.

Okrem loga a motta mládežníckeho stretnutia sa na hlavnej stránke automaticky zobrazuje videoposolstvo Svätého Otca Františka z tohtoročnej Kvetnej nedele, kde pozýva mladých, aby sa dobre pripravili na stretnutie a aby si pestovali rodinný a priateľský vzťah so Svätou Pannou. Témou Svetových dní mládeže 2019 sú totiž Máriine slová: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). -ej- 

inizio pagina

Japonsko slávi 75 rokov diplomatických vzťahov so Svätou stolicou

◊  

Vatikán/Japonsko 2. augusta – Diplomatické vzťahy medzi Japonskom a Svätou stolicou majú už 75 rokov. Japonsko navyše v tomto roku vo februári slávilo na svojej pôde slávnosť blahorečenia. Mučeníka z prelomu 16. a 17. storočia Takayamu Ukona blahorečil v Osake kardinál Angelo Amato. Japonské veľvyslanectvo pri Svätej stolici pri príležitosti 75. výročia diplomatických vzťahov usporiadalo umelecké predstavenie venované práve duchovnému odkazu kresťanského samuraja. Divadelné spracovanie jeho životnej drámy s názvom „Blahoslavený kráľ: buď meč, alebo láska“ uviedli na viacerých miestach Talianska.

Hudobno-dramatické dielo v podaní členov Tokijského operného združenia a pod taktovkou Edwarda Ishitu si mohli diváci vychutnať koncom júla v oblasti Milána a 1. augusta v Ríme. Vo Večnom meste ho hostil jezuitský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš, kde sa uchováva relikvia pravej ruky sv. Františka Xaverského, apoštola Japonska. Štyri desiatky umelcov sa v túto stredu zúčastnili aj na generálnej audiencii Svätého Otca Františka vo Vatikáne. Tokijské operné združenie vystupovalo vo Vatikáne už v roku 1992 na koncerte za prítomnosti sv. Jána Pavla II.

Takayama Ukon, japonský šľachtic (daimyo) a samuraj, sa po svojom obrátení stal svedkom Krista praktizovaním lásky k blížnym a pokornou starostlivosťou o chudobných. Počas náboženského prenasledovania bol najskôr pozbavený šľachtického stavu, neskôr vyhostený na Filipíny, kde zomrel v roku 1615 v Manile na následky podstúpených útrap. Dnes jeho pamiatka predstavuje symbolický most priateľstva medzi Japonskom a Filipínami.

Nadviazanie diplomatických vzťahov Japonska a Svätej stolice v roku 1942 spadalo ešte do obdobia vojny v Tichom oceáne. Od prvotných vzťahov Japonska so Svätou stolicou sa však dnes počíta už takmer 470 rokov. Spájajú sa s osobnosťou sv. Františka Xaverského, jezuitského misionára, ktorý v roku 1549 navštívil južnú časť Krajiny vychádzajúceho slnka, dnešnú oblasť Kagošimy. Ako misionár bol zároveň pápežským nunciom pre celú oblasť Ďalekého východu.

Neskoršie obdobia rozkvetu kresťanstva sa v Japonsku striedali s prenasledovaniami, čoho svedkami je veľký počet mučeníkov. Známe je najmä meno sv. Pavla Mikiho, ktorý sa so skupinou 25 spoločníkov ukrižovaných v Nagasaki dostal do martyrológia univerzálnej Cirkvi a ich sviatok sa slávi 6. februára. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 2. augusta 2017

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina