Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

02/01/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež tvítuje: Božia nežnosť sa zjavila v Ježiškovi v jasličkách

◊  

V jednoduchosti jasličiek stretávame a kontemplujeme Božiu nežnosť, zjavenú v malom Ježiškovi. (Tvíta pápeža Františka 2. januára 2018)

inizio pagina

Úmysly Apoštolátu modlitby vybrané Svätým Otcom na rok 2018

◊  

Vatikán/Slovensko 2. januára – Prinášame v prehľade na celý rok 2018 úmysly Apoštolátu modlitby vybrané Svätým Otcom a Konferenciou biskupov Slovenska. Svetová sieť modlitby Svätého Otca aj tento rok pokračuje v systéme, ktorý bol zavedený minulého roku. Pápež František vybral na každý mesiac jediný úmysel, a to striedavo so všeobecným a evanjelizačným zameraním. Slovenskí biskupi na každý mesiac určili jeden úmysel.

Modlitba obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly Apoštolátu modlitby Svätého Otca na rok 2018 spolu s úmyslami Konferencie biskupov Slovenska

Január
Evanjelizačný úmysel: Za kresťanov a ostatné menšinové náboženstvá v ázijských krajinách, aby mohli prežívať svoju vieru v plnej slobode.

Úmysel slovenských biskupov: Nech nás krst Krista Pána naplní úsilím prežívať krst v každodennom živote.

Február
Všeobecný úmysel: Za tých, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú moc, aby sa nedali ovládať korupciou.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sa naša mládež úprimne nadchne pre duchovné hodnoty.

Marec
Evanjelizačný úmysel: Aby celá Cirkev rozpoznala naliehavosť formácie k duchovnému rozlišovaniu pre jednotlivcov i pre spoločenstvá.

Úmysel slovenských biskupov: Nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej dobe aj my zdravo zapierali.

Apríl
Všeobecný úmysel: Aby tí, ktorí riadia ekonomickú oblasť spoločnosti, mali odvahu odmietať ekonómiu vylúčenia a nerovnosti a dokázali ponúknuť nové riešenia.

Úmysel slovenských biskupov: Nech nás slávenie veľkonočného tajomstva vovádza do spoločenstva Cirkvi.

Máj
Evanjelizačný úmysel: Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej spoloč­nosti, prejaví naša mariánska zbožnosť.

Jún
Všeobecný úmysel: Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností.

Júl
Evanjelizačný úmysel: Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.

August
Všeobecný úmysel: Aby závažné ekonomické a politické rozhodnutia slúžili na ochranu rodiny ako pokladu ľudského spoločenstva.

Úmysel slovenských biskupov: Nech je prázdninový a dovolenkový oddych spojený aj s obnovou ducha v našom národe.

September
Evanjelizačný úmysel: Aby mladí Afričania mali prístup ku vzdelávaniu a práci vo vlastnej krajine.

Úmysel slovenských biskupov: Nech námahy našich žiakov a študentov sprevádza pomoc Ducha Svätého.

Október
Všeobecný úmysel: Aby zasvätení ľudia opätovne roznietili svoju misionársku horlivosť a boli prítomní medzi chudobnými, bezbrannými a ľuďmi na okraji spoločnosti.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sa naše rodiny prehlbujú spoločnou domácou modlitbou posvätného ruženca.

November
Evanjelizačný úmysel: Aby reč srdca a dialóg vždy víťazili nad rečou zbraní.

Úmysel slovenských biskupov: Nech nás pripomienka svätých a našich zosnulých veriacich podnieti ku skutkom pravej lásky.

December
Všeobecný úmysel: Aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami.

Úmysel slovenských biskupov: Nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy.

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom v modlitbe, aby ju úzko prepojili s osobným životom a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Robia tak formou obetovania každodenných radostí i starostí na úmysly vybrané pápežom. Pripomínajú nám to modlitbové úmysly, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux.

Ústredie Apoštolátu modlitby v Ríme publikuje každý mesiac modlitbový úmysel Svätého Otca aj formou videoposolstva. Apoštolát modlitby prešiel v posledných rokoch obnovou a nesie aj označenie Svetová sieť modlitby Svätého Otca. V súčasnosti je jeho medzinárodným riaditeľom páter Frédéric Fornos SJ.

Na Slovensku šíri myšlienky a aktivity Apoštolátu modlitby katolícky časopis Posol Božského Srdca Ježišovho, ktorý vydáva jezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave. -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteO rok privíta mladých Európanov na stretnutí Taizé po prvý raz Madrid

◊  

Švajčiarsko 2. januára – O rok privíta mladých Európanov na stretnutí organizovanom komunitou Taizé hlavné mesto Španielska. „Na budúci rok, od 28. decembra do 1. januára 2019, sme pozvaní do Madridu“, oznámil mladým zhromaždeným v uplynulých dňoch vo švajčiarskom Bazileji prior komunity Taizé brat Alois.

Agentúra SIR v tejto súvislosti citovala brata Aloisa: „Minulý rok sme boli na severe Európy v Rige. Na budúci rok pôjdeme na juh Európy do mesta, kde sa ešte nikdy nekonali európske stretnutia.“ Na Apeninskom polostrove už v minulosti hostila stretnutie Taizé Barcelona, a to viackrát, tiež aj Valencia a portugalský Lisabon.

Stretnutie v Madride bude ako zvyčajne vyvrcholením akcií, ktoré má na pláne komunita Taizé v priebehu celého roka 2018. Prior komunity hovoril o dvoch významných stretnutiach, ktoré sa budú konať v ich centre. V mestečku Taizé, ležiacom len 10 km od starobylého opátstva Cluny v Burgundskom regióne, organizujú v mesiaci júl víkend priateľstva medzi mladými kresťanmi a moslimami. Na august plánujú týždeň reflexie pre mladých vo veku od 18 do 35 rokov.

Na programe je aj stretnutie pre mladých z Ázie, ktoré sa uskutoční v auguste v Hongkongu. Na prelome apríla a mája očakávajú 2800 mladých Ukrajincov na stretnutí vo Ľvove. Na záver októbra pripravili stretnutie pre mladých Európanov v rakúskom Grazi. -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 2. januára 2018

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina