Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

15/08/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuAnjel Pána na slávnosť Nanebovzatia: Mária je vzor pokory a radostnej chvály

◊  

Vatikán 15. augusta – Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sa Svätý Otec spojil s veriacimi na Námestí sv. Petra pri poludňajšej mariánskej modlitbe. V príhovore z okna Apoštolského paláca predstavil Pannu Máriu ako tú, ktorá plná poníženosti prináša svetu najcennejší dar, ktorým je Ježiš, a ktorá chváli Boha naplnená radosťou v chválospeve Magnifikat.

Svätý Otec sa zamyslel nad vysokou hodnotou cnosti poníženosti a prítomných pozval odpovedať si v duchu na otázku: „Ako je to s mojou pokorou?“

Na záver pápež František zveril Panne Márii úzkosti a bolesti národov, ktoré trpia v dôsledku prírodných pohrôm, sociálnych napätí či konfliktov a jej prostredníctvom vyprosoval svetu pokoj a svornosť.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, nám evanjelium predstavuje Nazaretskú devu, ktorá sa po prijatí anjelovej zvesti urýchlene vydáva na cestu, aby bola nablízku Alžbete počas posledných mesiacov jej tehotenstva. Pri príchode k nej Mária z jej úst počuje slová, ktoré dali podobu modlitbe „Zdravas, Mária“: «Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života» (Lk 1,42). Naozaj, ten najväčší dar, ktorý Mária prináša Alžbete – a celému svetu – je Ježiš, ktorý už žije v nej; a žije nielen vo viere a v očakávaní, ako u toľkých žien Starej zmluvy: z Panny [Márie] si Ježiš vzal ľudské telo, pre svoje poslanie spásy.

V dome Alžbety a jej manžela Zachariáša, kde predtým vládol smútok z chýbajúcich detí, teraz je tam radosť z prichádzajúceho dieťatka. Z dieťaťa, ktoré sa stane veľkým Jánom Krstiteľom, predchodcom Mesiáša. A keď prichádza Mária, radosť prekypuje a vyráža zo sŕdc, pretože neviditeľná, ale skutočná Ježišova prítomnosť napĺňa zmyslom všetko: život, rodinu, spásu ľudu... Všetko!

Táto plná radosť sa prejavuje Máriiným hlasom v nádhernej modlitbe, ktorú nám uchovalo Lukášovho evanjelium a ktorá sa podľa svojho úvodného slova v latinčine nazýva Magnifikat. Je to spev na chválu Boha, ktorý koná veľké veci cez ponížených ľudí, neznámych pre svet, akou je sama Mária, akým je jej manžel Jozef, a akým je aj miesto, kde žijú, Nazaret.

To sú tie veľké veci, ktoré Boh vykonal cez ponížených ľudí, veľké veci, ktoré Pán koná vo svete cez ponížených, pretože poníženosť je ako prázdno, ktoré necháva priestor Bohu. Ponížený človek je mocný, pretože je pokorný, nie preto, že je silný. A toto je veľkosť poníženého a poníženosti. Chcel by som sa vás opýtať – a aj sám seba – ale neodpovedajme nahlas, každý si odpovedzme v srdci: „Ako je to s mojou pokorou?“

Magnifikat ospevuje Boha milosrdného a verného, ktorý napĺňa svoj plán spásy prostredníctvom maličkých a chudobných, cez tých, ktorí majú vieru v neho, ktorí sa spoliehajú na jeho slovo, tak ako Mária. Hľa, Alžbetino zvolanie: «Blahoslavená si ty, ktorá si uverila» (porov. Lk 1,45). Príchod Ježiša prostredníctvom Márie vytvoril v tom dome nielen ovzdušie radosti a bratského spoločenstva, ale aj ovzdušie viery, ktorá privádza k nádeji, k modlitbe, ku chvále.

Všetko toto by sme si priali, aby sa udialo aj dnes v našich domovoch. Oslavou presvätej Panny Márie Nanebovzatej si žiadame, aby nám ona opäť priniesla do našich rodín, do našich spoločenstiev, ten nesmierny dar, tú jedinečnú milosť, o ktorú musíme vždy prosiť na prvom mieste a ponad všetky iné milostivé dary, ktoré nám tiež môžu ležať na srdci: o ten milostivý dar, ktorým je Ježiš Kristus!

Prinášajúc Ježiša, Mária prináša aj nám novú radosť, plnú významu; prináša nám novú schopnosť prekonať s vierou tie najbolestnejšie a najťažšie momenty, prináša nám schopnosť milosrdenstva, aby sme si vzájomne odpúšťali, chápali sa a podporovali sa navzájom.   

Mária je vzorom čností a viery. Keď ju dnes kontemplujeme v jej nanebovzatí, pri naplnení jej pozemského putovania, ďakujeme jej za to, že nás vždy predchádza na púti života a viery – je prvou učeníčkou. A prosíme ju, aby nás ochraňovala a bola nám oporou, aby sme mohli mať vieru, ktorá je silná, radostná a milosrdná; aby nám pomáhala byť svätými, aby sme sa s ňou stretli jedného dňa v nebi.“

Po týchto slovách sa Svätý Otec spolu s prítomnými pomodlil v latinskom jazyku modlitbu Anjel Pána. Po zvyčajnej prosbe za zosnulých udelil svoje Apoštolské požehnanie. Pred záverečným pozdravom jednotlivých skupín veriacich pápež František pridal prosbu k Panne Márii o sprostredkovanie daru pokoja.

„Milí bratia a sestry, Márii, Kráľovnej pokoja, ktorú dnes kontemplujeme v sláve raja, chcem opätovne zveriť úzkosti a bolesti národov, ktoré v toľkých kútoch sveta trpia v dôsledku prírodných pohrôm, sociálnych napätí alebo konfliktov. Nech naša nebeská Matka všetkým vyprosí útechu a budúcnosť v pokoji a svornosti!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Máriino nanebovzatie sa týka našej budúcnosti

◊  

„Máriino nanebovzatie sa týka našej budúcnosti: dáva nám hľadieť na nebo, ohlasuje nové nebesia a novú zem s Kristovým víťazstvom.“ (Tvít pápeža Františka, 15. augusta 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteCirkev v Austrálii zdôrazňuje opodstatnenosť spovedného tajomstva

◊  

Austrália 15. augusta – Sviatostná spoveď je „základná súčasť náboženskej slobody“, uviedol predseda Konferencie biskupov Austrálie Mons. Denis J. Hart, arcibiskup Melbourne. Komentoval tak skutočnosť, že medzi odporúčanými štátnymi opatreniami na boj proti zločinom pedofílie figuruje aj návrh zaviazať kňazov povinnosťou oznámiť úradom prípady násilia proti mladistvým, o ktorých by sa dozvedeli v spovedi.

V návrhu novelizácie zákona sú oznamovacou povinnosťou viazaní pod trestom všetci občania, pričom nesmú platiť „ospravedlnenia, protekcie či výnimky“ ani pre členov kléru. Zoznam 85 navrhovaných opatrení predložila austrálska Kráľovská komisia (Royal Commission), štátny dozorný orgán proti zneužívaniu mladistvých.

Arcibiskup Denis Hart sa k záležitosti vyjadril týmito slovami: „Spoveď v Katolíckej cirkvi je duchovné stretnutie s Bohom skrze kňaza. Je to základná súčasť náboženskej slobody, a je uznaná zákonom Austrálie a mnohých iných krajín. Tak to musí v Austrálii aj zostať. Mimo tohto sa všetky trestné činy proti deťom musia nahlásiť úradom, a v plnej miere sa držíme záväzku takto konať.“

Kráľovská komisia svoj návrh zdôvodnila skutočnosťou, že vyšetrovania v uplynulých rokoch zistili viaceré prípady, keď delikventi opakovane páchali činy proti mladistvým, hoci sa z nich predtým vyznali v spovedi. V Austrálii bolo po štyroch rokoch vyšetrovania dokázaných okolo 4 400 prípadov v rámci Katolíckej cirkvi, ktoré spadajú do obdobia 1980 až 2010. Týka sa to aj približne 1 880 kňazov, čo predstavuje 7% austrálskych kňazov.

Predseda Konferencie biskupov Austrálie Mons. Denis J. Hart uistil, že Cirkev k tejto skutočnosti pristupuje s maximálnou vážnosťou: „Ako predseda Konferencie biskupov Austrálie urobím všetko, čo je v mojej moci na zaručenie toho, že zneužívanie z minulosti sa viac neudeje. Zdôrazňujem, že Katolícka cirkev v Austrálii bude naďalej pomáhať tým, ktorí sa stali obeťami sexuálneho zneužívania mladistvých.“ -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 15. augusta 2017

◊  

Vysielanie z utorka 15. augusta, slávnosti Nanebovzatia Panny Márie - vo zvukovej podobe: 

inizio pagina