Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

03/11/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuSvätý Otec slávil omšu aj za zosnulých biskupov Zlatňanského a Vrableca

◊  

Vatikán 3. novembra – Svätý Otec František dnes predpoludním vo Vatikánskej bazilike predsedal eucharistii obetovanej za kardinálov a biskupov zosnulých v priebehu roka. „Viera vo vzkriesenie, ktorú vyznávame, nás vedie k tomu, aby sme boli ľuďmi nádeje“ a „ľuďmi života“, vďaka „prísľubu večného života, ktorý korení v spojení so vzkrieseným Kristom“, povedal Svätý Otec v homílii.

V zozname 14 zosnulých kardinálov sú aj mená ako kard. Miloslav Vlk, emeritný pražský arcibiskup či kard. Lubomyr Huzar, emeritný vyšší arcibiskup Kyjeva a Haliče na Ukrajine.

Medzi 137 biskupmi, ktorých si Pán povolal do večnosti v uplynulom roku sú dvaja zo Slovenska. Prvým je je Mons. Jozef Zlatňanský, titulárny biskup Montefiascone, ktorý dlhé roky pôsobil v úradoch Kongregácie pre náuku viery vo Vatikáne. Mons. Zlatňanský  zomrel 11. februára v Nitre a je pochovaný v Topoľčiankach.

Druhým v chronologickom poradí je Mons. Štefan Vrablec, ktorý zomrel 1. septembra v Nitre. Emeritný trnavský pomocný biskup a niekdajší rektor Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme je pochovaný v rodnej obci Závod v okrese Malacky.

Pri omši slávenej tradične v červenej liturgickej farbe pri oltári Katedry za účasti kardinálov a biskupov boli hlavnými koncelebrantmi pápeža dekan kardinálskeho zboru Angelo Sodano a arcikňaz Baziliky sv. Petra Angelo Comastri, ktorý je vikárom Svätého Otca pre Mesto Vatikán. 

Plné znenie homílie pápeža Františka

„Dnešná slávnosť nás opäť raz stavia pred skutočnosť smrti, oživujúc v nás bolesť z odlúčenia sa od ľudí, ktorí nám boli blízki a ktorí pre nás vykonali veľa dobra; liturgia však predovšetkým živí našu nádej pre nich a pre nás samých.  

Prvé čítanie vyjadruje silnú nádej vo vzkriesenie spravodlivých: «A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu» (Dan 12,2). Tí, čo spia v krajine prachu, teda v zemi, sú celkom zjavne mŕtvi, a prebudenie zo smrti neznamená samo o sebe návrat do života: niektorí sa totiž prebudia pre večný život, iní pre večnú hanbu.

Smrť robí definitívnym to „rázcestie“, ktoré už tu, na tomto svete stojí pred nami: cesta života, teda tá, ktorá vedie k spoločenstvu s Bohom, alebo cesta smrti, ktorá vedie ďaleko od neho. «Mnohých», ktorí vstanú z mŕtvych pre večný život treba chápať ako tých «mnohých», za ktorých je vyliata Kristova krv. Sú zástupom, ktorý vďaka milosrdnej dobrote Boha môže zakúsiť skutočnosť života, ktorý sa nepominie, úplné víťazstvo nad smrťou vďaka zmŕtvychvstaniu.  

V evanjeliu Ježiš posilňuje našu nádej hovoriac: «Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta» (Jn 6,51). Sú to slová, ktoré odkazujú na Kristovu obetu na kríži. On prijal smrť, aby spasil ľudí, ktorých mu dal Otec a ktorí boli mŕtvi v otroctve hriechu.

Ježiš sa stal našim bratom a zdieľal náš stav až po smrť; svojou láskou zlomil jarmo smrti a otvoril nám bránu života. Keď sa sýtime jeho telom a jeho krvou, pripájame sa k jeho vernej láske, ktorá v sebe nesie nádej v definitívne víťazstvo dobra nad zlom, nad utrpením a nad smrťou. Na základe tohto Božieho spojenia s Kristovou láskou vieme, že spoločenstvo so zosnulými neostáva len túžbou, predstavou, ale stáva sa realitou. 

Viera vo vzkriesenie, ktorú vyznávame, nás vedie k tomu, aby sme boli ľuďmi nádeje, a nie beznádeje, ľuďmi života, a nie smrti, lebo nás utešuje prísľub večného života, ktorý korení v spojení so vzkrieseným Kristom.  

Táto nádej, ktorá sa v nás opätovne rozhára vďaka Božiemu slovu, nám pomáha prijať postoj dôvery tvárou v tvár smrti: vskutku Ježiš nám ukázal, že ona nemá posledné slovo, ale milosrdná láska Otca nás premieňa a umožňuje nám žiť večné spoločenstvo s ním.

Základnou charakteristikou kresťana je zmysel pre chvejúce sa očakávanie definitívneho stretnutia sa s Bohom. Pred chvíľou sme to opäť potvrdili v responzóriovom žalme: «Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem a uzriem Božiu tvár» (Ž 42,3). Sú to poetické slová, ktoré dojímavým spôsobom interpretujú naše bdejúce a dychtivé očakávanie Božej lásky, krásy, šťastia a  múdrosti.

Tieto vyjadrenia Žalmu sa vryli do duše našich bratov kardinálov a biskupov, ktorých si dnes pripomíname: opustili nás po tom, ako slúžili Cirkvi a im zverenému ľudu, v perspektíve večnosti. Keď teda vzdávame vďaky za službu, ktorú štedro urobili pre evanjelium a pre Cirkev, zdá sa nám, akoby sme ich počuli opakovať s apoštolom: «Nádej nezahanbuje» (Rim 5,5). Áno, nezahanbuje! Boh je verný a naša nádej v neho nie je márna. Vyprosujme im na materinský príhovor Presvätej Panny Márie, aby boli účastní na večnej hostine, ktorej predchuť pocítili s vierou a láskou počas pozemskej púte.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -ej, jb-  

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Pán počuje naše modlitby

◊  

Keď sa modlíme, musíme mať odvahu viery. Majte dôveru, že Pán nás počuje! (Tvít pápeža Františka, 3. novembra 2017)

inizio pagina

Pápež František v novembri: Modlime sa za ázijský kontinent

◊  

Vatikán 3. novembra – „Za kresťanov v Ázii, aby – vydávajúc svedectvo o evanjeliu svojimi slovami a skutkami – napomáhali dialógu, pokoju a vzájomnému porozumeniu, najmä vo vzťahu k veriacim iných náboženstiev.“ Tak znie evanjelizačný úmysel pápeža Františka na mesiac november.

Apoštolát modlitby pripravil tradične videoposolstvo, v ktorom sa Svätý Otec prihovára týmito slovami: 

„To, čo ma na Ázii najviac uchvacuje, je rozmanitosť jej národov, dedičov starobylých kultúr, náboženstiev a tradícií. Tento kontinent, kde je Cirkev v menšine, je strhujúcou výzvou.

Musíme rozvíjať dialóg medzi náboženstvami a kultúrami. Dialóg je podstatnou zložkou misie Cirkvi v Ázii.

Modlime sa za kresťanov v Ázii, aby podporovali dialóg, pokoj a vzájomné porozumenie, predovšetkým s príslušníkmi iných náboženstiev.“

Úmysel slovenských biskupov na mesiac november znie: „Aby nás svedectvo svätých pobádalo dokonalejšie napodobňovať Krista, ktorý prišiel slúžiť a nie dať sa obsluhovať“. -ej-

inizio pagina

Modlitba pápeža Františka vo Fosse Ardeatine za obete masakru z roku 1944

◊  

Vatikán 3. novembra - Pápež František sa včera, v deň Pamiatky zosnulých, pri návrate z cintorína v Nettune prišiel pomodliť aj na hroby v pamätníku Fosse Ardeatine. Niekdajší ťažobný lom na južnom okraji Ríma bol 24. marca 1944 dejiskom hromadnej popravy vykonanej nemeckými jednotkami SS z pomsty za útok zo strany partizánskeho odboja v Ríme. Medzi 335 obeťami masakru bolo 255 civilistov. Väčšinu tvorili katolíci, vrátane jedného kňaza, 73 z patrilo k židovskému vierovyznaniu.

V podzemnom mauzóleu s 335 hrobmi, medzi ktorými je aj 12 obetí, ktorých totožnosť sa nepodarilo identifikovať, sa pápež najprv pomodlil v tichu na mieste popravy. Postupne kládol biele ruže na hroby prikryté kamennými platňami. Po hebrejskej modlitbe vrchného rímskeho rabína Riccarda di Segniho predniesol Svätý Otec František v taliančine túto modlitbu:

Modlitba pápeža Františka vo Fosse Ardeatine

„«Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba» (porov. Ex 3,6). Týmto menom si sa predstavil Mojžišovi, keď si mu zjavil vôľu vyslobodiť tvoj ľud z egyptského otroctva .

Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba: Boh, ktorý uzatvára zmluvu s človekom; Boh, ktorý sa zaväzuje zmluvou vernej lásky, navždy.

Milosrdný a súcitný s každým človekom a každým národom, ktorý trpí útlakom. «Videl som utrpenie svojho ľudu [...], počul som jeho volanie [...]: viem o jeho utrpení» (Ex 3,7).

Boh tvárí a mien. Boh každého z 335 mužov zavraždených na tomto mieste 24. marca 1944, ktorých pozostatky odpočívajú v týchto hroboch. Ty poznáš ich tváre a ich mená. Všetkých, aj tých dvanástich, ktorí pre nás zostali neznámi; pre teba niekto nie je neznámy.

Boh Ježiša, Otče náš, ktorý si na nebesiach. Vďaka nemu, ukrižovanému a vzkriesenému, vieme, že tvoje meno «Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba» znamená, že nie si Boh mŕtvych, ale žijúcich (porov. Mt 22,32), že tvoja zmluva vernej lásky je silnejšia než smrť a je zárukou vzkriesenia.

Daj, Pane, aby sme si na tomto mieste, zasvätenom pamiatke padlých za slobodu a spravodlivosť vyzuli obuv egoizmu a ľahostajnosti a cez horiaci ker tohto mauzólea počúvali v tichu tvoje meno: «Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba», Boh Ježiša, Boh žijúcich. Amen.“

Na záver svojej návštevy pietneho miesta pápež František zanechal v pamätnej knihe tieto slová:

„Toto sú plody vojny: nenávisť, smrť, pomsta... Odpusť nám, Pane.“

-jb-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteDotazník k synode o mladých možno vyplniť aj v slovenčine

◊  

Slovensko 3. novembra - Cirkev na Slovensku pozvala všetkých mladých vyplniť on-line dotazník k budúcoročnej synode, ktorá bude zameraná práve na mladú generáciu: „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Slovenskú verziu dotazníka na stránke www.mamnazor.sk sprístupnil tím z Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. Mladí sú pozvaní povedať svoj názor na život, vzťahy, spoločnosť, vieru či svet internetu. Na dotazník môžu slovenskí mladí odpovedať do 30. novembra 2017.

„Aby to bola naozaj synoda nielen o mladých, ale aj s mladými, mladí z celého sveta dostávajú možnosť vyjadriť svoj názor a ovplyvniť túto synodu, ako aj celé smerovanie Cirkvi v prístupe k mladým, ktoré z nej bude vychádzať. Prostriedkom je online dotazník, ktorý nájdeš na tejto stránke. Výsledky z každého jedného vyplneného dotazníka pôjdu na spracovanie do Vatikánu. Zároveň ich však spracujeme aj na národnej úrovni, a tak získame obraz, ako vidia svet mladí na Slovensku,” uvádza stránka www.mamnazor.sk.

„Svätému Otcovi veľmi záleží na tom, aby mladí povedali svoj názor a aby bol v Cirkvi vypočutý. Pre mladých je to zase výnimočná príležitosť vstúpiť do veľkého sveta a ovplyvniť ho, lebo ich názory budú naozaj brané do úvahy počas Synody, a teda následne aj v dokumente po Synode a v ďalšom napredovaní Cirkvi vo vzťahu k mladým. Pre nás všetkých je to príležitosť prepojenia Cirkvi a mladých, ktorú musíme využiť najviac, ako sa len dá,“ dodáva tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej Chrvala.

Dotazník pripravil prípravný tím synody. Na stránke youth.synod2018.va ho zverejnil v piatich jazykoch (taliančina, angličtina, francúzština, španielčina a portugalčina) v júni. Slovenskú verziu preložil Sekretariát KBS. „Svätý Otec František výslovne prízvukuje, že je to výzva pre všetkých mladých. Pre aktívnych katolíkov, ale aj pre agnostikov, pre tých, čo majú vlažnú vieru, pre vzdialených od Cirkvi. Každý mladý má čo povedať dospelým, kňazom, rehoľníkom, biskupom i pápežovi. Všetci vám potrebujeme a chceme načúvať. Prijmi teda výzvu a povedz odvážne svoj názor. Môže byť akýkoľvek. Ak je to tvoj skutočný názor, je pre nás cenný a chceme ho počuť. Čakáme práve na tvoju odpoveď v dotazníku,” píše Rada pre mládež a univerzity KBS. (Zdroj: TK KBS)

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 3. novembra 2017

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina