Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

11/04/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuSvätý Otec začal cyklus katechéz o krste: Kto žije ako pokrstený, premieňa sa v Krista

◊  

Vatikán 11. apríla – Pri dnešnej generálnej audiencii začal Svätý Otec František nový cyklus katechéz venovaný téme sviatosti krstu. Pripomenul, že krst predstavuje základ kresťanského života a vysvetlil prečo Cirkev krstí aj malé deti. Veriacim kládol na srdce, aby vždy dali dieťa riadne pokrstiť. Zdôraznil tiež potrebu mať na pamäti deň svojho krstu.

Kresťan okrem každoročnej veľkonočnej obnovy krstných sľubov podľa slov Svätého Otca oživuje v sebe krst každodenným pripodobňovaním sa Kristovi. Takto sa pokrstený človek „premieňa v Krista“ a stáva sa doslova „druhým Kristom“.

Na Námestí sv. Petra boli okrem domácich Talianov mnohé skupiny študentov z Francúzska a z Nemecka, ako aj niekoľko osobitných skupín, napr. niekoľko členov britského parlamentu v sprievode katolíckeho kaplána pôsobiaceho pri Parlamente. Zo Slovenska to bola skupina z Maratón klubu Rajec a skupina z okolia Košíc.

Úvod ku katechéze tvorili slová Evanjelia podľa Matúša: «Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal» (Mt 28,19-20).

Katechéza pápeža Františka o krste: 1. Základ kresťanského života 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Päťdesiat dní veľkonočného liturgického obdobia je vhodných na uvažovanie nad kresťanským životom, ktorý pre svoju prirodzenosť je životom pochádzajúcim od samotného Krista. Veď kresťanmi sme v tej miere, v akej necháme Ježiša Krista žiť v nás. Odkiaľ teda začať, aby sme oživili toto vedomie, ak nie od počiatku, od sviatosti, ktorá v nás zažala kresťanský život? Je ňou krst. Kristova Pascha, so svojím nábojom novosti, sa k nám dostáva prostredníctvom krstu, aby nás premenila na jeho obraz: pokrstení prináležia Ježišovi Kristovi, on je Pánom ich existencie. Krst je «základom celého kresťanského života» (Katechizmus katolíckej Cirkvi – KKC, 1213). Je prvou zo sviatostí, keďže je vstupnou bránou, ktorá Kristovi Pánovi dovoľuje prebývať v našej osobe a nám dovoľuje ponoriť sa do jeho tajomstva.

Grécke sloveso „krstiť“ znamená „ponoriť, pohrúžiť“ (porov. KKC, 1214). Kúpeľ vo vode je rítus vlastný rozličným náboženstvám na vyjadrenie prechodu z jedného stavu do druhého, znamením očisťovania pre nový začiatok. Avšak nám kresťanom nesmie uniknúť skutočnosť, že ak je telo ponorené do vody, duša je ponorená do Krista, aby prijala odpustenie hriechu a aby žiarila v Božom svetle (porov. Tertulián, O vzkriesení mŕtvych, VIII, 3: CCL 2, 931; PL 2, 806). Vďaka Duchu Svätému nás krst vnára do smrti a zmŕtvychvstania Pána, potopiac v krstiteľnici starého človeka ovládaného hriechom, ktorý oddeľuje od Boha, a umožňujúc narodiť sa novému človeku, pretvorenému v Ježišovi. V ňom sú všetky Adamove deti povolané k novému životu.

Krst je teda znovuzrodenie. Som si istý, že my všetci si pamätáme dátum nášho narodenia. To je isté. Kladiem si však otázku, tak trochu pochybujúc a pýtam sa aj vás: pamätá si každý z vás dátum vášho krstu? Niektorí hovoria „áno“ – to je dobré. Je to však trochu neisté „áno“, pretože možno mnohí z vás si ho nepamätajú. Ak však oslavujeme deň nášho narodenia, ako môžeme neoslavovať – alebo aspoň nepamätať – na deň znovuzrodenia? Dám vám dnes domácu úlohu. Tí z vás, ktorí si nepamätáte dátum krstu, nech sa spýtajú mamy, tiet či ujov, vnukov: „Poznáš dátum krstu?“ A nikdy ho nesmieme zabudnúť. V ten deň treba vzdávať Pánovi vďaky, pretože je to práve deň, keď do mňa vstúpil Ježiš, keď do mňa vstúpil Duch Svätý. Rozumeli ste dobre domácej úlohe? Všetci musíme vedieť dátum nášho krstu. Sú to ďalšie narodeniny – narodeniny nášho znovuzrodenia. Nezabudnite to urobiť, prosím vás.

Pamätajme na posledné slová Zmŕtvychvstalého adresované apoštolom, sú presným mandátom: «Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého» (Mt 28,19). Prostredníctvom krstného kúpeľa je ten, kto verí v Krista, ponorený do samotného života Najsvätejšej Trojice.

Veď krstná voda nie je hocijaká, ale je vodou, nad ktorou sa vzýva Duch Svätý, ktorý «dáva život» (Krédo). Pomyslime  na to, čo Ježiš povedal Nikodémovi, aby mu vysvetlil narodenie sa pre Božský život: Ježiš odpovedal: «Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch» (Jn 3,5-6). Preto sa krst zároveň nazýva aj „znovuzrodením“: veríme, že Boh nás spasil «zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom» (Jn 3,5-6).

Krst je preto účinným znamením znovuzrodenia, aby sme kráčali v novosti života. Pripomína to svätý Pavol kresťanom Ríma a hovorí takto: «Neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom» (Rim 6,3-4).

Vnárajúc nás do Krista nás krst robí údmi jeho Tela: nie sme izolovaní. My pokrstení nie sme izolovaní – sme údmi Kristovho Tela, ktorým je Cirkev, a sme účastní na jej poslaní vo svete (porov. KKC 1213). Vitalitu, ktorá vyviera z krstného prameňa znázorňujú tieto Ježišove slová: «Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia» (Jn 15,5). Ten istý život, život Ducha Svätého, plynie z Krista na pokrstených, spájajúc ich v jednom Tele (porov. 1 Kor 12,13), pomazanom svätou krizmou a vyživovanom pri eucharistickom stole.

Krst Kristovi dovoľuje žiť v nás a nám dovoľuje žiť zjednotení s ním, aby sme spolupracovali v Cirkvi, každý podľa vlastného stavu, na pretváraní sveta. Krstný kúpeľ, prijatý jediný raz, osvetľuje celý náš život, vedúc naše kroky až k Nebeskému Jeruzalemu. Existuje čas „pred krstom“, a „po krste“. Sviatosť predpokladá cestu viery, ktorú nazývame katechumenát, samozrejme vtedy, keď o krst žiada dospelá osoba. Avšak aj deti sú už od dávnych čias krstené vo viere svojich rodičov. (porov. Obrad krstu detí, Úvod, 2).

A k tomuto by som vám chcel povedať jednu vec. Niektorí si myslia: „Prečo krstiť dieťa, ktoré tomu nerozumie? Dúfajme, že keď vyrastie a nadobudne chápavosť, ono samo požiada o krst“. - Toto však znamená nemať dôveru v Ducha Svätého, lebo keď my krstíme dieťa, do dieťaťa vstupuje Duch Svätý a Duch Svätý dáva v tom dieťati už odmalička rásť kresťanským cnostiam, ktoré potom vykvitnú. Vždy musíme dať túto príležitosť všetkým, všetkým deťom, aby mali vo svojom vnútri Ducha Svätého, ktorý ich bude viesť v priebehu života. Nezabudnite dať deti pokrstiť.

Nikto si krst nezasluhuje, ten je vždy nezištným darom pre všetkých, pre dospelých aj novorodencov. Avšak tak ako je to aj u zrnka plného života, tento dar sa zakorení a prináša plody v prostredí živenom vierou. Krstné sľuby, ktoré si každý rok obnovujeme pri Veľkonočnej vigílii, musia znovu ožívať každý deň, aby nás krst „kristifikoval“ (pripodobňoval Kristovi, robil Kristom): nemusíme mať strach z tohto výrazu – krst nás „kristifikuje“. Ten, kto prijal krst a „kristifikuje sa“, ten sa podobá Kristovi, premieňa sa v Krista a robí ho to skutočne druhým Kristom.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Ešte pred príchodom na generálnu audienciu sa Svätý Otec pristavil na námestí pri Dome sv. Marty, aby požehnal špeciálny závodný model elektromobilu s názvom Formula E. V Ríme sa v najbližšiu sobotu uskutoční 7. etapa šampionátu „Formuly E 2017/2018“ s názvom „E-Prix Roma“. Trasa bude viesť po cestách modernej mestskej štvrte Eur.

Pápežovi Františkovi dnes po generálnej audiencii predstavili tri nádherné dlhosrsté juhoamerické lamy, ktoré so svojimi sprievodcami prešli pešo vyše tisíc kilometrov zo severotalianskeho Bolzana. Tamojší chov lamy a alpaky sa od roku 1996 rozrástol na súčasných 180 kusov. Trojica chovateľov si pri dnešnom stretnutí s pápežom Františkom naplnila svoj životný sen.

-zk, jb-

inizio pagina

Verejné liturgické slávenia pápeža Františka v apríli a máji

◊  

Vatikán 11. apríla – Prinášame prehľad pápežských liturgických slávení Svätého Otca do konca mája. Informácie dnes zverejnil majster pápežských liturgických slávení Mons. Guido Marini.

V piatok 20. apríla pápež František navštívi na juhu Talianska mestá Allesano a Molfetta, ktoré sú spojené so životom obľúbeného talianskeho biskupa Tonina Bella.

Dňa 22. apríla vo 4. veľkonočnú nedeľu, nazývanú tiež Nedeľa Dobrého pastiera, bude Svätý Otec o 9.15 vo Vatikánskej bazilike sláviť eucharistiu s udeľovaním sviatosti kňazstva.

Mariánsky mesiac začne pápež František v pútnickom mieste Divino Amore neďaleko Ríma, kde sa v utorok 1. mája o 17.00 spolu s veriacimi pomodlí modlitbu posvätného ruženca.

V sobotu 19. mája o 10.00 bude Svätý Otec vo Vatikáne predsedať riadnemu verejnému konzistóriu kardinálskeho zboru, ktoré sa bude venovať niektorým kauzám svätorečenia.

V Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 20. mája bude pápež František celebrovať slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra so začiatkom o 10. hodine.

*

Doplňme, že okrem vyššie uvedených podujatí s verejnými liturgickými sláveniami má Svätý Otec v období apríla a mája na programe aj ďalšie akcie mimo Vatikánu, určené pre rozličné spoločenstvá veriacich:

V nedeľu 15. apríla o 16.00 navštívi Farnosť sv. Pavla z Kríža na západnom okraji Ríma, kde bude sláviť svätú omšu okolo 18. hodiny.

V sobotu 5. mája bude o 11. hodine celebrovať svätú omšu na priestranstve v rímskej časti Tor Vergata za účasti členov Neokatechumenátnej cesty pri príležitosti 50. výročia začiatku činnosti ich hnutia na území Ríma.

Vo štvrtok 10. mája navštívi dve miesta v Toskánsku: Nomadelfiu, kde žije komunita založená pred 70 rokmi donom Zenom Saltinim a Loppiano, celosvetové centrum Hnutia Fokoláre, založeného Chiarou Lubichovou pred 75 rokmi. -ab, jb-

inizio pagina

Rehoľníčky na frontových líniách – konferencia v Ríme ukázala odvážnu prácu sestier

◊  

Rím 11. apríla – V Ríme sa dnes uskutočnila konferencia s názvom Rehoľníčky na frontových líniách (Women Religious on the Frontlines). Na podujatí, ktoré spolu s Americkou ambasádou pri Svätej stolici zorganizovali Medzinárodná únia generálnych predstavených ženských reholí (UISG) a medzinárodná sieť rehoľníčok pomáhajúcich v Južnom Sudáne („Solidarity with South Sudan“), vystúpil aj vatikánsky štátny sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher.

V prvom paneli konferencie sa hovorilo o boji rehoľníčok proti obchodovaniu s ľuďmi a modernému otroctvu, druhý panel patril téme „Rehoľníčky v konfliktných zónach“. Skúsenosti sestier zachytila pre Vatican News redaktorka Philippa Hitchen.

O kľúčovej úlohe žien nielen v konfliktných zónach, ale aj v situáciách konfliktu vo vnútri vojnových zón hovorí účastníčka konferencie rehoľná sestra Carmen Bandeo:

„Osobne si myslím, že sú to práve ženy, ktoré majú kľúčovú pozíciu, s cieľom budovať pokoj a vzťahy, ktoré zdôrazňujú dôležitosť života. Jedným príkladom je prítomnosť sestier vo väzniciach. Ja sama som vykonávala tento druh práce a videla som, ako naša prítomnosť prinavrátila dôstojnosť trestancom. Ďalším príkladom sú obete obchodovania s ľuďmi  alebo aj ženy, ktoré sa nachádzajú vo väzniciach či v iných väzenských zariadeniach spoločne s ich deťmi. Preto, sme to my, ženy, ktoré im prinavracajú dôstojnosť. Zároveň sme poskytli príležitosť väzenským hliadkam a príslušníkom polície, aby znovuobjavili, že aj tieto osoby sú ľudskými bytosťami. Aj ten, kto žije za mrežami je ľudskou bytosťou. Naša práca teda slúži k znovuobnoveniu tohto vzťahu medzi oboma stranami.“

Práca rehoľníčok je často nielen skrytá, ale neraz aj spoločensky nedocenená, hovorí z vlastnej skúsenosti Sestra Carmen:

„Vnímam, že spoločnosť je k nám niekedy nevšímavá. Ľudia o nás vedia, prídu od nás pýtať pomoc, no zároveň nás nedoceňujú, možno preto, že sú už tak navyknutí na myšlienku, že ženy sú tam prítomné. Avšak ženy nepotrebujú byť len viditeľné – máme tiež potrebu byť vypočuté. Zmyslom toho je byť počúvané takým spôsobom, aby sa všetci členovia spoločnosti, nielen ženy, mohli zmeniť  pre lepší svet.“

Na konferencii vystúpila aj rehoľná sestra Yudith Pereira, riaditeľka medzirehoľnej iniciatívy na pomoc Južnému Sudánu („Solidarity with South Sudan“). O činnosti rehoľníčok v tejto krajine zmietanej občianskou vojnou pre Vatican News hovorí:

„Rehoľníčky v Južnom Sudáne sa venujú vzdelávaniu a asistencii ľuďom v zónach, kam nikto nechce ísť. Pomáhajú osobám, ktoré sú považované za nebezpečné alebo ktoré sa nachádzajú v riskantných zónach, kde majú obmedzený prístup dokonca aj mimovládne organizácie. Ľudia cítia, že sme im veľmi nablízku. A našou úlohou je byť matkami pre mnohých dospelých či mladých ľudí, ktorí sú vo vojne a neustále prežívajú konflikt. Ponúkame im vzdelávací priestor, kde môžu nájsť všetko to, čo potrebujú pre to, aby mohli dobre žiť, rásť a meniť sa. A toto je veľmi dôležité.“

Sestra Yudith hovorí aj o dôležitosti hľadať cesty väčšej spolupráce medzi rehoľami:

„Bolo by pekné, keby sme dokázali spoločne budovať štruktúry prostredníctvom práce rehoľných kongregácií – nielen ženy, avšak predovšetkým ženy. Vybudovať v rámci Cirkvi oficiálne štruktúry pre spoluprácu, realizáciu programov spojenými silami, nielen pri niečom pomáhať, ale skutočne pracovať spoločne.“ -zk-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteSlovenskí a českí biskupi vydali v Nitre spoločné vyhlásenie pri príležitosti výročí

◊  

Slovensko 11. apríla – V Nitre sa v stredu 11. apríla stretli na spoločnom plenárnom zasadnutí členovia Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie. V predvečer spoločného zasadnutia koncelebrovali v Katedrále sv. Emeráma pri svätej omši, ktorej predsedal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a kázal domáci nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Ako informovala Tlačová kancelária KBS, na dnešnom spoločnom zasadnutí v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda prijali obe biskupské konferencie spoločné vyhlásenie pri príležitosti významných výročí oboch národov a oboch biskupských konferencií. V texte vyhlásenia sa uvádza:

„V tomto roku si pripomíname 25. výročie založenia našich biskupských konferencií, 25. výročie vzniku našich štátov a 100. výročie vzniku Československej republiky. Máme úctu k spoločným dejinám a sme vďační Pánu Bohu za každé dobro, ktoré vzišlo zo spoločenstva našich národov a za pretrvávajúcu vzájomnú spoluprácu medzi našimi krajinami a biskupskými konferenciami.

Spája nás spoločná minulosť, počas ktorej sme zápasili aj za náboženskú slobodu a občianske práva. Na útlak a obete mnohých kresťanov nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozpoznať nové ideológie a brániť skutočné hodnoty.

Naše cirkvi stoja pred výzvou, ako v tejto situácii nanovo ohlasovať a žiť Evanjelium Ježiša Krista a brániť dôstojnosť ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť; úctu k manželstvu ako zväzku muža a ženy a úctu k rodine.

Poslušnosť voči evanjeliovým hodnotám nás vyzýva k zápasu o skutočne slušnú spravodlivú spoločnosť, v ktorej odmietame korupciu a nespravodlivosť a usilujeme sa o úctu a pomoc starým, chorým a cudzincom. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Boha - Darcu života.“

V ďalšom spoločnom vyhlásení obe biskupské konferencie deklarovali vôľu k spolupráci pri budovaní spoločných štruktúr v oblasti elektronickej úradnej komunikácie a jej bezpečnosti.

Slovenskí biskupi si na svojom samostatnom 89. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v dňoch 9. - 11. apríla podľa požiadavky Svätej stolice zvolili delegáta a náhradníka na biskupskú synodu o mládeži, ktorá sa uskutoční v októbri tohto roku vo Vatikáne. Zvoleným delegátom je bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a jeho náhradníkom košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. -jb-

Kontext

inizio pagina

V Košiciach posvätia kostol sv. Rity, jej relikvie privítajú 27. apríla

◊  

Slovensko 11. apríla – V Košiciach 8. mája posvätia kostol zasvätený sv. Rite, obľúbenej patrónke v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách. V novom kostole, ktorý sa nachádza v areáli kláštora augustiniánov, umiestnia relikviu svätice už v závere apríla.

Ako informoval predstavený augustiniánov na Slovensku P. Juraj Pigula, relikviu sv. Rity umiestnia v priestoroch kostola v piatok 27. apríla pri svätej omši o 18. hodine za účasti emeritného košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča a Mons. Renata Boccarda, arcibiskupa talianskej diecézy Spoleto-Norcia, na území ktorej sa nachádza pútnické miesto Cascia.

V medenom relikviári v tvare ruže budú vystavené kostičky z ruky svätice, pôjde teda o relikvie 1. stupňa, upresnil prior augustiniánskej komunity. Spolu s členmi rehole, rektorom Sanktuária sv. Rity v Cascii a predstaviteľmi partnerských miest Košíc a Cascie je na slávnosť pozvaná široká verejnosť. -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 11. apríla 2018

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

 

inizio pagina