Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

07/02/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuKatechéza pápeža Františka: Pri evanjeliu a homílii Boh vedie s nami dialóg

◊  

Vatikán 7. februára Na dnešnej generálnej audiencii, ktorá sa pre daždivé počasie konala pod strechou Auly Pavla VI., bolo medzi vyše 7000 pútnikmi aj niekoľko veriacich zo Slovenska a zastúpenie mali aj zahraniční Slováci z Rumunska.

Svätý Otec v rámci cyklu katechéz o svätej omši nadviazal na tému z predchádzajúcej stredy o liturgii slova, pričom sa osobitne zameral na dôstojnosť, aká prislúcha evanjeliovému čítaniu. Evanjelium je pre nás „Ježišovými ústami“, citoval sv. Augustína pápež František. V duchu svojej exhortácie Radosť evanjelia (Evangelii gaudium) pripomenul niektoré požiadavky na homíliu, najmä jej starostlivú prípravu a to, aby nebola príliš dlhá, čiže nepresiahla nejakých desať minút.

Svätý Otec dnes vyjadril svoje žičenie účastníkom zimnej olympiády v Kórei, pričom osobitne ocenil gesto dobrej vôle oboch Kóreí súťažiť pod jednou spoločnou olympijskou vlajkou.

V súvislosti so zajtrajším sviatkom sv. Jozefíny Bakhity pápež František vyzval k boju proti novodobému otroctvu. Pripomenul tiež Svetový deň chorých, ktorý bude Cirkev sláviť v najbližšiu nedeľu.

Katechéza pápeža Františka o svätej omši: Liturgia slova – evanjelium a homília

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v katechézach o svätej omši. Prišli sme k liturgickým čítaniam. Dialóg medzi Bohom a jeho ľudom, rozvinutý v omšovej liturgii slova, dosahuje vrchol pri prednese evanjelia. Predchádza ho spev Aleluja – alebo iný spev v období Pôstu – s ktorým «zhromaždenie  veriacich  prijíma Pána,  ktorý  bude  k nemu  hovoriť v evanjeliu» (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 62).

Tak ako Kristove tajomstvá osvetľujú celé biblické zjavenie, v liturgii slova evanjelium predstavuje svetlo na pochopenie biblických textov, ktoré mu predchádzajú, tak zo Starého ako aj z Nového zákona. V skutku, «Kristus je centrom a plnosťou celého Svätého písma, ako aj liturgického slávenia» (Úvod k Lekcionáru, 5). V centre je vždy Ježiš Kristus, vždy.

Preto samotná liturgia odlišuje evanjelium od ostatných čítaní a vyznačuje ho osobitnou poctou a prejavmi uctievania (porov. Všeobecné smernice Rímskeho misála, 60, 134). Totiž čítanie z neho je vyhradené vysvätenému služobníkovi, ktorý ho ukončuje pobozkaním knihy; počúvame ho v stoji a robíme si znak kríža na čele, na ústach a na hrudi; sviece a kadidlo vzdávajú úctu Kristovi, ktorý prostredníctvom evanjeliového čítania dáva znieť svojmu účinnému slovu.

Cez tieto znaky si zhromaždenie uvedomuje prítomnosť Krista, ktorý mu adresuje „dobrú zvesť“, ktorá obracia a premieňa. Toto dianie predstavuje priamy rozhovor, ako o tom svedčia aj aklamácie, ktorými odpovedáme na prednes: «Sláva tebe, Pane» a «Chvála tebe, Kriste». Na počúvanie evanjelia vstávame, pretože že je to Kristus, ktorý tam k nám hovorí. A z tohto dôvodu sme pozorní, lebo tu ide o priamy rozhovor. Je to Pán, ktorý k nám hovorí.

Takže pri svätej omši čítame evanjelium nie pre to, aby sme sa dozvedeli, ako sa udalosti vyvíjali, ale evanjelium počúvame preto, aby sme si uvedomovali, čo Ježiš kedysi urobil a povedal. A to slovo je živé, Ježišovo slovo, ktoré je v evanjeliu, je živé a prichádza do môjho srdca. Preto je veľmi dôležité počúvať Božie slovo s otvoreným srdcom, lebo je to živé slovo.

Svätý Augustín píše, že «Kristovými ústami je Evanjelium. On kraľuje na nebi, avšak neprestáva hovoriť na zemi» (sv. Augustín, Kázne 85,1: PL 38,520). Ak je pravdou, že v liturgii «Kristus ešte stále ohlasuje evanjelium» (Konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Sacrosanctum concilium, 33), tak z toho vyplýva, že v účasti na svätej omši mu musíme dať odpoveď. Počúvame evanjelium a musíme dať odpoveď v našom živote.

Kristus si na doručenie svojho posolstva adresátom poslúži aj slovom kňaza, ktorý po evanjeliu prednáša homíliu (porov. Všeob. smernice Rímskeho misála, 65-66; Úvod k Lekcionáru, 24-27). Homília, veľmi odporúčaná Druhým vatikánskym koncilom ako súčasť samotnej liturgie (porov. Sacrosanctum concilium, 52), nie je nejakým príležitostným prejavom, nie je ani katechézou, ako táto, ktorú práve robím. A nie je ani prednáškou či lekciou. Homília je niečo iné.

Čím je homília? «Je pokračovaním v dialógu medzi Pánom a jeho ľudom» (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 137), aby našiel naplnenie v živote. Opravdivou exegézou evanjelia je náš svätý život! Pánovo slovo končí svoju púť tým, že sa v nás stelesňuje, uplatňujúc sa v skutkoch, tak ako sa to udialo u Márie a svätých.

Spomeňte si, čo som povedal naposledy: Pánovo slovo vchádza ušami, vstupuje do srdca a prechádza do rúk, do dobrých skutkov. Homília tiež nasleduje Pánovo slovo a vykonáva túto púť, aby nám pomohla v tom, aby Pánovo slovo dorazilo k rukám, prechádzajúc srdcom.

Téme homílie som sa už venoval v exhortácii Evangelii gaudium, kde som pripomenul, že liturgický kontext «si vyžaduje, aby kázanie nasmerovalo celé zhromaždenie, ako aj samotného kazateľa na spoločenstvo s Kristom v Eucharistii, ktoré mení život» (tamtiež, 138) .

Ten, kto prednáša homíliu – kňaz, diakon či biskup – musí dobre vykonať svoje ministérium, venujúc skutočnú službu všetkým tým, ktorí sa zúčastňujú na svätej omši; avšak aj tí, čo ho počúvajú, si musia konať svoj diel práce. Predovšetkým venovaním náležitej pozornosti, čiže zaujatím správneho vnútorného rozpoloženia, bez subjektívnej požadovačnosti, uvedomujúc si, že každý kazateľ má svoje prednosti aj limity. Ak je niekedy príčinou nezáživnosti dlhá, nevýstižná či nezrozumiteľná homília, inokedy je naopak prekážkou [náš] predsudok.

A ten, kto prednáša homíliu, si musí byť vedomý, že tu nekoná v nejakej svojej veci, ale keď káže, dáva hlas Ježišovi, káže Ježišovo slovo. Homília musí byť dobre pripravená a musí byť krátka, stručná! Raz mi rozprával jeden kňaz ako zašiel do iného mesta, kde bývali jeho rodičia, a otec mu povedal: „Vieš, teším sa, lebo s mojimi priateľmi sme našli kostol, kde je omša bez kázne!“

Koľkokrát vidíme, že počas kázne niektorí zadriemu, iní klebetia alebo si vyjdú von zafajčiť...  Preto prosím vás, nech je homília stručná, ale dobre pripravená. A ako sa pripravuje homília, milí kňazi, diakoni, biskupi? Modlitbou, štúdiom Božieho slova a urobením jasnej a stručnej syntézy; nemá prevyšovať desať minút, prosím.

Na záver môžeme povedať, že v liturgii slova prostredníctvom evanjelia a homílie Boh vedie dialóg so svojím ľudom, ktorý ho počúva s pozornosťou a úctou a zároveň uznáva, že je prítomný a činný. Ak sa teda vložíme do počúvania „Dobrej noviny“, budeme ňou obrátení a premenení, a teda schopní zmeniť seba samých a aj svet. Prečo? Lebo Dobrá novina, Božie slovo, vchádza ušami, vstupuje do srdca a prichádza do rúk, aby konalo dobré skutky.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Pápež František pri dnešnej generálnej audiencii opäť povzbudil k mobilizácii v boji proti novodobému otroctvu:

„Na zajtra 8. februára, liturgickú spomienku sv. Jozefíny Bakhity, pripadá Svetový deň modlitieb za obete obchodovania s ľuďmi. Tohtoročná téma je „Migrácia bez obchodovania. Áno slobode! Nie obchodovaniu!“

Keď majú migranti malé možnosti využiť regulárne kanály, mnohí sa rozhodnú použiť iné cesty, kde na nich často čakajú zneužívania každého druhu, vykorisťovanie a zotročovanie. Zločinecké organizácie zamerané na obchodovanie s ľuďmi využívajú tieto migračné trasy na ukrytie svojich obetí medzi migrantov a utečencov.

Pozývam preto všetkých, občanov aj inštitúcie, k spojeniu síl s cieľom predchádzať obchodovaniu s ľuďmi a zaručiť ochranu a pomoc obetiam. Modlime sa, aby Pán obrátil srdcia obchodníkov s ľuďmi a dal nádej na získanie slobody tým, ktorí trpia v dôsledku tejto hanebnej pliagy.“

Ďalšia dnešná výzva Svätého Otca bola spojená s jeho žičením pre účastníkov zimnej olympiády v Kórei:

„Pozajtra, v piatok 9. februára, budú otvorené 23. zimné olympijské hry v Pjongčangu, v Južnej Kórei, za účasti 92 krajín. Tradičné olympijské prímerie tento rok dostáva výnimočnú dôležitosť: delegácie dvoch Kóreí pôjdu spoločne pod jednou vlajkou a zároveň ako jediné družstvo. Táto skutočnosť dáva dúfať v taký svet, v ktorom sa konflikty vyriešia mierovou cestou, dialógom a vo vzájomnom rešpekte, tak, ako to aj šport učí konať.

Obraciam sa s pozdravom na Medzinárodný olympijsky výbor, na športovcov a športovkyne, ktorí sa zúčastňujú na hrách v Pjongčangu, na autority a ľud Kórejského polostrova. Všetkých sprevádzam modlitbou a zároveň znovu potvrdzujem úsilie Svätej stolice podporovať každú užitočnú iniciatívu v prospech mieru a stretnutia medzi národmi. Nech je táto Olympiáda veľkým sviatkom priateľstva a športu. Nech vás Boh žehná a chráni!“

Svätý Otec ako zvyčajne venoval na záver povzbudzujúce slovo mladým, chorým a mladomanželom, tentoraz v súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom chorých:

„Na budúcu nedeľu slávime spomienku Lurdskej Panny Márie a tento deň sa slávi aj ako Medzinárodný deň chorých. Milí mladí, buďte ochotní byť na pomoci tým, ktorí trpia; drahí chorí, cíťte sa byť stále podporovaní modlitbou Cirkvi; a vy, milí mladomanželia, milujte život, ktorý je posvätný aj vtedy keď je poznačený krehkosťou a chorobou.“

Pri generálnej audiencii aj tentoraz predviedli niekoľko akrobatických čísel cirkusoví umelci. Členom umeleckých súborov Medrano a Rony Rollert Circus Svätý Otec poďakoval za ich „dielo krásy“:

„Svojím umením vyjadrujete krásu, a prostredníctvom krásy nás všetkých posúvate viac smerom hore, bližšie k Bohu. Vaše dielo krásy nám všetkým robí dobre. Veľká vďaka!“ -zk, ab, jb-

inizio pagina

Pápež František vyjadril solidaritu Taiwanu zasiahnutému zemetrasením

◊  

Vatikán/Taiwan 7. februára – Pápež František vyjadril solidaritu všetkým, ktorých zasiahlo včerajšie zemetrasenie na Taiwane a ubezpečil ich o svojich modlitbách za obete, zranených a ich rodinných príslušníkov.

V telegrame s podpisom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina zaslaného biskupovi Hwalienu Mons. Philipovi Huangovi Chao-mingovi pápež František tiež povzbudzuje miestne autority a členov záchranných zložiek a zvoláva na všetok taiwanský ľud Božie požehnanie v podobe sily a pokoja. -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Božiu milosť dostávame spolu s inými

◊  

Ako rastieme v duchovnom živote, lepšie chápeme, že milosť dostávame spolu s inými a máme sa s ňou podeliť s inými. (Tvít pápeža Františka 7. februára 2018)

inizio pagina

Benedikt XVI. listom ďakuje čitateľom za sprevádzanie na „púti smerom Domov“

◊  

Vatikán/Taliansko 7. februára - Emeritný pápež Benedikt XVI. sa poďakoval čitateľom talianskeho denníka za sprevádzanie na jeho „púti domov“. Novinár denníka Corriere della Sera Massimo Franco zverejnil krátky list, ktorý dostal od emeritného pápeža s dátumom 5. februára 2018. Na jeho záujem prejavený v mene čitateľov mu Benedikt XVI. odpovedá týmito slovami:

„Naplnilo ma dojatím, že toľkí čitatelia Vášho denníka túžia vedieť ako trávim toto posledné obdobie môjho života. Môžem k tomu povedať len to, že pri pomalom ubúdaní fyzických síl som vnútorne na púti smerom Domov. Je to pre mňa veľká milosť byť obklopený na tomto poslednom kúsku cesty, neraz namáhavom, takou láskou a dobrotou, akú som si nemohol ani len predstaviť. V tomto zmysle považujem aj otázku Vašich čitateľov ako sprevádzanie na tomto úseku. Za toto môžem len a len poďakovať, s uistením z mojej strany pre vás všetkých o mojej modlitbe.“

Domovom 90-ročného emeritného pápeža je od roku 2013 kláštor Mater Ecclesiae vo Vatikáne. Od historického momentu, keď Benedikt XVI. pred zhromaždenými kardinálmi oznámil svoje rozhodnutie zrieknuť sa úradu uplynie v najbližšiu nedeľu 11. februára päť rokov. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 7. februára 2018

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina