Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

02/05/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuGenerálna audiencia pápeža Františka: Krstná voda a krstné sľuby

◊  

Vatikán 2. mája – Pri dnešnej generálnej audiencii na Vatikánskom námestí pápež František pokračoval v cykle o sviatosti krstu katechézou s názvom „Prameň života“. Zameral sa v nej na ústredné časti obradu krstu, ktoré sa odohrávajú pri krstiteľnici: na posvätenie vody a krstné sľuby – zrieknutie sa zlého ducha a vyznanie viery.

Ako vysvetlil Svätý Otec, nad vodou v krstiteľnici sa pri obrade krstu vzýva moc Ducha Svätého, aby nadobudla „silu znovuzrodiť a obnoviť“ človeka. „Úkon je vecou vody, avšak účinnosť je od Ducha Svätého“, citoval pápež slová sv. Ambróza. 

Pri obrade krstných sľubov sa človek zrieka diabla a hovorí svoje „áno“ Bohu, ktorý ho volá, aby sa mu „pripodobnil v myslení i v skutkoch“, povedal pápež. Ide o zodpovedné rozhodnutie, ktoré sa má previesť do každodenných skutkov:

„Vyznanie viery predpokladá úsilie, ktoré samotný krst pomôže udržiavať s vytrvalosťou v rozličných situáciách a skúškach života. Pripomeňme si starobylú múdrosť Izraela: «Synu, ak ideš slúžiť Bohu, stoj (pevne) v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku» (Sir 2,1), čiže priprav sa na boj. A prítomnosť Ducha Svätého nám dáva silu, aby sme dobre bojovali.“

Námestie sv. Petra bolo ako zvyčajne zaplavené veriacimi z celého sveta. Najväčšou z pútnických skupín boli dnes dve tisícky veriacich z Palerma, ktorí prišli pod vedením svojho arcibiskupa a spolu s občianskymi predstaviteľmi mesta. Zo Slovenska boli prítomné dve pútnické skupiny, v ktorých boli zastúpené najmä oblasti Stropkova a Trnavy.

Skupina poľských pútnikov prišla na audienciu spolu s niekoľkými mladými zo Sýrie. Svätý Otec požehnal špeciálny minibus, v ktorom budú putovať mladí dobrovoľníci po Poľsku s obrazom Panny Márie zo sýrskeho Aleppa, aby tak šírili osvetu v prospech pomoci obetiam prenasledovaní v Sýrii. Pápež v tejto súvislosti vyzval k modlitbe za pokoj vo svete a osobitne v Sýrii.

Ešte pred samotnou katechézou zazneli nasledovné slová z Evanjelia podľa Matúša:

«Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho» (Mt 3,16).

Plné znenie katechézy pápeža Františka:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V pokračovaní reflexie nad krstom by som sa dnes chcel pristaviť pri ústredných obradoch, ktoré sa odohrávajú pri krstiteľnici.

Zamyslime sa predovšetkým nad vodou, nad ktorou sa vzýva moc Ducha Svätého, aby mala silu znovuzrodiť a obnoviť (porov. Jn 3,5 a Tit 3,5). Voda je kolískou života a rozkvetu, zatiaľ čo jej nedostatok spôsobuje vyhasnutie akejkoľvek plodnosti, ako sa to deje na púšti; voda však môže byť aj príčinou smrti, keď pohlcuje do svojich vĺn alebo keď vo veľkom množstve všetko zaplaví. A napokon, voda má schopnosť umývať, prať a očisťovať.

Vychádzajúc z tohto prirodzeného všeobecne uznávaného symbolu, Biblia opisuje Božie zásahy a prísľuby prostredníctvom symbolu vody. Avšak moc odstrániť hriechy nespočíva v samotnej vode ako takej, ako to vysvetľoval sv. Ambróz novopokrsteným: «Videl si vodu, avšak nie každá voda uzdravuje. Uzdravuje tá voda, ktorá má Kristovu milosť. [...] Úkon je vecou vody, avšak účinnosť je od Ducha Svätého» (De sacramentis 1,15).

Preto Cirkev nad vodou vzýva pôsobenie Ducha Svätého, «aby tí, čo v nej prijmú krst, boli pochovaní s Kristom v smrti a spolu s ním vstali z mŕtvych k nesmrteľnému životu» (Obrad krstu detí, č. 60). Modlitba požehnania hovorí, že Boh pripravil vodu, «aby bola znamením krstu» a pripomína hlavné biblické predobrazy: nad vodami sa na počiatku vznášal Duch Boží, aby ju urobil zárodkom života (porov. Gen 1, 1-2); voda potopy značila koniec hriechu a začiatok nového života (porov. Gen 7,6-8,22); cez vody Červeného mora sa Abrahámovi synovia vyslobodili z egyptského otroctva (porov. Ex 14, 15-31). Vo vzťahu k Ježišovi sa tu pripomína jeho krst v Jordáne (porov. Mt 3,13-17), krv a voda, čo vyšli z jeho boku (porov. Jn 19,31-37), ako aj na vyslanie učeníkov krstiť všetky národy v mene Najsvätejšej Trojice (porov. Mt 28,19). V sile tejto pamäti žiadame Boha, aby na vodu krstiteľnice zoslal milosť Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych (porov. Obrad krstu detí, č. 60). A tak sa táto voda mení na vodu, ktorá v sebe nesie silu Ducha Svätého. A touto vodou s mocou Ducha Svätého krstíme ľudí – dospelých, deti, všetkých.

Keď sme posvätili krstnú vodu, je potrebné pripraviť si srdce na pristúpenie ku krstu. To sa uskutočňuje zrieknutím sa zlého ducha a vyznaním viery – dvoma vzájomne úzko prepojenými úkonmi. V tej miere, ako hovorím „nie“ návrhom diabla – čiže toho, ktorý rozdeľuje – som v stave povedať „áno“ Bohu, ktorý ma volá, aby som sa mu pripodobnil v myslení i v skutkoch. Diabol rozdeľuje; Boh vždy spája spoločenstvo, ľudí do jedného ľudu. Nie je možné priľnúť ku Kristovi kladúc podmienky. Je treba dištancovať sa od istých pút, aby sme mohli opravdivo objať druhé – buď si zadobre s Bohom, alebo si zadobre s diablom. Preto zrieknutie sa a vyznanie viery idú ruka v ruke. Je potrebné zničiť mosty, zanechajúc ich za sebou, aby sme sa vydali na novú Cestu, ktorou je Kristus.

Odpoveď na otázky – «Zriekate sa zlého ducha, všetkých jeho skutkov a všetkých jeho pokušení?» – je formulovaná v prvej osobe jednotného čísla: «Zriekam». Rovnakým spôsobom sa vyznáva aj viera Cirkvi, hovoriac: «Verím». Zriekam sa a verím – toto je základ krstu. Je to zodpovedné rozhodnutie, ktoré si vyžaduje, aby sa premietlo do konkrétnych činov dôvery v Boha. Vyznanie viery predpokladá úsilie, ktoré samotný krst pomôže udržiavať s vytrvalosťou v rozličných situáciách a skúškach života. Pripomeňme si starobylú múdrosť Izraela: «Synu, ak ideš slúžiť Bohu, stoj (pevne) v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku» (Sir 2,1), čiže priprav sa na boj. A prítomnosť Ducha Svätého nám dáva silu, aby sme dobre bojovali.

Drahí bratia a sestry, keď ponárame ruku do svätenej vody – napríklad pri vstupe do kostola – a keď robíme znamenie kríža, pomyslime s radosťou a s vďačnosťou na krst, ktorý sme prijali – táto svätená voda nám pripomína krst – a obnovme svoje „Amen“ – čiže „Som rád“ –, aby sme žili ponorení do lásky Najsvätejšej Trojice.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jb-    

inizio pagina

Pápež otvorí „Dom radosti“ pre znevýhodnených v jednej z rímskych farností

◊  

Vatikán 2. mája – Svätý Otec najbližšiu nedeľu 6. mája zavíta do Farnosti Najsvätejšej sviatosti, ležiacej vo východnej časti Večného mesta. Slávnostne tam otvorí „Dom radosti“, ktorý je určený pre znevýhodnených občanov.

Ako sa uvádza v komuniké Rímskeho vikariátu, „Dom radosti“ vznikol na základe prosby zo strany matiek, ktoré sa celý život starali o choré dieťa a s rastúcim vekom si uvedomujú potrebu zaistiť deťom starostlivosť aj po svojej smrti. Hneď 6. mája v tomto dome začne bývať sedem znevýhodnených osôb spolu s dvoma rehoľnými sestrami a jednou laičkou.

Začiatok pastoračnej návštevy Rímskeho biskupa je naplánovaný na 16. hodinu. V rámci programu sa Svätý Otec stretne s deťmi a mladými v oratóriu, kde odpovie na ich otázky. Potom pozdraví seniorov a chorých obyvateľov farnosti. Presunie sa do „Domu radosti“ a slávnostne ho otvorí a požehná.

Vo farskom kostole bude pápež František sláviť o 17:30 svätú omšu pri ktorej udelí sviatosť birmovania chorej dievčine a jej mame. -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Modlitba znamená byť s Bohom

◊  

Modlitba znamená zotrvávať s Bohom, žiť s Bohom, milovať Boha. (Tvít pápeža Františka 2. mája 2018)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteV Stredoafrickej republike napadli farnosť, medzi 16 obeťami je aj kňaz

◊  

Stredoafrická republika 2. mája – V Bangui, hlavnom meste Stredoafrickej republiky, došlo včera k ozbrojenému útoku na katolícku farnosť Panny Márie Fatimskej. Medzi najmenej 16 obeťami je aj kňaz, kaplán Bratstva sv. Jozefa, ktoré v kostole v dobe útoku slávilo omšu. K útoku došlo neskôr aj v mešite v oblasti Lakounga. Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc hlási za včera najmenej 60 zranených. Za útok sú zodpovední islamskí ozbrojenci z moslimskej štvrte hlavného mesta s názvom PK5.

„V tomto poslednom období je tu násilie  predovšetkým voči kresťanskej komunite a kňazom: v mesiaci marec, len krátko pred Veľkou nocou, bol zabitý ďalší kňaz spolu s jeho veriacimi vo farnosti Séko v diecéze Bambari v strede krajiny. Tieto prípady sa aj naďalej množia a znepokojujú kresťanskú komunitu a občiansku spoločnosť,“ povedal pre Vatican News páter Federico Trinchero z Rádu bosých karmelitánov, ktorý pôsobí v Bangui.

Duchovný otec Albert Toungoumale-Baba, ktorý včera zavraždený spolu so svojimi veriacimi, bol podľa svedectva pátra Federica „kňazom veľmi známym, váženým a milovaným zo strany ľudu“. Počas vojny, ktorá prepukla v roku 2013, „prijal tisíce utečencov a vždy pracoval v prospech pokoja a dialógu.“ -zk-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 2. mája 2018

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina