Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

07/03/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuKatechéza pápeža Františka o svätej omši: Eucharistická modlitba

◊  

Vatikán 7. marca – Pri generálnej audiencii v Aule Pavla VI. dnes Svätý Otec František pokračoval v katechézach o svätej omši témou eucharistickej modlitby. Ako vysvetlil, zmyslom tejto ústrednej omšovej modlitby je, aby sa celé zhromaždenie veriacich spojilo s Kristom, reálne prítomným v konsekrovanom chlebe a víne:

„Cirkev nás chce spojiť s Kristom, aby sme boli s Kristom jedno telo a jeden duch. Toto je milosť a ovocie sviatostného prijímania: živíme sa Kristovým telom, aby sme sa my, čo ho požívame, stali jeho telom žijúcim dnes vo svete.“

Kňaz prednáša modlitbu v mene všetkých prítomných, obracajúc sa na Otca skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom, pripomenul Svätý Otec. Eucharistická modlitba nás podľa jeho slov učí trom postojom:

(1) „naučiť sa vzdávať vďaky, vždy a všade, a nielen pri určitých príležitostiach, keď všetko ide dobre“, (2) „urobiť náš život darom lásky, a to slobodným a nezištným“, (3) „budovať konkrétnu jednotu, v Cirkvi i so všetkými.“

„Táto ústredná modlitba svätej omše nás teda kúsok po kúsku učí urobiť celý náš život eucharistiou, čiže vďakyvzdaním,“ zhrnul pápež František svoju katechézu.

Medzi prítomnými veriacimi boli aj slovenskí pútnici, okrem iného farníci z Brezničky a filiálok Kalinovo a Veľká Ves v Rožňavskej diecéze.

Pozdrav pápeža paralympijským športovcom v Kórei

Tri dni pred otvorením Paralympijských hier v Pjongčangu Svätý Otec na diaľku pozdravil nielen organizačný výbor hier, ale aj všetkých športovcov. Pri generálnej audiencii pripomenul potenciál športu pri budovaní mostov medzi krajinami, ktoré sú v konflikte a pri posilňovaní pokoja vo svete. Vyzdvihol aj osobný príklad paralympijských športovcov:

„Paralympijskí športovci a športovkyne sú pre všetkých príkladom odvahy, vytrvalosti a húževnatosti v tom, že nedovolia, aby boli porazení obmedzeniami. Šport je tak veľkou školou začlenenia, ale aj inšpiráciou pre osobný život a pre úsilie o premenu spoločnosti.“

Svätý Otec pozval k modlitbe „24 hodín pre Pána“

V závere pápež František pozval všetkých k účasti na modlitbovej iniciatíve „24 hodín pre Pána“, ktorá sa bude konať už tento piatok 9. marca a potrvá až do nasledujúceho dňa:

„Kiež naše kostoly zostanú dlho otvorené, aby mohli prijať všetkých, ktorí sa chcú pripraviť na Veľkú noc slávením sviatosti zmierenia a takto zakúsiť Božie milosrdenstvo.“

Katechéza Svätého Otca: Eucharistická modlitba

Ako úvod ku katechéze zaznela pasáž o ustanovení Eucharistie z Pavlovho Prvého listu Korinťanom:

«Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“» (1 Kor 11,23-25)

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v katechézach o svätej omši a touto katechézou sa pristavíme pri eucharistickej modlitbe. Po ríte prinášania chleba a vína sa začína eucharistická modlitba, ktorá je určujúca pre slávenie svätej omše a tvorí jej ústredný moment, smerujúci k svätému prijímaniu. Zodpovedá tomu, čo sám Ježiš urobil za stolom s apoštolmi pri Poslednej večeri – a my sme to teraz počuli – keď «vzdával vďaky» nad chlebom a potom nad kalichom vína (porov. Mt 26,27; Mk 14,23; Lk 22,17.19; 1 Kor 11,24): jeho vďakyvzdanie sa oživuje pri každej našej eucharistii, pripájajúc nás k jeho obete spásy.

A v tejto slávnostnej modlitbe – lebo eucharistická modlitba je slávnostná – Cirkev vyjadruje to, čo koná, keď slávi Eucharistiu, ako aj dôvod, pre ktorý ju slávi, a síce vytvárať jednotu s Kristom reálne prítomným v konsekrovanom chlebe a víne. Po tom, ako je ľud vyzvaný pozdvihnúť srdcia k Pánovi a vzdať mu vďaku, kňaz nahlas vyslovuje modlitbu v mene všetkých prítomných, obracajúc sa na Otca skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom.

«Zmyslom tejto  modlitby  je,  aby  sa  pri  vyznávaní  veľkých  Božích  skutkov  a pri  prinášaní  obety celé  zhromaždenie veriacich  spojilo  s Kristom» (Všeobecné smernice Rímskeho misála - VSRM, 78). A aby sa spojilo, musí rozumieť. Práve preto chcela Cirkev toto slávenie urobiť v jazyku, ktorému ľud rozumie, aby sa pripojil k tejto chvále a k tejto veľkej modlitbe spolu s kňazom. V skutočnosti «Kristova obeta a obeta Eucharistie sú jedna jediná obeta» (Katechizmus Katolíckej cirkvi - KKC, 1367).

V Misáli sú rozličné formuly eucharistickej modlitby, všetky sú tvorené charakteristickými prvkami, ktoré by som teraz chcel pripomenúť (porov. VSRM, 79;  KKC, 1352-1354). Všetky sú nádherné. Predovšetkým je tu prefácia, ktorá je aktom vďakyvzdania Bohu za jeho dary, osobitne za to, že poslal svojho Syna ako spasiteľa. Prefáciu uzatvára zvolanie «Svätý», ktoré sa zvyčajne spieva: „Svätý, Svätý, Svätý Pán“. Je pekné, keď sa to spieva. Celé zhromaždenie pripája svoj hlas k hlasu anjelov a svätých, aby chválilo a oslavovalo Boha.

Potom je tu vzývanie Ducha Svätého, aby svojou mocou posvätil chlieb a víno. Vzývame Ducha, aby prišiel a aby v chlebe a víne bol Ježiš. Pôsobenie Ducha Svätého a účinnosť slov samotného Krista prednesených kňazom skutočne sprítomňujú, pod spôsobom chleba a vína, jeho Telo a jeho Krv, jeho obetu vykonanú na kríži raz a navždy (porov. KKC, 1375).

A Ježiš bol v tomto veľmi jasný. Počuli sme, ako svätý Pavol na začiatku spomína Ježišove slová: „toto je moje telo, toto je moja krv“. „Toto je moja krv, toto je moje telo“. Toto povedal samotný Ježiš. Nemusíme o tom veľa hútať: „Ako je to možné, že...“. Je to Ježišovo telo. A tam to končí. To je viera. Viera nám prichádza na pomoc, aby sme verili, úkonom viery veríme, že je to Ježišovo telo a krv. Je to «tajomstvo viery», ako hovoríme po konsekrácii. Kňaz hovorí: „Tajomstvo viery“ a my spievame aklamáciu.

Slávením pamiatky Pánovej smrti a zmŕtvychvstania, v očakávaní jeho slávneho návratu, Cirkev ponúka Otcovi obetu, ktorá zmieruje nebo a zem: obetuje Kristovu paschálnu obetu, obetujúc sa spolu s ním a prosiac v Duchu Svätom, aby bola «v Kristovi jedno telo a jeden duch» (III. eucharistická modlitba, porov. Sacrosanctum concilium, 48; VSRM, 79f). Cirkev nás chce spojiť s Kristom, aby sme boli s Kristom jedno telo a jeden duch. Toto je milosť a ovocie sviatostného prijímania: živíme sa Kristovým telom, aby sme sa my, čo ho požívame, stali jeho telom žijúcim dnes vo svete.

Toto je tajomstvo spoločenstva, Cirkev sa pripája k obete Krista a k jeho príhovoru; a v tomto zmysle sa «v katakombách Cirkev často znázorňuje ako žena pri modlitbe so široko rozopätými rukami, v modlitbovom postoji ako Kristus, ktorý rozopäl ruky na kríži, aj Cirkev sa skrze neho, s ním a v ňom obetuje a oroduje za všetkých ľudí» (KKC, 1368). – Cirkev, ktorá sa modlí, ktorá prosí. Je pekné myslieť na to, že Cirkev sa modlí. V Knihe skutkov apoštolov je jedna pasáž, kde sa hovorí, že keď bol Peter vo väzení, komunita kresťanov sa «bez prestania modlila za neho». Je to Cirkev, ktorá sa modlí, modliaca sa Cirkev. A keď my ideme na svätú omšu, je to z tohto dôvodu: tvoriť modliacu sa Cirkev.

Eucharistická modlitba prosí Boha, aby zhromaždil všetky svoje deti v dokonalosti lásky, v jednote s pápežom a biskupom spomenutými po mene, na znak toho, že slávime v jednote so všeobecnou Cirkvou, ako aj s partikulárnou cirkvou. Prosba, tak ako aj obeta, sa predkladá Bohu za všetkých členov Cirkvi, živých i mŕtvych, v očakávaní blaženej nádeje, že budeme zdieľať večné dedičstvo v nebi, spolu s Pannou Máriou (porov. KKC 1369-1371). Na nikoho a na nič sa v eucharistickej modlitbe nezabúda, ale všetko sa privádza späť Bohu, ako pripomína doxológia, ktorá ju uzatvára.

Nikto nie je zabudnutý. Ak mám nejakú osobu, príbuzných, priateľov, ktorí potrebujú pomoc alebo ktorí odišli z tohto sveta do toho druhého, môžem ich v tejto chvíli spomenúť, vnútorne a v tichu, alebo ich dať zapísať, aby sa ich meno prečítalo. „Otče, koľko musím zaplatiť, aby tam mohlo byť moje meno?“ – „Nič.“ Je to jasné? Nič! Za svätú omšu sa neplatí. Svätá omša je obetou Krista, ktorá je nezištná. Vykúpenie je zdarma. Ak chceš venovať obetu, urob tak, no nejde tu o zaplatenie. Toto je dôležité chápať.

Túto kodifikovanú formulu modlitby azda môžeme vnímať ako trochu vzdialenú – je pravda, že ide o starobylú formulu – avšak, ak dobre pochopíme jej zmysel, potom na nej určite budeme lepšie účastní. Ona totiž vyjadruje všetko to, čo uskutočňujeme pri eucharistickom slávení; a okrem toho nás učí pestovať tri postoje, ktoré by Ježišovým učeníkom nikdy nemali chýbať. Tri postoje: Tým prvým je naučiť sa „vzdávať vďaky, vždy a všade“, a nielen pri určitých príležitostiach, keď všetko ide dobre. Tým druhým je urobiť náš život darom lásky, a to slobodným a nezištným. Tým tretím je budovať konkrétnu jednotu, v Cirkvi i so všetkými. Táto ústredná modlitba svätej omše nás teda kúsok po kúsku učí urobiť celý náš život „eucharistiou“, čiže vďakyvzdaním.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, ab, jb-

 

 

inizio pagina

Cirkev dekrétom uznala mučeníctvo Božej služobníčky laičky Anny Kolesárovej

◊  

Vatikán 7. marca – Cirkev oficiálne uznala mučeníctvo Božej služobníčky laičky Anny Kolesárovej, čím sa otvorila priama cesta k jej blahorečeniu. Ako dnes informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, súhlas na vydanie dekrétu Kongregácie pre kauzy svätých potvrdzujúceho mučeníctvo dal Svätý Otec František pri osobnej audiencii prefekta kongregácie kardinála Angela Amata SDB v utorok 6. marca.

Božia služobníčka Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce a bola usmrtená z nenávisti k viere 22. novembra 1944 vo svojej rodnej obci, kde je aj pochovaná.

Medzi viacerými dekrétmi Kongregácie pre kauzy svätých, ktoré dnes zverejnila Svätá stolica, je aj päť potvrdení zázrakov na príhovor blahoslavených, ktorí tak už priamo smerujú k svätorečeniu. Na prvom mieste figuruje blahoslavený pápež Pavol VI., vlastným menom Giovanni Battista Montini (1897-1978).

Priamu cestu k svätorečeniu majú potvrdenú aj blahoslavený mučeník Óscar Arnulfo Romero, arcibiskup San Salvadoru (1917-1980), talianski diecézni kňazi bl. Francesco Spinelli (1853-1913) a bl. Vincenzo Romano (1751-1831) a nemecká rehoľníčka bl. Catharina Kasperová (1820-1898), zakladateľka Inštitútu chudobných služobníc  Ježiša Krista.

Dekrétom bol potvrdený aj zázrak na príhovor paraguajskej bosej karmelitánky Ctihodnej Božej služobníčky Márie Felície od Sviatostného Ježiša (1925-1959) 

V blízkej budúcnosti teda možno očakávať kanonizácie piatich a beatifikácie dvoch osobností Cirkvi z posledných storočí.

Aj ďalších šesť dekrétov o heroických cnostiach sa týka Božích služobníkov z pomerne nedávnej doby. Sú nimi poľský redemptorista kňaz Bernardo Łubieński (1846-1933), taliansky kapucín brat Cecilio Maria Cortinovis (1885-1984), talianske spoluzakladateľky benediktínskej kongregácie Giustina Schiapparoliová (1819-1877) a jej rodná sestra Maria Schiapparoliová (1815-1882), ďalej talianska dominikánska terciárka laička Maria Antonella Bordoniová (1916-1978), zakladateľka laickej fraternity Malých dcér Matky Božej a napokon  talianska laička Alessandra Sabattiniová (1961-1984). -jb-

Stručne o živote Božej služobníčky Anny Kolesárovej

Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom ako dcéra Jána Kolesára a Anny, rodenej Kušnírovej. Desaťročná stratila mamu a ako jedinej žene v domácnosti jej pripadli povinnosti v dome. S kamarátkami, ktoré prichádzali za ňou, chodievala do kostola na sväté omše, ruženec či litánie. Žila veľmi skromne a dbala o svoju povesť a čistotu. Pravidelne pristupovala k sviatosti zmierenia a Eucharistii a každú sobotu chodievala na ruženec k susedom.

Koncom druhej svetovej vojny sa pri prechode frontu ľudia vo Vysokej nad Uhom ukrývali v pivniciach. Aj Ján Kolesár bol 22. novembra 1944 s rodinou a susedmi v pivnici pod kuchyňou. Pri prehliadke domu začal opitý ruský vojak nútiť jeho 16-ročnú dcéru Annu, aby sa mu oddala, pod hrozbou, že ju zastrelí. Keď pred ním ušla za otcom, vojak namieril na ňu zbraň so slovami: „Rozlúč sa s otcom!“ Dievča vykríklo: „Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“ Vojak vyhasil jej mladý život dvoma ranami do hrude a do tváre.

Pohrebné obrady vykonal farár Anton Lukáč 29. novembra 1944. Hneď po pohrebe do matriky zapísal: „Hostia sanctae castitatis“ (obeť svätej čistoty). Svedectvo o udalosti podpísalo päť svedkov.

Diecézna fáza blahorečenia prebiehala v Košickej arcidiecéze od 3. júla 2004 do 14. februára 2012. Ďalej už kauzu prevzala Kongregácia pre kauzy svätých v Ríme. (Viac: http://annakolesarova.sk)

inizio pagina

Sústrasť pápeža Františka obyvateľstvu Papuy Novej Guiney po zemetrasení

◊  

Vatikán/Papua Nová Guinea 7. marca – Pápež František vyjadril hlboký zármutok nad prírodným nešťastím, ktoré postihlo Papuu Novú Guineu. Zemetrasenie s magnitúdou 7,5, ktoré minulý týždeň zasiahlo náhornú plošinu tohto ostrovného štátu v Oceánii si vyžiadalo okolo 100 mŕtvych a stovky zranených.

V telegrame s podpisom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina Svätý Otec odporúčal duše zosnulých do Božieho milosrdenstva a vyslovil svoju úprimnú sústrasť ich rodinným príslušníkom. Pápež František ubezpečil všetok ľud Papuy novej Guiney o svojich modlitbách a udelil mu svoje apoštolské požehnanie. -ab-

inizio pagina

Svätý Otec vymenoval apoštolského nuncia v Libanone

◊  

Vatikán/Libanon 7. marca – Svätý Otec vymenoval za nového apoštolského nuncia v Libanone Mons. Josepha Spiteriho. 59-ročný titulárny arcibiskup pôvodom z Malty doteraz pôsobil ako zástupca Svätej stolice na Pobreží Slonoviny. -ab-

inizio pagina

V Ríme zomrel vietnamský arcibiskup na návšteve ad limina apostolorum

◊  

Vatikán 7. marca – Počas návštevy ad limina apostolorum v Ríme včera zomrel vietnamský arcibiskup Mons. Paul Bùi Văn Đọc. 73-ročný arcibiskup Hočiminovho Mesta a predseda Konferencie biskupov Vietnamu skolaboval počas slávenia svätej omše, ktorú slávil v Bazilike sv. Pavla za hradbami s ostatnými vietnamskými biskupmi. Na následky mŕtvice zomrel po prevoze do nemocnice sv. Kamila v Ríme. -ab-

inizio pagina

Kardinál Stella: Služba stálych diakonov vyjadruje Cirkev vychádzajúcu von

◊  

Vatikán/Taliansko 7. marca – Služba stáleho diakona má charakter prahového kontaktu s ľuďmi, vďaka čomu má významný evanjelizačný potenciál. V tomto duchu hovoril prefekt Kongregácie pre klérus kardinál Beniamino Stella pri formačnom stretnutí so stálymi diakonmi talianskeho regiónu Kampánia 3. marca v Pompejach. Diakon preto významne prispieva k plneniu úlohy Cirkvi „vychádzať von k ľuďom“, ktorú často zdôrazňuje pápež František.

Identita, formácia a poslanie trvalého diakona – do týchto troch hlavných tém zhrnul príspevok kardinála Stellu vatikánsky denník L´Osservatore Romano. Pri téme identita kardinál Stella zdôraznil potrebu upustiť od predstavy, že diakoni sú „napol kňazi a napol laici“. Citoval dokument vypracovaný Medzinárodnou teologickou komisiou z roku 2002, že trvalý diakonát je „prahové ministérium“.

Znamená to „službu Evanjeliu a Božiemu kráľovstvu v tých cirkevných a existenčných situáciách a okolnostiach,“ v ktorých diakon môže byť prítomný „sústavnejšie a efektívnejšie než kňaz, ktorého pastoračná služba je širšia a nutne zahŕňa viac vecí“. Táto usmernenie pomáha pochopiť, že identita diakona sa nachádza „medzi ohlasovaním Slova a službou lásky, kam samozrejme v prvom rade zapadá aj služba pri Pánovom stole.“

Pri otázke formácie stálych diakonov, ktorá okrem ľudskej stránky zahŕňa aj duchovnú, doktrinálnu a pastoračnú,  prefekt Kongregácie pre klérus skonštatoval, že hoci je pravdou, že pre trvalých diakonov neexistujú „semináre“ alebo „zadefinované štruktúry“, „každá diecéza sa musí zamýšľať nad primeraným formačným plánom pre budúcich diakonov“.

V závere kardinál Beniamino Stella zdôraznil, že pôsobenie trvalého diakona sa nemá ohraničiť len na liturgickú oblasť. Oblasti jeho poslania sú totiž viaceré: služba pri svätej omši, charitatívne diela, ako aj „prvotná evanjelizácia s krstnými náukami a pripravenosť k službe apoštola, vyslaného k cirkvám.“ Službu diakona je dobré vnímať v misionárskom dynamizme «vychádzajúcej cirkvi» uviedol kardinál Stella. -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 7. marca 2018

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina